PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKRST ili HLEB .pdfOriginal filename: KRST ili HLEB.pdf
Author: KORISNIK

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 07/03/2017 at 14:12, from IP address 178.148.x.x. The current document download page has been viewed 1988 times.
File size: 227.7 MB (910 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KRST ili HLEB

SLAVA
SVETOJ
DINASTIJI
NEMAWI]A
2

KRST ili HLEB

3

Sa blagoslovom ba}u{ke Rafaila (Berestova)
Urednici i prevodioci poznati Bogu
Pomeni Gospode u Nebeskom Carstvu Tvome i za{titi sve one koji su doprineli
da ova kwiga bude napisana i izdata u Tvoju Slavu

Posve}eno Svetoj Carskoj porodici Romanov i svim pravoslavnima koji su
stradali radi Krsta kroz vekove.

Beograd, 7525 od postanka sveta
4

Uvod
Kwiga koja je pred nama predstavqa zbir tekstova koji su napisani na temu novih
tehnologija identifikacije li~nosti i biometrije u Srbiji, Rusiji, Abhaziji,
Gruziji, Gr~koj (na Svetoj Gori Atonskoj). Dati tekstovi su ono najboqe {to je
do sada re~eno i potvr|eno u `ivotu, od qudi koji su svoj `ivot posvetili
slu`ewu Hristu u mona{tvu dugi niz godina, qudi opitnih u duhovnom `ivotu.
To je od presudnog zna~aja, duhovni podvig asketizma, posta, bdewa, molitve i
svake vrline, podvig samoodricawa Boga i bli`wih radi. Sveti oci nam govore
i savetu nas da slu{amo takve koji su opitom pro{li isku{ewa, stekli smirewe,
trpqewe, rasu|ivawe i qubav, jer da bi neko imao navedene vrline i dobar
duhovni vid i rasu|ivawe kao jednu od najve}ih vrlina potreban je podvig Boga
radi. Tekstovi su sakupqeni s ciqem da nam pribli`e i objasne temu biometrije
i novih tehnologija identifikacije li~nosti koje se danas javqaju kao isku{ewe
svom qudskom rodu a pogotovo hri{}anima od strane globalista koji `ele da
ceo svet stave pod svoju kontrolu i svakog ~oveka ponaosob da obele`e i pretvore
u svoj instrument gde ~ovek svojevoqnim pristajawem postaje odstupnik Bo`iji
koji se sjediwuje sa satanom, kroz la`nu slobodu u ugodnostima. Jer
bogoodstupnici stoje u suprotnosti sa Svetim Pismom i Otkrovewem u kome nas
Sv. Jovan Bogoslov upozorava da }e do}i dani isku{ewa na ceo svet kada }e qudi
biti pred izborom dva puta, ili }emo izabrati krst Gospodwi i radosno slediti
Hrista ili }emo izabrati put ugodnosti ovoga sveta uz odstupawe od Hrista i
wegovih zapovesti. @ivimo u vremenu Apokalipse iako ve}ina mo`da toga nije
svesna, to nam potvr|uje `ivot u dana{wem vremenu i znaci koje vidimo pred
na{im o~ima i doga|aji koju se de{avaju. Vremena je malo, o~ekuje se veliko
stradawe kako smo upozoreni Svetim Pismom i Bogonadahnutim ocima i
starcima. Nadam se da }e ova kwiga pomo}i qudima da shvate su{tinu Hristove
`ive vere i da }e svakome biti podsticaj i pomo} da se utvrdi u rasu|ivawu i
veri sa qubavqu ka na{em Iskupitequ i Spasitequ Gospodu Isusu Hristu, bez
`ive vere u Wega niko ne}e mo}i izbe}i i pretrpeti isku{ewa. Ova kwiga nije
napisana teorije radi, ve} upravo suprotno, radi podra`avawa onih koji nam
govore iz tekstova, koji su se odrekli li~nog identifikacionog broja i
biometrije u svakom obliku u svome ovozemqskom `ivotu i krenuli su svim
srcem za Hristom. Oni nam prenose svoja iskustva i savetuju nas kako da ostavimo
svet i da idemo za Hristom. Kao {to su nam ranije govorili upravo Sveti oci i
danas tako ~ine podvi`nici blago~estivosti monasi, sve{tenoslu`iteqi i
5

obi~ni mirjani koji streme Nebeskom Carstvu. Episkopa je jako mali broj, ve}ina
wih se poklonila svetu i sujeti i stala je na put odstupawa je od Boga. Dr`avama
vladaju bogoprotivnici, tajna bezakowa se bli`i kraju. Potvrdu svega re~enog
imamo u ne malom broju istinskih vi|ewa i javqawa u kojima se javqao sam
Gospod Isus Hristos i Bogorodica, radi upozorewa i pouke jer nam je Gospod
preneo da je sa nama do svr{etka veka. On svoje qude ne}e ostaviti, potrudimo
se i mi da budemo me|u wima. Danas ko se spase to je veliko ~udo. Potrebna je
jako bliska li~na veza sa Isusom Hristom, ~isto srce, a to ne mo`emo ostvariti
bez podviga i Isusove molitve.
Nadam se da }e re~i ove kwige koje su pokrenute Duhom Svetim preko ugodnika
Bo`ijih sve koje ~itaju pokrenuti da iza|u iz ovosvetskog na~ina mi{qewa,
sujete, straha, maloverja i lewosti, iz carstva antihrista i zla, da }e
poslu{ati savete Svetih Otaca, Boga staviti na prvo mesto, i mnogo ozbiqnije
shvatiti ono {to nam je jedino neophodno u `ivotu a to je ispuwavawe zapovesti
Bo`ijih na delu i spasewe du{e za ve~ni `ivot u zajednici sa Bogom Ocem.
Slava Bogu za sve.
Urednik

6

OTKRIVEWE SVETOG JOVANA BOGOSLOVA
APOKALIPSA

7

8

9


Related documents


krst ili hleb
medijisrb2
statika nermina zaimovic uzunovic
alternativno poljodjelstvo
26 07 2005
resursna ekonomija


Related keywords