PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSzprotawka TAK dla obwodnicy .pdf


Original filename: Szprotawka TAK dla obwodnicy.pdf
Author: Admin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 25/01/2017 at 20:21, from IP address 91.234.x.x. The current document download page has been viewed 1629 times.
File size: 538 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


TAK dla obwodnicy
Szprotawki
Szprotawa, dnia 25 stycznia 2017
Do:

Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa

Dotyczy:

Zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Szprotawka (woj. lubuskie)
w związku z uciążliwością wynikającą z użytkowania drogi krajowej nr 12
Szanowni Państwo!
Towarzystwo Bory Dolnośląskie z siedzibą w Szprotawie zwraca się z wnioskiem
o przystąpienie do planowanej realizacji przedsięwzięcia budowy obwodnicy wsi Szprotawka
woj. lubuskie w ciągu drogi krajowej nr 12.
Za potrzebą budowy obwodnicy przemawiają przede wszystkim względy bezpieczeństwa
dotyczące zarówno mieszkańców miejscowości Szprotawka jak również uczestników ruchu
drogowego poruszających się drogą krajową. Funkcjonowanie obwodnicy poprawiłoby także
sytuację wsi i jej mieszkańców w zakresie polepszenia jakości powietrza, zminimalizowania poziomu
hałasu oraz drgań wywoływanych przez poruszające się pojazdy, a w efekcie do poprawy warunków
życia.
Brak obwodnicy jest dla mieszkańców miejscowości uciążliwy w stopniu znacznym z uwagi
na niżej wymienione okoliczności i zjawiska:
1. Obecna droga przebiega wzdłuż przez środek wsi, stanowiąc istotną przeszkodę i zagrożenie
zdrowia oraz życia poprzez ryzyko potrącenia w wewnętrznej komunikacji pomiędzy
mieszkańcami miejscowości ze względu na znaczące natężenie ruchu na przedmiotowej
drodze;
2. Szerokość pasa drogowego w korelacji z przyległymi granicami działek posesji uniemożliwia
budowę bezpiecznych ciągów pieszych względnie pieszo-rowerowych;
3. Wyprostowany odcinek drogi na całej długości wsi z uwagi na bardzo częste niestosowanie
się kierowców do obowiązującego ograniczenia prędkości poruszania się po drodze poddaje
w wątpliwość bezpieczeństwo, a co za tym idzie sensowność lokalizacji niezbędnych przejść
dla pieszych;

4. Intensywny ruch samochodów ciężarowych na drodze poprzez wywoływanie silnych drgań
gruntu oraz wibracji powietrza wywiera istotny negatywny wpływ na stan techniczny
budynków, powodując niebezpieczne pęknięcia i osłabienie spojenia w strukturze ścian
budynków, zagrażając bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzi. Należy zaznaczyć,
że odległość pomiędzy krawędzią jezdni a niektórymi budynkami jest mniejsza niż 10 m;
5. Intensywny ruch samochodów na drodze, w tym samochodów ciężarowych, wywołuje silny
i uciążliwy dla mieszkańców wsi hałas, co nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowia
i samopoczucia ludzi;
6. Intensywny ruch samochodów na drodze, w tym samochodów ciężarowych, związany jest
ze znaczną emisją szkodliwych dla ludzi i środowiska spalin, co nie pozostaje bez wpływu
na stan zdrowia i samopoczucia ludzi;
7. Krótki i wyprostowany odcinek drogi, który przebiega przez wieś, zachęca kierowców
do nieprzestrzegania ustalonego limitu prędkości poruszania się po drodze, co prowadzi
do intensyfikacji szkodliwego oddziaływania wymienionego w powyższych punktach oraz
wypadków;
8. Szkodliwe oddziaływanie związane z obecnym przebiegiem drogi przez wieś wymienione
w pkt. 1-7 zmniejsza atrakcyjność egzystencjalną i turystyczno-rekreacyjną miejscowości,
w czym upatrujemy pewne zahamowanie możliwości jej rozwoju i publicznego korzystania
z jej walorów. Wieś położona jest wyłącznie w otoczeniu obszarów leśnych – Borów
Dolnośląskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody „Buczyna Szprotawska” oraz
zabytku „Wały Śląskie”. Wieś znajduje się wewnątrz obszaru Europejskiej Sieci Ochrony
Przyrody Natura 2000 oraz na krawędzi Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Szprotawki”.
Należy nadmienić, że planowana obwodnica przewiduje budowę nowej drogi na odcinku
relatywnie krótkim, przebiegającym przez obszar o stosunkowo dogodnych warunkach
dla omawianego przedsięwzięcia, co powinno znaleźć odniesienie przy podjęciu decyzji o budowie
obwodnicy, przy jednoczesnym uznaniu korzyści dla mieszkańców miejscowości Szprotawka
i uczestników ruchu na drodze krajowej nr 12.
Nasz skromny wniosek jest wynikiem konsultacji społecznych oraz analiz własnych. Mamy
nadzieję, że przedstawiona argumentacja spotka się ze zrozumieniem i akceptacją ze strony
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w efekcie podjęciem przychylnych sprawie
czynności zmierzających do udzielenia pomocy mieszkańcom Szprotawki i uczestnikom ruchu drogi
krajowej nr 12 poprzez przystąpienie do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Łączę wyrazy szacunku
Maciej Boryna
Dyrektor

Do wiadomości:
- GDDKiA O. w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31
- Rada Sołecka wsi Szprotawka


Szprotawka TAK dla obwodnicy.pdf - page 1/2
Szprotawka TAK dla obwodnicy.pdf - page 2/2

Related documents


szprotawka tak dla obwodnicy
obowdnice stan realizacji 30092019
00 11 kuhkl fc ca y
szymkiewicz krzysztof   arkusz
praca jan mazurek
ebook20


Related keywords