(HINDI) BUZURGANE DEEN KA JAZBA E ISLAHE UMMAT FINAL .pdf
File information

Author: TARAJIM

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 29/01/2017 at 14:49, from IP address 49.34.x.x. The current document download page has been viewed 592 times.
File size: 2.13 MB (31 pages).
Privacy: public file
Document preview


Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

1

َّ ‫اَ ْل َح ْم ُد ِہّٰلِل َر ِّب ا ْل ٰع َلمِی ْ َن َوالصَّ لٰوۃُ َو‬
‫الس ََل ُم َعلٰی َس ِّی ِد ال ُْمرْ َسل ِی ْن‬
َّ ‫ہّٰلل ِم َن‬
‫ن ال َّرح ِیم ط‬
ِ ‫الش ْی ٰط ِن ال َّر ِج ْیمط ِب ْس ِم ا‬
ِ ‫اَ َّما َب ْع ُد! َف َا ُع ْوذُ بِا‬
ْ ِ ‫ہّٰلل ال َّر ْح ٰم‬

‫ط‬

:
;
‫¼( ن َ َو ْی ُت ُس َّن َت اال ْعتِکَاف‬Á¢ü}¢¢ : }¢ñ´ Ýï S¢é‹Ý¼ »’ç¼ÜU¢ÈGU ÜUè çÝIJ¼ ÜUè)
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Á¢Ï¢ |¢è }¢çSÁ¢Î }¢ïæ ΢ç¶GH ã¢ï´, ²¢Î

Ú¶ ÜUÚ ÝzGHè »’ç¼ÜU¢ÈGU ÜUè çÝIJ¼ ÈGUÚ}¢¢ çH²¢ ÜUÚï´, Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢çSÁ¢Î }¢ï´
Úãï´x¢ï, ÝzGHè »’ç¼ÜU¢ÈGU ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ãG¢çS¢H ã¢ï¼¢ Úãïx¢¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G}¢ÝÝ }¢çSÁ¢Î }¢ï´
¶¢Ý¢, ÐèÝ¢, S¢¢ïÝ¢ |¢è Á¢¢§Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼
S¢é˼G¢Ýï ΢ï Á¢ã¢Ý, ÚãG}¢¼ï ¥G¢Hç}¢Ä²¢Ý 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï
Á¢‹Ý¼ çÝà¢¢Ý ãñ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Á¢é}¢é»G ÜïU çÎÝ ¥¢ñÚ Ú¢¼ }¢ï´ S¢¢ñ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï
ТÜU ÐÉGï, ¥ËH¢ã 1 ©S¢ ÜUè S¢¢ñ ãG¢Á¢¼ï´ ÐêÚè ÈGUÚ}¢¢»x¢¢, S¢œ¢Ú ¥¢ç¶GÚ¼
ÜUè ¥¢ñÚ ¼èS¢ Î鋲¢ ÜUè ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã 1 »ÜU çÈGUçÚ༢ }¢éÜGUÚüÚ ÈGUÚ}¢¢ Îïx¢¢,
Á¢¢ï ©S¢ ÎéMÎï ТÜU ÜU¢ï }¢ïÚè ÜGUÏ¢í }¢ï´ ²êæ ÐãéæÓ¢¢»x¢¢ Á¢ñS¢ï ¼é}ãï´ ¼ãG¢§ÈGU ÐïࢠçÜU²ï
Á¢¢¼ï ãñ´, çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ }¢ïÚ¢ §GË}¢ }¢ïÚï ç±S¢¢H ÜïU Ï¢¢’Î ±ñS¢¢ ãè ã¢ïx¢¢, Á¢ñS¢¢ }¢ïÚè
ãG²¢¼ }¢ï´ ãñ J (۲۲۳۵۵:‫حدیث‬،۱۹۹/۷، ‫حرفاملیم‬،‫)مجع اجلوامع‬
©Ý ÐÚ ÎéMÎ çÁ¢Ý ÜU¢ï ÜUS¢ï Ï¢ïÜUS¢¢æ ÜUãï´
©Ý ÐÚ S¢H¢}¢ çÁ¢Ý ÜU¢ï ¶GÏ¢Ú Ï¢ï ¶GÏ¢Ú ÜUè ãñ

(ãG΢§ÜïGU Ï¢çwGà¢à¢, S¢. 209)

<

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ãéGS¢êHï S¢±¢Ï¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ Ï¢²¢Ý S¢éÝÝï S¢ï
ÐãHï ¥ÓÀè ¥ÓÀè çÝIJ¼ï´ ÜUÚ Hï¼ï ãñ´ :
ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ 6 : ‘‘‫} ’’ن ِ َّی ُۃال ُْمو ِم ِن َخی ْ ٌر ِّم ْن َع َملِہ‬¢éS¢H}¢¢Ý ÜUè
çÝIJ¼ ©S¢ ÜïU ¥G}¢H S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J (۵۹۴۲ ‫حدیث‬۱۸۵ ‫ص‬۶‫عجمالکبریل ِ ّلطرباینج‬
ُ ُ‫)ا َمل‬

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

2

΢ï }¢ÎÝè ÈêUH :(1) çÏ¢x¢GñÚ ¥ÓÀè çÝIJ¼ ÜïU çÜUS¢è |¢è ¥G}¢Hï ¶GñÚ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ Ýãè´ ç}¢H¼¢ J
(2) çÁ¢¼Ýè ¥ÓÀè çÝIJ¼ï´ çÁ¢G²¢Î¢, ©¼Ý¢ S¢±¢Ï¢ |¢è çÁ¢G²¢Î¢ J

