PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactNADI BOOK1 .pdf


Original filename: NADI BOOK1.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 398 (Windows 7 Ultimate Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 26/02/2017 at 08:50, from IP address 223.186.x.x. The current document download page has been viewed 440 times.
File size: 243 KB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


“£Ár eÉÆÃwµÀå «µÀAiÀÄ «eÁÕ¤” ©gÀÄzÁAQvÀ

²æøÀħæºÀätåªÀÄÆwðgÀªÀgÀÄ
§gÉzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ

GURUKULA
No 547, 4th cross, 7th main
R P C layout, Vijayanagar
Bangalore -40
7676466466

eÁvÀPÀ£ÀÄ §AzÀAvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ« ºÉÆgÁ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ
7:30

§ÄzsÀ

gÀ«.
§ÄzsÀ
gÁºÀÄ

ªÀåQÛ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ PÉüÀÄvÁÛ£É.?

PÀÄd

¸Áé«Ä ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C°è CAzÀgÉ FUÀ ¸ÀzÀå
ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀÄvÀÛzÉAiÀÄ?

ZÀAzÀæ

CxÀªÁ ªÀÄÄAzÉ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¥Àæ±Éß
ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.???

UÀÄgÀÄ
PÉÃvÀÄ

®UÁß

eÁvÀPÀ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ« ºÉÆÃgÀ gÀ«AiÀÄ
eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉÃvÀÄ ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁvÀPÀ¤UÉ ¸ÀzÀAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀAvÀºÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì
EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÉÛãÉ.
ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÈwÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä UÉÆÃZÁgÀzÀ°è ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÀÄPÀæ
GZÀÑvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄ CzɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄd d®vÀvÀézÀ°è ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄd
zÀħð®UÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
DzÀjAzÀ EgÀĪÀAvÀºÀ PÉ®¸À ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÈwÛ ªÀiÁrzÀgÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀÄvÀÛzÉ
JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÉÛãÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ ºÀÄqÀÄV ªÀiÁåaAUï£À°è ºÀÄqÀUÀ¤UÉ ºÉýzÀ jÃw
§ÄzsÀ

gÀ«
gÁºÀÄ
±ÀÄPÀæ
ZÀAzÀæ

gÀ« + §ÄzsÀ
eÁvÀPÀ¼À eÁvÀPÀzÀ°è fêÀPÁgÀPÀ£ÁzÀ ±ÀÄPÀæ ªÀÄvÀÄÛ
CªÀPÁ±ÀUÀ½UÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ gÀ« MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ®Ä
eÁvÀPÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EµÀÖ
EgÀĪÀÅ¢®è

ZÀAzÀæ + gÀ« eÁvÀPÀ¼À eÁvÀPÀzÀ°è HlPÉÌ
PÁgÀPÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁd¹PÀ UÀæºÀªÁzÀ
gÀ« ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁvÀPÀ¼ÀÄ HlQÌAzÀ
ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀܼÀ(HlzÀ ¸ÀܼÀ) ±ÀÄ¢ÞªÀiÁr ±ÀÄaAiÀiÁV Hl §r¸ÀÄvÁÛ¼É.
UÀÄgÀÄ

PÉÃvÀÄ

PÀÄd
±À¤

CrUÉ SÁgÀªÁV ±ÀÄaAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀĸÁ¯É ¥ÀzÁxÀð CrUÉ ¹zÀÞ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É.
eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁºÀÄ =§fÓ ¨ÉÆÃAqÁ JuÉÚAiÀÄ°è ¹zÀÝ¥Àr¹zÀAvÀ wArUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ.
ZÀAzÀæ + PÉÃvÀÄ = Hl ©¹ EgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀjUÉ
ZÀAzÀæ + PÉÃvÀÄ = eÁvÀPÀ½UÉ HlQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ¨É½UÉÎ 11. jAzÀ 11.30 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
PÁ¦ü eÉÆvÉUÉ ©¸ÉÌmï ¨ÉæAqï EvÁå¢UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ 4.30 ªÀÄzÀåºÁߣÀzÀ £ÀAvÀgÀ
MAzÀÄ ¸Áj ªÀÄvÉÛ gÁwæ 7.30 PÉÌ MAzÀÄ ¸Áj PÁ¦ü. ©¸ÉÌmï EvÁå¢ eÁvÀPÀ½UÉ EgÀ¯É¨ÉÃPÀÄ.
EªÀjUÉ PÁ¦ü. wAr. Hl ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ¯É¨ÉÃPÀÄ.

