Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16.pdf


Preview of PDF document s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16.pdf

Page 1...4 5 67815

Text preview


01/02/2011

255.81

802.19

88.35

277.06

344.16

1079.25

01/03/2011

255.81

821.35

84.9

272.6

340.71

1093.95

01/04/2011

255.81

821.53

93.54

300.4

349.35

1121.93

02/05/2011

255.81

810.97

93.09

295.11

348.9

1106.08

01/06/2011

255.81

863.02

90.53

305.42

346.34

1168.44

01/07/2011

255.81

856.98

90.08

301.78

345.89

1158.76

01/08/2011

255.81

935.67

92.63

338.81

348.44

1274.48

(dowód: wyciąg z rachunku kredytowego nr (...), k. 223-230; wyciąg z rachunku, z którego dokonywane były spłaty,
k. 235-263)
Na dzień 15 lipca 2008 r. kurs franka szwajcarskiego (1 CHF) w Tabeli Kursów obowiązującej u strony pozwanej kształtował
się następująco:
-pieniądze: kurs kupna 1,9345 zł kurs sprzedaży 2,0751 zł spread 5,01%
- dewizy: kurs kupna 1,9546 zł kurs sprzedaży 2,0550 zł spread 5,01%
(dowód: wydruk tabeli kursów walut obcych z 15 lipca 2008 r., k. 221)
Średni kurs NBP dla franka szwajcarskiego oraz kurs franka szwajcarskiego według Tabeli kursów sprzedaży dewiz
obowiązującej u strony pozwanej w okresie od sierpnia 2008 r. do sierpnia 2011 r. w dniach wymagalności rat kredytu
udzielonego powódce wynosił:
Data kurs strony pozwanej kurs NBP
l.

08.2008 2,0204 1,9723

1.09.2008

2,1261 2,0745

1.10.2008

2,1913 2,1377

1.11.2008

2,5319 2,4803

1.12.2008 2,5908 2,5093
1.01.2009 2,8847 2,8014
1.02.2009

3,0992 2,9907

1.03.2009

3,2734 3,1355

1.04.2009

3,1229 3,0747