Tilsendt Selvangivelse 2015 .pdf

File information


Original filename: Tilsendt Selvangivelse 2015.pdf
Author: Created by Document Transformation

This PDF 1.3 document has been generated by / vdd2pdf 219.0.5, and has been sent on pdf-archive.com on 29/11/2016 at 12:49, from IP address 85.164.x.x. The current document download page has been viewed 821 times.
File size: 295 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Tilsendt Selvangivelse 2015.pdf (PDF, 295 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Selvangivelse 2014

Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana

for lønnstakere og pensjonister mv. 1102

02 03 67 218 82

Fødselsnummer
Skatteklasse 1

Al-Saleh Vedad Ali Ahmed
Bolignr H0302
Oalsgata 12 C
4319 Sandnes

Forklaringer til alle postene og informasjon om hvordan du
endrer postene/beløpene, finner du på skatteetaten.no.

Guidelines to the tax return, see www.taxnorway.no

Fri kost og losji, Bilfinger Industrier Norge A

Kode 110-A

342

2.1.1

Lønn, Bilfinger Industrier Norge As

Kode 111-A

293 270

2.1.1

Skattepliktig del av forsikringer

Kode 116-A

702

2.1.1

Fri kost for sokkelarbeidere

Kode 119-A

4 346

2.1.1

Dagpenger, Arbeids- og Velferdsetaten

Kode 147

35 025

2.1.1

Sykepenger, Nav Sandnes

Kode 148

9 960

Formue / Gjeld

Rettet til

20150310

2.1.1

Rettet til

1211452

Lønn og tilsvarende ytelser

P 07

Inntekt / Fradrag
343 645

2.1

1/ 5

Sum grunnlag trygdeavgift (8,2%) 343 645
Sum grunnlag toppskatt 343 645
11 213

3.1.1/4.1.1

Renter/innskudd i Dnb Bank Asa

10

11 213

3.2

Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

-87 055

3.2.1

Minstefradrag egen inntekt

-84 150

3.2.8/3.2.9

Reisefradrag overført fra "Spesifikasjon av

EAKT

10

BM

reisefradrag"

.

3.2.11

Fagforening i alt kr 2 905

3.3/4.8

Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag

3.3.1/4.8.1

Renter/gjeld i Statens Lånekasse For Utdannin

3.3.1/4.8.1

Renter/gjeld i Dnb Bank Asa

3.6/4.9

Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt

RF-1030

LB

0187391

3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinnt. mv.

-2 905
-50

-9 690

0

-6 039

-50

-3 651

256 550

1 523

02 03 67 218 82

Hetteny Tareq Ghassan
Spesifikasjon av reisefradrag.
3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid

____________ dager à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70

=

kr ______________

3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid

____________ dager à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70

=

+ ______________

=

+ ______________

3.2.9 Reisefradrag, besøk i hjemmet ____________ besøk à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70
Mer informasjon, se skatteetaten.no
Bom-/fergeutgifter og flybilletter (spesielle vilkår, se skatteetaten.no).

=

Sum

+ ______________
= ______________

Egenandel

- 15 000

Før summen over til post 3.2.8/3.2.9

=

Opplysninger om personlige forhold mv.
1.5.2 Fikk du i 2014 skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert fra massemedia til
en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi.
Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene.

Kr

1211453
20150310

1.5.6 Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2014?
Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se Rettledning til postene.
Krever du fradrag for betalt skatt i utlandet (kreditfradrag)? Kryss i så fall for ja.
Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja.

