PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCo cau kep robot .pdf


Original filename: Co cau kep robot.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit Reader PDF Printer Version 7.2.0.0424, and has been sent on pdf-archive.com on 01/12/2016 at 03:41, from IP address 14.177.x.x. The current document download page has been viewed 155 times.
File size: 91 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
BỘ MÔN CN CTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: PHẠM ĐỨC XUÂN
Khóa: 56. Viện: Cơ khí.
Bộ môn: CN CTM.Nghành: CN – KT Cơ Điện Tử.
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Doanh.
1. Tên đề tài tốt nghiệp:
THIẾT KẾ CƠ CẤU TAY KẸP CẤP PHÔI CHO MÁY TIỆN CNC
2. Các số liệu ban đầu:

- Phôi có đường kính 30 mm , dài 100 mm, khối lượng tay kẹp  3kg
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Chương 1: Tổng quan về ROBOT và các cơ cấu kẹp
Chương 2: Tính toán thiết kế kết cấu bàn kẹp.
Chương 3: Điều khiển tay kẹp bằng xi lanh – khí nén.
4. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế:Ngày... tháng… năm 2015.
5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

Ngày... tháng… năm 2015.

TRƯỞNG BỘ MÔN

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Document preview Co cau kep robot.pdf - page 1/1

Related documents


bcqtnb2015
200906 vtv4 tai sao van san tre la su lua chon thong minh
hanoi hue and hoi an1469
file handicap update 02 may 2018
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
vit executive summary vietnamese


Related keywords