Ï¢²¢Ý S¢éÝÝï ÜUè çÝIJ¼ï´

çÝx¢¢ãï´ ÝèÓ¢è çÜU²ï wG¢êÏ¢ ÜU¢Ý Hx¢¢ ÜUÚ Ï¢²¢Ý S¢éÝêæx¢¢ J  ÅïÜU Hx¢¢
ÜUÚ Ï¢ñÆÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» §GË}¢ï ÎèÝ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ Á¢ã¢æ ¼ÜU ã¢ï S¢ÜU¢ ΢ï
Á¢G¢Ýê Ï¢ñÆêæx¢¢ J  Á¢GMÚ¼Ý çS¢}¢Å S¢ÚÜU ÜUÚ ÎêS¢Úï ÜïU çH²ï Á¢x¢ã ÜéUࢢ΢
ÜUMæx¢¢ J  {vÜU¢ ±x¢GñÚ¢ Hx¢¢ ¼¢ï S¢Ï¢í ÜUMæx¢¢, Í¢êÚÝï, çÛ¢ÇGÜUÝï ¥¢ñÚ ©HÛ¢Ýï
S¢ï Ï¢Ó¢êæx¢¢ J  ‫ تُوبُ ْوا الِ َی اللّٰـ ِہ‬،‫ اُذ ُ ُُْکوااللّٰـ َہ‬،‫ َص ُّل ْوا َعل َی ا ْل َحب ِ ْی ِب‬±x¢GñÚ¢ S¢éÝ ÜUÚ S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢Ýï
¥¢ñÚ S¢Î¢ Hx¢¢Ýï ±¢H¢ï´ ÜUè çÎHÁ¢ê§ü ÜïU çH²ï Ï¢éH‹Î ¥¢±¢Á¢G S¢ï Á¢±¢Ï¢ Îêæx¢¢ J
 Ï¢²¢Ý ÜïU Ï¢¢’Î wG¢éÎ ¥¢x¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ S¢H¢}¢ ± }¢éS¢¢ÈGUãG¢ ¥¢ñÚ §ÝçÈGUÚ¢Îè
ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUMæx¢¢ J
<
à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ãGÁ¢GÚ¼ï
¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè ÚÁ¢G±è çÁ¢G²¢§ü
L Ýï ÎS¢èü çÜU¼¢Ï¢ ± ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý ¼SÝèÈGU “ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼”
S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 514 ÐÚ »ÜU §ü}¢¢Ý ¥ÈGUÚ¢ïÁ¢G ±¢çÜGU¥G¢ ÝvGH ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J ¥¢§²ï !
ã}¢ |¢è ±¢ïã ±¢çÜGU¥G¢ S¢éݼï ãñ´ ¥¢ñÚ ©S¢ S¢ï ãG¢çS¢H ã¢ïÝï ±¢Hï }¢ÎÝè ÈêUH¢ïæ S¢ï
¥ÐÝï çÎH ÜïU }¢ÎÝè x¢éHÎS¼ï ÜU¢ï S¢Á¢¢Ýï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï,

S¢¢Ú¢ ÜGUÏ¢èH¢ }¢éS¢H}¢¢Ý ã¢ï x¢²¢
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢éS¥GÏ¢ çÏ¢Ý ©G}¢ñÚ 5, ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢
¥S¥GÎ çÏ¢Ý ÁG¢éÚ¢Ú¢ 5 ÜUè ÚÈGU¢ÜGU¼ (²¢’Ýè ã}¢Ú¢ãè) }¢ï´ Ú¢ãï wG¢é΢ }¢ï´
S¢ÈGUÚ ÐÚ Ú±¢Ý¢ ãé±ï, ¼¢ï ÜGUÏ¢èH» Ï¢Ýè Á¢GÈGUÚ ÜïU Ï¢¢x¢G }¢ï´ “}¢ÚÜGU” Ý¢}¢è ÜéæU±ï´
ÐÚ Á¢¢ ÜUÚ Ï¢ñÆ x¢» J §Ý ΢ïÝ¢ïæ ÜïU ТS¢ ÜGUÏ¢èH» Ï¢Ýê ¥SH}¢ ÜïU H¢ïx¢ Á¢}¥G ã¢ï
x¢», §Ý ÜïU Ó¢¢ïÅè ÜïU (²¢’Ýè ¥¢’H¢ ÎÚÁ¢ï ÜïU) S¢ÚÎ¢Ú S¢¢’Î çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G ¥¢ñÚ
©S¢ñÎ çÏ¢Ý ãGéÁ¢GñÚ ‰¢ï, Á¢¢ï ¥|¢è ΢}¢Ýï §SH¢}¢ S¢ï ±¢Ï¢S¼¢ Ý ãé±ï ‰¢ï J S¢¢’Î çÏ¢Ý

