PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKładka na stacji Bonarka.pdf


Preview of PDF document k-adka-na-stacji-bonarka.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Branża obiekty inżynierskie

Budowa kładki pieszo-rowerowej w km 3+032
Projektowany obiekt jest kładką dla pieszych i rowerzystów. Zadaniem obiektu jest
połączenie peronu kolejowego stacji „Kraków Bonarka” z przystankami komunikacji
zbiorowej przy ulicy Tischnera i Puszkarskiej oraz sąsiednim centrum handlowym
(etap I). Etap II - przedłużenie kładki w celu poprawienia dostępności do obszarów
pomiędzy ul. Wadowicką, a ul. Tischnera – może być realizowany w późniejszym
terminie.
Kładka składa się z dwunastu niezależnych konstrukcji połączonych w jeden układ
funkcjonalny. Są to:


Ustrój nośny kładki z zadaszeniem nad liniami kolejowymi nr 94 i 603 oraz ulicą
Tischnera;
Trzy pochylnie pieszo-rowerowe umożliwiające zejście z poziomu kładki do
poziomu terenu przy ulicy Puszkarskiej (w kierunku ulicy Kamieńskiego i centrum
handlowego) oraz w rejonie ulicy Łagiewnickiej;
Cztery ciągi schodów stałych ze spocznikami umożliwiające wejście na poziom
kładki wraz z prowadnicami dla rowerów;
Cztery windy umożliwiające wejście na poziom kładki;

Podstawowe parametry obiektu:Długość kładki – około 180 m (etap I – około 75 m, etap II – około 105 m);
Szerokość użytkowa – 4,5 m;

Obiekt łączy peron kolejowy stacji „Kraków Bonarka” z ulicą Tischnera i Puszkarską.
Od strony ulicy Puszkarskiej do kładki prowadzą dwie rampy pieszo-rowerowe
położone częściowo na skarpie nasypu drogowego oraz schody stałe ze spocznikami
i winda. Pochylnia południowa oraz wskazany ciąg schodów wymaga dobudowy
łączników z ulicą Puszkarską (zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej). Na
peron kolejowy prowadzą schody stałe oraz winda. Od wschodniej strony ulicy
Tischnera do kładki prowadzą schody stałe oraz winda. Schody stałe powinny być
zadaszone. Od zachodniej strony ulicy Tischnera do obiektu prowadzą: rampa
pieszo-rowerowa, schody stałe i winda, które wymagają skomunikowania z istniejącą
infrastrukturą pieszo-rowerową. W ramach rozwiązania wariantowego należy
przewidzieć lokalizację rampy pieszo-rowerowej wzdłuż zachodniej strony ulicy
Tischnera w kierunku północnym i południowym.
W celu umożliwienia transportu rowerów i wózków głębokość wind nie powinna być
mniejsza niż 2,5 m. Szerokość użytkowa schodów powinna wynosić przynajmniej
2 m, a ramp 4,0 m. Pomost kładki powinien być zadaszony i obudowany. Ściany
boczne mogą mieć formę ażurową, dopuszcza się możliwość konstrukcji w postaci
kratownicy, elementy wsporcze zadaszenia powinny znajdować się w linii balustrad.
Część użytkowa kładki powinna być wolna od wszelkich przeszkód.
4