Amin Tyre Care .pdf

File information


Original filename: Amin Tyre Care.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / Mac OS X 10.11.2 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 29/01/2017 at 08:08, from IP address 86.98.x.x. The current document download page has been viewed 598 times.
File size: 14.7 MB (28 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Amin Tyre Care.pdf (PDF, 14.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


€Á« Âƚ äúؘƚ Ž€Ø˜
ú Éè Øƚäú ؘƚÜ É» èä«É Â

, ÂäØ É” èŽä«ÉÂ

 H ea ƚe [
Ü䀍»«Ü ¨˜” ƚ«Âƚťŭ Ŭū ŹƚÁ «Â ƚä úؘ ƚŽ€ ؘƚ«Ü ƚ€ƚؘ ä€ «»ƚܘ ØóŽ ˜ ƚô«”˜ Ü Õ Ø˜€ ”ƚ€ ŽØÉ ÜÜ ƚ䨘 ƚè€ ˜ž ƚô«ä¨ƚŽÉ Âó ˜Â «˜  äƚ
»ÉŽ€ä«É Üƚ€ ŽØÉ Ü Üƚ䨘 ƚ˜Á «Ø€ ä˜Ü ƚô˜ ƚÜ Õ˜ Ž «€ »«ÿ˜ ƚ€Ü ƚ€ ƚÜÉ »èä «É ƚÕØÉ ó«” ˜Ø ƚä Éƚ€ƚ èÁ ˜ ØƚÉ ¢ ƚ¢ »˜ ˜ äÜƚ€ Ü ƚô˜ »»ƚ€Ü ƚ
€ƚ¨è£˜ƚ”«ó˜ ØÜ «¢ «˜” ƚÕÉ Õ è»€ ä«É ƚÉ¢ ƚؘ 䀫»ƚŽ èÜ äÉ Á˜ ØÜ ž
ÉèØƚ¨«Ü äÉØú ƚ£«ó˜ Ü ƚèÜ ƚ䨘ƚ€ ”ó €Â 䀣˜ ƚÉ ¢ƚ¢ è»» úƚè ” ˜ØÜ ä€ Â” «Â £ƚ䨘ƚäú ؘ ƚÁ € ظ˜ä ƚ€ ” ƚ¨€ ó˜ ƚ€»» Éô˜ ” ƚèÜ ƚäÉƚ
£Ø ÉôƚäÉƚ€ ƚŽ˜ Øä«¢ «˜” ƚܘ Øó «Ž ˜ ƚŽ É ÁÕ €Â ú ƚô «ä¨ƚ€ƚ؀ £˜ ƚÉ¢ ƚ€è äÉÁ É «»˜ƚÜ ˜ Øó«Ž ˜Ü ƚÜ èŽ ¨ƚ€ Ü ƚäúؘ Źƚ€ää˜ Øú ƚ€Â ”ƚ
»è˜ƚÜ˜Ø ó«Ž˜ Ü žƚô ˜ƚ¨€ó ˜ ƚä ¨˜ ƚ˜ ùÕ ˜Ø ä«Ü˜ ƚ«Â ƚÜ É è؎ «Â£ƚ€ ” ƚÜ ˜Øó «Ž«Â £ƚäú Ø˜Ü Ź ƚ€ ää˜Ø«˜ Ü ƚ€Â ”ƚ»è Ø«Ž€Â äÜ ƚ¢É Øƚ
€»»ƚ¸« ”ÜƚÉ ¢ ƚó ˜¨«Ž »˜ Üž ƚô˜ ƚ¨€ó ˜ƚ€ ƚ¨«£ ¨» úƚÜ ¸«»»˜ Øƚä˜ €Á ƚÉ ¢ ƚ䘎 ¨Â«Ž «€Â Ü ƚô ¨É ƚ¨€Â ” »˜ƚ€ ” ƚ՘ Ø¢ ÉØÁ ƚ¶ÉÜ ƚ
ô«ä¨ƚ䨘 ƚ¨«£ ¨˜Ü äƚ×è €» «äúƚÉ ¢ƚôÉ Ø¸Á €Â Ü ¨«Õ ƚ€ ” ƚÕ ØÉ ¢ ˜Ü Ü «É €» «ÜÁ ž ƚÉ èØ ƚÜ ä€ ¢¢ ƚŽ€ Âƚ€ Ü Ü«Ü äƚúÉ èƚô «ä¨ƚ
”«¢¢˜Ø˜ÂäƚØ€Â ”Ü ƚ䨀äƚ«Ü ƚŽÉ Á Հ 䫍» ˜ƚô «ä ¨ƚú Éè Øƚó˜ ¨«Ž»˜ ƚÉ Øƚ¢»˜ ˜ äƚ€Â ”ƚÁ É «äÉ Øƚ€ ” ƚ€” 󫎘 ƚú Éè ƚÉ ƚ¨É ôƚ
äÉ ƚÁ €Â ä€ «Âƚú Éè ØƚäúØ ˜Ü ƚ€Â ” ƚ€ ää˜Ø «˜ Ü ž