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

3

}¢é¥G¢Á¢G, ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥S¥GÎ çÏ¢Ý ÁG¢éÚ¢Ú¢ 5 ÜïU ¶G¢H¢ Á¢G¢Î |¢¢§ü
‰¢ï, S¢¢’Î çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G Ýï ©S¢ñÎ çÏ¢Ý ãGéÁ¢GñÚ ÜU¢ï |¢ïÁ¢¢ çÜU Á¢¢¥¢ï ! ©Ý ΢ïÝ¢ï´
}¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜU¢ï Ç¢æÅ ÜUÚ Ú¢ïÜU ΢ï, Á¢¢ï çÜU ã}¢¢Úï ÜU}¢Á¢G¢ïÚ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï 1N
Ï¢ãÜU¢Ýï ÜïU çH²ï ¥¢» ãñ´ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï, ©S¢ñÎ çÏ¢Ý ãGéÁ¢GñÚ Ýï ¥ÐÝ¢ ÝïÁ¢G¢ çH²¢ ¥¢ñÚ
©Ý ÜïU ТS¢ ÐãéæÓ¢ x¢», ¥¢¼ï ãè ©Ý ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ |¢H¢ ÜUãÝ¢ à¢éM¥G ÜUÚ çβ¢ ¥¢ñÚ
{}¢ÜUè Îè çÜU ¥x¢Ú ¼é}ãï´ çÁ¢G‹Îx¢è Œ²¢Úè ãñ, ¼¢ï ²ã¢æ S¢ï Ó¢Hï Á¢¢¥¢ï J
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢éS¥GÏ¢ çÏ¢Ý ©G}¢ñÚ 5 Ýï (§ÝçÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢
ÜU¢ ¥¢x¢G¢Á¢G ÜUÚ¼ï ãé±ï çÝ㢲¼) Ý}¢èü ¥¢ñÚ ç}¢Æ¢S¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢ : Á¢GÚ¢ Ï¢ñÆ ÜUÚ
Ï¢¢¼ ¼¢ï S¢éÝ HèçÁ¢²ï, S¢}¢Û¢ }¢ï´ ¥¢» ¼¢ï }¢¢Ý HèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÐS¢‹Î Ý
¥¢», ¼¢ï ã}¢ ¥¢Ð ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ Ýãè´ ÜUÚï´x¢ï J ©S¢ñÎ çÏ¢Ý ãGéÁ¢GñÚ ÐÚ }¢èÆï Ï¢¢ïH ÜU¢
¥S¢Ú ãé±¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝ¢ ÝïÁ¢G¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ x¢¢ÇG ÜUÚ ©Ý ÜïU ТS¢ Ï¢ñÆ x¢» J ãGÁ¢GÚ¼ï
S¢çIJÎéÝ¢ }¢éS¥GÏ¢ çÏ¢Ý ©G}¢ñÚ 5 Ýï ©Ý ÜU¢ï §SH¢}¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ }¢ÎÝè
ÈêUH çÎ²ï ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ýï ÜUÚè}¢ ÐÉG ÜUÚ S¢éÝ¢²¢ J n ©Ý ÜïU çÎH }¢ï´
}¢ÎÝè §ç‹ÜGUH¢Ï¢ Ï¢ÚТ ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éà¢ÚüÈGU Ï¢ §SH¢}¢ ã¢ï x¢» J
}¢éS¢H}¢¢Ý ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ÜU㢠: }¢ïÚï ÐèÀï S¢¢’Î çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G ãñ, ¥x¢Ú ©S¢ Ýï
¼é}¢ ΢ïÝ¢ï´ ÜUè Ï¢¢¼ }¢¢Ý Hè, ¼¢ï }¢ïÚè S¢¢Úè ÜGU¢ñ}¢ ¼é}ã¢Úè Ï¢¢¼ }¢¢Ý Hïx¢è, }¢ñ´ ©S¢ï
¥|¢è ¼é}ã¢Úï ТS¢ |¢ïÁ¢¼¢ ãêæ J ²ïã ÜUã ÜUÚ ¥¢Ð 5 ±ã¢æ S¢ï S¢è{ï S¢¢’Î
çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G ÜïU ТS¢ ÐãéæÓ¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ï ©Ý ΢ïÝ¢ï´ }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜïU ТS¢ Á¢¢Ýï ÐÚ
Ú¢Á¢Gè ÜUÚ çH²¢ J S¢¢’Î çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G Ýï ¥¢¼ï ãè ΢ïÝ¢ï´ S¢¢çãGÏ¢¢Ý ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ |¢H¢
ÜUãÝ¢ à¢éM¥G ÜUÚ çβ¢ J
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢éS¥GÏ¢ çÏ¢Ý ©G}¢ñÚ 5 Ýï (§ÝçÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢
ÜU¢ ¥¢x¢G¢Á¢G ÜUÚ¼ï ãé±ï) §‹ãï´ |¢è Ý}¢èü ¥¢ñÚ ç}¢Æ¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼
S¢éÝÝï ÜïU çH²ï ¥¢}¢¢Î¢ ÜUÚ çH²¢, §S¢ ÐÚ ±¢ïã ¥ÐÝ¢ ÝïÁ¢G¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ x¢¢ÇG ©Ý
ÜïU ÜGUÚèÏ¢ Ï¢ñÆ x¢» J ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢éS¥GÏ¢ çÏ¢Ý ©G}¢ñÚ 5 Ýï §Ý ÐÚ
|¢è §SH¢}¢ ÜUè wG ¢ ê ç Ï¢²¢ï æ S¢ï }¢¢H¢ }¢¢H }¢ÎÝè Èê U H Ðï à ¢ çÜU²ï ¥¢ñ Ú
S¢êÚ¼éÁGÁG¢é¶GLÈGU ÜUè §çϼ΢§ü ¥¢²¢¼ ÐÉG ÜUÚ S¢éÝ¢§æü J ¥¢²¢¼ï ÜéUGÚ¥¢çݲ¢ ¼¢S¢èÚ
ÜU¢ ¼èÚ Ï¢Ý ÜUÚ ©Ý ÜïU çÎH }¢ï´ Ðñ±S¼ ã¢ï x¢§æü ¥¢ñÚ ±¢ïã |¢è ΢§Ú» §SH¢}¢ }¢ï´

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

4

΢ç¶GH ã¢ï x¢» J §SH¢}¢ ¥¢±Úè ÜïU Ï¢¢’Î ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ S¢¢’Î çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G
5 ¥ÐÝè ÜGU¢ñ}¢ ÜUè ¼GÚÈGU H¢ñÅï ¥¢ñÚ ©Ý S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢ : ¼é}¢ }¢ïÚï Ï¢¢Úï }¢ï´
v²¢ Ú¢» Ú¶¼ï ã¢ï ? S¢Ï¢ Ýï Ï¢²ÜU Á¢GÏ¢¢Ý ã¢ï ÜUÚ ÜU㢠: ¥¢Ð (5)
ã}¢¢Úï S¢ÚÎ¢Ú ãñ´ ¥¢ñÚ ¥¢Ð (5) ÜUè Ú¢» ÎéLS¼ ¥¢ñÚ ÎêÚ ÚS¢ (²¢’Ýè
Ï¢éH‹Î ¶G²¢H) ã¢ï¼è ãñ J
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ S¢¢’Î çÏ¢Ý }¢é¥G¢Á¢G 5 Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : Ï¢S¢ çÈUÚ
}¢éÛ¢ ÐÚ ¼é}ã¢Úï }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ S¢ï ©S¢ ±vG¼ ¼ÜU Ï¢¢¼ ÜUÚÝè ãGÚ¢}¢ ãñ Á¢Ï¢
¼ÜU ¼é}¢ ¥ËH¢ã 1 ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÚS¢êH 6 ÐÚ §ü}¢¢Ý Ýãè´
Hï ¥¢¼ï J Ú¢±è ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : wG¢é΢ 1 ÜUè ÜGUS¢}¢ ! ࢢ}¢ Ýãè´ ã¢ïÝï Т§ü ‰¢è çÜU
©S¢ ÜGUÏ¢èHï ÜïU ¼}¢¢}¢ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ }¢éS¢H}¢¢Ý ã¢ï Ó¢éÜïU ‰¢ï J
)ً ‫ملخصا‬۵۲۹‫ تا‬۵۲۷/ ۲،‫باب بدء اسَلم االنصار‬،‫(البدایۃ والنہایۃ‬

S¢¢Ú¢ ÜGUÏ¢èH¢ §ü}¢¢æ H¢²¢ }¢èÆï Ï¢¢ïH ÜUè Ï¢ÚÜU¼ S¢ï
Ϣݼï ÜU¢}¢ çÏ¢x¢ÇG Á¢¢¼ï ãñ´ S¢éÝ H¢ï Ï¢ïÁ¢¢ çà¢g¼ S¢ï

(ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼, S¢. 515)