P 07

1.5.3 Fikk du i 2014 arv eller gave til en verdi av til sammen kr 100 000 eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi.
Kr
Det skal ikke beregnes arveavgift for arv etter dødsfall som har skjedd 1. januar 2014 eller senere, eller
gave som er gitt 1. januar 2014 eller senere. Det skal heller ikke sendes inn arve- eller gavemelding til
Skatteetaten. Har du mottatt tinglyst eiendom som arv eller gave, kan du fylle ut markedsverdi (som inngangsverdi)
eller tidligere eiers inngangsverdi i post 4.3.2/4.3.3. Om inngangsverdi, se skatteetaten.no. Er eiendommen ikke
tinglyst, må du legge til en ny eiendom i post 4.3.2/4.3.3. Leverer du selvangivelsen på papir, må du opplyse om
kommune, gnr., bnr., organisasjonsnr., partsnr., osv. adresse til eiendommen, dato for erverv, inngangsverdi og hvordan
inngangsverdien er beregnet (markedsverdi eller tidligere eiers inngangsverdi) under feltet for beløp som ikke er forhåndsutfylt.
Ja

2/ 5

Ja
Ja

1.5.7 Kryss av om du neste år ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform: Nynorsk ___ Samisk ___
0187391

Do you wish to receive an English version of the tax return next year? Yes ___
Dersom du har felles barn og/eller felles formue/gjeld med samboer per 31. desember 2014, kan du gi opplysninger
om dette nedenfor.
Ja
Ja

EAKT

Nei
Nei

BM

1.3.1 Samboer med felles barn
1.3.2 Samboer med felles formue/gjeld
Samboers navn og fødselsnummer

Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her
Postnr.

Se rettledningen. Skriv tydelig!

Inntekt/Fradrag

.
5.0 Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark.

Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg). ______
Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig.
Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig.
Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffeansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Dato

000

Underskrift

Telefon

Formue/Gjeld

Hetteny Tareq Ghassan

07 12 92 289 75

Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2014
Grunnlag

Skatt / Avgift

Formuesskatt til:
Staten

1 523

0

Kommune

1 523

0

256 550

26 904

Kommune og fylke

256 550

29 189

Staten, toppskatt av personinntekt

343 645

0

343 645

28 179

Inntektsskatt til:
Staten, fellesskatt

Trygdeavgift :
Lønn mv.(8,2%)

84 272
84 272

-Forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.)

95 398

Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter)

11 126

konto **** ** 30959.

1211454

Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2015 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret.
Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til

P 07

Sum skatter og avgifter i klasse 1 før skattefradrag

Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag

For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak.
20150310
3/ 5

Når kommer skatteoppgjøret?
Skatteoppgjøret blir ikke sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig
behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, august eller september, senest
i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt
oppgjør vil være ferdig. De som leverer på papir vil tidligst få oppgjør i august.

0187391
EAKT
BM

.

Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31.mai 2015.
Fristen gjelder selv om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling
er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes:
Kontonr:
Navn:
KID-nr:
IBAN:
SWIFT/BIC:

6345 06 11028
Sandnes kemnerkontor
7901363820442140016
NO96 6345 0611 028
NDEANOKK

Ikke betal for mye skatt - sjekk selvangivelsen

Hvordan sjekker du selvangivelsen?
Stemmer opplysningene i selvangivelsen? Sjekk bankinnskudd, gjeld, renter, lønn,
foreldrefradrag, pensjon, bolig, reisefradrag, bil/båt, aksjer og annet som påvirker
skatten din.
Har det skjedd noen viktige endringer i din personlige økonomi siden i fjor? For eksempel ny
jobb, ny bolig eller nytt lån. Kanskje du har fått lenger reisevei til jobb, blitt pendler eller
pensjonist?
Mangler det opplysninger som inntekt, lån eller eiendom i utlandet? Dette er opplysninger
som du må føre opp. Det kan også medføre tilleggsskatt hvis du ikke oppgir slike
opplysninger.
Sjekk om du har rett på flere fradrag. Gå til skatteetaten.no/fradrag og prøv
fradragsveilederen.
P 07
1211455

