formular230 Aqua Crisius.1 .pdf

File information


Original filename: formular230_Aqua_Crisius.1.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iText® 5.5.8 ©2000-2015 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 09:01, from IP address 82.78.x.x. The current document download page has been viewed 190 times.
File size: 43 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


formular230_Aqua_Crisius.1.pdf (PDF, 43 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Anexa nr.2

Agenǹia NaǹionalNJ
de Administrare FiscalNJ

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
Anul

2

0

230

6

1

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / NumNJr de identificare fiscalNJ

Iniǹiala
tatNJlui

Nume
Prenume

E-mail
StradNJ

NumNJr
Telefon
ScarNJ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Cod poǵtal

Fax

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Documente de
platNJ nr./datNJ

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatNJ
Contract nr./data

Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult
Cont bancar (IBAN)

X

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /
unitNJǹii de cult

18761098

ASOCIATIA PESCARILOR SPORTIVI AQUA CRISIUS
SumNJ (lei)

RO81OTPV220000284469RO01

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalNJ
Nume, prenume/Denumire
NumNJr

StradNJ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarNJ

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnNJturNJ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnNJturNJ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.


Document preview formular230_Aqua_Crisius.1.pdf - page 1/1


Related documents


kronstadt pub boys 2
formular230 aqua crisius 1
declaratia230
pages de 230opanaf1472020
fisa 2 impozit davidut
regulament kinder instore

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file formular230_Aqua_Crisius.1.pdf