<
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Îﶢ ¥¢Ð Ýï ! S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢
H çÜUS¢ ¼GÚãG ¥ÐÝè Á¢¢Ý ㉢ïHè ÐÚ Ú¶ ÜUÚ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ çβ¢
ÜUÚ¼ï ‰¢ï J §S¢ çãGÜU¢²¼ S¢ï ²ïã |¢è ÎS¢ü ç}¢H¢ çÜU à¢çwGS¢Ä²¢¼ }¢S¢HÝ }¢é¶GIJÚ
ãGÁ¢GÚ¢¼, Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï ¼¢çÁ¢Ú¢Ý, ç}¢H }¢¢çHÜU¢Ý (Mill Owners), Ç¢õvÅÁ¢üG
(Doctors), ÅèÓ¢Á¢üG (Teachers) »ïS¢è Ï¢ÇGè çÁ¢G}}¢ï΢çÚ²¢ï´ ÐÚ ÈGU¢§Á¢G H¢ïx¢
çÁ¢Ý ÜUè Ï¢¢¼ ÜU¢ï ¥ãç}}¢Ä²¼ Îè Á¢¢¼è ãñ, ¶G¢Ý΢ݢï´, ÜGUÏ¢èH¢ï´ ÜïU Ï¢ÇGï S¢Ú΢ڢïæ,
±ÇïÚï, }¢¢H΢Ú, S¢¢çãGÏ¢ï S¢Ú±¼ H¢ïx¢, }¢éwG¼çHÈGU §Î¢Ú¢ï´ ¥¢ñÚ }¢éwG¼çHÈGU
ࢢï’Ï¢¢ã¢» çÁ¢G‹Îx¢è S¢ï ¼¥GËHéÜGU Ú¶Ýï ±¢Hï »ïS¢ï Ï¢ÇGï ¥ÈGUڢΠçÁ¢Ý ÜUè Ï¢¢¼
}¢¢Ýè Á¢¢¼è ãñ, ©Ý ÐÚ §ÝçÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜïU ݼ¢§Á¢ ÎêÚ ÚS¢ çÝÜUH S¢ÜU¼ï ãñæ J
Á¢ñS¢¢ çÜU ÜGUÏ¢èH» Ï¢Ýê ¥SH}¢ ÜïU ΢ï S¢ÚÎ¢Ú¢ï´ ÐÚ Á¢Ï¢ §ÝçÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUè
x¢§ü, ¼¢ï ©‹ã¢ï´ Ýï “ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼” ÜGUÏ¢êH ÜUÚ ÜïU §SH¢}¢ ÜïU ΢}¢Ý S¢ï
±¢Ï¢S¼x¢è ÜïU Ï¢¢’Î ¥ÐÝï S¢¢Úï ÜGUÏ¢èHï ÜU¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý ÜUÚ çH²¢ J

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

5

²ïã ²¢Î Úãï ! Î鋲±è à¢çwGS¢Ä²¢¼ S¢ï }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜUÚ ÜïU ©Ý ÜU¢
»ãGç¼Ú¢}¢ Ï¢Á¢¢ H¢ ÜUÚ, ©Ý }¢ï´ S¢ï Ï¢¢’Á¢G ÜUè “Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè Ï¢¢¼ï´ ¥¢ñÚ ÜU¢ÚÝ¢}¢ï”
wG¢éÎ ©‹ãè´ ÜUè Á¢GÏ¢¢Ýè S¢éÝ ÜUÚ ±¢ã ! ±¢ã ! ÜUÚ ÜïU ¥¢ñÚ ã¢æ }¢ï´ ã¢æ ç}¢H¢ ÜUÚ
H¢ñÅ ¥¢Ý¢, }¢éÏ¢çËHx¢G ÜUè }¢ç‹Á¢GH Ýãè´, ÜU¢}¢²¢Ï¢ }¢éÏ¢çËHx¢G ±¢ïã ãñ Á¢¢ï Ï¢ÇGè
S¢ï Ï¢ÇGè Î鋲±è à¢çwGS¢Ä²¼ }¢S¢HÝ ±Á¢GèÚ, ãGéÜêU}¢¼è ¥zGS¢Ú, S¢Ú}¢¢²¢ ΢Ú
±x¢GñÚ¢ S¢ï }¢ÚªGÏ¢ Ý ã¢ï, ©S¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï çÏ¢H ÈGUÁ¢üG §{Ú ©{Ú ÜUè (²¢’Ýè
Î鋲¢ ÜUè) Ï¢¢¼ïæ ã¢ïæ |¢è, ¼¢ï ©S¢ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ãè Îï¼¢ Úãï,
wG¢é΢ Ý ¶G¢S¼¢ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢çwGS¢Ä²¼ “Û¢êÅè Çèæx¢ï´” }¢¢ÚÝï Hx¢ï, ¼¢ï ãÚçx¢Á¢G
©S¢ ÜUè ã¢æ }¢ï´ ã¢æ Ý ç}¢H¢», ã¢ï S¢ÜïU ¼¢ï ©S¢ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï, ¥x¢Ú
²ïã Ý Ï¢Ý ÐÇGï, ¼¢ï çÎH }¢ï´ Ï¢éÚ¢ Á¢¢Ý¼ï ãé±ï Ï¢¢¼ Ï¢ÎHÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï, ©S¢ï
Ý}¢¢Á¢G ÜUè ¼ËÜGUèÝ ÜUÚï, S¢é‹Ý¼¢ï´ ÐÚ ¥G}¢H ÜU¢ Á¢GïãìÝ Îï, ©S¢ï ²ïã ²ÜGUèÝ çÎH¢»
çÜU §GÁGÁ¢G¼ ± çÁ¢GËH¼ ÎïÝï ÜU¢ §çwG¼²¢Ú ÐÚ±Ú Îx¢¢Ú 1 ÜïU ТS¢ ãñ, ¥¢Ð
¥ÐÝï }¢‹S¢Ï¢ S¢ï Á¢¢§Á¢G ÈGU¢§Î¢ ©Æ¢ ÜUÚ §SH¢}¢ ÜUè ç¶GÎ}¢¼ ÜUèçÁ¢²ï v²êæçÜU
¥G¢}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè Ï¢ãé¼ S¢¢Úè çÁ¢g¢ï Á¢ãìÎ S¢ï Á¢¢ï ÜU¢}¢ ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ, ©S¢ ÜïU
}¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ ¥¢Ð ‰¢¢ïÇGè S¢è ÜU¢ïçà¢à¢ S¢ï ÎèÝ ÜU¢ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ S¢ÜU¼ï
ãñ´, ¥¢Ð ¥x¢Ú ãzG¼¢±¢Ú S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §Á¢ç¼}¢¢¥G }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ¥¢ñÚ }¢ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï
}¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜïU çH²ï ¼¢Úè¶G §GÝ¢²¼ ÜUÚï´x¢ï, ¼¢ï çS¢ÈüGU ¥¢Ð ÜU¢ Ý¢}¢ S¢éÝ ÜUÚ ã¢ï
S¢ÜU¼¢ ãñ ÜU§ü §SH¢}¢è |¢¢§ü §Á¢ç¼}¢¢¥G ÜUè ãG¢çÁ¢GÚè ¥¢ñÚ }¢ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´
S¢ÈGUÚ ÐÚ ¥¢}¢¢Î¢ ã¢ï Á¢¢»æ J
}¢éÏ¢çËHx¢G ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢Ï¢ »ÜU Ï¢¢Ú çÜUS¢è “à¢çwGS¢Ä²¼” S¢ï ç}¢H
Hï, ¼¢ï ÜU}¢ ¥Á¢G ÜU}¢ ©¼Ýï ¥GS¢ïü ¼ÜU ©S¢ S¢ï Ú¢çÏ¢¼Gï }¢ï´ Úãï Á¢Ï¢ ¼ÜU ©S¢ï }¢ÎÝè
ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜU¢ ¥G¢Îè Ϣݢ ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï ÜU¢ }¢éS¢¢çÈGUÚ
ϢݢÝï ±¢H¢ Ý Ï¢Ý¢ Îï J ±¢ïã wG¢éÎ |¢è “}¢çSÁ¢Î |¢Ú¢ï ¼ãGÚèÜU” ÜU¢ çãGSS¢¢
Ï¢Ý ÜUÚ ÝïçÜU²¢æ ÜUÚÝï Ï¢çËÜU ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÎïÝï ±¢H¢ Ï¢Ý
Á¢¢», ±¢ïã wG¢éÎ |¢è }¢ÎÝè §‹¥G¢}¢¢¼ ÜU¢ ¥G¢ç}¢H Ï¢Ýï, ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è §S¢ ÜUè
¼Úx¢GèÏ¢ çÎH¢Ýï ±¢H¢ Ï¢Ý Á¢¢» J ãÚ Ý» §SH¢}¢è |¢¢§ü S¢ï |¢è Ú¢çÏ¢¼Gï ÜU¢ ²ïãè