eÁvÀPÀ¼À ªÀÈwÛAiÀÄ «µÀAiÀÄ
®UÁß
ZÀAzÀæ

PÀÄd
UÀÄgÀÄ

gÁºÀÄ

eÁvÀPÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀPÉÌ PÁgÀPÀ£ÁzÀ gÀ« ¤ÃZÀ
¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁvÀPÀ½UÉ ªÀÈwÛAiÀÄ
«µÀAiÀÄzÀ°è CªÀPÁ±ÀUÀ¼Éà ¹UÀĪÀÅ¢®è.

PÉÃvÀÄ
§ÄzsÀ
±ÀÄPÀæ

gÀ«
±À¤

§ÄzsÀ eÁvÀPÀ¼À ªÀiÁwUÉ PÁIÄPÀ£ÁzÀ §ÄzsÀ
d®vÀvÀézÀ°è ¹ÜvÀ EzÀÄ ¤ÃZÁ©¯Á¹AiÀiÁzÀÝjAzÀ
eÁvÀPÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É?

EªÀjUÉ PÀvÀÛ®°è PÀtÂÚUÉ §mÉÖ PÀnÖzÀ ºÁUÉ EªÀgÀ
fêÀ£À EªÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À EgÀĪÀÅ¢®è.
EªÀjUÉ ¹ÜgÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
EªÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà eÉÆÃwµÀågÀ£ÀÄß ºÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ D¸É EgÀÄvÀÛzÉ.
§ÄzsÀ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgÀt ?
eÁvÀPÀ¼À vÀAzÉ eÁvÀPÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¹£À
¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉà EzÀPÉÌ PÁgÀt.
eÁvÀPÀ¼ÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀt?
eÁvÀPÀ¼À zÉúÀPÉÌ PÁgÀPÀ£ÁzÀ PÀÄd §AzÀÄ DQì¸À£À°è
eÁvÀPÀ¼À DvÀäPÉÌ PÁgÀPÀ£ÁzÀ gÀ« §AzÀÄ DQì¸À£À°è
eÁvÀPÀ¼À fêÀPÁgÀPÀ£ÁzÀ ±ÀÄPÀæ ºÁUÀÆ eÁvÀPÀ¼À §Ä¢ÝUÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ §ÄzsÀ gÁºÀÄ PÉÃvÀÄUÀ½AzÀ
§A¢gÀÄvÀÛzÉ
DzÀÝjAzÀ eÁvÀPÀ¼À ªÀÈwÛAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀzÀÄ.

eÁvÀPÀ½UÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ ±ÀÄPÀæ PÀ¥ÀzÀ°è EzÀgÀ¥sÀ®
®UÁß
ZÀAzÀæ

gÁºÀÄ

eÁvÀPÀ½UÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ ±ÀÄPÀæ PÀ¥ÀzÀ°è ¹ÜvÀ EzÀÄÝ
eÁvÀPÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á «£ÀAiÀÄ ªÀAvÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ £ÁªÀÅ
zÁj vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ.
EªÀjUÉ UÀÄgÀÄ ¨sÀQ ÛeÁ¹Û

