PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help ContactWHITE PAPER .pdfOriginal filename: WHITE PAPER.pdf
Author: yesh

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft Word / , and has been sent on pdf-archive.com on 17/01/2017 at 14:54, from IP address 157.49.x.x. The current document download page has been viewed 260 times.
File size: 472 KB (15 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


WHITE PAPER
Written BY

MAHESH.R

CONTACT:amaheshr@gmail.com
9738500671

©MAHESH.R

1.INT.ROAD & FRONT OFF HOME.DAY
FADE IN :
ಅರ್ಲೀ ಮಾರ್ೀಿಂಗ್ ಒಿಂದು ಅಟ್ಲಸ್ ಸೈಕಲ್ ನರ್ಲ ಪಲಪರ್ ಹಾಕುವ ಹುಡ್ಗ,
ಮಾಮೂರ್ ಟಲ-ಶಟ್ೀ ಹಳಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿರುತ್ಾಾನೆ. ಮುಖಕ್ಕಲ ಕರ್ಚೀಫ್ ಕಟಿರುತ್ಾಾನೆ.
ಸೈಕಲ್ ನರ್ಲ ಬಿಂದು ಮನೆ ಮುಿಂದೆ ಪಲಪರ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಲಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಮನೆ
ಒಳಗೆ ಹೂಲಗುತ್ಾಾನೆ. ಓಪರ್ಿಂಗ್ ಕ್ೆಡಿಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ
ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(ಕ್ಾಯಮರ ಆಪೊಸಟ್ ಫೊಲಕಸ್
ಔಟ್ ಇಿಂದ ಫೊಲಕಸ್ ಇನ್ ಆಗಿ,
ಕ್ಾಯಮರ ಮುಿಂದೆ
ರ್ಲ್ುಲತ್ಾನೆ)
ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(ಡೂಲರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ುವ ಹಾಿಂಡ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಶಾಟ್್)
ಮಲಡ್ಮ್
ನೊಲ ರಿಪಲೈ ಫ್ೆಮ್ that ಸೈಡ್, ಇನೊೆಿಂದುಸ್ಲ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಡೂಲರ್ ನಾಕ್
ಮಾಡ್ಾಾನೆ
ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(ಆ ಕಡ ಈ ಕಡ ನೊಲಡ್ುತ್ಾಾನೆ, ಕ್ಾಯಮರ ಫಾಲೂ)
ಮಲಡ್ಮ್ ನಾನು ಪಲಪರ್ ಸಲನ
ಮೊಬೆೈಲ್ ನರ್ಲ ಟೈಮ್ ನೊಲಡ್ುತ್ಾ, ಮತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ೂಲಪದರ್ಲ
ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(ಕ್ೂಲಲಸ್ ಅಪ್)
ಇವತ್ುಾ ದುಡ್ುು ಕ್ೂಡಿಾಲರ್ ಅಿಂತ್ ಹಲಳಿ, ಎರ್ಲ ಹೂಲಯ್ಾಪಪ ಈ ಮಿಶಿನೂ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟ್ಕಿ ಹತ್ೆ ಬಿಂದು ನೊಲಡ್ುತ್ಾಾನೆ, ಸ್ಿಡಿಲ ಟಲಬಲ್ ಮಲಲ ಕ್ೈ ಇಟ್ುಿಕ್ೂಿಂಡ್ು
ಮಲ್ಗಿಲರುತ್ಾಾಳ.
ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(From ವಿಂಡೂ outside)
ಹಲ ಮಲಡ್ಮ್, ಇಲಲ ಮರ್ಗಲದ್ದಲರಾ ? ನಾನ್ ಅಷೂಿಲತ್ಾಿಂದ ಕೂಗ್ಾಾ ಇದ್ಲರ್
ಅವಳು ಯಾವದದ ರಿಪಲೈ ಮಾಡ್ಲ್ಲ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಾಬರಿ ಇಿಂದ ಫಲಸ್ ಎಕ್್್‌ಪೆಶನ್
ಚ್ನಲಿಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ

ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(ರಿಗ್ ಶಾಟ್)
ಮಲಡ್ಮ್, ಮಲಡ್ಮ್ ಎದೆದಲಳಿ!!!
ಗ್ಾಬರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಲಕು ಅಿಂತ್ ಗೊತ್ಾಾಗೆೆ, ಟನಶನ್ ರ್ ಮುಖ ಒರೆಸಕ್ೂಿಂಡ್ು
ಮೊಬೆೈಲ್ ತ್ತಗುದ ಕ್ಾಲ್ ಮಾಡ್ಾಾನೆ
ಪಲಪರ್ ಸಲನ:
(ಕಟ್ ಇನ್ ಶಾಟ್್)
ಹಲೂಲ,
ಪೊಲರ್ಲಸ್ ಸೈರನ್ ಮತ್ುಾ ಆಿಂಬುಯಲನ್್ ಸೈರನ್ ಸ್ಾಿಟ್ೀ ಆಗುತ್ತಾ
2.INT.CHAMELI HOME.DAY
Cut To:
ಇಬೂಬೂ ಕ್ಾನೆ್ಿಬಲ್್ ಡೂಲರ್ ಅನುೆ ಭುಜದ್ಿಂದ ಗುದುದತ್ಾರೆ.
ಸಕೂಲನ್ ಬ್ಲಾಲಯಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ಮಾ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರುತ್ತಾ.
ವಾಡ್ೀ ಬ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಿಂದು ಹುಡಿಗಯ್ನುೆ ಎತ್ಾ ಸೆಚರ್ ಮಲಲ ತ್ಗೊಿಂಡ್ು ಹೂಲಗ್ಾಾರೆ.
ಕ್ಾನೆ್ಿಬಲ್್ ಹಿಂದೆ ಇನ್್‌ಸಪಕಿರ್ ( ವೈಟ್ ಪೊಲಲೂಲ ಟಲ-ಶಟ್ೀ, ಕಿೆಲಮ್ ಕಲ್ರ್
ಪಾಯಿಂಟ್ with ಬ್ಲಾಲಯಕ್ ಗ್ಾಗಲ್) ಬರುತ್ಾಾರೆ, ಇನ್್‌ಸಪಕಿರ್ ಸ್ುತ್ಾ ನೊಲಡ್ುತ್ಾಾ
ಸಗರೆಲಟ್ ಹಚ್ನೂ್ಕಲತ್ಾನೆ,
ಇನ್್‌ಸಪಕಿರ್ ಸ್ಿಡಿಲ ಡಸ್ಕ ಮಲಲ ಕೂತ್ು ಸ್ರ್ಚೀ ಮಾಡಬಲಕ್ಾದೆೆ ಒಿಂದು ಲಟ್ರ್ ಸಗುತ್ತಾ
ಇನ್್‌ಸಪಕಿರ್ ಸಗರೆಲಟ್ ಅನುೆ ಬ್ಲಾಯ್ರ್ಲ ಇಟ್ುಿ, ಗ್ಾಗಲ್ ತ್ತಗುದ ಟಲ-ಶಟಗೀ ಹಾಕಿಲ
ಸಗ್ಾಗರೆಲಟ ಕ್ೈರ್ಲ ಹಡಿದುಕ್ೂಿಂಡ್ು ಓದೊಲಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಾಾನೆ.
3.INT.CHAMELI HOME.NIGHT
DISSOLVE TO:
ಚಮಲರ್ ಡಸ್ಕ ಮಲಲ ಕೂತ್ು ಬರಿಯ್ುವ ಸಲನ್, ಅಮಮ ಅಿಂತ್ ಬರಿಯಲದು ರಿಜಿಸ್ಿರ್
ಮಾಡ್ುತ್ಾಾ
ಚಮಲರ್ (ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್):
(ಎಕ್್್‌ಟೆಲಮ್ ಕ್ೂಲಲಸ್ ಅಪ್, ಕಟ್ ಇನ್, ಮಿಡ್)
ಅಮಮ ಅಿಂತ್ ಕರಿಯಲ ಯಲಗಯತ್ತಲನು ಇಲ್ಾಲ ನನಗೆ. ಚ್ನನಾೆಗಿರ್ೀ ಅಿಂತ್ ದುಡ್ುು ಕಳಿಸಾ ದೆ,
ಅದು ನನಗೆ ಓದೊಲಕು ಸ್ಾಕ್ಾಗಿಾರ್ೀಲ್ಲ