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

6

¥‹Î¢Á¢G ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï, ¥G¢çÚÁ¢Gè ¼G¢ñÚ ÐÚ ã¢‰¢ ç}¢H¢ ÜUÚ çS¢ÈüGU ÚS}¢è x¢ézG¼x¢ê ÜUÚ
HïÝï ÜU¢ï ÜU¢ÈGUè Ý S¢}¢Û¢¢ Á¢¢» J ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! çÜUS¢è “à¢çwGS¢Ä²¼” S¢ï ¥ÐÝï
Á¢G¢¼è ÜU¢}¢ Ý çÝÜUH±¢», Ý¢ñÜUÚè ²¢ ÜU¢Ú¢ïÏ¢¢Ú ²¢ ÜGUÁ¢üG ±x¢GñÚ¢ ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ Ý
Ϣݢ» Ï¢çËÜU §Á¢ç¼}¢¢¥G ÜUè ãG¢çÁ¢GÚè ¥¢ñÚ }¢ÎÝè ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ S¢ÈGUÚ ÜïU çH²ï
§ÝçÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï J
}¢ñ´ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜUè {ê}¢ï´ }¢Ó¢¢ªæ
Ï¢Îè S¢ï Ï¢Ó¢êæ ¥¢ñÚ S¢Ï¢ ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢ªæ

ِ َ ‫ٰا ِمی ْن ب ِ َجاہ ِال َّن ِب ِی ْاال‬
‫می ْن َصلَّیاہّٰللُ َت َعالٰی َعل َْی ِہوٰال ِہ َو َس َّل َم‬

<
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ²¢Î Ú網ï ! çÏ¢x¢ÇGï ãé±ï H¢ïx¢¢ï´ ÜUè
§SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÎïÝ¢, ÜU¢ï§ü ݲ¢ ²¢ }¢¢’}¢êHè
ÜU¢}¢ Ýãè´ Ï¢çËÜU ²ïã ±¢ïã ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý ÜU¢}¢ ãñ çÁ¢S¢ï ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢
َّ ‫ َعل َْیہِ ُم الصَّ لٰوۃُ َو‬Ýï Ï¢ãé¼ ¥ÓÀï ¼GÚèÜïGU S¢ï S¢Ú ¥‹Á¢¢}¢ çβ¢ çÈUÚ Á¢Ï¢ ÝéÏ¢éñ¼ ÜU¢
‫الس ََلم‬
ÎÚ±¢Á¢G¢ Ï¢‹Î ãé±¢, ¼¢ï }¢ÎÝè ¥¢ÜGU¢, ãGÏ¢èÏ¢ï çÜUçÏ¢í²¢ 6 ÜïU
Á¢¢ çÝS¢¢Ú S¢ãG¢Ï¢¢ H ¥¢ñÚ Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ‫ َر ْح َم ُۃ اہّٰلل ِ َت َعالٰی َع َل ْیہِ ْم اَ ْج َم ِعی ْن‬ÜU¢ï ²ïã
¥GÁ¢Gè}¢ ÈGUÚèÁ¢G¢ S¢¢ñ´Ð¢ x¢²¢, ©}}¢¼ ÜUè §SH¢ãG ÜïU }¢ÎÝè Á¢ÁGÏ¢ï S¢ï S¢Úà¢¢Ú §Ý
ãGÁ¢GÚ¢¼ Ýï Á¢Ï¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÎïÝï ÜU¢ }¢ÎÝè ÜU¢}¢ à¢éM¥G çÜU²¢, ¼¢ï
ÈêUH¢ï´ ÜUè Ð眢²¢ï´ ²¢ ã¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ §Ý ÜU¢ §çS¼vGÏ¢¢H Ýãè´ çÜU²¢ x¢²¢ Ï¢çËÜU
§S¢ »ãGS¢¢Ý ÜïU Ï¢ÎHï }¢ï´ ©Ý ÐÚ ÁG¢éË}¢¢ï çS¢¼}¢ ÜïU Ðã¢ÇG ¼¢ïÇGï x¢», ÜñGU΢ï Ï¢‹Î
ÜUè ¥çÁ¢GIJ¼ïæ Îè x¢§üæ, çÁ¢S}¢ ÜUè ¶¢Hï´ ¼ÜU ¶è´Ó¢ Hè x¢§æü, x¢}¢ü Úï¼ ÐÚ Í¢S¢èÅ¢
x¢²¢, ¼èÚ¢ï ¼H±¢Ú ¥¢ñÚ ÝïÁ¢G¢ï´ S¢ï çÁ¢S}¢¢ï´ ÜU¢ï ÀHÝè çÜU²¢ x¢²¢, ãGœ¢¢ çÜU §S¢
Ú¢ã }¢ï´ ©Ý ãGÁ¢GÚ¢¼ Ýï ¥ÐÝè Á¢¢Ý¢ï´ ÜUè |¢è ÐÚ±¢ Ý ÜUè ¥¢ñÚ ÜU§ü ãçS¼²¢ï´ Ýï ¼¢ï
Á¢¢}¢ï à¢ã¢Î¼ |¢è Ý¢ïࢠçÜU²¢ J ¥H x¢GÚÁ¢G ! çÁ¢S¢ ¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý ¥‹Î¢Á¢G }¢ïæ ©Ý
¥ËH¢ã ±¢H¢ïæ Ýï H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜU¢ ÈGUÚèÁ¢G¢ S¢Ú ¥‹Á¢¢}¢
çβ¢, ±¢ïã ¥ÐÝè ç}¢S¢¢H ¥¢Ð ãñ J