Hvordan leverer du selvangivelsen?4/ 5
0187391Har du sjekket opplysningene og alt stemmer, trenger du ikke å levere.
Skal du legge til eller endre en post, er det lett å gjøre det elektronisk. Du finner
instruksjonsfilmer på skatteetaten.no/selvangivelse
Legger du til eller retter en post i selvangivelsen, skal du ikke skrive merknad i tillegg. Ta
vare på nødvendig dokumentasjon, slik at du har det tilgjengelig hvis skatteetaten ber om
det. Du trenger kun å sende inn dokumentasjon eller vedlegg til selvangivelsen (kan
skannes), når du har betalt gjeldsrenter eller skatt i utlandet som du krever fradrag for.
Har du endringer som gjør at du trenger å levere, er fristen 30. april.

20150310
EAKT

.

bestille reiser via internett.
Du kan registrere deg på skatteetaten.no/ebruker og følge lenken til norge.no:
Velg "Ny bruker av offentlige tjenester på nett"
Velg "Registrer ny bruker i ID-porten"
Her finner du informasjon om de forskjellige måter å logge inn på, følg veiledningen derfra.

Fordelene med å bli elektronisk bruker

Leverer du selvangivelsen elektronisk får du kvittering.
Du blir varslet med SMS eller e-post når selvangivelsen, skatteoppgjøret, skattekortet eller
annen korrespondanse er tilgjengelig i Altinn.
Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post. Det
gir deg rask og enkel tilgang til dine dokumenter til bruk i f.eks. banken og NAV.
Du kan kontrollere at lønn, skattetrekk m.m. er innrapportert riktig.
Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse fordi vi unngår postgang.
Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.
Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger.
Du er med på å spare miljøet.

BM

Bli elektronisk bruker hvis ikke du allerede er det. Det er like enkelt som å bruke nettbank eller å

Les mer om ulike temaer på Skatteetaten.no, f.eks.
-

Bolig: Er boligopplysningene med? Les mer her: skatteetaten.no/bolig
Ektefeller - fordeling av inntekt mellom ektefeller, les mer her: skatteetaten.no/selvangivelse
Pendler eller arbeidsreiser, les mer her: skatteetaten.no/pendler
Arv og gave, les mer her: skatteetaten.no/arv

Nytt i år i selvangivelsen
1211456

Skatteoppgjøret blir sendt ut så snart selvangivelsen er behandlet. Er du elektronisk bruker får du
varsel når oppgjøret er klart. Leverer du på papir eller legger ved unødvendige vedlegg eller gjør
endringer du ikke trenger, vil du tidligst få skatteoppgjøret i august.

P 07

Post 1.5.3 Arv og gave. Det skal ikke beregnes arveavgift for arv etter dødsfall som har skjedd
1. januar 2014 eller senere, eller gave som er gitt 1. januar 2014 eller senere. For arv og gaver
hvor arveavgiften er opphevet, skal det ikke lenger sendes inn egen melding til Skatteetaten.
Post 4.3.2: Prosentandelen som gjelder for sekundærbolig er endret fra 50 prosent til
60 prosent.
Post 4.3.3: Ligningsverdien for fritidseiendommer skal oppjusteres med 10 prosent.
Naturalytelser - verdsetting: Nye regler om elektronisk kommunikasjon.
Les mer på skatteetaten.no/selvangivelse eller skatteetaten.no/rettledningen.

20150310
0187391

Ønsker du eventuelle skattepenger til gode på en annen konto enn den som er foreslått eller om du
vil ha det på utbetalingskort, må du melde fra om dette innen 15. mai, se Selvangivelsen leveringsløsningen.

5/ 5

Skattepenger til gode

Dersom du ønsker å levere selvangivelsen på papir, skal den sendes til

.

BM

Postboks 4305
8608 Mo i Rana

EAKT

Skatteetaten


Related documents


tilsendt selvangivelse 2015
kinv
kj psbetingelser
personvernserkl ring
regler
07a tilsynsrapport 20160419084458 sonjat helses

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Tilsendt Selvangivelse 2015.pdf