PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactVII MT Puchar Słonecznej Tłoczni w Starym Sączu .pdf


Original filename: VII MT Puchar Słonecznej Tłoczni w Starym Sączu.pdf
Title: VII MT Puchar S³onecznej T³oczni w Starym S¹czu.cdr
Author: Rados³aw Rossa

This PDF 1.2 document has been generated by CorelDRAW Version 9.397 / Corel PDF Engine Version 9.397, and has been sent on pdf-archive.com on 03/01/2017 at 10:53, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 421 times.
File size: 42 MB (10 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


-

-

VII Miedzynarodowy Turniej
o Puchar Slonecznej
Tloczni
w Starym Saczu
16-18.06.2017

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

-

-

VII Miedzynarodowy Turniej
o Puchar Slonecznej
Tloczni
w Starym Saczu
16-18.06.2017

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Stary Sacz
.
Stary S¹cz – miasto w województwie ma³opolskim, w powiecie nowos¹deckim, siedziba
gminy miejsko-wiejskiej Stary S¹cz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie nale¿a³o
do woj. nowos¹deckiego. Jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyska³o prawa miejskie
w XIII w. Le¿y na szlaku bursztynowym. Zabudowa rynku to przyk³ad architektury
œredniowiecznej. Do 1795 r. na rynku sta³ ratusz, sp³on¹³ on jednak i nigdy nie zosta³
odbudowany. Zachowany z po¿aru XVII-wieczny dom mieszczañski, zwany „Domem
na Do³kach”, mieœci muzeum regionalne. Siedziba w³adz gminy mieœci siê w budynku
folwarcznym dawnego klasztoru franciszkanów. Ze wzglêdu na zachowan¹
œredniowieczn¹ zabudowê miasta, w 1954 Stary S¹cz uznano za rezerwat urbanistyczny.
W Starym S¹czu znajduje siê klasztor Klarysek za³o¿ony przez ksiê¿n¹ Kingê, ¿onê
Boles³awa Wstydliwego. Ksiê¿na po œmierci mê¿a sama wst¹pi³a do klasztoru w 1279 r.
Do tego klasztoru wst¹pi³a równie¿ królowa Jadwiga, ¿ona W³adys³awa £okietka
i matka Kazimierza Wielkiego, która zmar³a w 1339 r. W zbiorach bibliotecznych
klasztoru zachowa³y siê cenne rêkopisy muzyczne z XIII w., œwiadcz¹ce o
niezwykle wysokim poziomie ówczesnej kultury muzycznej regionu.
Jednym z manuskryptów zawiera czterog³osowy conductus Omnia Beneficia,
dzie³o uwa¿ane za najstarszy zabytek polskiej muzyki wielog³osowej.
W 1683 r. Jan III Sobieski podarowa³ klaryskom zdobyty na Turkach
sztandar, który jest do dziœ przechowywany w klasztorze.
Przy klasztorze funkcjonuje gotycki koœció³ pw. œw. Trójcy i œw. Klary.
Wnêtrze œwi¹tyni udekorowane jest barokowymi polichromiami
przedstawiaj¹cymi ¿ycie fundatorki. Najcenniejszym zabytkiem koœcio³a
jest ambona z 1671 r. w kszta³cie drzewa Jessego. Organy koœcielne maj¹
dwie klawiatury: jedn¹ w czêœci dla osób œwieckich i przeznaczon¹ dla
œwieckiego organisty, drug¹ w czêœci zamkniêtej i przeznaczon¹ dla
siostry zakonnej. W 2003 r. zidentyfikowano w klasztorze najstarszy
polski klawikord, zbudowany w Krakowie w XVII w.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Historia Turnieju
Pierwsza edycja turnieju mia³a miejsce w 2011 roku.
Zwyciêscy poszczególnych edycji:
2011- Dunajec Nowy S¹cz-Polska
2012- Strzelec Budzów-Polska
2013-Slovan Bratislava -S³owacja
2014- Escola Varsovia Barcelona-Polska
2015-Dynamo Kijów-Ukraina
2016- AC Sparta Praha - Czechy
W ci¹gu 6 lat w Turnieju ,,Sokolika’’ wyst¹pi³o 106 zespo³ów co daje prawie 1400
uczestników z 10 krajów: Anglia, W³ochy, Francja, USA, Wêgry, £otwa, S³owacja,
Czechy, Ukraina i Polska.

Goœcili u nas:
Liverpool FC, Juventus Turyn, Notthingam Forest, Dynamo Kijów,
Karpaty Lwów, Sparta Praga, FC Budapest, Young Volves USA, Slovan Bratislava.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Uroczyste Otwarcie
Otwarcie turnieju poprzedza przemarsz dru¿yn na staros¹decki rynek, gdzie ma miejsce
uroczyste otwarcie turnieju. Przy akompaniamencie orkiestry i w asyœcie flag odgrywane
s¹ hymny narodowe.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Nagrody
G³ówn¹ nagrod¹ dla zwyciêscy Turnieju Sokolika jest weekendowy pobyt w
Hotelu Per³a Po³udnia*** w Rytrze w dowolnym terminie.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Atrakcje
System rozgrywek w Turnieju Sokolika jest skonstruowany tak aby ka¿dy z uczestników
móg³ swobodnie zrelaksowaæ siê korzystaj¹c z atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Jedn¹ z nich jest niew¹tpliwie zabawa w Parku Linowym ,,ABLandia’’ w Rytrze.

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

w Turnieju
Sokolika zagrali

Www.turniejsokolikastarysacz.pl

Patronie Medialni

Www.turniejsokolikastarysacz.pl


Related documents


vii mt puchar s onecznej t oczni w starym s czu
2017
koszykowka
koszykowka1
gks tychy turniej dla kibicow2020
gks tychy turniej dla kibicow nhl


Related keywords