WymaganiaProjektowe .pdf

File information


Original filename: WymaganiaProjektowe.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.2 Build 365 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 04/02/2017 at 18:11, from IP address 153.19.x.x. The current document download page has been viewed 313 times.
File size: 166 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


WymaganiaProjektowe.pdf (PDF, 166 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wydział ZiE PG

BAZY DANYCH /ŚRODOWISKA BAZ DANYCH

Projekt zaliczeniowy - wymagania
Cel
Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy z zakresu baz danych, a w szczególności – języka
SQL dla zadanego zbioru wymagań. Wymagania są bezpośrednio związane z tematem przewodnim projektu (innym
dla każdego projektu). Produktem prac nad projektem powinna być dokumentacja techniczna i funkcjonalna bazy
danych realizującej pożądane funkcjonalności oraz baza danych SQL ( w technologii MS SQL, DB2,..).

Zasady ogólne

Projekt jest realizowany w grupach jedno (studia stacjonarne) lub dwuosobowych (studia niestacjonarne),
Projekt jest pracą własną autora/ów, wykryty plagiat skutkuje brakiem zaliczenia z przedmiotu ,
Temat projektu jest przydzielany grupom w drodze losowania ,
Istnieje możliwość realizacji własnego tematu projektu – do uzgodnienia z prowadzącym ,
Ustalony temat nie może zostać zmieniony ,
Integralną częścią projektu jest raport ,
Raport powinien zostać dostarczony w postaci plików formacie programów MS Word, OpenOffice lub PDF oraz .sql
zawierających elementy projektu.
Raport, kopia bazy oraz pozostałe elementy projektu powinny mieć nazwę rozpoczynającą się od BD_nazwisko...
lub SBD_nazwisko…… . Wszystkie te pliki mogą być spakowane a opakowanie mieć nazwę jak kopia bazy danych.
Temat listu powinny mieć nazwę rozpoczynającą się od BD_nazwisko... lub SBD_nazwisko…… . (inne nazwy
powodują nierozpatrywanie projektu).
Na ocenę z projektu wpływ ma także (oprócz jakości produktu) termin, prezentacja pracy i jej obrona
ponownie (by podkreślić wagę tego punktu): projekt jest pracą własną autorów, wykryty plagiat skutkuje brakiem
zaliczenia z przedmiotu

Zasady szczegółoweBaza danych powinna zawierać 8- 10 tabel ,
Zadania zdefiniowane w projekcie powinny być zrealizowane przez logikę aplikacji czyli:
 widoki ,
 procedury składowe,
 funkcje,
 triggery ,
 .........,
 zewnętrzne batche(wsady/pliki) SQL realizujące wszystkie pozostałe funkcjonalności systemu np. zdaia typu INSERT
czy DDL SQL .
Interfejs użytkownika jest elementem dodatkowym, nieobowiązkowym
 może być zrealizowany w oparciu o dowolną technologię (przykładowo: przy wykorzystaniu formularzy MSAccess,
webowo – PHP lub ASP, w oparciu o dedykowaną aplikację – Java lub C#)
 stanowi wartość dodaną projektu (czyli podstawę do uzyskania oceny celującej)
Raport powinien zawierać (max 20 stron a w przypadku interfejsu użytkownika 25):
 Przedstawienie tematu i opis wymagań, założenia własne, strukturę funkcjonalną systemu oraz ewentualne
ograniczenia
 Charakterystyka struktur przechowujących dane:
 lista tabel i ich definicje,
 relacji,
 schemat powiązań między tabelami,
 diagramCharakterystyka funkcjonalności projektowanej aplikacji:
lista realizowanych zadań osadzonych w scenariuszach użycia z przykładowymi efektami oraz polecenia SQL
realizujące te funkcjonalnościAneks z innymi elementami projektu

ZZTI Leszek Zięba

v1.1


Document preview WymaganiaProjektowe.pdf - page 1/1


Related documents


wymaganiaprojektowe
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin 1
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file WymaganiaProjektowe.pdf