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

7

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Á¢Ï¢ çÜU ¥¢Á¢ ãG¢H¢¼ §S¢ ÜïU Ï¢Ú ¥GvS¢
ãñ´ çÜU ¥¢Á¢ ¼¢ï H¢ïx¢ }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜU¢ çÝ㢲¼ ¥ÎÏ¢¢ï »ãGç¼Ú¢}¢ Ï¢Á¢¢ H¢¼ï ¥¢ñÚ
§‹ãï´ S¢Ú ¥¢æ¶¢ï´ ÐÚ çϢƢ¼ï ãñ´ }¢x¢Ú §S¢ ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ ã}¢¢Úè S¢éS¼è ÜU¢ ¥G¢H}¢
²ïã ãñ çÜU ã}¢¢Úï ¥¢S¢ ТS¢ Ï¢çËÜU ÐÇG¢ïS¢ }¢ï´ }¢éwG¼çHÈGU Ï¢éÚ¢§²¢ï´ ¥¢ñÚ wG¢éÚ¢ÈGU¢¼
ÜU¢ çS¢HçS¢H¢ Á¢G¢ïÚ¢ï ࢢïÚ S¢ï ã¢ï Ú㢠ã¢ï¼¢ ãñ, ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜïU ã}¢ï´ Ï¢ãé¼ S¢ï
}¢±¢ÜïGU¥G ç}¢H¼ï ãñ´ HïçÜUÝ ¥zGS¢¢ïS¢ ! ©‹ãï´ x¢éÝ¢ã¢ï´ }¢ï´ }¢éϼH¢ Îï¶ ÜUÚ ©Ý ÜUè
§SH¢ãG ÐÚ ÜéUGÎÚ¼ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ ã}¢ S¢éS¼è ²¢ à¢}¢ü ÜïU Ï¢¢§GS¢ “²¢ à¢ñ¶G
¥ÐÝè ¥ÐÝè Îﶔ ÜïU ç}¢S΢ÜGU }¢ãGìÁ¢G ¥ÐÝè §SH¢ãG }¢ï´ }¢àxG¢êH Úã ÜUÚ ©Ý
ÜUè §SH¢ãG S¢ï x¢G¢çÈGUH Úã¼ï ãñ´ J
²¢Î Ú網ï ! §SH¢ãG ÜUè ÜéUGÎÚ¼ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ¥¢ñÚ
x¢éÝ¢ã¢ï´ }¢ï´ }¢éϼH¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG S¢ï }¢éæã }¢¢ïÇGÝ¢ S¢Ú¢S¢Ú ÝévGS¢¢Ý ÜU¢ Ï¢¢§GS¢
ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï, »ÜU çÎH çãH¢ ÎïÝï ±¢Hè çÚ±¢²¼ S¢éçÝ²ï ¥¢ñÚ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼
ÜUè {ê}¢ }¢Ó¢¢Ýï ÜU¢ Á¢GïãìÝ Ï¢Ý¢§²ï J

ÜUÅï ãé±ï ÜU¢Ý¢ï´ ±¢H¢ Ï¢ãÚ¢
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢¢çHÜU çÏ¢Ý ÎèÝ¢Ú I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ¼¢ñÚ¢¼
à¢ÚèÈGU }¢ïæ çH¶¢ ãé±¢ ãñ çÜU çÁ¢S¢ ÜU¢ ÐÇG¢ïS¢è x¢éÝ¢ã¢ï´ }¢ï´ }¢éϼH¢ ã¢ï ¥¢ñÚ
(Ï¢¢ ±éÁ¢êÎï ÜéUGÎÚ¼) ±¢ïã ©S¢ï Ý Ú¢ïÜïU, ¼¢ï ±¢ïã |¢è ©S¢ x¢éÝ¢ã }¢ï´ à¢ÚèÜU ãñ J
)۵۲۷:‫رقم‬،۱۳۴‫ص‬،‫کتاب الزھد‬،‫(الزھد المام امحد‬

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥ÝS¢ çÏ¢Ý }¢¢çHÜU 5 ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : Á¢¢ï ÜU¢ï§ü
S¢éÝï çÜU ÈéUGH¢æ à¢wGS¢ x¢éÝ¢ã ÜU¢ }¢é¼üçÜUÏ¢ ãé±¢ ¥¢ñÚ çÈUÚ (Ï¢¢ ±éÁ¢êÎï ÜéUGÎÚ¼) ±¢ïã
©S¢ x¢éÝ¢ã ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï Ý Ú¢ïÜïU, ¼¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU Ú¢ïÁ¢G ±¢ïã ÜUÅï ãé±ï ÜU¢Ý¢ï´
±¢H¢ Ï¢ãÚ¢ ã¢ïx¢¢ J )۲۳۶‫ ص‬،‫امرھم باملعروف …اخل‬:‫ومن اخالقھم‬،‫الباب الرابع …اخل‬،‫(تنبیہ املغرتین‬
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ã}¢¢Úï Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ‫َر ْح َم ُۃ اہّٰلل ِ َت َعالٰی َع َل ْیہِ ْم اَ ْج َم ِعی ْن‬
Îèx¢Ú ÝïÜU ÜU¢}¢¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ §SH¢ãGï ©}}¢¼ ÜïU }¢ÎÝè Á¢ÁGÏ¢ï S¢ï S¢Úà¢¢Ú ¥¢ñÚ
§S¢ ãG±¢Hï S¢ï Ï¢ãé¼ Ó¢éS¼ ‰¢ï, §Ý ÜïU çÎH ã}¢ïࢢ ©}}¢¼ ÜUè §SH¢ãG ÜïU çH²ï
Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú Ú㢠ÜUÚ¼ï ‰¢ï, §Ý ÜU¢ §SH¢ãGï ©}}¢¼ ÜU¢ ¥‹Î¢Á¢G çÚvGÜGU¼ ± S¢¢ïÁ¢G S¢ï

