VII MT Puchar SÅ‚onecznej TÅ‚oczni w Starym SÄ…czu .pdf
File information

Title: VII MT Puchar S³onecznej T³oczni w Starym S¹czu.cdr
Author: Rados³aw Rossa

This PDF 1.2 document has been generated by CorelDRAW Version 9.397 / Corel PDF Engine Version 9.397, and has been sent on pdf-archive.com on 03/01/2017 at 10:53, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 736 times.
File size: 44.09 MB (10 pages).
Privacy: public file
Document preview


-

-

VII Miedzynarodowy Turniej
o Puchar Slonecznej
Tloczni
w Starym Saczu
16-18.06.2017

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

-

-

VII Miedzynarodowy Turniej
o Puchar Slonecznej
Tloczni
w Starym Saczu
16-18.06.2017

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Stary Sacz
.
Stary S¹cz – miasto w województwie ma³opolskim, w powiecie nowos¹deckim, siedziba
gminy miejsko-wiejskiej Stary S¹cz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie nale¿a³o
do woj. nowos¹deckiego. Jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyska³o prawa miejskie
w XIII w. Le¿y na szlaku bursztynowym. Zabudowa rynku to przyk³ad architektury
œredniowiecznej. Do 1795 r. na rynku sta³ ratusz, sp³on¹³ on jednak i nigdy nie zosta³
odbudowany. Zachowany z po¿aru XVII-wieczny dom mieszczañski, zwany „Domem
na Do³kach”, mieœci muzeum regionalne. Siedziba w³adz gminy mieœci siê w budynku
folwarcznym dawnego klasztoru franciszkanów. Ze wzglêdu na zachowan¹
œredniowieczn¹ zabudowê miasta, w 1954 Stary S¹cz uznano za rezerwat urbanistyczny.
W Starym S¹czu znajduje siê klasztor Klarysek za³o¿ony przez ksiê¿n¹ Kingê, ¿onê
Boles³awa Wstydliwego. Ksiê¿na po œmierci mê¿a sama wst¹pi³a do klasztoru w 1279 r.
Do tego klasztoru wst¹pi³a równie¿ królowa Jadwiga, ¿ona W³adys³awa £okietka
i matka Kazimierza Wielkiego, która zmar³a w 1339 r. W zbiorach bibliotecznych
klasztoru zachowa³y siê cenne rêkopisy muzyczne z XIII w., œwiadcz¹ce o
niezwykle wysokim poziomie ówczesnej kultury muzycznej regionu.
Jednym z manuskryptów zawiera czterog³osowy conductus Omnia Beneficia,
dzie³o uwa¿ane za najstarszy zabytek polskiej muzyki wielog³osowej.
W 1683 r. Jan III Sobieski podarowa³ klaryskom zdobyty na Turkach
sztandar, który jest do dziœ przechowywany w klasztorze.
Przy klasztorze funkcjonuje gotycki koœció³ pw. œw. Trójcy i œw. Klary.
Wnêtrze œwi¹tyni udekorowane jest barokowymi polichromiami
przedstawiaj¹cymi ¿ycie fundatorki. Najcenniejszym zabytkiem koœcio³a
jest ambona z 1671 r. w kszta³cie drzewa Jessego. Organy koœcielne maj¹
dwie klawiatury: jedn¹ w czêœci dla osób œwieckich i przeznaczon¹ dla
œwieckiego organisty, drug¹ w czêœci zamkniêtej i przeznaczon¹ dla
siostry zakonnej. W 2003 r. zidentyfikowano w klasztorze najstarszy
polski klawikord, zbudowany w Krakowie w XVII w.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Historia Turnieju
Pierwsza edycja turnieju mia³a miejsce w 2011 roku.
Zwyciêscy poszczególnych edycji:
2011- Dunajec Nowy S¹cz-Polska
2012- Strzelec Budzów-Polska
2013-Slovan Bratislava -S³owacja
2014- Escola Varsovia Barcelona-Polska
2015-Dynamo Kijów-Ukraina
2016- AC Sparta Praha - Czechy
W ci¹gu 6 lat w Turnieju ,,Sokolika’’ wyst¹pi³o 106 zespo³ów co daje prawie 1400
uczestników z 10 krajów: Anglia, W³ochy, Francja, USA, Wêgry, £otwa, S³owacja,
Czechy, Ukraina i Polska.

Goœcili u nas:
Liverpool FC, Juventus Turyn, Notthingam Forest, Dynamo Kijów,
Karpaty Lwów, Sparta Praga, FC Budapest, Young Volves USA, Slovan Bratislava.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Uroczyste Otwarcie
Otwarcie turnieju poprzedza przemarsz dru¿yn na staros¹decki rynek, gdzie ma miejsce
uroczyste otwarcie turnieju. Przy akompaniamencie orkiestry i w asyœcie flag odgrywane
s¹ hymny narodowe.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Nagrody
G³ówn¹ nagrod¹ dla zwyciêscy Turnieju Sokolika jest weekendowy pobyt w
Hotelu Per³a Po³udnia*** w Rytrze w dowolnym terminie.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Atrakcje
System rozgrywek w Turnieju Sokolika jest skonstruowany tak aby ka¿dy z uczestników
móg³ swobodnie zrelaksowaæ siê korzystaj¹c z atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Jedn¹ z nich jest niew¹tpliwie zabawa w Parku Linowym ,,ABLandia’’ w Rytrze.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

w Turnieju
Sokolika zagrali

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Patronie Medialni

Www.turniejsokolikastarysacz.plDownload original PDF file

VII MT Puchar SÅ‚onecznej TÅ‚oczni w Starym SÄ…czu.pdf (PDF, 44.09 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file VII MT Puchar SÅ‚onecznej TÅ‚oczni w Starym SÄ…czu.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000531077.
Report illicit content