e book pembiayaan perniagaan MARA.pdf


Preview of PDF document e-book-pembiayaan-perniagaan-mara.pdf

Page 1 23455

Text preview


AYAAN
SKIM PEMBI
)
SPRES (SPiKE
K
E
K
A
R
T
N
O
K
ang
1.1 Latar Belak
an
1.2 Pelaksana
biayaan
1.2.2 Had Pem
ng
ya
n
ta
1.2.3 Jaba
n/Pemberi
ka
ar
Menaw
Kerja
ja
1.2.4 Jenis Ker
an Serahak
at
Ik
1.2.5 Surat
euntungan
1.2.6 Kadar K
/ Jaminan
1.2.7 Cagaran
aran Wang
1.2.8 Pengelu
Pembiayaan

1
1
2
3

INDEKS
MANUAL PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA

3
4
4
4
5

SKIM PEMBIAYAAN
USAHAWAN MARA (SJUM)
36
1.1 Latar Belakang
36
m
Ski
ah
1.2 Skop Di Baw
RA
MA
an
haw
Jaminan Usa
37
i
1.3 Syarat-syarat Asas Bag
UM
SJ
Permohonan
38
1.4 Jaminan/ Kafalah
38
n
ina
1.5 Tempoh Jam
39
san
ulu
Kel
ut
1.6 Tempoh Lup
39
ng
1.7 Kegunaan Wa
Pembiayaan
40
1.8 Jenis Kemudahan
g
Yan
n
Pembiayaa
Ditawarkan Oleh Bank Panel
40
i
1.9 Jaminan Tanggung Rug
40
hon
1.10 Cara memo
n
Pembiayaa
41
1.11 Langkah Memproses
UM
SJ
an
Permohon
41
1.12 Tujuan Pembiayaan
42
atif
alit
1.13 Analisa Ku
44
if
itat
ant
1.14 Analisa Ku
45
n
yaa
bia
Pem
1.15 Keperluan
n
yaa
bia
Pem
ur
dan Strukt

EDISI 3

SKIM PEMB
IAYAAN
MUDAH JAY
A (SPiM)

1.0 Latar Be
lakang
2.0 Kaedah
6
Pembiayaan
Islam 7
3.0 Skop Pe
mbiayaan D
i Bawah 9
SPiM
4.0 Syarat-s
2
yarat Asas B
agi
Permohona
1
0
n Pembiaya
an
5.0 Syarat-s
yarat Asas
Kelulusan
18
6.0 Keguna
an wang
Pembiayaan
19
7.0 Permoh
onan daripa
da
Kumpulan P
20
rofesional
8.0 Skim Pe
mbiayaan
Perniagaan
20
Mudah Jaya
9.0 Permoh
onan daripa
da
Syarikat Se
32
ndirian Berh
10.0 Cara M
ad
emohon
Pembiayaan
34

asa 48
1.16 Keputusan Jawatanku
s
lulu
Me
Menimbang dan
49
at
1.17 Pengeluaran Sur
ter
Let
Jaminan/Kafalah
49
1.18 Tuntutan
50
an
pir
1.19 Dokumen Lam
52
a
1.20 Jaminan Lembag
am
Sah
ng
ega
Pengarah/Pem