dywizjon 303.pdf


Preview of PDF document dywizjon-303.pdf

Page 1 2 34567

Text preview


poznawczymi zawierają coś, czego próŜno by szukać w fachowych i rzeczowych
opracowaniach naukowych czy podręcznikowych. To coś, to autentyczna, niepowtarzalna i
nie do podrobienia po latach aura uchwyconych na Ŝywo przeŜyć, zachowań, nastrojów,
pragnień, marzeń i nostalgicznych tęsknot polskich Ŝołnierzy: oficerów i szeregowych
uczestników wielkich i decydujących o losach wojny i świata wydarzeń. Tę atmosferę walki i
Ŝycia codziennego polskich Ŝołnierzy, znajdujących pomoc i moŜliwość działania w Anglii,
obie te tak bliskie sobie tematycznie ksiąŜki Fiedlera, odtwarzają w sposób nie tylko Ŝywy i
barwny, pozbawiony przy tym patosu i tromtadracji hurapatriotycznej (która najczęściej
wyrasta z ksenofobii narodowej), ale i pełen prawdy o zarówno wielkich jak i małych
problemach historyczno-egzystencjalnych: dramatach losów Ŝołnierskich na obczyźnie oraz
zabawnych, opisanych z poczuciem humoru (często wisielczego), tragikomicznych
wydarzeniach i perypetiach całkiem juŜ prywatnego Ŝycia bohaterów.
Janusz Termer