PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKładka na stacji Bonarka.pdf


Preview of PDF document k-adka-na-stacji-bonarka.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Parkingi rowerowe B+R
Zaplanowano budowę dwóch parkingów rowerowych przy wejściach na kładkę od
wschodniej strony ulicy Tischnera oraz ulicy Puszkarskiej. Każdy z parkingów
powinien być zadaszony oraz wyposażony w przynajmniej 10 stojaków rowerowych
typu U (20 miejsc postojowych). Rozmieszczenie i wymiary są określone ww.
„Standardach technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.
Oznakowanie parkingu typu bike and ride (B+R) powinno być zgodne z załącznikiem
do Uchwały nr 6/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska z dnia 10 maja 2016 r. „Rekomendacje dotyczące parkingów
park and ride (P+R) na terenie Metropolii Krakowskiej”.
Branża odwodnienie

Odwodnienie kładki
W związku z budową zejścia z kładki na peron tj. schodów oraz windy zachodzi
konieczność odprowadzenia wód opadowych z zadaszenia schodów oraz szybu
windy.
Wody opadowe z projektowanych zadaszeń schodów i windy na peron poprzez rury
spustowe odprowadzane będą bezpośrednio do korytek odwodnienia liniowego.
Podłączenie rynien spustowych odprowadzających wody opadowe z zadaszenia
kładki, schodów oraz windy do studzienek kanalizacyjnych. Odprowadzenie
kanalizacji do kolektora odprowadzającego wody opadowe z odwodnienia układu
torowego i peronów.
Odwodnienie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów rowerowych (B+R)
Odwodnienie dojść do kładek (chodników, ciągów pieszo-rowerowych) i parkingów
rowerowych realizowane będzie poprzez odpowiednio ukształtowane spadki
podłużne i poprzecze chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz placów parkingów
sprowadzające wody opadowe w kierunku ścieków korytkowych ułożonych wzdłuż
nich.
Branża sieć trakcyjna

Dla kładki dla pieszych, barierek oraz pozostałych elementów wyposażenia peronów
znajdujących się w obszarze oddziaływania sieci trakcyjnej należy przewidzieć
uszynienie. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy przewidzieć na etapie
projektów wykonawczych. Należy zapewnić wszystkim elementom metalowym kładki
dla pieszych ciągłość elektryczną.
Branża urządzenia telekomunikacyjne

W związku z faktem, że przy projektowanej kładce dla pieszych przewidziane są
windy, należy je wyposażyć w połączenia telefoniczne.
2