4.EXT.COLLEGE.DAY
DISSOLVE TO:
ಒಿಂದು ರಸಾ, ಜನ ಓಡ್ಾಡ್ುವ ಜಾಗ, ಅಥವಾ ಬಸ್ ರ್ಲ್ಾದಣ
ಚಮಲರ್ (ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್) :
(ವೈಡ್ & ಕ್ೂಲಲಸ್ಪ್ )
ಎಲ್ಲ ಹುಡಿಗಲರು ಎಷೂಿಲಿಂದು ದುಡ್ುು ಖಚುೀ ಮಾಡಿಕ್ೂಿಂಡ್ು ಚ್ನನಾೆಗಿಲದ್ಾದರೆ, ಬಟ್
ಚಮಲರ್ ಡೆಸ್, ಚಪಪರ್ ರಿಜಿಸ್ಿರ್ ಮಾಡ್ುತ್ಾಾ
ಚಮಲರ್ (ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್):
ನಾನು ಕಿತ್ತೂಾಲಗಿರೊಲ ಚಪಪರ್, ಹರಿದು ಹೂಲಗಿರೊಲ ಬಟಿ, ಅವತ್ತಾಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡದ
ಏನಾದೂೆ ಆಗಿಲ ಇರೊಲದು ಒಿಂದು ಲೈಫ್ದ ಶೂಲಕಿ ಮಾಡಬಲಕು ಅಿಂತ್. ಓಪರ್ಿಂಗ್ ಸ್ೂಪರ್
ಆಗೆಲ ಇತ್ುಾ
5.EXT.PG(BUS STOP).DAY
MATCH CUT:
PG ಹತ್ೆ ರ್ಿಂತ್ರೊಲದು, ಅರವಿಂದ್ ನ ವಾರಗಣ್ಣಿಂದ ನೊಲಡೂಲದು, ಆಮಲಲ ನೊಲಡಿ
ಸಮೈಲ್ ಮಾಡೂಲದು, ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತಾ ಮತ್ತಾ ನೊಲಡೂಲದು, ಸಮೈಲ್ ಕ್ೂಡೂಲದು
ಚಮಲರ್ (ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್):
(ವೈಡ್ ಶಾಟ್ & ಮಿಡ್ ಶಾಟ್್)
ನಮಮ PG ಹತ್ೆ ಒಬಬ ದ್ನ ನನೆ ನೊಲಡಿಾದದ, ಆಮಲಲ ನಾನು ನೊಲಡೂಲಕ್ ಶುರು
ಮಾಡದ, ಮುಿಂಡಲದು ನೆಕ್್ಿ ಡಲನೆಲ ಹಲ್ುಲ ಗಿಿಂಜಿಕ್ೂಿಂಡ್ು ಐ ಲ್ವ್ ಯ್ೂ ಅರ್ಬಡೂಲದ್ಾ
ಅರವಿಂದ್ ಬೆೈಕ್ ರ್ಲ ಬಿಂದು ಮುಿಂದೆ ರ್ಿಂತ್ತೂಕಲತ್ಾನೆ
ಅರವಿಂದ್:
(w/s & c/s)
I love you
ಚಮಲರ್ ಸ್ುಮೆ ನಗ್ಾಾ ಇತ್ಾೀಳ, ಅರವಿಂದ್ ಬೆೈಕ್ಗ ಹಾಕಿರೊಲ ಹಾರನ ಕಿತ್ುಾ ಕ್ೂಡ್ಾಾ
ಅರವಿಂದ್:
(ವೈಡ್ ಶಾಟ್ )
ರಿಲ ರೊಲಸ್ ತ್ಿಂದ್ಲ್ಲ, ಸ್ದಯಕ್ಕ ಈ ಸ್ಾಮಿಂತ್ಗೆ ಹೂವ ಅಡ್ಜಸ್ಿ ಮಾಡೂಕಳಿ
ಫ್ದಲ್ ನಗು ಬಿಂದು. ಓಕ್ಲ ಅನೊೆಲತ್ರ ಸಮೈಲ್ ಕ್ೂಡ್ಾಾಳ
ಅರ್ಲಿಂದ ಬೆೈಕ್ ರ್ಲ ಹೂಲಗ್ಾಾರೆ.
6. INT.hotel roop.DAY
BACK TO:

ಚಮಲರ್ ಜೂಸ್ ಕೂಡಿದಮಲಲ, ಮೊಬೆೈಲ್, ಪಸ್ೀ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಾಕ್ೂಳುತ್ಾಾ
ಚಮಲರ್:
(ಕ್ೂಲಲಸ್ ಅಪ್ & ವೈಡ್)
ನಾಳ ನನಗೆ ಸಪಶಲ್ ಕ್ಾಲಸ್ ಇದೆ, ಸಲಗೊಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ
ಅರವಿಂದ್:
ಈವೆಿಂಗ್ ??
ಚಮಲರ್:
ಇಲ್ಾಲ. ಫೈನಲ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಾವ.. ಓದೊಕಳೂಲಕ್ ತ್ುಿಂಬ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾ. ಸಪಶಲ್ ಕ್ಾಲಸಲಲ
ಬೆಲರೆ ಕ್ೂರಿತ್ಾರೆ, ತ್ಲ ನೊಲವದ ಬಿಂದ್ರುತ್ತಾ
ಅರವಿಂದ್:
ಸ್ರಿ. ಲ್ವ್ ಯ್ೂ ಟಲಕ್ ಕ್ಲರ್ ಬೆೈ
ಚಮಲರ್:
ಹ್ಮಮ ಬೆೈ
ಚಮಲರ್ ಹೂಲದೆಮಲಲ, ಸಗರೆಲಟ್ ಬ್ಲಾಯಿಗೆ ಇಟಿಕ್ೂಳುತ್ಾಾ
ಅರವಿಂದ್:
ಸ್ನೆುಲ ಕ್ಾಲಸ್ ಇರುತ್ಾಾ ?? ಇರರ್..
7. ext.Badsha shop.Day
Match Cut:
ಸಗರೆಲಟ್ ಹೂಗೆ ಬಿಡ್ುತ್ಾಾ, call ಮಾಡ್ುತ್ಾಾನೆ
ಅರವಿಂದ್:
(ಕ್ೂಲಲಸ್ ಅಪ್)
ಎರ್ಲದ್ಾಯ ಚಿಂದು
ಚಮಲರ್:
ಸಪಷಲ್ ಕ್ಾಲಸ್ ಅಿಂತ್ ಹಲಳಿದೆಲ್ಲ
ಅರವಿಂದ್:
ಓ!! ಮರೆತ್ು ಬಿಟಿ. ನಾಳ ನಮಮ ಮಿಲಟಿಂಗ್ ಸ್ಾಪಟಗ ಬರ್ೆ
ಚಮಲರ್:
ಓಕ್ಲ ಓಕ್ಲ ಬೆೈ
ಅರವಿಂದ್:
ಹ್ಮಮ ಬೆೈ
ವೈಡ್ ಬಿಂದೆೆ ಅವಳು ಬೆಲರೆ ಹುಡ್ಗನ ಜೂತ್ತ ಇತ್ಾೀಳ

