statefilmaward declaration 2015 .pdf

File information


Original filename: statefilmaward_declaration_2015.pdf
Title: State Film Award 2015.pmd
Author: HOME

This PDF 1.4 document has been generated by PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 6.0.1 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 09/03/2017 at 11:31, from IP address 103.63.x.x. The current document download page has been viewed 486 times.
File size: 181 KB (13 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


statefilmaward_declaration_2015.pdf (PDF, 181 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

46th KERALA ST
ATE
STA
FILM AWARDS - 2015

DECLARATION
(FICTION & WRITING)

1st MARCH, 2016
P.R. CHAMB
ER, SECRET
ARIA
T
CHAMBER,
SECRETARIA
ARIAT

KERALA ST
ATE CHALA
CHITRA ACADEMY
STA
CHALACHITRA
Sasthamangalam, Thiruvananthapuram- 695 010
Tel.: 94-471-2310323, 4100300 Fax: +91-471-2310322
e-mail: office@keralafilm.com website: www.keralafilm.com

1

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015
(Ne-®n{X hn`mKw)
Pqdn dnt∏m¿´v
2015-˛¬ 79 kn\n-a-I-fmWv Cu Pqdn°v apºmsI FØn-b-Xv. k¿Km-fl-I-amb Hcp {]Xn-k-‘nbneqsSbmWv \ΩpsS kn\na IS-∂p-s]m-bvs°m-≠n-cn-°p-∂-sX∂v Cu kn\n-a-Iƒ t_m[y-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v.
kn\na UnPn-‰¬ bpK-Øn-te°v {]th-in-®Xv CXn\v ]pXnb ]cn-lmc km[y-X-I-ƒ Hcp-°p-∂p-≠v. kn\nasb \n¿W-bn-°p∂ G‰hpw {][m-\L
- S- Iw kmt¶-XnIw am{X-a√, kmº-Øn-Ihpw kmaq-ln-Ihpw kuµcy-im-kv{X-]-c-hp-amb LS-I-ßfpw {]-[m-\-am-Wv. temI-sØßpw ]pXnb kn\n-a-Iƒ D≠m-Ip-tºmƒ B
a- m-‰t- ØmSv \ΩpsS kn\na ]pdwXn-cn-™p-\n-ev°p-Ib
- m-Wv. \ΩpsS kn\n-ab
- nse Xmc-k{- º-Zm-bhpw aqe-[\m-[n-]X
- yhpw anI® {]ta-bß
- f- n-te°p≈ bm{Xsb an°-hmdpw Akm-[y-am-°n-bn-´p-≠v. IqSmsX kn\na
C∂pw Hcp ]pcpj \n¿anX Bhn-jv°m-c-ambn am‰-an-√msX XpS-cp-I-bm-Wv. ZfnXv hnNm-c-ßfpw `n∂
ssewKnI kzXz-t_m-[-hp-sams° kn\n-a-bpsS {]ta-b-]-cn-K-W-\-I-fpsS `mK-am-ImsX \n¬°p-I-bm-Wn∂pw. \ΩpsS kn\n-ab
- psS AWn-bd- b
- n¬ C∂pw B[n-]Xyw hln-bv°p∂ i‡n-Iƒ GXm-sW∂v CXv
kqNn-∏n-°p-∂p-≠v. kn\n-ab
- n¬ k¿Km-flI am‰-߃ D≠m-IW
- s- a-¶n¬ AXns‚ N{I-hmfw hnI-knt®
]‰p. Cs√-¶n¬ AXv \ΩpsS Xs∂ {lkz-Zr-jvSn-I-fpsS krjvSn-Iƒ am{X-ambn XpS-cpw. Cu Pqdn°v
apºn¬h∂ alm-`q-cn-]£w kn\n-aI
- fpw Cu KW-Øn¬s∏-Sp-∂h
- b
- m-bn-cp-∂p. CXv \ncm-imP-\I-am-sW∂v
]d-bm-sX-h-ø.
C∂v hf-sc-b-[nIw kzImcy ]pc-kvIm-c-߃ \ne-hn-ep≈ Ime-am-Wv. Itºm-f-\n¿an-X-amb P\-{]nb
kn\n-a-Iƒ am{X-amWv AØcw ]pc-kvIm-c-ß-fn¬ ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-∂Xv. ]pc-kvIm-c-\n-i-I-fpsS hnev]\-aqeyw am{Xw ]cn-K-Wn-®mWv CØcw ]pc-kvIm-c-߃ \n¿an-°-s∏-Sp-∂-Xv. an°-hmdpw Itºm-f-Øn¬
hnev°s- ∏-Sp∂ kn\n-aI
- fpw Ah-cpsS {]Xn-\n-[nIfpw am{Xw AwKo-Ic- n-°s- ∏-Sp∂ {]h-WX
- b
- mWv I≠ph-cm-dp-≈X
- v. kwÿm\ k¿°m¿ G¿s∏-Sp-Ønb ]pc-kvIm-cß
- f- n¬ Hcp-h¿jsØ kn\n-aI
- f- n¬\n∂pw
kmt¶-Xn-Ihpw kuµ-cy-im-kv{X-]c- h
- p-amb anIhv At\z-jn-bv°p-tºmƒXs∂ AØcw kn\n-aI
- f- psS hnZym`ym-k]
- c- hpw kmwkvIm-cn-I]
- c- h
- p-amb aqey-hn-NmcwIqSn Pqdn°v ]cn-KW
- n-bvt°-≠X
- p≠v. P\-ßf- psS \nIpXn- ∏ - W - s a- S p- Ø p- \ ¬Ip∂ Cu ]pc- k v I m- c - ß ƒ \n¿W- b n- ° ptºmƒ AXp- s Im- ≠ p- X s∂ Pqdn°v
ap≥]msIbp≈ kmaq-lnI DØ-c-hm-ZnØw hfsc hep-Xm-Wv. ae-bmf kn\n-a-tbbpw kaq-l-sØbpw
KpW-]-c-ambn \ho-Icn°p∂ kn\n-a-I-sfbpw {]Xn-`-I-sfbpw Is≠-Øp-I-sb-∂-XmWv ChnsS Pqdn-°pap-∂n-ep≈ {]Ya ]cn-KW
- \
- .

