OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 .pdf

File information


Original filename: OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ_09012017.pdf
Title: OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ
Author: İnsan Hakları Ortak Platformu

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 09/01/2017 at 12:49, from IP address 94.54.x.x. The current document download page has been viewed 374 times.
File size: 3 MB (45 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ_09012017.pdf (PDF, 3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


OLAĞANÜSTÜ HAL
VE TEDBİRLERİ
20 TEMMUZ 2016- 6 OCAK 2017 DÖNEMİ UYGULAMALARI

İnsan Hakları Ortak Platformu

1

1 İÇİNDEKİLER
2

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI ......................................................................................................................... 3

3

OHAL Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması ................................................................. 3

4

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri.................................................................................................. 3

5

Kararnamelerin TBMM’de Görüşülmesi ................................................................................................. 9

6

Ohal tedbirleri ....................................................................................................................................... 11

7

ihraçlar .................................................................................................................................................. 12
7.1.1

Kamu görevinden ve meslekten ihraç edilen kişilere karşı uygulanan tedbirler ...................... 12

7.1.2

İhraç Edilenlerin Kurumlara Göre Dağılımı ............................................................................... 13

8

AKADEMİK KURUMLARDAN iHRAÇLAR ................................................................................................. 21

9

YARGI KURUMLARINDAN İHRAÇLAR ..................................................................................................... 22

10

Türk Silahlı Kuvvetlerinden İhraçlar ...................................................................................................... 24

11

KHK’larda Yer alan Tedbirlere Karşı Hukuk Yolu ................................................................................... 25

12

13

14

11.1

Anayasa Mahkemesine Başvuru ................................................................................................... 25

11.2

Danıştay Kararı.............................................................................................................................. 26

11.3

İdare Mahkemesine Başvurular .................................................................................................... 26

Kapatılan Kurumlar ............................................................................................................................... 28
12.1

Kapatılan Özel Sağlık ve Öğretim Kurumları, Yurt ve Pansiyonlar, Üniversiteler, Sendikalar ....... 30

12.2

kapatılan Basın,Yayın, Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları ....................................................... 31

12.3

Kapatılan Dernekler ...................................................................................................................... 35

12.4

Kapatılan Vakıflar .......................................................................................................................... 38

Belediyelere yönelik Kayyım İşlemleri................................................................................................... 40
13.1

KAYYIM KARARLARI/YEREL YÖNETİMLERİN MERKEZİ YÖNETİME DEVRİ ..................................... 40

13.2

Kayyım ile İgili Yasal Düzenleme ................................................................................................... 42

Kararnamelerde yer alan OHAL soruşturma ve kovuşturma usulleri ................................................... 44

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

2

2 OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün
Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 tarihinde ve 3 Ocak 2017
tarihinde üçer ay süreyle Olağanüstü Halin devam etmesine karar vermiştir.
Bu dönemde Hükümet, Olağanüstü Hal Yasasına dayanarak bir dizi Kanun Hükmünde Kararname
çıkarılmıştır. Kararnameler ile doğrudan ve kararnamelere dayanarak kurumlar tarafından on binlerce kişi
kamu görevinden çıkarılmış ve meslek lisansları iptal edilmiş, binlerce özel sağlık ve eğitim kurumunun
yanı sıra, medya kuruluşları, dernek ve vakıflar kapatılmış, onlarca belediyeye kayyım atanmış ve pek çok
yasada kalıcı değişiklikler yapılmıştır.
Olağanüstü Hale ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere 23 Temmuz 2016
tarihinde 2016/17 sayılı bir Başbakanlık Genelgesi yayınlanmış ve Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuştur.
Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu

Başbakan

Adalet Bakanı

Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim
Bakanı

Milli Savunma
Bakanı

Başbakanlık
Müsteşarı

3
Ayrıca Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve görevleri ile yükümlülüklerinin karşılığının tespit ve
ödenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 21.07.2016 tarihinde 2016/9066
Sayılı karar ile Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 23 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.

3 OHAL KAPSAMINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASI
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında Türkiye, Avrupa Konseyi’ndeki daimi temsilcisi kanalıyla
Genel Sekretere yolladığı 21 Temmuz 2016 tarihli bir mektupla, 15 Temmuz’da karşılaştığı darbe girişimi
ile ulusun yaşamına yönelen bir tehdidin oluştuğunu belirterek olağanüstü hal kanunu hakkında bilgi
vermiş ve bu süreçte alınan önlemlerin AİHS’den kaynaklanan yükümlülüklerinin, sözleşme izin verdiği
ölçüde, kısıtlanabileceğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi yükümlülüklerinin kısıtlanabileceğine ilişkin
bildirim de 21 Temmuz 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yapıldı. Türkiye
Sözleşmenin 2,3, 9 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 ve 27. Maddelerindeki yükümlülükleri
kısıtlayacağını bildirdi.