q¨€äƚô˜ƚ”Éƀ

T€ Üܘ £ ˜Ø ƚ Ž€Ø ƚäú ؘÜ
q˜ƚÕØÉó «”˜ ƚ䨘 ƚÜ èÕ Õ »ú ƚ€Â ”ƚÜ ˜ Øó «Ž˜ ƚÉ¢ ƚÕ €Ü Ü ˜Â £˜ ØƚŽ€ Øƚäúؘ Ü ƚ¢É Øƚ€»» ƚó ˜ ¨«Ž »˜ Ü ƚ«Â Ž» è” «Â£ƚ[ e pÜ ƚ€Â ”ƚ»«£¨äƚ
äØ莸ܞƚô ˜ƚÕ ØÉó «”˜ ƚÉè ØƚŽè Ü äÉÁ ˜ ØÜƚô «ä¨ƚä úؘ ƚŽ¨˜ Ž¸Ü Źƚô ¨˜ ˜ »ƚ€»€ Ž «Â£ Źƚ¢è »»ú ƚŽÉ ÁÕ è ä˜Ø «Ü ˜ ” ƚô¨˜˜ »ƚ
€»«£ÂÁ˜Âäƚô «ä¨ƚ€ ƚô«” ˜ƚ” €ä€ € Ü ˜ƚÉ ¢ƚ€ »»ƚÁ €¶ÉØƚŽ €ØƚÁ €Â €¢ €Ž äèؘ ØÜ ž ƚŽè ÜäÉ Á˜ ØÜ ƚ¨€ó ˜ƚ€ ƚŽ¨É«Ž ˜ ƚ˜ äô˜ ˜  ƚ€
ó€Ø«˜äúƚÉ ¢ƚÁ €¶É ØƚØ€ ” Ü ƚ€ó€ «»€»˜ ƚ€ äƚÉ èØ ƚÜ ˜ Øó«Ž ˜ƚŽ ˜Â äؘ Ü žƚÉ èØƚ˜ ùÕ ˜ Ø«˜Â Ž˜ ” ƚÜä€ ¢ ¢ƚ€» »ÉôÜ ƚè Ü ƚäÉ ƚ£«ó˜ ƚ
ÉèØƚŽèÜ äÉÁ ˜ ØÜƚؘ ŽÉ Á Á˜  ”€ ä«ÉÂ Ü ƚÉ Â ƚäúؘ ƚØ€Â ”Ü Źƚäú ؘ ƚÕ € ää˜ ØÂÜ Źƚ»É € ”ƚ«Â” ˜ ùƚ€Â ”ƚÜ Õ ˜˜ ”ƚ؀ ä«Â£ ƚäÉƚÜ è«äƚ
䨘ƚŽèÜäÉ Á ˜ØÜ ƚ”Ø «ó «Â£ ƚÜ äú »˜ ƚ€Â ”ƚÁ «»˜€ £˜ ƚؘ ×è« Ø˜ Á ˜ ÂäÜ ž ƚ

