PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) .pdf
File information

This PDF 1.3 document has been generated by Writer / http://www.convertapi.com, and has been sent on pdf-archive.com on 24/12/2016 at 23:06, from IP address 91.94.x.x. The current document download page has been viewed 574 times.
File size: 103.1 KB (3 pages).
Privacy: public file
Document preview


Sprawdzian podsumowujący rozdział 3: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ
WERSJA (A)
Liczba punktów: ….................../40pkt.
Ocena: …................................

3.3. WIG jest indeksem giełdowym, który dotyczy:
A. tylko polskich spółek.
B. największych 20 spółek giełdowych.
C. notowania spółek na NewConnect.
Zadanie 1.
D. całego rynku giełdowego.
a) Uporządkuj w poprawnej kolejności od najdawniejszego formy wymiany 3.4. Bank, którego tabliczkę przedstawiono na ilustracji należy do grona
towarowej. (3pkt.)
banków:
A. pieniądz papierowy
D. pieniądz kruszcowy
A. hipotecznych.
B. pieniądz elektroniczny
E. barter
B. inwestycyjnych.
C. płacidła (pieniądz towarowy)
F. monety
C. depozytowych.
b) Wyjaśnij podkreślone pojęcie. (2pkt.)
D. samochodowych.
…............................................................................................................................................................ 3.5. Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej jest:
............................................................................................................................................................... A. Premier.
c) Wpisz oznaczone literami pojęcia (A-F) do przedstawionych przykładów. B. Minister Finansów.
Uwaga: należy wykorzystać tylko dwa pojęcia. (2pkt.)
C. Minister Skarbu Państwa.
…..... np. zboże, muszle.
…..... np. polecenie przelewu.
D. Prezes Banku Centralnego.
3.6. Inwestycje komunalne są dokonywane przez:
Zadanie 2.
A. rząd RP.
Wybierz poprawne dokończenie zdania. (3pkt.)
B. samorząd terytorialny.
Cecha pieniądza, która utrzymuje określoną wartość pieniądza to:
C. podmioty prywatne.
Stabilność Poręczność Trwałość Stan bezinflacyjny Stan stałego wydatku.
D. inwestorów indywidualnych.
Inflacja galopująca cechuje się stopą inflacyjną powyżej:
3.7. Fundusze stabilnego wzrostu stanowią:
100% 20% 150% 2%.
A. papiery wartościowe.
Przeciwieństwem inflacji jest:
B. głównie papiery wartościowe dłużne, ale również akcje (ok. 30%).
dezinflacja hiperinflacja deflacja.
D. prawidłowe są więcej niż jedna odpowiedź.
3.8. Emitent jest:
Zadanie 3.
C. obligacje (ok. 40%) oraz pospolite kredyty.
Podaj poprawną odpowiedź. (10pkt.)
A. wystawcą akcji; dłużnikiem obligatariusza.
3.1. Długotrwały wzrost kursów na giełdzie papierów wartościowych to:
B. wystawcą akcji; dłużnikiem akcjoriusza.
A. Bessa.
C. wystawcą obligacji; dłużnikiem obligatariusza.
B. Hossa.
D. wystawcą obligacji; dłużnikiem akcjoriusza.
C. Kredyt.
3.9. Pieniądz ma powszechne zastosowanie w regulacji zobowiązań, więc jest:
D. Obciążenie Konta Bankowego.
A. środkiem wymiany.
3.2. Nadrzędną rolę w polskim systemie bankowym pełni:
B. środkiem płatniczym.
A. bank centralny (NBP).
C. środkiem tezauryzacji.
B. bank ogólny (NBP).
D. miernikiem wartości.
C. bank światowy z elementami krajowymi (BŚ).
D. bank emisyjny oraz KNF.

3.10. Stanowią one potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki, polegającej
zwrotowi w określonym terminie – mowa o:
A. akcjach
B. wekslach
C. obligacjach
D. bonach skarbowych.
Zadanie 4.
Podaj rodzaj opisanego kredytu. (1pkt.)
Kredyt …................................... jest przyznawany na pokrycie kosztów
związanych z nauką na wyższych uczelniach.
Zadanie 5.
Podkreśl przedmioty inwestycji rzeczowej. (2pkt.)
nieruchomości; waluty; lokaty bankowe; dzieła sztuki
Zadanie 6.
Zaznacz wyrażenia, które odnoszą się tylko do pożyczek. (4pkt.)
A. umowę reguluje prawo bankowe,
B. umowę reguluje kodeks cywilny,
C. udzielającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
D. udzielającym może być tylko bank,
E. umowa musi być zawarta w formie pisemnej,
F. umowa może być zawarta w formie pisemnej bądź ustnej,
G. cel jest dowolny,
H. cel jest określony zazwyczaj ściśle w umowie.

Zadanie 8.
Uzupełnij tekst. (4pkt.)
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują dwa rynki
giełdowe:
…............................................. → na który trafiają akcje spółek spełniających
rygorystyczne wymagania.
…............................................. → na który trafiają akcje spółek, które nie są w
stanie spełnić kryteriów.
Zadanie 9.
Prawda czy fałsz? Wpisz literę P lub F. (3pkt.)
ZDANIE

P/F

a) Ceduła to wykaz zawierający oficjalne informacje o stanie
konta bankowego danego przedsiębiorstwa lub osoby.
b) Makler jest osobą zajmującą się zawodowo pośredniczeniem
w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych.
c) Spread walutowy to różnica między kursem kupna, a kursem
sprzedaży danej waluty.
Zadanie 10.
Podaj nazwę i zapis skrótowy opisanej poniżej instytucji. (2pkt.)
…................................................................................................................................. (…...............)
to instytucja gromadząca informacje o przeszłości kredytowej osób
starających się o kredyt w banku.

Zadanie 11*
Zadanie 7.
Wypowiedz się na postawiony temat: „Jaką rolę odgrywają bankowość i
Wyjaśnij pojęcia: (4pkt.)
pieniądze w społeczeństwie?” Uzasadnij swoją odpowiedź. (+5pkt.)
a) akcje …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
b)weksle ...............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Klucz odpowiedzi:
1. E→C→D→F→A→B
barter – zamiana towaru na towar
C;B
2. Stabilność; 20%; deflacja
3. B-A-D-B-D-B-B-C-B-C
4. studencki
5. nieruchomości; dzieła sztuki
6. B C F G
7. akcje – instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną,
potwierdzający udział w kapitale zakładowym spółki
weksle – papiery wartościowe stwierdzające zobowiązania ich wystawcy do
zapłacenia wskazanej osobie lub ich okazicielowi danej kwoty w określonym
terminie
8. rynek podstawowy; rynek równoległy
9. F P P
10. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
11. Życie w społeczeństwie opiera się na współpracy między ludźmi.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy zanurzeni w bankowości i
pieniądzach. Spacerując po mieście dokonujemy przeróżne zakupy, idziemy
do kina czy zabieramy gazetę z kiosku – konieczne jest zatem korzystanie z
pieniędzy. Natomiast jednym ze sposobów ich zdobycia jest inwestowanie w
banku dzięki założeniu konta bankowego. Sami widzimy, że bankowość i
pieniądze mają nieograniczone sposoby inwestowania w nas i innych, co
sami obserwujemy.Download original PDF file

PIENIÄ„DZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1).pdf (PDF, 103.1 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000527043.
Report illicit content