2

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

Ahm¿Up-Iƒ
1. anI® IYm-Nn{Xw
kwhn-[m-b-I≥
\n¿Ωm-Xmhv

˛ Hgn-hp-Zn-h-ksØ Ifn
˛ k\¬Ip-am¿ iin-[-c≥
˛ jmPn amXyp & AcpW amXyp

(\n¿Ωm-Xm-hn\v 1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw hoXw. kwhn-[m-b-I\v 2,00,000/˛
cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw. )

h¿Ø-am-\-Ime kmaq-ly-˛-cm-jv{Sob Pohn-X-Øns‚ _lp-kz-c-am-\-ßfpsS kXy-k‘-amb
t\¿°m-gv®. PmXo-bX
- bpw kv{Xohn-cp-≤X
- bpw Dudn-°n-S°
- p∂ ae-bm-fn-bpsS B¨Po-hn-Xß
- fn-te-°p≈ AKm-[-amb Dƒ∏n-cn-hp-I-fm¬ kº-∂-amWv Cu Nn{Xw.
2. anI® c≠m-asØ IYm-Nn{Xw
kwhn-[m-b-I≥
\n¿Ωm-Xmhv

˛ Aao_
˛ at\mPv Im\
˛ {]ntb-jvIp-am¿ ]n.-sI.

(\n¿Ωm-Xm-hn\v 1,50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw. kwhn-[m-bI
- \v 1,50,000/˛ cq]bpw
inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Imk¿tKmUv Pn√-bnse F≥tUm-kƒ^m≥ Cc-I-fpsS Pohn-X-Øns‚ t\¿km-£yw. hnj-{]tbmKw krjvSn-°p∂ imco-cn-Ihpw am\-kn-Ihpw ]mcn-ÿnXnIhp-amb BLm-X-ßsf AXnXo-£vW-ambn A\p-hm-N-I-cn-te°v ]I¿∂p-\¬Ip∂p Cu Nn{Xw.
3. anI® kwhn-[m-b-I≥
Nn{Xw

˛ am¿´n≥ {]°m´v
˛ Nm¿en

(2,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

A]-N-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ae-bm-f-kn-\n-a-bn¬ kmt¶-Xn-Ihpw k¿Km-fl-I-hp-amb \ho-I-cW-Øn-\p≈ anI® {iaw.
4. anI® \S≥
Nn{Xw

˛ Zp¬J¿ k¬am≥
˛ Nm¿en

(1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

IYm-]m-{X-Øns‚ {]Im-iw-\n-d™ bu∆-\sØ A\m-bm-ka- mbn X∂n-te-°m-hm-ln-°p-Ibpw
AXv AtX Xo{h-Xt- bmsS t{]£-Icnte°v {]k-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp∂ A`n-\b
- ØnI-hn-\v.
5. anI® \Sn
Nn{X߃

˛ ]m¿hXn
˛ Nm¿en, F∂v \ns‚ sambvXo≥

(1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

{]W-bØ
- ns‚ Xo¿Øpw hXy-kvXa- mb c≠p-ap-Jß
- sf X∑-bØ-tØmsS Bhn-jv°c- n® A`n\b anI-hn-\v.