äØ èŽ ¸ ƚƚäú ؘÜ
HèØƚܘ» ˜Ž ä«É ƚÉ¢ ƚäØèŽ ¸ƚäú Ø˜Ü ƚ€ä ƚ” «¢ ¢˜ ؘ ÂäƚÕ Ø«Ž˜ ƚÕ É«Â äÜ ƚ€»»É ôƚè ÜƚäÉ ƚŽ€ä ˜ØƚäÉ ƚ€ƚ؀ £˜ ƚÉ¢ ƚ”«¢ ¢ ˜ ؘ äƚ
ŽÉÁՀÂú Ü ƚ˜Â £€ £«Â£ ƚ« Âƚä؀ ÂÜ Õ ÉØä€ ä«É ƚ€Â ” ƚ»É £«Ü ä«ŽÜ ž ƚÉè ØƚÜÕ ˜ Ž«€ »«ÿ˜ ” ƚäØè Ž¸ ƚäú ؘ ƚä ˜Ž ¨Â«Ž «€Â Üƚ¨€ ó˜ ƚ€ƚ
ó€Üäƚ˜ù՘ Ø«˜ Ž ˜ƚôÉ Ø¸«Â £ƚÉ ƚ€»» ƚ¸« ” ÜƚÉ ¢ ƚäØè Ž¸ Üƚ€ ” ƚè Ü ˜Ü ž ƚÉè Øƚ”˜ ” «Ž€ä˜ ” ƚäØè Ž ¸ƚ€ ” ƚèÜ ƚäúؘ ƚÉè 付 äÜ ƚ
Ž€ÂƚÕØÉ ó«” ˜ƚÉ èØƚŽ èÜ äÉÁ ˜ ØÜ ƚô «ä¨ƚäúؘ ƚؘ Հ «Ø«Â£ Źƚô¨˜ ˜ »ƚ€ »€Â Ž «Â £ƚ€ ” ƚô¨˜˜ »ƚ€ »«£Â Á˜  äƚÉ¢ ƚäØèŽ ¸ƚäúؘ Ü ƚ
ô«ä¨ƚ€””˜ ” ƚäúؘ ƚŽ¨˜ Ž¸Ü ž ƚÉè Øƚ܀ »˜ Ü ƚÜ ä€ ¢¢ ƚô«»»ƚ˜ ƚ€»˜ ƚäÉƚؘ ŽŽ ÉÁ ˜ ” ƚ€Â ”ƚ€Ü Ü «Ü äƚô«ä¨ƚ䨘ƚÁ ÉÜ äƚŽÉ Ü äƚ
˜¢¢˜Žä«ó ˜ƚäú ؘ ƚÜÉ »èä«É Âƚ¢ É ØƚÉè ØƚŽè ÜäÉ Á ˜ØÜ ƚó˜ ¨«Ž»˜ Ü ƚ€¢ ä˜ Øƚ«ÂÜ Õ ˜ Žä«Â £ƚ€Â ”ƚ€ € »úÜ «Â £ƚ䨘« Øƚ¢ »˜ ˜ äžƚ

ÜÉ »« ”ƚ äú ؘÜ
ÁÉÜäƚÉ¢ƚÉè ØƚŽè Ü äÉÁ ˜Ø ÜƚÉ ¢ƚÜ É »«”ƚäú ؘ Üƚ€ ؘƚä¨É ܘ ƚ䨀äƚ˜  £€£˜ ƚô«ä ¨ƚƚÁ €ä˜ Ø«€» ƚ¨€ ” »«Â £ƚó˜ ¨«Ž»˜ Ü ƚÜè Ž¨ƚ
€Üƚ¢Éظ» «¢ äÜ ž ƚô ˜ƚÕ ØÉ ó«” ˜ƚ䨘 Áƚô «ä¨ƚ€ ƚÜ ˜»˜ Žä «É  ƚÉ ¢ ƚÜÉ »«”ƚäú ؘ Üƚ«Â ƚ€» »ƚÁ € ¶É ØƚÜ «ÿ˜ Üƚ€ »É £ƚô« ä¨ƚÜ É» «” ƚ
äúؘƚÜ˜Ø ó«Ž ˜Ü ƚÜ èŽ ¨ƚ€ Ü ƚ¨ú ”Ø €è» «ŽƚÜ É»«” ƚäúؘ ƚ¢ «ää«Â£ žƚÉ èØƚÜ ä€¢ ¢ ƚŽ€Â ƚؘ ŽŽ ÉÁ ˜ ” ƚô ¨€äƚäú ՘ ƚÉ ¢ƚÜ É» «” ƚäúؘ ƚ
äÉ ƚèܘƚ” ˜ ՘  ”«Â £ƚÉ ƚ䨘ƚä˜ Ø؀ «Âƚ䨘 ƚó˜ ¨«Ž»˜ ƚÉÕ ˜ Ø€ä˜ Ü ƚ«Âž ƚ

