KRST ili HLEB.pdf


Preview of PDF document krst-ili-hleb.pdf

Page 1...3 4 567910

Text preview


Uvod
Kwiga koja je pred nama predstavqa zbir tekstova koji su napisani na temu novih
tehnologija identifikacije li~nosti i biometrije u Srbiji, Rusiji, Abhaziji,
Gruziji, Gr~koj (na Svetoj Gori Atonskoj). Dati tekstovi su ono najboqe {to je
do sada re~eno i potvr|eno u `ivotu, od qudi koji su svoj `ivot posvetili
slu`ewu Hristu u mona{tvu dugi niz godina, qudi opitnih u duhovnom `ivotu.
To je od presudnog zna~aja, duhovni podvig asketizma, posta, bdewa, molitve i
svake vrline, podvig samoodricawa Boga i bli`wih radi. Sveti oci nam govore
i savetu nas da slu{amo takve koji su opitom pro{li isku{ewa, stekli smirewe,
trpqewe, rasu|ivawe i qubav, jer da bi neko imao navedene vrline i dobar
duhovni vid i rasu|ivawe kao jednu od najve}ih vrlina potreban je podvig Boga
radi. Tekstovi su sakupqeni s ciqem da nam pribli`e i objasne temu biometrije
i novih tehnologija identifikacije li~nosti koje se danas javqaju kao isku{ewe
svom qudskom rodu a pogotovo hri{}anima od strane globalista koji `ele da
ceo svet stave pod svoju kontrolu i svakog ~oveka ponaosob da obele`e i pretvore
u svoj instrument gde ~ovek svojevoqnim pristajawem postaje odstupnik Bo`iji
koji se sjediwuje sa satanom, kroz la`nu slobodu u ugodnostima. Jer
bogoodstupnici stoje u suprotnosti sa Svetim Pismom i Otkrovewem u kome nas
Sv. Jovan Bogoslov upozorava da }e do}i dani isku{ewa na ceo svet kada }e qudi
biti pred izborom dva puta, ili }emo izabrati krst Gospodwi i radosno slediti
Hrista ili }emo izabrati put ugodnosti ovoga sveta uz odstupawe od Hrista i
wegovih zapovesti. @ivimo u vremenu Apokalipse iako ve}ina mo`da toga nije
svesna, to nam potvr|uje `ivot u dana{wem vremenu i znaci koje vidimo pred
na{im o~ima i doga|aji koju se de{avaju. Vremena je malo, o~ekuje se veliko
stradawe kako smo upozoreni Svetim Pismom i Bogonadahnutim ocima i
starcima. Nadam se da }e ova kwiga pomo}i qudima da shvate su{tinu Hristove
`ive vere i da }e svakome biti podsticaj i pomo} da se utvrdi u rasu|ivawu i
veri sa qubavqu ka na{em Iskupitequ i Spasitequ Gospodu Isusu Hristu, bez
`ive vere u Wega niko ne}e mo}i izbe}i i pretrpeti isku{ewa. Ova kwiga nije
napisana teorije radi, ve} upravo suprotno, radi podra`avawa onih koji nam
govore iz tekstova, koji su se odrekli li~nog identifikacionog broja i
biometrije u svakom obliku u svome ovozemqskom `ivotu i krenuli su svim
srcem za Hristom. Oni nam prenose svoja iskustva i savetuju nas kako da ostavimo
svet i da idemo za Hristom. Kao {to su nam ranije govorili upravo Sveti oci i
danas tako ~ine podvi`nici blago~estivosti monasi, sve{tenoslu`iteqi i
5