ರೊಲಹತ್:
ಯಾರು ?
ಚಮಲರ್:
ನಮಮ ಅಣ್ಾಣ, ಎರ್ಲದಯ ಅಿಂತ್
ರೊಲಹತ್:
ಓಕ್ಲ. Let’s move
ರೊಲಹತ್ ಕ್ೈ ಹಡೂಕಳೂಲಕ್ ಹೂಲಗ್ಾಾನೆ, ಬಿಡಿಸೂಕಳುುತ್ಾಾಳ.

8. INT.hotel roop.DAY
CUT TO:
ಅರವಿಂದ್ ಬಿಂದು ಕ್ಾಯಾಾ ಇತ್ಾೀನೆ, ಚಮಲರ್ ಲಲಟ್ ಆಗಿ ಬಿಂದು
ಚಮಲರ್:
(ವೈಡ್ ಶಾಟ್)
ಸ್ಾರಿಲ
ಅರವಿಂದ್:
ಸಪಷಲ್ ಕ್ಾಲಸ್ ಇತ್ಾಾ ?
ಮಾತ್ಾಡ್ಲ್ಲ ( ಸ್ವಲ್ಪ ಟನಶನ್ ಆಗ್ಾಾಳ)
ಅರವಿಂದ್:
ಬ್ಲಾದಷಾ ಹತ್ೆ ಯಾರ್ ಜೂತ್ತ ಇದ್ೆ
ಚಮಲರ್:
ಹೂ... ನೊಲಡ್ಾದ. ನನೆ ಕ್ಾಲಸಮಲಟ್ ರೊಲಹತ್ ಅಿಂತ್
ಅರವಿಂದ್:
ಅಷಿಲನಾ ?
ಚಮಲರ್:
ಸ್ಧ್ಯಕ್ಕ
ಅರವಿಂದ್:
ಅಿಂದೆೆ ?
ಚಮಲರ್:
ಗೊತ್ಾಲ್ಲ...
ಅರವಿಂದ್:
ಮತ್ತಾ ನನೆ ಕಥೆ ?