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

8

|¢ÚÐêÚ ãé±¢ ÜUÚ¼¢ ‰¢¢ çÜU ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ §Ý S¢ï Ú¢ã Ó¢H¼ï Ï¢çËÜU ΢ñÚ¢Ýï
S¢ÈGUÚ |¢è ÝS¢èãG¼ ÜU¢ ¼G¢çHÏ¢ ã¢ï¼¢, ¼¢ï ²ïã ãGÁ¢GÚ¢¼ ¼¢¶GèÚ Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï Ï¢çËÜU
©S¢è ±vG¼ ¶G¢ñÈïGU wG¢é΢ ÜUè x¢ãÚ¢§²¢ï´ }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ ¥¢ñÚ Ú¢ï Ú¢ï ÜUÚ ©S¢ï §wGH¢S¢ S¢ï
|¢ÚÐêÚ “§SH¢ãG ÜïU }¢ÎÝè ÈêUH” ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï çÜU çÁ¢S¢ S¢ï Ý çS¢ÈüGU wG¢éÎ §Ý
ÜUè ¥ÐÝè ãG¢H¼ x¢GñÚ ã¢ï Á¢¢¼è Ï¢çËÜU S¢éÝÝï ±¢H¢ï´ ÐÚ |¢è »ÜU ¥GÁ¢èÏ¢ çÚvGÜGU¼
¼G¢Úè ã¢ï Á¢¢¼è J ¥¢§²ï ! »ÜU çÚvGÜGU¼ ¥æx¢ïÁ¢G çãGÜU¢²¼ S¢éݼï ãñ´ ¥¢ñÚ ©S¢ S¢ï
}¢ÎÝè ÈêUH Ó¢éݼï ãñ´ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï,
ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §Ï¢í¢ãè}¢ çÏ¢Ý Ï¢àà¢¢Ú I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU }¢ñ´
¥¢ñÚ §}¢¢}¢ ¥Ï¢ê ²êS¢éÈGU ÈGUS¢±è I }¢éËÜïU ࢢ}¢ ÜUè ¼GÚÈGU Á¢¢ Úãï ‰¢ï çÜU
Ú¢S¼ï }¢ï´ »ÜU à¢wGS¢ HÐÜU ÜUÚ ¥¢Ð I ÜïU S¢¢}¢Ýï ¥¢²¢ ¥¢ñÚ S¢H¢}¢
ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥GÁ¢üG ÜUÚÝï Hx¢¢ : »ï ¥Ï¢ê ²êS¢éÈGU ! }¢éÛ¢ï ÜéUÀ ÝS¢èãG¼ ÈGUÚ}¢¢
ÎèçÁ¢²ï J ²ïã S¢éÝ ÜUÚ ¥¢Ð I Ú¢ï ÐÇGï ¥¢ñÚ (ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ Ðïà¢
ÜUÚ¼ï ãé±ï) ÈGUÚ}¢¢²¢ : »ï |¢¢§ü ! Ï¢ïà¢ÜU à¢Ï¢¢ï Ú¢ïÁ¢G ÜU¢ (Á¢ËÎ Á¢ËÎ) ¥¢Ý¢,
Á¢¢Ý¢ ¥¢Ð ÜïU Ï¢ÎÝ ÜïU Í¢éHÝï, ©G}¢í ÜïU ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ¥¢ñÚ ãÚ Î}¢ }¢¢ñ¼ ÜïU ÜGUÚèÏ¢ S¢ï
ÜGUÚèÏ¢ ¼Ú ã¢ï¼ï Ó¢Hï Á¢¢Ýï ÜU¢ м¢ Îï Ú㢠ãñ J §S¢ çH²ï }¢ïÚï |¢¢§ü ! ¥¢Ð ÜU¢ï ©S¢
±vG¼ ¼ÜU ãÚçx¢Á¢G }¢é¼G}¢§Ý ã¢ï ÜUÚ Ýãè´ Ï¢ñÆÝ¢ Ó¢¢çã²ï Á¢Ï¢ ¼ÜU çÜU ¥ÐÝï ¥ÓÀï
¶G¢ç¼}¢ï ÜU¢ }¢¢’Hê}¢ Ý ã¢ï Á¢¢» ÝèÁ¢G ²ïã м¢ Ý Ó¢H Á¢¢» çÜU Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Á¢¢Ý¢
ãñ ²¢ çÜU Á¢ã‹Ý}¢ çÆÜU¢Ý¢ ãñ ? ¥¢ñÚ ²ïã ¶GÏ¢Ú Ý ã¢ï Á¢¢» çÜU ¥¢Ð ÜU¢ ÐÚ±Ú
Îx¢¢Ú 1 ¥¢Ð ÜïU x¢éÝ¢ã¢ï´ ¥¢ñÚ x¢GzGH¼¢ï´ ÜUè ±Áã S¢ï Ý¢Ú¢Á¢G ãñ ²¢ ¥ÐÝï ÈGUÁGH¢ï
ÚãG}¢¼ ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ¥¢Ð S¢ï Ú¢Á¢Gè ãñ J »ï ÜU}¢Á¢G¢ïÚ §‹S¢¢Ý ! ¥ÐÝè ¥¢ñÜGU¢¼ }¢¼
|¢êçH²ï ! ¥¢Ð ÜU¢ ¥¢x¢G¢Á¢G »ÜU “ݢТÜU ÜGU¼GÚ¢” ãñ Á¢Ï¢ çÜU ¥‹Á¢¢}¢ S¢ÇG¢ ãé±¢
}¢é΢ü J ¥x¢Ú ¥|¢è ²ïã ÝS¢èãG¼ S¢}¢Û¢ Ýãè´ |¢è ¥¢ Úãè, ¼¢ï ¥GÝ ÜGUÚèÏ¢ S¢}¢Û¢ }¢ï´
¥¢ Á¢¢»x¢è, çÁ¢S¢ ±vG¼ ¥¢Ð ÜGUÏ¢í }¢ï´ Á¢¢»æx¢ï, ±ã¢æ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÐÚ Ý΢}¢¼ ¼¢ï ã¢ïx¢è
}¢x¢Ú ÜU¢}¢ Ý Îïx¢è J ²ïã ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ §}¢¢}¢ ¥Ï¢ê ²êS¢éÈGU ÈGUS¢±è I Ú¢ïÝï
Hx¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã à¢wGS¢ |¢è Á¢ÁGÏ¢¢¼ï ¼¥SS¢éÚ S¢ï Ú¢ïÝï Hx¢¢ J Ú¢±è ÜUã¼ï ãñæ : ©Ý
΢ïÝ¢ï´ ÜU¢ï ڢB Îï¶ ÜUÚ }¢ñæ |¢è Ú¢ïÝï Hx¢¢, ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ±¢ïã ΢ïÝ¢ï´ Ï¢ïã¢ïࢠã¢ï ÜUÚ
çx¢Ú x¢» J )ً ‫ ملخصا‬۴۳۷‫ ص‬،‫الباب اخلمسون فیہ وصایا …اخل‬،‫ذم اھلوی‬,ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼, S¢. 62)

Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢» §SH¢ãïG ©}}¢¼

}¢éÛ¢ï S¢ÓÓ¢è ¼¢ñÏ¢¢ ÜUè ¼¢ñÈGUèÜGU Îï Îï
Á¢¢ï Ý¢Ú¢Á¢G ¼ê ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï ÜUãèæ ÜU¢

9

л ¼¢Á¢Î¢Úï ãGÚ}¢ ²¢ §H¢ãè !
Úãêæx¢¢ Ý ¼ïÚè ÜGUS¢}¢ ²¢ §H¢ãè !
(±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢ }¢éÚ}}¢}¢, S¢. 110)

<
}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §S¢ çãGÜU¢²¼ }¢ï´ ã}¢¢Úï çH²ï Ï¢ãé¼ S¢ï
}¢ÎÝè ÈêUH }¢¢ñÁ¢êÎ ãñ´, }¢S¢HÝ }¢éÏ¢çËHx¢G ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢Ï¢ ©S¢ï §ÝçÈGUÚ¢Îè ²¢
§Á¢ç¼}¢¢§üG S¢êÚ¼ }¢ï´ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼
ÝS¢èÏ¢ ã¢ï, ¼¢ï wG¢éÎ ÜU¢ï }¢éœ¢ÜGUè ± ÐÚãïÁ¢Gx¢¢Ú ¥¢ñÚ §SH¢ãG S¢ï Ï¢Úè ãÚçx¢Á¢G Ý
S¢}¢Û¢ï Ï¢çËÜU Á¢¢ï ÜéUÀ ÜUã Ú㢠ãñ S¢Ï¢ S¢ï ÐãHï wG¢éÎ ÜU¢ï §S¢ ÜU¢ }¢é¶G¢¼GÏ¢ Ϣݢ»
çÜU ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ ²ïã ÝS¢èãG¼ }¢ñ´ ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï ÜUÚ Ú㢠ãêæ J
n Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ‫ َر ْح َم ُۃ اہّٰلل ِ َت َعالٰی َع َل ْیہِ ْم اَ ْج َم ِعی ْن‬ÜïU ÈñGUÁ¢G¢Ý S¢ï }¢¢H¢ }¢¢H
¼ÏHèx¢Gï ÜéUGÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU ΢’±¼ï §SH¢}¢è
§SH¢ãGï ©}}¢¼ ÜïU çH²ï ãÚ Î}¢ ÜU¢ïࢢæ ãñ J §S¢ ¼ãGÚèÜU S¢ï ±¢Ï¢S¼¢ Ï¢¢’Á¢G
}¢éÏ¢çËHx¢GèÝ §S¢ ¥GÁ¢Gè}¢ S¢é‹Ý¼ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚ¼ï ãé±ï ¥àÜUÏ¢¢Ú ¥¢æ¶¢ï´ ¥¢ñÚ
¥G¢çÁ¢Á¢Gè ± §‹ÜïUS¢¢Úè ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ Îï ÜUÚ çÏ¢x¢ÇGï ãé±ï H¢ïx¢¢ï´ ÜUè
§SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ J ²ÜGUèÝÝ §Ý Á¢ñS¢ï }¢éçwGHS¢
}¢éÏ¢çËHx¢GèÝ ÜUè §ÝçÈGUÚ¢Îè ± §Á¢ç¼}¢¢§üG ÜU¢ïçà¢à¢¢ï´ ÜU¢ ãè ¼¢ï S¢ÎÜGU¢ ãñ çÜU ¥¢Á¢
}¢é¥G¢à¢Úï }¢ï´ S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè }¢ÎÝè Ï¢ã¢Úï´ ¥G¢}¢ ãñ´, ÜUH ¼ÜU Á¢¢ï ÜéUÈGíU ÜUè ¼¢ÚèçÜU²¢ï´
}¢ï´ |¢ÅÜU Úãï ‰¢ï, }¢é¥G¢à¢Úï ÜïU Ý¢S¢êÚ S¢}¢Û¢ï Á¢¢¼ï ‰¢ï, ±¢çHÎñÝ ÜïU Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ý ‰¢ï,
ÈñGUà¢Ý ÜïU à¢ñ΢§ü ‰¢ï, ϢΠ¥GÜGUè΢, x¢éHêÜU¢Ú ± ÈGUÝÜU¢Ú ‰¢ï, ãGÚ¢}¢ ¶G¢ïÚè ¥¢ñÚ
§GàÜïGU }¢Á¢¢Á¢Gè ÜUè ¥¢ÈGU¼ }¢ïæ çx¢çÚzG¼¢Ú ‰¢ï, ¥H x¢GÚÁ¢G ! ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè
ÎHÎH }¢ï´ {æS¢ï ãé±ï ‰¢ï }¢x¢Ú Á¢Ï¢ §SH¢ãGï ©}}¢¼ ÜU¢ ÎÎü Ú¶Ýï ±¢Hï }¢éçwGHS¢
}¢éÏ¢çËHx¢GèÝï ΢’±¼ï §SH¢}¢è Ýï ¶G¢ñÈïGU wG¢é΢ }¢ï´ ÇêÏ¢ ÜUÚ ©‹ãï´ çÈGURïU ¥¢ç¶GÚ¼
ÐÚ }¢Ï¢Ýè ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÐïࢠÜUè, ¼¢ï ©Ý ÜïU çÎH Ý}¢ü ÐÇG x¢» ¥¢ñÚ ±¢ïã |¢è
΢’±¼ï §SH¢}¢è S¢ï ±¢Ï¢S¼¢ ã¢ï ÜUÚ S¢é‹Ý¼¢ïæ ÜUè {ê}¢ï´ }¢Ó¢¢Ýï ±¢Hï Ï¢Ý x¢» JDownload original PDF file

(HINDI) BUZURGANE DEEN KA JAZBA-E-ISLAHE UMMAT FINAL.pdf (PDF, 2.13 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file (HINDI) BUZURGANE DEEN KA JAZBA-E-ISLAHE UMMAT FINAL.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000545457.
Report illicit content