e book pembiayaan perniagaan MARA.pdf


Preview of PDF document e-book-pembiayaan-perniagaan-mara.pdf

Page 1 2 3 45655

Text preview


Kontraktor binaan mesti berdaftar dengan Bahagian
Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
(CIDB).
Pembiayaan hanya dipertimbangkan kepada kontraktor binaan
kelas G1, G2, G3, G4 dan G5 atau dahulunya dikenali
sebagai F, E, D dan C.

Had Pembiayaan
Had maksimum pembiayaan adalah RM1,000,000.00 tanpa
mengambilkira kelas kelayakan kontraktor.
Jumlah terkumpul pembiayaan bertindan tidak boleh
melebihi RM1,000,000.00 dan terhad kepada dua (2)
pembiayaan dalam satu-satu masa.
Bagi kerja kontrak yang tidak mempunyai bayaran kemajuan
kerja,
had
pembiayaan
maksimum
yang
boleh
dipertimbangkan ialah 75% daripada harga kontrak
sepertimana yang dikeluarkan oleh pemberi kerja. Manakala
bagi kerja kontrak yang mempunyai bayaran kemajuan kerja,
had pembiayaan maksimum yang boleh dipertimbangkan
ialah 80% daripada purata nilai kontrak bagi tiga (3) bulan
pertama.
Contoh pengiraan :
(a) Kerja kontrak Lumpsum / Sekaligus :
75% daripada nilai / harga kontrak bagi kerja kontrak yang
tidak mempunyai bayaran kemajuan.
Contoh :

$
RM300,000.00

$

$

=

75% x RM300,000.00

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

=

RM225,000.00

2