PÀÄd
UÀÄgÀÄ

PÉÃvÀÄ
§ÄzsÀ
±ÀÄPÀæ

gÁºÀÄ
±À¤

EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀ¥À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è
ªÀÄ®UÀ ¨ÁgÀzÀÄ ¦vÀÛzÀ°è ªÀÄ®UÀ¨ÉÃPÀÄ.
EªÀgÀ£ÀÄß ªÁvÀPÉÌ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ.
EªÀgÀÄ PÀ¥ÀzÀ°èAiÉÄ ¹ÜvÀ EzÀÝgÉDgÉÆÃUÀåzÀ°è vÀÄA¨Á

vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ.
eÁvÀPÀ½UÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ ±ÀÄPÀæ d®vÀvÀézÀ°è ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁvÀPÀ¼ÀÄ zÀ¥Àà EgÀÄvÁÛ¼É.
EªÀgÀÄ GzÀĪÀðzÀ£À ªÀĸÁeï ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
wæ¥sÀ® ZÀÆtð ¸ÁÖAqÀ¯ï ªÀÅqï D¬Ä¯ï ªÉÄÊUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÁßV wQÌ 1 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ
©¹¤ÃgÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃw wAUÀ½UÉ 2 ¸ÁjAiÀÄAvÉ 6 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ EªÀgÀÄ
¸ÀtÚ DUÀÄvÁÛgÉ.

eÁvÀPÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ eÁUÀzÀ°è gÀÆA PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
gÁºÀÄ + PÉÃvÀÄ

PÉÃvÀÄ
±À¤

®UÁß

eÁvÀPÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛ GvÀÛgÀ. zÀQët. EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

±ÀÄPÀæ
UÀÄgÀÄ
gÀ«
§ÄzsÀ
PÀÄd

eÁvÀPÀ¤UÉ eÁvÀPÀzÀ°è gÁºÀÄ PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ.

ZÀAzÀæ

gÁºÀÄ

eÁvÀPÀ¤UÉ fêÀPÁgÀPÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ CVß vÀvÀézÀ°è
¦vÀÛzÀ°è ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ
eÁvÀPÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀÆA £ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ
ªÁvÀzÀ°è CAzÀgÉ £ÉÊgÀÄvÀåzÀ°è gÀÆA £ÀÄß PÉÆlÖgÉ

eÁvÀPÀ¤UÉ ¦vÀÛ PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ.
DUÀ eÁvÀPÀ¤UÉ DgÉÆÃUÀå ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
±À¤ = eÁvÀPÀ¤UÉ vÀ£Àß ¸ÉêÀPÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ ±À¤AiÀÄÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ° £ÉÊgÀÄvÀåzÀ°è ¹ÜvÀ
EzÀÄ eÁvÀPÀ£À ¸ÉêÀPÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß ¥À²ÑªÀÄ ¢Q̤AzÀ vÀAzÀgÉ eÁvÀPÀ¤UÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀÄvÀÛzÉ.
gÀ« = eÁvÀPÀ¤UÉ AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀPÀ£ÁzÀ gÀ«AiÀÄÄ ¥À²ÑªÀÄ £ÉÊgÀÄvÀåzÀ°è ¹ÜvÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ
eÁvÀPÀ£ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ £ÉÊgÀÄvÀåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ eÁvÀPÀ¤UÉ
AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀÄvÀÛzÉ.
§ÄzsÀ = eÁvÀPÀ¤UÉ «zÁå¨Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÉÊgÀÄvÀåzÀ°è ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖgÉ
eÁvÀPÀ¤UÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.
«zÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛAiÀÄ°è AiÀıÀ¸ÀÄì ¹UÀÄvÀÛzÉ.
ZÀAzÀæ = eÁvÀPÀ£ÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖgÀÄ ¸ÉÆîÄvÁÛ£É ªÉÆøÀ
ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.


Related documents


nadi book1
packers and movers bangalore 1
dr saurabhmisra
resume avinash
same day gifts delivery to bangalore from giftsbymeeta
provident park square kanakapura road


Related keywords