4 OHAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ
Olağanüstü Hal’in ilanından 6 Ocak 2016 tarihine kadar olan dönemde 15 Kanun Hükmünde Kararname1
yayınlamıştır. Bu kararnamelerin içeriğine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer almaktadır.

1

Anayasanın 121/3 maddesine göre olağanüstü hal döneminde Cumhurbaşkanın başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu olağanüstü halin gerekli kıldığı alanlarda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine
sahiptir.

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

Kararname
No

Yayınlanma
Tarihi

Resmi Gazete
Sayı

Tedbirler

KHK/667

23.07.2016

29779

Kurum Kapatma: Özel sağlık, öğrenim kuruluşları, Dernek ve Vakıflar, Özel
Üniversiteler, Sendika ve konfederasyonlar
Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler
Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler
Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler
Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar
İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali

KHK/668

27.07.2016

29783

Kurum Kapatma: Özel radyo-televizyon ve basın-yayın kuruluşları
İhraç: TSK
Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri
Değiştirilen hükümler
3713 sayılı terörle Mücadele Kanunu
353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Kanunu
357 sayılı Askeri Hakimler kanunu
926 sayılı TSK personel kanunu
1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
6413 TSK Disiplin Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu
2803 sayılı Jandarma Teşkilat Kanunu
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

KHK/669

31.07.2016

29787

4

İhraç: TSK-Jandarma
Milli Savunma Üniversitesinin Kurulması
Değiştirilen hükümler
1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun
1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu
1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
4566 sayılı Harp Okulları Kanunu
4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri

KHK/670

17.08.2016

29804

İhraç: Kamu Kuruluşları, TSK, Sahil Güvenlik, Emniyet
Diğer tedbirler
Kişisel verilerin paylaşımı
Devir işlemlerine ilişkin tedbirler
2010 Kamu Personel Seçme Sınavı
Mali suçlara ilişkin tedbirler
Yeniden ifade alınması
Tazminat ödenmesi

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

KHK Değişiklikleri:
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname
668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname
669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname

KHK/671

17.08.2016

29804

Kanun Değişiklikleri
357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunu
1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanunu
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
4566 sayılı Harp Okulları Kanunu
6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu

KHK/672

01.09.2016

29818 (Mükerrer)

İhraç: Kamu Kuruluşları, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik

KHK/673

01.09.2016

29818 (Mükerrer)

Kapsamdan çıkarılan kurumlar: Özel öğrenim kurumları
İlişiği kesilen öğrenci: Yurtdışında burslu okuyanlar
Diğer Tedbirler:
Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları
Yeniden atanma
Ödenmeyecek ikramiyeler
Emeklilik onayları
Kamu iştiraklerindeki işçiler
Görevden uzaklaştırılanların iade usulü
Bazı yetkilerin iptali
Kanun/Kararname değişiklikleri
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

KHK/674

01.09.2016

29818 (Mükerrer)

Kanun Değişiklikleri
6721 sayılı, Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
652 Sayılı Milli Eğitim bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu
2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

5

5235 sayılı Adli yargı İlk Derece Mahkemeleri iile Bölge Adliye Mahkemeleri
Kuruluş, Görev ve yetkileri Kanunu
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
442 sayılı Köy Kanunu (köy koucuları)
5442 sayılı İl İdaresi kanunu
5682 sayılı Pasaport kanunu
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun
6245 sayılı Harcırah kanunu
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı kanunu
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri kanunu
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık kanunu
3152 sayılı İçişleri bakanlığı teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ve NATO POL btesisleri işletme
başkanlığı kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu
657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu
1111 sayılı Askerlik kanunu
1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı teşkilat kanunu
2547 sayılı Yüksek Öğrenim kanunu
3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu
Kayyımlık Yetkisinin Devri ve Tasfiye’ye ilişkin düzenleme

