Co cau kep robot .pdf

File information


Original filename: Co cau kep robot.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit Reader PDF Printer Version 7.2.0.0424, and has been sent on pdf-archive.com on 01/12/2016 at 02:41, from IP address 14.177.x.x. The current document download page has been viewed 185 times.
File size: 91 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Co cau kep robot.pdf (PDF, 91 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
BỘ MÔN CN CTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: PHẠM ĐỨC XUÂN
Khóa: 56. Viện: Cơ khí.
Bộ môn: CN CTM.Nghành: CN – KT Cơ Điện Tử.
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Doanh.
1. Tên đề tài tốt nghiệp:
THIẾT KẾ CƠ CẤU TAY KẸP CẤP PHÔI CHO MÁY TIỆN CNC
2. Các số liệu ban đầu:

- Phôi có đường kính 30 mm , dài 100 mm, khối lượng tay kẹp  3kg
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Chương 1: Tổng quan về ROBOT và các cơ cấu kẹp
Chương 2: Tính toán thiết kế kết cấu bàn kẹp.
Chương 3: Điều khiển tay kẹp bằng xi lanh – khí nén.
4. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế:Ngày... tháng… năm 2015.
5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

Ngày... tháng… năm 2015.

TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Document preview Co cau kep robot.pdf - page 1/1


Related documents


bcqtnb2015
200906 vtv4 tai sao van san tre la su lua chon thong minh
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
file handicap update 02 may 2018
vit executive summary vietnamese
20110330 chuyen nguoi dan ong me tre

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Co cau kep robot.pdf


Related keywords