Max Edelsen .pdf

File information


Original filename: Max Edelsen.pdf
Title: Vampire: The Masquerade 20th Aniversary Character Sheet
Author: Character Sheet layout by MrGone

This PDF 1.4 document has been generated by Acrobat 5.0 Image Conversion Plug-in for Windows, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2017 at 03:39, from IP address 71.237.x.x. The current document download page has been viewed 240 times.
File size: 4.2 MB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Max Edelsen.pdf (PDF, 4.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MORTALS
Name:
Player:
Chronicle:

Nature:
Demeanor:
Concept:

Physical

Strength ___________●
OOOOO
Dexterity __________●
OOOOO
Stamina ___________●
OOOOO

Talents

Alertness__________ OOOOO
Athletics___________ OOOOO
Awareness__________ OOOOO
Brawl_____________ OOOOO
Empathy___________ OOOOO
Expression_________ OOOOO
Intimidation________ OOOOO
Leadership_________ OOOOO
Streetwise__________ OOOOO
Subterfuge_________ OOOOO

_________________OOOOO
Numina & Other Traits

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
[Type Here]

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Age:
Sex:
Residence:

Attributes
Social

Charisma__________ ●
OOOOO
Manipulation_______●
OOOOO
Appearance_________●
OOOOO

Abilities
Skills

Animal Ken________ OOOOO
Crafts_____________OOOOO
Drive_____________ OOOOO
Etiquette__________ OOOOO
Firearms___________ OOOOO
Larceny___________ OOOOO
Melee_____________OOOOO
Performance________ OOOOO
Stealth____________ OOOOO
Survival___________ OOOOO

_________________OOOOO

Advantages
Backgrounds

Mental

Perception_________●
OOOOO
Intelligence_________●
OOOOO
Wits______________●
OOOOO

Knowledges

Academics_________ OOOOO
Computer__________ OOOOO
Finance___________ OOOOO
Investigation________ OOOOO
Law______________ OOOOO
Medicine__________ OOOOO
Occult____________ OOOOO
Politics____________ OOOOO
Science____________ OOOOO
Technology_________ OOOOO

_________________OOOOO
Virtues

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Conscience_________●
OOOOO

Humanity

Health

OOOOOOOOOO

Willpower

OOOOOOOOOO
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Faith

O O O O O

Combat
Weapon

Damage

Diff.

Self-Control_________●
OOOOO
Courage___________●
OOOOO

Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

Experience

Attributes: 6/4/3 • Abilities:11/7/4 • Backgrounds:5 • Virtues:7 • Freebie Points:15 (7/5/2/1)

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

MORTALS
Merits & Flaws
Merit

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Cost

______
______
______
______
______
______
______

Flaw

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Other Traits

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Type

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Bonus

______
______
______
______
______
______
______

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Notes
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage

Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:_________________
Rating:________________
Penalty:_______________
Description:

_____________________
_____________________
_____________________

MORTALS
Expanded Backgrounds
Allies

Mentor

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Contacts

Resources

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Fame

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Retainers

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Influence

Status

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Other(________________)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Other(________________)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Possessions
Gear(Carried)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Equipment(Owned)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Experience

Derangements

Total:_______________________________
Total Spent:__________________________
Spent On:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Residence
Location

________________________
________________________
________________________
________________________

Description

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

MORTALS
History
Prelude

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Goals

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Description
Age:______________________
Apparent Age:_______________
Date of Birth:_______________
Place of Birth:_______________
Hair:______________________
Eyes:______________________
Race:______________________
Nationality:_________________
Height:____________________
Weight:____________________
Sex:______________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Visuals
Coterie Chart

Character Sketch


Document preview Max Edelsen.pdf - page 1/4

Document preview Max Edelsen.pdf - page 2/4
Document preview Max Edelsen.pdf - page 3/4
Document preview Max Edelsen.pdf - page 4/4

Related documents


max edelsen
max edelsen 1
max edelsen1
raigen
casse el mage 2
rs vampire

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Max Edelsen.pdf