ಚಮಲರ್:
ರ್ಿಂದು ಮುಗಿದು ಹೂಲಗಿರೊಲ ಕಥೆ
ಅರವಿಂದ್:
ಮತ್ತಾ ನನಾೆಯಕ್ ಲ್ವ್ ಮಾಡದ
ಚಮಲರ್:
ನಾನ್ ಯಾವತ್ಾಾದೂೆ ಬಿಂದು ರ್ನೆ ಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಾಾ ಇದ್ಲರ್ ಅಿಂತ್ ಹಲಳಿದ್ಾೆ ??
ಅರವಿಂದ್:
ಚಿಂದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ಾಡಬಲಡ್. ನಾನ್ ರ್ನೆ ಪಾೆಣಕಿಿಂತ್ ಹಚ್ಾ್ಗಿ ಪ್ೆಲತ್ ಮಾಡಿಾಲರ್
ಚಮಲರ್:
ರ್ನೆ ಪ್ೆಲತ್ ತ್ಿಂಗೊಿಂಡ್ು ಉಪದಪ-ಖಾರ ಹಾಕಲ ??
ಅರವಿಂದ್:
Please ಇನೊೆಿಂದು ಸ್ಲ್ ಯಲಚ್ನೆ ಮಾಡ್ು ಚಿಂದನ
ಚಮಲರ್:
ನನಗೆ ಈ ಪ್ೆಲತ್ರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪೆಪಿಂಚ ರ್ಿಂತ್ರೊಲದೆಲ ದುಡ್ುು ಮಲಲ, ನನಗೆ
ದುಡುಲ ಮುಖಯ ಯಲಚ್ನೆ ಮಾಡೂಲಕ್ ಏನು ಉಳಿದ್ಲ್ಲ
ಅರವಿಂದ್:
ತ್ೂ ರ್ನೆಿಂಥ ಡ್ಗ್ಾಗೆೀ ಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ನನೆ ಎಕಕಡ್ ತ್ಗೊಿಂಡ್ು ನಾನೆಲ
ಹೂಡೂಕಲಬೆಲಕು, ದುಡ್ುು ದುಡ್ುು ಅಿಂತ್ ಸ್ಾಯಾಾ ಇದ್ಯ್ಲ್ಾವ, ಒಿಂದಲ್ಲ ಒಿಂದು ದ್ನ
ದುಡ್ು ಮಲಲ ರ್ನಗೆ ಅಸ್ಹಯ ಬರುತ್ತಾ
9. EXT.ROAD.DAY
DISSOLVE TO:
ಚಮಲರ್ waiting for bus & auto, ಸೆೈಕ್ ಇರೊಲದ್ದೆ ಯಾವ ವಹಕಲ್ ಸ್ಾಿಪ್
ಮಾಡ್ಲ್ಲ. ಕ್ಾರಿಗೆ ಡ್ಾೆಪ್ ಕ್ಲಳ್ಾಾಳ, ಕ್ಾರ್ ಮುಿಂದೆ ಹೂಲಗಿ ರ್ಲ್ುಲತ್ತಾ, ಕ್ಾರ್ ವಿಂಡೂ ಹತ್ೆ
ಬಿಂದು
ಚಮಲರ್:
(ಇನ್್‌ಸೈಡ್ ಕ್ಾರ್ ವಿಂಡೂ)
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸಪಟ್ಲ್ ಹತ್ೆ ಡ್ಾೆಪ್ ಮಾಡಿಾಲರಾ, ನನೆ ಫೆಿಂಡಗ ಆಕಿ್ಿಂದೆಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
(ಫ್ೆಮ್ ಔಟ್್‌ಸೈಡ್)
ಬರ್ೆ. ಡ್ಾೆಪ್ ಮಾಡಿಾಲರ್
ಚಮಲರ್:
Sorry, ತ್ತೂಿಂದೆೆ ಕ್ೂಟಿದಕ್ಕ

ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಇಟ್್ ಕ್ಲ. ನೊಲ ಪಾೆಬಲಮ್
ಚಮಲರ್:
ಹಾಳ್ಾದೊಲರು ಇವತ್ತಾಲ ಸೆೈಕ್ ಮಾಡಬಲಕಿತ್ಾಾ ? ?
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಹಃ ಹಃ
ಚಮಲರ್:
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲಗ ಹೂಲಗಿಾಲರಾ ಬಲಡ್ ಕ್ೂಡಬಲಕಿತ್ುಾ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಬಲಡ್ ಗೂೆಪ್ ಯಾವದದ ?
ಚಮಲರ್:
A+
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
0+ ಬೆಲಕಿದೆೆ ಹಲಳಿ ನಾನ್ ಕ್ೂಡಿಾಲರ್
ಚಮಲರ್ :
Its k. ನಿಂದು A+
ಅವನ ವಸಟ್ ಕ್ಾಡ್ೀ ಕ್ೂಡ್ುತ್ಾಾ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
fine, if incase ಬಲಡ್ ಎಕ್್್‌ಚ್ನಲಿಂಜ್ ಗೆ ಬಲಡ್ ಬೆಲಕಿದೆೆ ಹಲಳಿ
ಕ್ಾಡ್ೀ ಇಸೂಕತ್ಾಾಳ
ಚಮಲರ್:
okay ಬೆೈ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಬೆೈ
10. INT.TERRACE.NIGHT
DISSOLVED TO:
ಫೊಲನ್ cal ಮಾಡ್ುತ್ಾ
ಚಮಲರ್:
ಹಲೂಲ ಸದ್ಾದರ್ಥೀ ಗ್ೌಡ್ ಅವರ ? ನಾನ್ ಚಿಂದನ..ಬೆಳಿುಗೆಗ ಡ್ಾೆಪ್ ತ್ಗೊಿಂಡ್ೆಲ್ಲ
ಹಾಸಗೆ ಮಲಲ ಕೂತ್ತೂಕಿಂಡ್ು
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಹಾ!! ಹಲಳಿ

ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ರ್ಲವದ ಡ್ಾೆಪ್ ಕ್ೂಟಿದ್ೆಿಂದ ನನೆfriend ಪಾೆಣ ಉಳಿತ್ು. ಬೆಳಿುಗೆ ಅಜೀಿಂಟಲ ಥಾಯಿಂಕ್್
ಕೂಡ್ ಹಲಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ cal ಮಾಡದ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
Its k . ಆ ಸಚುಯಲಶರ್ಲ ಯಾರೆಲ ಇದುೆ ಹಲ್ಪ ಮಾಡಿಾದೆ
ಮಾತ್ಾಡೂಧ್ು ಮಾನ್್‌ಟಲಜಸ್.
11. EXT.PG.DAY
CUT TO:
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ ಬಿಂದು ಡ್ಾೆಪ್ ಮಾಡ್ುತ್ಾಾ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಪಾಟಲೀ ಗೆ ??
ಚಮಲರ್:
ಆವಾಗೆಲಲ ಹಲಳಿದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಿಂತ್. ಬೆೈ
ಸದ್ಾದರ್ಥೀ:
ಬೆೈ
ಚಮಲರ್ ರೊಲಡ್ರ್ಲ ನಡದುಕ್ೂಿಂಡ್ು ಹೂಲಗೆಬಲಕ್ಾದೆೆ ಅವರ PG ಹತ್ೆ ಇರೊಲರೆಲ್ಲ
ಒಿಂಥರಾ ನೊಲಡ್ಾಾ ಇತ್ಾೀರೆಲ. ಒಬಬ ರೆಲಗಿಸ್ಾಾನೆ. ಕ್ಾಲ್ ಮಾಡ್ಾಾಳ
ಚಮಲರ್:
ಪಾಟಲೀಗೆ ಬತ್ಾೀ ಇದ್ದರ್
12. INT.PARTY HALL.NIGHT
Cut TO:
sidd & ಚಮಲರ್ ಎಲ್ೂೆ ಕುಡಿದು ಡ್ಾಯನ್್ ಮಾಡ್ಾ ಇತ್ಾೀರೆ. ಚಮಲರ್ ಇನೊೆಿಂದು ಪಗ್
ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳೂಲತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ , ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಾ.
13. EXT.MARKET.DAY
DISSOLVE TO:
ಮಾಕ್ೀಟ್ ರ್ ನಡದುಕ್ೂಿಂಡ್ು ಹೂಲಗುತ್ಾಾ , ಅವನ ಎಕ್್ ಲ್ವರ್ ನೊಲಡಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಹೂಲಗ್ಾಾಳ, ಅವನು ಯಾರ್ ಜೂತ್ತಲನೊಲ ತ್ುಿಂಬ್ಲಾ ಕ್ೂಲಲಸ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ಾಡ್ಾಾ ಇತ್ಾೀನೆ,
ನೊಲಡಿದೆೆ ಸದ್ಾದರ್ಥೀ. ಅರ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೂಲಗ್ಾಾಳ


Related documents


PDF Document trotskyist family tree draft 3
PDF Document while choosing rug steam cleaners for use in comme165 4
PDF Document what is the procedure for filing mutualdivorce
PDF Document party at the best luxury hotel in delhi
PDF Document wedding luxury hotel in istanbul
PDF Document the clement palo alto offers unique elopement package


Related keywords