KHK/675

29.10.2016

29872

İhraç: Kamu kuruluşları, Emniyet,

6

Göreve iade edilen: Kamu görevlileri
İlişiği kesilen öğrenci: Yurtdışında burslu okuyanlar
Kapsamdan çıkarılan öğrenci: Yurtdışında burslu okuyanlar
Kurum Kapatma: Özel radyo-televizyon ve basın-yayın kuruluşları
Kapsamdan çıkarılan kurumlar: Özel radyo-televizyon ve basın-yayın kuruluşları
Diğer tedbirler:
Rütbeleri alınan askeri yargı mensupları
Banka ve finans işlemlerinde cezai sorumluluk
Kayyım atanması
Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet
Atanan kayyım ve yöneticilerin sorumluluğu
Soruşturma süreleri
İhraç edilen personelin bildirilmesi
Dava ve takip usulü
Kanun Değişiklikleri;
669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma
Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname
670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

KHK/676

29.10.2016

29872

Kanun Değişiklikleri
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna
442 sayılı Köy Kanunu
5682 sayılı Pasaport Kanunu
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Kanunu
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
1111 sayılı Askerlik Kanunu
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri
Tazminat Kanununun”
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
4566 sayılı Harp Okulları Kanununa
4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde
Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

KHK/677

22.11.2016

29896

İhraç: TSK, Jandarma, Emniyet, Kamu kuruluşları
Kurum Kapatma: Dernek, basın-yayın kuruluşları
Kapsamdan çıkarılan kurumlar: Özel Sağlık kuruluşları, Vakıflar, Dernekler
Diğer tedbirler:
Sınavlara ilişkin tedbirler
Askeri Okullardaki Lisansüstü Öğrenciler

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

7

Tazminat taleplerine ilişkin kısıtlama
Kayımlık Yetkisinin Devri
İptal edilecek ihaleler

KHK/678

22.11.2016

29896

Kanun Değişiklikleri
442 sayılı Köy Kanunu.
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
3621 sayılı Kıyı Kanunu
4925 sayılı Karayolu Taşıma
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol.
5393 sayılı Belediye Kanunu
1111 sayılı Askerlik Kanunu
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun
3269 sayılı Uzman Erbaş
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun
6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

8

4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında
Kanun
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

KHK/679

06.01.2017

29940 (mükerrer)

Kamu personeline ilişkin tedbirler (ihraç)
Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler (rütbe alımı vs.)
İade hükümleri
Yurtdışında öğrenim görenler
Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar
Değişiklik hükümleri
670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan
Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname
673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
KHK/680

06.01.2017

29940 (mükerrer)

Yargı ile İlgili Düzenlemeler
Medya Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Hükümler
İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler
Çeşitli ve Son Hükümler

KHK/681

06.01.2017

29940 (mükerrer)

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
237 sayılı Taşıt Kanunu
257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı
Hakkında Kanuna
2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunu
3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin
Satış, Hibe,…..
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun
4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli
Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun
5715 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununun
6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun

5 KARARNAMELERİN TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ
Anayasanın 121(3) Maddesi uyarınca Olağanüstü Hal Döneminde çıkarılan kararnameler, Resmî Gazetede
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclis tarafından
onaylanmasına ilişkin süre ve usul, TBMM İçtüzüğünde belirlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 128’inci maddesinin birinci fıkrasında, Anayasa’nın 121 ve
122’nci maddeleri gereğince çıkarılan ve TBMM’ye sunulan kanun hükmünde kararnamelerin, Anayasa’nın
ve TBMM İçtüzüğü’nün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre
komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun hükmünde kararnamelerle, kanun tasarı ve tekliflerinden
önce, ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülüp karara bağlanması gerektiği düzenlenmiştir. Maddenin
ikinci fıkrasında ise komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan KHK’lerin Meclis
Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınacağı belirtilmiştir.
OHAL Döneminde çıkarılan 12 Kanun Hükmünde Kararnamenin hepsi hükümet tarafından TBMM’ne
gönderilmiş olmakla birlikte hiçbir komisyon öngörülen süre içinde görüşmelerini tamamlamamış ve
KHK’ların sadece 6’sı TBMM Genel Kurulunda görüşülmüştür (Bkz. Tablo 2)

Tablo 2:

İnsan Hakları Ortak Platformu

9.01.2017

OHAL Uygulamaları

9


Related documents


ola an st hal ve tedb rler 09012017
t rk anayasa hukuku final ozet 1 yar y l 1
16 11 17 0
2017 01 nolu genelge
nsan haklari mevzuat
yeni sayfa 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ_09012017.pdf