System wsparcia osób starszych.pdf


Preview of PDF document system-wsparcia-os-b-starszych.pdf

Page 1 234270

Text preview


System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
– przegląd sytuacji, propozycja modelu
Praca zbiorowa pod redakcją:
Barbary Szatur-Jaworskiej
i Piotra Błędowskiego
Raport powstał w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
Autorzy:
Piotr Błędowski
Barbara Szatur-Jaworska
Rafał Bakalarczyk
Paweł Łuczak
Joanna Plak
Zofia Szweda-Lewandowska
Maria Zrałek
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Recenzja:
Barabara Rysz-Kowalczyk
Wydawca:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
www.rpo.gov.pl
Infolinia Obywatelska 800 676 676
© Copyright by Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Warszawa 2016
ISBN 978-83-65029-19-5

Oddano do składu w lipcu 2016 r.
Podpisano do druku w lipcu 2016 r.
Nakład: 1000 egz.

Opracowanie DTP, korekta, druk i oprawa:
Pracownia C&C Sp. z o.o.
www.pracowniacc.pl