3

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

6. anI® kz`mh \S≥
Nn{Xw

˛ t{]w{]-Imiv
˛ \n¿Wm-bIw

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Ccp-Øw-h∂ A`n-\-b-ssi-en-bneqsS IYm-]m-{X-Øns‚ A¥¿ kwL¿j-ßsf hymJym-\n-®Xn-\v.
7. anI® kz`mh \Sn
Nn{Xw

˛ ARvPen ]n.-hn.
˛ s_≥

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

kz¥w aIs‚ `mhn-Po-hnXw hm¿sØ-Sp-°m-\p≈ {ia-Øn¬ kzbw Cc-bm-bn-am-dp∂ Hc-ΩbpsS ssZ\yX, Xo£vW-X-tbmsS Ah-X-cn-∏n-®-Xn-\v.
8. anI® _me-Xmcw (B¨)
Nn{Xw

˛ Kuchv Pn. tat\m≥
˛ s_≥

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Aim- k v { Xob hnZym`ymk- Ø ns‚bpw NnIn- ’ m- k - { º- Z m- b ßfp- s Sbpw Cc- b m- b n- a m- d p∂
_meysØ AXoh anI-thmsS Ah-X-cn-∏n® A`n-\-b-Øn-I-hn-\v.
9. anI® _me-Xmcw (s]¨)
Nn{Xw

˛ Pm\In tat\m≥
˛ am¬KpUn sUbvkv

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw. )

Ip´n-Ø-Øns‚ IuXp-I-ßfpw H‰-s∏-S-ens‚ hnlz-e-X-Ifpw Zo]vX-ambn Ah-X-cn-∏n® \njv°f-¶_m-eyw.
10. anI® IYm-IrØv
Nn{Xw

˛ lcn-Ip-am¿
˛ Im‰pw agbpw

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

a\p-jy-ic- o-cØ
- nse Ah-bh
- ß
- ƒ°p-t]mepw h¿Ko-bX IW-°p-]d- ™
- p-Xp-Sß
- p∂ `oj-Wa- mb
ImesØ AS-bm-f-s∏-Sp-Øp∂ cN-\.
11. anI® Ombm-{Km-l-I≥
Nn{X߃

˛ tPmtam≥ Sn. tPm¨
˛ Nm¿en, F∂v \ns‚ sambvXo≥, \o\

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

hyXykvX {]ta-b-ßsf angn-hp-‰-Xm-°n-Øo¿Ø hyXy-kvX-ß-fmb Nn{Xo-I-c-W-Ønse Ombm{K-l-W-an-I-hn-\v.

4

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

12. anI® Xnc-°-Ym-IrØv
Nn{Xw

˛ DÆn B¿. & am¿´n≥ {]°m´v
˛ Nm¿en

(25,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw hoXw.)

a\p-jy-\-∑-bn-eq-∂nb {]ta-bsØ Pohn-X-k-º-∂-amb aplq¿Ø-ß-fn-eqsS Ah-X-cn-∏n®v Zp¿taZ v H´p-an-√mØ Bhn-jv°m-c-an-I-hn-\v.
13. anI® Xnc-°-Y (AUm-]vt‰-j≥)
Nn{Xw

˛ apl-ΩZv dmkn
˛ shfpØ cm{Xn-Iƒ

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

a\p-jy-_-‘-ß-fnse k¶o¿W-X-IfneqsS k©-cn® tUmtÃm-kvIn-bpsS cN-\bv°v \¬Inb
`mh-]q¿W-amb ]p\x-cm-Jym\w.
14. anI® Km\-c-N-bn-Xmhv
Km\w
Nn{Xw

˛ d^oJv Al-ΩZv
˛ ""ImØn-cp∂p ImØn-cp∂p ]pg-sa-en-™p...''
˛ F∂v \ns‚ sambvXo≥

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw. )

