formular230 Aqua Crisius.1 (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by / iText® 5.5.8 ©2000-2015 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 09:01, from IP address 82.78.x.x. The current document download page has been viewed 190 times.
File size: 43.58 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - formular230_Aqua_Crisius.1.pdf - Page 1/1

File preview


Anexa nr.2

Agenǹia NaǹionalNJ
de Administrare FiscalNJ

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
Anul

2

0

230

6

1

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / NumNJr de identificare fiscalNJ

Iniǹiala
tatNJlui

Nume
Prenume

E-mail
StradNJ

NumNJr
Telefon
ScarNJ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Cod poǵtal

Fax

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Documente de
platNJ nr./datNJ

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatNJ
Contract nr./data

Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult
Cont bancar (IBAN)

X

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /
unitNJǹii de cult

18761098

ASOCIATIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS
SumNJ (lei)

RO81OTPV220000284469RO01

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalNJ
Nume, prenume/Denumire
NumNJr

StradNJ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarNJ

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnNJturNJ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnNJturNJ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.


Download formular230 Aqua Crisius.1formular230_Aqua_Crisius.1.pdf (PDF, 43.58 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file formular230_Aqua_Crisius.1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000557475.
Report illicit content