Max Edelsen .pdf
File information

Title: Vampire: The Masquerade 20th Aniversary Character Sheet
Author: Character Sheet layout by MrGone

This PDF 1.4 document has been generated by Acrobat 5.0 Image Conversion Plug-in for Windows, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2017 at 03:39, from IP address 71.237.x.x. The current document download page has been viewed 254 times.
File size: 4.44 MB (4 pages).
Privacy: public file
Document preview


MORTALS
Name:
Player:
Chronicle:

Nature:
Demeanor:
Concept:

Physical

Strength ___________●
OOOOO
Dexterity __________●
OOOOO
Stamina ___________●
OOOOO

Talents

Alertness__________ OOOOO
Athletics___________ OOOOO
Awareness__________ OOOOO
Brawl_____________ OOOOO
Empathy___________ OOOOO
Expression_________ OOOOO
Intimidation________ OOOOO
Leadership_________ OOOOO
Streetwise__________ OOOOO
Subterfuge_________ OOOOO

_________________OOOOO
Numina & Other Traits

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
[Type Here]

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Age:
Sex:
Residence:

Attributes
Social

Charisma__________ ●
OOOOO
Manipulation_______●
OOOOO
Appearance_________●
OOOOO

Abilities
Skills

Animal Ken________ OOOOO
Crafts_____________OOOOO
Drive_____________ OOOOO
Etiquette__________ OOOOO
Firearms___________ OOOOO
Larceny___________ OOOOO
Melee_____________OOOOO
Performance________ OOOOO
Stealth____________ OOOOO
Survival___________ OOOOO

_________________OOOOO

Advantages
Backgrounds

Mental

Perception_________●
OOOOO
Intelligence_________●
OOOOO
Wits______________●
OOOOO

Knowledges

Academics_________ OOOOO
Computer__________ OOOOO
Finance___________ OOOOO
Investigation________ OOOOO
Law______________ OOOOO
Medicine__________ OOOOO
Occult____________ OOOOO
Politics____________ OOOOO
Science____________ OOOOO
Technology_________ OOOOO

_________________OOOOO
Virtues

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Conscience_________●
OOOOO

Humanity

Health

OOOOOOOOOO

Willpower

OOOOOOOOOO
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Faith

O O O O O

Combat
Weapon

Damage

Diff.

Self-Control_________●
OOOOO
Courage___________●
OOOOO

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

Experience

Attributes: 6/4/3 • Abilities:11/7/4 • Backgrounds:5 • Virtues:7 • Freebie Points:15 (7/5/2/1)

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

MORTALS
Merits & Flaws
Merit

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Cost

______
______
______
______
______
______
______

Flaw

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Other Traits

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Bonus

______
______
______
______
______
______
______

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Notes
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage

Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:_________________
Rating:________________
Penalty:_______________
Description:

_____________________
_____________________
_____________________

MORTALS
Expanded Backgrounds
Allies

Mentor

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Contacts

Resources

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Fame

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Retainers

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Influence

Status

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Other(________________)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Other(________________)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Possessions
Gear(Carried)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Equipment(Owned)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Experience

Derangements

Total:_______________________________
Total Spent:__________________________
Spent On:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Residence
Location

________________________
________________________
________________________
________________________

Description

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

MORTALS
History
Prelude

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Goals

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Description
Age:______________________
Apparent Age:_______________
Date of Birth:_______________
Place of Birth:_______________
Hair:______________________
Eyes:______________________
Race:______________________
Nationality:_________________
Height:____________________
Weight:____________________
Sex:______________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Visuals
Coterie Chart

Character Sketch
Download original PDF file

Max Edelsen.pdf (PDF, 4.44 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Max Edelsen.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000553573.
Report illicit content