H a Wƚ äú ؘÜ
q˜ƚÕØÉó «”˜ ƚÜè Õ Õ »úƚ€Â ” ƚ¢ «ää«Â £ƚÉ ¢ƚÉ äØƚäúؘ Ü ƚ«Âƚ€ »»ƚÁ€ ¶ÉØƚÜ «ÿ˜ Ü ƚ¢ØÉ Á ƚ€ƚ؀ £˜ ƚÉ¢ ƚØ€Â ”Ü ƚ¢ ÉØƚ€ »»ƚÉ¢ ¢ƚ䨘 ƚ
Øɀ”ƚ󘨫Ž »˜ ÜƚÜ è Ž¨ƚ€Ü ƚ”è Á ÕƚäØè Ž¸Ü Ź ƚ˜ € Øä ¨ÁÉ ó˜ ØÜŹ ƚÉ ÉÁ ƚ»É €” ˜Ø Üƚ€ ” ƚÁ€ Âú ƚÁÉ Ø˜ žƚô˜ ƚ¨€ó ˜ ƚÜ Õ ˜ Ž«€» «ÿ ˜ ”
Ü䀢¢ƚäÉƚ£«ó˜ ƚؘ ŽÉ ÉÁ ˜ ” €ä«É ÂÜ ƚÉ Âƚäú ՘ Źƚ€ Õ Õ»«Ž €ä«É Âƚ€ ” ƚÁ€ «Âä ˜Â ˜ Ž˜ ƚÉ¢ ƚäúؘ Ü ƚäÉƚÜ è« äƚú Éè Øƚ ˜˜ ”Ü ž

ô¨ ˜˜» ƚ€» «£Â Á ˜Â ä
ô¨˜˜»ƚ»«£Â Á ˜Â äƚ«Ü ƚÉ ˜ƚÉ ¢ƚ䨘 ƚ¸˜ úƚÁ €«Â ä˜ Â€ Ž ˜ ƚ¢ €Ž äÉ ØÜƚ«Â ƚ£˜ä ä«Â£ƚ 䨘 ƚÁ ÉÜ äƚ ##  Žä«ó˜ ƚô˜ €Øƚ€ ” ƚ
՘آÉØÁ €Â Ž˜ ƚ¢ØÉ Áƚú Éè Øƚäú Ø˜Ü ž ƚ, Âƚ€ ”” «ä«É Źƚô˜ ƚ€äƚ€ Á«Â ƚäúØ ˜ƚŽ €Ø˜ ƚÕØÉ ó«” ˜ƚô ¨˜˜ »ƚ€» «£ÂÁ ˜ Âäƚ䨀 äƚèÜ ˜ Üƚ
䨘ƚ»€ä˜Ü äƚ€»«£Â Á ˜Â äƚÜ É¢ äô€ ؘƚ€  ”ƚ¨€Ø” ô€ ؘƚô¨«Ž ¨ƚÕØÉ ó«” ˜Ü ƚÜ €¢ ˜ ŹƚÕ Ø˜” «Žä€ »˜ ƚó ˜ ¨«Ž »˜ ƚŽÉ äØÉ »ƚ€Ü ƚ
ô˜»»ƚ€Üƚ€ ƚÜÁ É Éä¨ƚ€Â ”ƚŽ ÉÁ ¢ ÉØä€ »˜ƚØ«” ˜ƚ䨀 äÜ ƚ¢ ؘ ˜ ƚÉ ¢ ƚÕè »»«Â £ƚÉØƚó «Ø €ä«É ž


Related documents


libri kohet e namazit botimi i dyte
thuc hanhhoa sinh i hump
kufri i qeverisE saudite
ac25694132
appellant s brief e filed confirmation
brosurpsb2012

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Amin Tyre Care.pdf


Related keywords