PES 65 .pdf

File information


Original filename: PES 65.pdf
Author: lana

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4, and has been sent on pdf-archive.com on 20/02/2017 at 09:37, from IP address 195.76.x.x. The current document download page has been viewed 261 times.
File size: 103 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PES 65.pdf (PDF, 103 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Parlamento de Navarra. REGISTRO ENTRADA 771 15-02-2017 hora 18:07 9-17/PES-00065

NAFARROAKO PARLAMENTUKO MAHAIARI
Dabid Anaut Peñak, EH BILDU NAFARROA Parlamentuko Taldeko parlamentariak,
Ganberako Araudiak adierazten duen bezala, ondoko Galdera idatzia egiten dio Nafarroako
Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuari:
Zioen azalpena
Parlamentu talde honek Muga Meategiaren jarduera baimenari buruz egindako galdera bati
erantzunez, Nafarroako Gobernuak esan zuen Muga Meategia 4/2005 Legearen IIIB Eranskineko A)
Ataleko 2. puntuan kokatzen dela.
Itxura denez akats bat dago aipatu den puntuari dagokionez, ematen baitu dagokion puntua IIIC
Eranskineko A) Ataleko 2.c dela.
Puntu horrek honela dio, hitzez hitz:
C) Nolanahi ere ingurumen eraginaren ebaluazioaren menpe soilik jarriko diren jarduera eta
proiektuak.
A) Erauzpen industria.
2. Lurpeko meatzaritza honako ezaugarriak dituzten ustiapenetan:
c) Meategiak hiriguneetatik 1 kilometro baino gutxiagora dituztenak (planoan neurtuta),
subsidentziaz arriskurik eragin lezaketenak.
Kasu guztietan minerala tratatzeko, meategietako edo aprobetxamendu mineralurgikoko esterilak
aldi batez pilatzeko edo hondarrak biltzeko (zabortegiak, presak eta urmaelak edo esterilak,
birrinketa plantak edo planta mineralurgikoak eta abar).
Bistan denez, puntu hau soilik erauzketa eta birrinketa lanak egiten dituzten lurpeko meatzaritzako
kasuei egiten die erreferentzia, mea eraldatu gabe alegia. Horregatik dio “ingurumen eraginaren
ebaluazioaren menpe jarriko dira soilik”. “Nolanahi ere … soilik” hori ulertzeko kontuan izan behar
da beste atal bateko zirkunstantziak ez direla gertatzen, Muga Meategian gertatzen den moduan.
Agerikoa da Muga Meategia Proiektuan mearen lurpeko erauzketa dagoela alde batetik, eta
horrekin batera potasa eta ongarriaren ekoizpena, lurgaineko planta batean, mearen eraldaketa
kimikoa eginez eta produktuak manipulatuz.

Horrenbestez, IIB Eranskina aplikatu beharko litzateke:
IIB Eranskinak, 4/2005 Foru legearen 4. Atalean, honela dio:
B. Ingurumen baimen integratuaren eta ingurumen eraginaren ebaluazioaren menpe dauden
jarduerak. 4. Industria kimikoak.
2. Oinarrizko produktu kimiko ez-organikoak fabrikatzeko instalazio kimikoak.
d) Amonio kloruroa, klorato potasikoa, karbonato potasikoa (potasa), karbonato sodikoa (sosa),
perboratoak, nitrato argentikoa.
3. Ongarriak fosforoaz, nitrogenoaz, potasioaz fabrikatzeko instalazio kimikoak (ongarri sinpleak
edo konposatuak).
Horrenbestez, ematen du Ingurumen Baimen Integratua eta Ingurumen Eraginaren Ebaluazioa
aplikatu behar zaizkion proiektu baten aurrean gaudela, eta ez soilik IEA aplikatu behar zaion
proiektu baten aurrean.
Bat dator Landa garapeneko eta Ingurumeneko departamentua ondorio horrekin?.

En contestación a una pregunta de este Grupo parlamentario sobre la licencia de actividad del
Proyecto Mina Muga, ese Departamento contestó que el Proyecto Mina Muga se encuadra entre
las actividades recogidas en el Anejo 3B, apartado A), punto 2 de la ley 4/2005.
Aparentemente hay un error en el punto de referencia, pues parece ser el IIIC, apartado A, punto
2.c)
Dicho punto dice textualmente
C) Actividades y proyectos sometidos en todo caso únicamente a evaluación de impacto ambiental.
A) Industria extractiva.
2. Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
c) Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kilómetro (medido en plano) de distancia
de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento
del mineral, acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovechamiento
mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o
mineralúrgicas, etc.).
Es evidente que este punto se refiere a aquellos casos de minería subterránea que solo realizan
labores de extracción y machaqueo, sin transformación del mineral. Por ello dice son proyectos
que “están sometidos en todo caso únicamente a EIA”. Este “en todo caso únicamente” debe
entenderse porque no se dan circunstancias de aplicación de otro apartado distinto, como ocurre
en Mina Muga.
Es evidente que el Proyecto Mina Muga es un complejo de extracción subterránea de mineral, y
producción de potasa y fertilizantes en una planta en superficie, con transformación química de los
minerales y productos manipulados.
Por tanto es de aplicación el Anejo IIB.

El Anejo IIB, apartado 4, de la LF 4/2005 dice:
B. Actividades sometidas a autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental.
4. Industrias químicas.
2. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de base, como:
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el
carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
3. Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de
potasio (fertilizantes simples o compuestos).
Por tanto parece que estamos ante un proyecto que esta sometido a AAI y EIA, y no solamente a
EIA.
¿Comparte esta conclusión el Departamento de desarrollo Rural y Medio Ambiente?

Iruñean, 2017ko otsailaren 15ean
Sin.: Dabid Anaut Peña.

X


Document preview PES 65.pdf - page 1/3

Document preview PES 65.pdf - page 2/3
Document preview PES 65.pdf - page 3/3

Related documents


pes 65
pes 64
ficha ambiental nonolacteos
contenidos minimos
recurso reposicion
resolucionpromo

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PES 65.pdf