`mj-bpsS sXfn-ab
- m¿∂ Imhykuµcyw ]Z-ßf- n¬ ImØp-kq-£n-°p∂ Icp-Øp‰ cN-\bv°v.
15. anI® kwKoX kwhn-[m-b-I≥
Km\߃
Nn{X߃

˛ ctajv \mcm-b¨
˛ ""]iyXn Znin Znin....'' &
""imc-Zmw-_cw Nmcp-N-{µn-Im....''
˛ CS-h∏
- mXn & F∂v \ns‚ sambvXo≥

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

kwKo-X-Øns‚ Bflmhv \jvS-am-bn-s°m-≠n-cn-°p∂ ImeØv AXns‚ anI-hns\ Xncn-®p-]n-Sn°p-hm-\p≈ hnP-bI
- c- a- mb bXv\a- mWv ctajv \mcm-bWs‚ kwKo-Xw.
16. anI® kwKoX kwhn-[m-b-I≥
(]›m-Øe kwKo-Xw)
Nn{X߃

˛ _nPn-_m¬
˛ ]tØ-amcn & \o\

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

kn\n-ab
- psS Zriy-hn-jv°m-cØ
- n\v anIhpw Hu∂-Xyhpw Hcp-°p∂ HuNn-Xy-]q¿W-amb i_vZhn\ymk-Øn\v.

5

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

17. anI® ]n∂-Wn-Km-b-I≥
Km\߃

Nn{X߃

˛ ]n. Pb-N{- µ≥
˛ """Rms\mcp ae-bm-fn..'',
""ae¿hmIs°mº-sØ..'' (bp‹-Km-\w) & "
"imc-Zmw_cw..'' (bp‹-Km-\w)
˛ Pnte-_n, F∂pw Ft∏m-gpw &
F∂v \ns‚ sambvXo≥

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Ne-®n-{X-Km-\m-em-]-\Øns‚ kph¿W-Imew Hm¿Ωn-∏n-°p∂ `mh-KmbIkm-∂n-≤yw.
18. anI® ]n∂-Wn-Km-bnI
Km\w
Nn{Xw

˛ a[p{io \mcm-b¨
˛ ""]iyXn Znin Znin....''
˛ CS-h-∏mXn

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Ip‰-a‰ coXn-bn¬ `mh-km-{µ-Xs- Im≠v {it≤-ba- mb Bem-]\
- w.
19. anI® Nn{X kwtbm-PI
- ≥
Nn{Xw

˛ at\mPv
˛ ChnsS

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

{]ta-b-Øns‚ `mh-Øn\v Du¿P-kz-e-Xbpw IrXy-Xbpw \¬Ip∂ Nn{X-kw-tbm-P-\-Øn\v.
20. anI® Iem-kw-hn-[m-b-I≥
Nn{Xw

˛ Pb{io e£van \mcm-bW
- ≥
˛ Nm¿en

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

`mh-\m-]q¿W-amb Hcp IYm-¥-co-£-\n¿an-Xn-bn-eqsS {]ta-bsØ Zo]vX-am-°nb Iem-Nm-cp-Xbv°v.
21. anI® ssehv ku≠v
Nn{Xw

˛ kµo]v Ipdn-t»cn & PnPn-tam≥ tPmk^v
˛ Hgn-hp-Zn-h-ksØ Ifn

(25,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw hoXw.)

IYm-{]X-e-Øns‚bpw IYm-]m-{X-ß-fp-sSbpw i_vZßfpsS bYm-X-Yhpw \nb-{¥-W-hn-t[-bhp-amb hn\ym-kw.
22. anI® i_vZ-an-{iWw
Nn{Xw

˛ Fw.B¿. cmP-Ir-jvW≥
˛ Nm¿en

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

i_vZa- n-{i-WØ
- ns‚ IrXy-Xb
- m¿∂ hn\n-tbmKw D∂-Xa- mb kmt¶-XnI anI-thmsS ssIImcyw
sNøp-∂- i_vZ-Ie.
6

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

23. anI® i_vZ- Unssk≥
Nn{Xw

˛ cwK-\mYv chn
˛ F∂v \ns‚ sambvXo≥

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

i_vZ-k-a-\z-b-sa-∂Xv i_vZ-tLm-j-ß-fpsS IpØn-\n-d-bv°-e-s√∂v HuNn-Xy-]q¿W-amb i_vZØns‚ hn\n-tbmKw sXfn-bn-°p-∂p.
24. anI® t{]mk-knMv em_v/If-dnÃv
Nn{Xw

