Amin Tyre Care.pdf


Preview of PDF document amin-tyre-care.pdf

Page 1 2 34528

Text preview


 H ea ƚe [
Ü䀍»«Ü ¨˜” ƚ«Âƚťŭ Ŭū ŹƚÁ «Â ƚä úؘ ƚŽ€ ؘƚ«Ü ƚ€ƚؘ ä€ «»ƚܘ ØóŽ ˜ ƚô«”˜ Ü Õ Ø˜€ ”ƚ€ ŽØÉ ÜÜ ƚ䨘 ƚè€ ˜ž ƚô«ä¨ƚŽÉ Âó ˜Â «˜  äƚ
»ÉŽ€ä«É Üƚ€ ŽØÉ Ü Üƚ䨘 ƚ˜Á «Ø€ ä˜Ü ƚô˜ ƚÜ Õ˜ Ž «€ »«ÿ˜ ƚ€Ü ƚ€ ƚÜÉ »èä «É ƚÕØÉ ó«” ˜Ø ƚä Éƚ€ƚ èÁ ˜ ØƚÉ ¢ ƚ¢ »˜ ˜ äÜƚ€ Ü ƚô˜ »»ƚ€Ü ƚ
€ƚ¨è£˜ƚ”«ó˜ ØÜ «¢ «˜” ƚÕÉ Õ è»€ ä«É ƚÉ¢ ƚؘ 䀫»ƚŽ èÜ äÉ Á˜ ØÜ ž
ÉèØƚ¨«Ü äÉØú ƚ£«ó˜ Ü ƚèÜ ƚ䨘ƚ€ ”ó €Â 䀣˜ ƚÉ ¢ƚ¢ è»» úƚè ” ˜ØÜ ä€ Â” «Â £ƚ䨘ƚäú ؘ ƚÁ € ظ˜ä ƚ€ ” ƚ¨€ ó˜ ƚ€»» Éô˜ ” ƚèÜ ƚäÉƚ
£Ø ÉôƚäÉƚ€ ƚŽ˜ Øä«¢ «˜” ƚܘ Øó «Ž ˜ ƚŽ É ÁÕ €Â ú ƚô «ä¨ƚ€ƚ؀ £˜ ƚÉ¢ ƚ€è äÉÁ É «»˜ƚÜ ˜ Øó«Ž ˜Ü ƚÜ èŽ ¨ƚ€ Ü ƚäúؘ Źƚ€ää˜ Øú ƚ€Â ”ƚ
»è˜ƚÜ˜Ø ó«Ž˜ Ü žƚô ˜ƚ¨€ó ˜ ƚä ¨˜ ƚ˜ ùÕ ˜Ø ä«Ü˜ ƚ«Â ƚÜ É è؎ «Â£ƚ€ ” ƚÜ ˜Øó «Ž«Â £ƚäú Ø˜Ü Ź ƚ€ ää˜Ø«˜ Ü ƚ€Â ”ƚ»è Ø«Ž€Â äÜ ƚ¢É Øƚ
€»»ƚ¸« ”ÜƚÉ ¢ ƚó ˜¨«Ž »˜ Üž ƚô˜ ƚ¨€ó ˜ƚ€ ƚ¨«£ ¨» úƚÜ ¸«»»˜ Øƚä˜ €Á ƚÉ ¢ ƚ䘎 ¨Â«Ž «€Â Ü ƚô ¨É ƚ¨€Â ” »˜ƚ€ ” ƚ՘ Ø¢ ÉØÁ ƚ¶ÉÜ ƚ
ô«ä¨ƚ䨘 ƚ¨«£ ¨˜Ü äƚ×è €» «äúƚÉ ¢ƚôÉ Ø¸Á €Â Ü ¨«Õ ƚ€ ” ƚÕ ØÉ ¢ ˜Ü Ü «É €» «ÜÁ ž ƚÉ èØ ƚÜ ä€ ¢¢ ƚŽ€ Âƚ€ Ü Ü«Ü äƚúÉ èƚô «ä¨ƚ
”«¢¢˜Ø˜ÂäƚØ€Â ”Ü ƚ䨀äƚ«Ü ƚŽÉ Á Հ 䫍» ˜ƚô «ä ¨ƚú Éè Øƚó˜ ¨«Ž»˜ ƚÉ Øƚ¢»˜ ˜ äƚ€Â ”ƚÁ É «äÉ Øƚ€ ” ƚ€” 󫎘 ƚú Éè ƚÉ ƚ¨É ôƚ
äÉ ƚÁ €Â ä€ «Âƚú Éè ØƚäúØ ˜Ü ƚ€Â ” ƚ€ ää˜Ø «˜ Ü ž