PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactMax Edelsen .pdfOriginal filename: Max Edelsen.pdf
Title: Vampire: The Masquerade 20th Aniversary Character Sheet
Author: Character Sheet layout by MrGone

This PDF 1.3 document has been generated by Acrobat 5.0 Image Conversion Plug-in for Windows / Mac OS X 10.9.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2017 at 04:13, from IP address 71.237.x.x. The current document download page has been viewed 118 times.
File size: 3.7 MB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


MORTALS
Name:
Player:
Chronicle:

Nature:
Demeanor:
Concept:

Physical

Strength ___________●●
OOOOO
Dexterity __________●●●●
OOOOO
Stamina ___________●●
OOOOO

Talents

Alertness__________ ●●
OOOOO
Athletics___________●●●
OOOOO
Awareness__________ OOOOO
Brawl_____________●●●●
OOOOO
Empathy___________●
OOOOO
Expression_________ OOOOO
Intimidation________ OOOOO
Leadership_________●●
OOOOO
Streetwise__________●
OOOOO
Subterfuge_________ OOOOO

_________________OOOOO
Numina & Other Traits

Age:
Sex:
Residence:

Attributes
Social

Charisma__________ ●●●
OOOOO
Manipulation_______●●
OOOOO
Appearance_________●
OOOOO

Abilities
Skills

Animal Ken________ OOOOO
Crafts_____________●
OOOOO
Drive_____________●●
OOOOO
Etiquette__________ OOOOO
Firearms___________ OOOOO
Larceny___________ OOOOO
Melee_____________OOOOO
Performance________ OOOOO
Stealth____________ OOOOO
Survival___________●●●
OOOOO

_________________OOOOO

Advantages
Backgrounds

Mental

Perception_________●●●●
OOOOO
Intelligence_________●●●
OOOOO
Wits______________●●●
OOOOO

Knowledges

Academics_________●●
OOOOO
Computer__________ ●●
OOOOO
Finance___________ OOOOO
Investigation________●●
OOOOO
Law______________ OOOOO
Medicine__________●●
OOOOO
Occult____________ OOOOO
Politics____________ OOOOO
Science____________●
OOOOO
Technology_________ OOOOO

_________________OOOOO
Virtues

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

_________________●●●
OOOOO
_________________●●
OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Conscience_________●●●
OOOOO

Humanity

Health

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Faith

O●
O●
O●
O●
O●
O●
OOOO


Willpower

O
OO
OO
OO
OO
●●
●●
●●
●●
●O
®®®®®®®®®®
O O O O O

Combat
Weapon

Damage

Diff.

Self-Control_________●●●●
OOOOO
Courage___________●●●●●
OOOOO

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

Experience

Attributes: 6/4/3 • Abilities:11/7/4 • Backgrounds:5 • Virtues:7 • Freebie Points:15 (7/5/2/1)

®
®
®
®
®
®
®

MORTALS
Merits & Flaws
Merit

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Cost

______
______
______
______
______
______
______

Flaw

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Other Traits

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Bonus

______
______
______
______
______
______
______

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Notes

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage

Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:_________________
Rating:________________
Penalty:_______________
Description:

_____________________
_____________________
_____________________

MORTALS
Expanded Backgrounds
Allies

Mentor

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Contacts

Resources

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Fame

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Retainers

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Influence

Status

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Other(________________)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Other(________________)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Possessions
Gear(Carried)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Experience

Total:_______________________________
Total Spent:__________________________
Spent On:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Equipment(Owned)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Derangements

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Residence
Location

________________________
________________________
________________________
________________________

Description

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

MORTALS
History
Prelude

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Goals

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Age:______________________
Apparent Age:_______________
Date of Birth:_______________
Place of Birth:_______________
Hair:______________________
Eyes:______________________
Race:______________________
Nationality:_________________
Height:____________________
Weight:____________________
Sex:______________________

Description

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Visuals
Coterie Chart

Character Sketch


Max Edelsen.pdf - page 1/4
Max Edelsen.pdf - page 2/4
Max Edelsen.pdf - page 3/4
Max Edelsen.pdf - page 4/4

Related documents


mercenaries blood money version 1 0
max edelsen 1
max edelsen
ernst kassel
dakash abilities
hero lab monk abilities 1


Related keywords