˛ {]kmZv em_v, apwss_ / sP.-Un. & Inc¨
˛ Nm¿en

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

\nd-ß-fpsS `mh-]q¿Whpw A¿∞-]q¿W-hp-amb hn\ym-k-ß-fnse kmt¶-Xn-I-Øn-I-hn-\v.
25. anI® ta°∏vam≥
Nn{Xw

˛ cmtPjv s\∑md
˛ \n¿Wm-bIw

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

A`n-t\-Xm-°fpsS cq]-am-‰-Øn-eqsS IYm-]m-{X-ß-fn-te°v ]cn-W-an-∏n® Ic-hn-cp-Xn-\v.
26. anI® hkv{Xm-e-¶mcw
Nn{Xw

˛ \nkm¿
˛ tPm & Zn t_mbv

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

IYm-]m-{X-ß-fp-sSbpw IYm-ap-lq¿Ø-ß-fp-sSbpw ]cn-W-Xn°v tbmPn® thj-∏-I¿®-bv°v.
27. anI® U∫nMv B¿´nÃv (B¨)
Nn{Xw

˛ icØv
˛ CS-h-∏mXn

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

kn≤m¿∞-bv°pw D]-Kp-]vX\pw kuay-amb i_vZ-\n-b-{¥-W-Øn-eqsS angnhpw ]pXp-Po-h\pw
\¬In-b-Xn\v.
28. anI® U∫nMv B¿´nÃv (s]¨)
Nn{Xw

˛ Fbv©¬ jntPmbv
˛ lcw

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

IYm-]m-{X-Øns‚ at\m-\n-esb i_vZw-sIm≠v hymJym\n®-Xn-\v.
29. anI® \rØ-kw-hn-[m-b-I≥
Nn{Xw

˛ {ioPnØv
˛ tPm & Zn t_mbv

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Ne-\-߃°v `mh-]q¿W-X \¬In-b-Xn-\v.
7

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

30. P\-{]oXnbpw Iem-ta-∑-bp-ap≈ anI®
Nn{XØn\p≈ {]tXyI Ahm¿Uv
˛
kwhn-[m-b-I≥
˛
\n¿Ωm-Xm°ƒ
˛

F∂v \ns‚ sambvXo≥
B¿.-Fk
- v. hna¬
_nt\mbv i¶-c-Øn¬, cmKn tXma-kv,
kptcjv cmPv

(\n¿Ωm-Xm-hn\v 33,333/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw hoXw. kwhn-[m-b-I\v 1,00,000/˛
cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

tamln-∏n-°p∂ Xo{h-{]-W-bhpw A\-¥-amb ImØn-cn-∏ns‚ \n›-b-Zm¿Vyhpw A\p-hm-N-I\n-te°v kuµ-cym-fl-I-ambn {]k-cn-∏n® Nn{Xw.
31. anI® \hm-KX kwhn-[m-b-I
Nn{Xw

˛
˛

{io_me sI. tat\m≥
eu 24 x 7

(1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

am[y-a-tem-IsØ {Kkn®ncn-°p∂ I®-h-S-h¬°-cWw hy‡n-_-‘-ß-sf-t∏mepw inYn-e-am-°p∂-Xns‚ i‡-amb Bhn-jv°m-cw.

anI® Ip´nI-fpsS Nn{Xw
32. Nn{Xw
kwhn-[m-b-I≥
\n¿Ωm-Xmhv

-˛ ate‰w
˛ tXmakv tZhky
˛ Aºnfn tXmakv

(\n¿Ωm-Xm-hn\v 3,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw. kwhn-[m-bI
- \v 1,00,000/˛ cq]bpw
inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

{]Ir-Xnsb Iodn-ap-dn-bv°p∂ hnI-k\
- k
- ¶
- e- v]ß
- f- n¬ kz¥w hnØpw thcpw NnI-bp∂ _meyØns‚ t\¿°m-gvN.

{]tXyI Pqdn Ahm¿Uv
33. A`n-\bw
Nn{X߃

˛
˛

Pb-kqcy
ep°m Np∏n & kp... kp... kp[n hmfloIw

(50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

sshhn-[y-]q¿W-amb ]m{Xm-hn-jv°mc anI-hn-\v.

