e book pembiayaan perniagaan MARA.pdf


Preview of PDF document e-book-pembiayaan-perniagaan-mara.pdf

Page 1...4 5 67855

Text preview


Surat Ikatan Serahak
Pemberi kerja Jabatan / Agensi Anak Syarikat Kerajaan
Pemohon dan pemberi kerja hendaklah bersetuju
menandatangani Surat Ikatan Serahak MARA (Deed of
Assignment)
serta Surat Persetujuan untuk membuat
bayaran kepada MARA (Letter of Consent).
Pemberi kerja – Syarikat GLC / Swasta
Pemberi kerja yang terdiri daripada GLC dan syarikat
senaraian awam, tidak terikat dengan Surat Ikatan Serahak
MARA. Surat Ikatan Serahak daripada syarikat berkenaan
boleh digunapakai setelah mendapat persetujuan daripada
MARA terlebih dahulu.

Kadar keuntungan
Enam peratus (6%) setahun.

Cagaran / Jaminan
Pembiayaan SPiKE berjumlah RM250,000.00 dan ke bawah
tidak memerlukan sebarang jaminan atau cagaran.
Pembiayaan SPiKE RM250,001.00 hingga RM1,000,000.00
memerlukan sama ada jaminan atau cagaran atau gabungan
jaminan dan cagaran (Rujuk syarat jaminan dan cagaran).
Contoh : Sekiranya pembiayaan yang diluluskan adalah
RM300,000.00, maka nilaian cagaran / jaminan yang
dikenakan ke atas pembiayaan tersebut adalah ke atas
amaun RM50,000.00 (RM300,000.00 – RM250,000.00).
Cagaran / Jaminan bagi Pembiayaan Bertindan
Pertimbangan bagi pembiayaan bertindan yang jumlah
terkumpul RM1,000,000.00 dan ke bawah tidak

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

4