KRST ili HLEB .pdf

File information


Original filename: KRST ili HLEB.pdf
Author: KORISNIK

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 07/03/2017 at 14:12, from IP address 178.148.x.x. The current document download page has been viewed 2980 times.
File size: 227.7 MB (910 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KRST ili HLEB.pdf (PDF, 227.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KRST ili HLEB

SLAVA
SVETOJ
DINASTIJI
NEMAWI]A
2

KRST ili HLEB

3

Sa blagoslovom ba}u{ke Rafaila (Berestova)
Urednici i prevodioci poznati Bogu
Pomeni Gospode u Nebeskom Carstvu Tvome i za{titi sve one koji su doprineli
da ova kwiga bude napisana i izdata u Tvoju Slavu

Posve}eno Svetoj Carskoj porodici Romanov i svim pravoslavnima koji su
stradali radi Krsta kroz vekove.

Beograd, 7525 od postanka sveta
4

Uvod
Kwiga koja je pred nama predstavqa zbir tekstova koji su napisani na temu novih
tehnologija identifikacije li~nosti i biometrije u Srbiji, Rusiji, Abhaziji,
Gruziji, Gr~koj (na Svetoj Gori Atonskoj). Dati tekstovi su ono najboqe {to je
do sada re~eno i potvr|eno u `ivotu, od qudi koji su svoj `ivot posvetili
slu`ewu Hristu u mona{tvu dugi niz godina, qudi opitnih u duhovnom `ivotu.
To je od presudnog zna~aja, duhovni podvig asketizma, posta, bdewa, molitve i
svake vrline, podvig samoodricawa Boga i bli`wih radi. Sveti oci nam govore
i savetu nas da slu{amo takve koji su opitom pro{li isku{ewa, stekli smirewe,
trpqewe, rasu|ivawe i qubav, jer da bi neko imao navedene vrline i dobar
duhovni vid i rasu|ivawe kao jednu od najve}ih vrlina potreban je podvig Boga
radi. Tekstovi su sakupqeni s ciqem da nam pribli`e i objasne temu biometrije
i novih tehnologija identifikacije li~nosti koje se danas javqaju kao isku{ewe
svom qudskom rodu a pogotovo hri{}anima od strane globalista koji `ele da
ceo svet stave pod svoju kontrolu i svakog ~oveka ponaosob da obele`e i pretvore
u svoj instrument gde ~ovek svojevoqnim pristajawem postaje odstupnik Bo`iji
koji se sjediwuje sa satanom, kroz la`nu slobodu u ugodnostima. Jer
bogoodstupnici stoje u suprotnosti sa Svetim Pismom i Otkrovewem u kome nas
Sv. Jovan Bogoslov upozorava da }e do}i dani isku{ewa na ceo svet kada }e qudi
biti pred izborom dva puta, ili }emo izabrati krst Gospodwi i radosno slediti
Hrista ili }emo izabrati put ugodnosti ovoga sveta uz odstupawe od Hrista i
wegovih zapovesti. @ivimo u vremenu Apokalipse iako ve}ina mo`da toga nije
svesna, to nam potvr|uje `ivot u dana{wem vremenu i znaci koje vidimo pred
na{im o~ima i doga|aji koju se de{avaju. Vremena je malo, o~ekuje se veliko
stradawe kako smo upozoreni Svetim Pismom i Bogonadahnutim ocima i
starcima. Nadam se da }e ova kwiga pomo}i qudima da shvate su{tinu Hristove
`ive vere i da }e svakome biti podsticaj i pomo} da se utvrdi u rasu|ivawu i
veri sa qubavqu ka na{em Iskupitequ i Spasitequ Gospodu Isusu Hristu, bez
`ive vere u Wega niko ne}e mo}i izbe}i i pretrpeti isku{ewa. Ova kwiga nije
napisana teorije radi, ve} upravo suprotno, radi podra`avawa onih koji nam
govore iz tekstova, koji su se odrekli li~nog identifikacionog broja i
biometrije u svakom obliku u svome ovozemqskom `ivotu i krenuli su svim
srcem za Hristom. Oni nam prenose svoja iskustva i savetuju nas kako da ostavimo
svet i da idemo za Hristom. Kao {to su nam ranije govorili upravo Sveti oci i
danas tako ~ine podvi`nici blago~estivosti monasi, sve{tenoslu`iteqi i
5

obi~ni mirjani koji streme Nebeskom Carstvu. Episkopa je jako mali broj, ve}ina
wih se poklonila svetu i sujeti i stala je na put odstupawa je od Boga. Dr`avama
vladaju bogoprotivnici, tajna bezakowa se bli`i kraju. Potvrdu svega re~enog
imamo u ne malom broju istinskih vi|ewa i javqawa u kojima se javqao sam
Gospod Isus Hristos i Bogorodica, radi upozorewa i pouke jer nam je Gospod
preneo da je sa nama do svr{etka veka. On svoje qude ne}e ostaviti, potrudimo
se i mi da budemo me|u wima. Danas ko se spase to je veliko ~udo. Potrebna je
jako bliska li~na veza sa Isusom Hristom, ~isto srce, a to ne mo`emo ostvariti
bez podviga i Isusove molitve.
Nadam se da }e re~i ove kwige koje su pokrenute Duhom Svetim preko ugodnika
Bo`ijih sve koje ~itaju pokrenuti da iza|u iz ovosvetskog na~ina mi{qewa,
sujete, straha, maloverja i lewosti, iz carstva antihrista i zla, da }e
poslu{ati savete Svetih Otaca, Boga staviti na prvo mesto, i mnogo ozbiqnije
shvatiti ono {to nam je jedino neophodno u `ivotu a to je ispuwavawe zapovesti
Bo`ijih na delu i spasewe du{e za ve~ni `ivot u zajednici sa Bogom Ocem.
Slava Bogu za sve.
Urednik

6

OTKRIVEWE SVETOG JOVANA BOGOSLOVA
APOKALIPSA

7

8

9


Related documents


krst ili hleb
ana diplomski
komentar risale aslu din
inteligentna upotreba prirodnih resursa
26 07 2005
resursna ekonomija

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KRST ili HLEB.pdf