{]tXyI Pqdn ]cm-a¿iw
1. A`n-\bw
Nn{Xw

˛
˛

tPmbv amXyp
taml-h-ebw

(inev]hpw {]ikvXn ]{Xhpw)

Iem-Im-cs‚ kzXz-{]-Xn-k-‘n-bpsS Dƒ\o-‰¬ A\p-`-h-th-Zy-am-°p∂ {]I-S-\w.
8

kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

2. A`n-\bw
Nn{X߃

˛
˛

tPmk^v tPm¿Pv (tPmPp tPm¿Pv)
Hcp sk°‚v ¢mkv bm{X & ep°m Np∏n

(inev]hpw {]ikvXn ]{Xhpw)

IYm-]m-{X-Øns‚ D≈-dn-™p≈ A\m-bmk {]I-S-\-Øn-\v.
3. Bem-]\w
Nn{Xw

˛
˛

t{ib Pb-Zo]v
Aa¿ AIv_¿ B‚Wn

(inev]hpw {]ikvXn ]{Xhpw)

"Ft∂m Rms\s‚ ap‰-sØm-c‰- Ø
- v...' F∂ Km\w Ip´nØw {]k-cn-∏n-°p∂ Bem-]\
- a- m-[pcytØmsS {it≤-b-am-°n-b-Xn-\v.

Pqdn ip]m¿i-Iƒ
1. tIcf kwÿm\ Ne-®n-{X-]p-c-kvImc \n¿Wb \nb-am-h-en-bnse 3(2)˛se N´w A\p-k-cn®v "\n¿amXmhv \n¿tZ-in-°p-∂-h¿°v am{Xta ]pc-kvImcw \¬Im-\p≈ A¿l-X-bp-≠mhq' F∂ N´w t`ZKXn sNbvXv kn\n-a-bn¬ s{IUn-‰vsse-\n-ep≈ F√m-h-tcbpw ]cn-K-Wn-bv°m≥ Pqdn°v A[n-Im-c-ap≠m-bn-cn-°-Ww.
2. kwÿm\ ]pc-kvImcw e`n® anI® kn\n-a-Iƒ Ne-®n{X A°m-Z-an-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Pn√m-Xe
s^Ãn-h-ep-Iƒ hgn P\-ß-fn-se-Øn-°-Ww. CXv \√ Xntb-‰-dp-I-fn-em-bn-cn-°Ww {]Z¿in-∏n-t°-≠-Xv.
Sn°‰v h®v \S-tØ≠ Cu {]Z¿i-\ß
- f- n¬\n-∂p≈ hnln-XØ
- n¬ 30 iX-am\w kn\n-ab
- psS \n¿ΩmXm-hn\v \¬I-Ww.
3. ]pc-kvImcw t\Snb ae-bmf kn\n-a-Iƒ A¥m-cmjv{S Xe-Øn¬ FØn-°m≥ ^nenw am¿°-‰nMv
hn`mKw A°m-Z-an-bn¬ Bcw-`n-°-Ww. CXn-\mbn Hcp ÿncw kwhn-[m-\hpw D]-tZ-i-I-k-an-Xnbpw
cq]o-I-cn®v {]h¿Ø\w Xzcn-X-s∏-Sp-Ø-Ww.
4. ae-bmf kn\n-a-bpsS \mgn-I-°-√p-I-fmb kn\n-a-I-fp-sSbpw kwhn-[m-b-I-cp-sSbpw kn\n-a-I-fpsS
{]tXyI ]mt°-Pp-Iƒ D≠m°n Ah A¥m-cmjv{S Ne-®n-{X-k-aq-l-Øn\v apºmsI FØn-°m≥
Bh-iy-amb \S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°-Ww.
5. UnPn-‰¬ ^nenw-ta-°n-ßns‚ h¿Ivtjm-∏p-Iƒ A°m-Z-an-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Ø-Ww.
6. Ne-®n-{X-km-£c- Xm anj≥ A°m-Zan Gs‰-Sp-°W
- w. kn\nam km£-cX hym]n-∏n-°m-\p≈ ImgvNh≠n-Iƒ hgn \√ kn\n-aI
- ƒ P\-ßf- n¬ FØn-°W
- w.

9


Related documents


statefilmaward declaration 2015
oru chattal mazha
vst newsletter mar17
allindianew
menu fixed
lungi

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file statefilmaward_declaration_2015.pdf