PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactstatefilmaward declaration 2015.pdf


Preview of PDF document statefilmaward-declaration-2015.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text preview


kwÿm\ Ne-®n{X Ahm¿Uv 2015

Ahm¿Up-Iƒ
1. anI® IYm-Nn{Xw
kwhn-[m-b-I≥
\n¿Ωm-Xmhv

˛ Hgn-hp-Zn-h-ksØ Ifn
˛ k\¬Ip-am¿ iin-[-c≥
˛ jmPn amXyp & AcpW amXyp

(\n¿Ωm-Xm-hn\v 1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw hoXw. kwhn-[m-b-I\v 2,00,000/˛
cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]-{Xhpw. )

h¿Ø-am-\-Ime kmaq-ly-˛-cm-jv{Sob Pohn-X-Øns‚ _lp-kz-c-am-\-ßfpsS kXy-k‘-amb
t\¿°m-gv®. PmXo-bX
- bpw kv{Xohn-cp-≤X
- bpw Dudn-°n-S°
- p∂ ae-bm-fn-bpsS B¨Po-hn-Xß
- fn-te-°p≈ AKm-[-amb Dƒ∏n-cn-hp-I-fm¬ kº-∂-amWv Cu Nn{Xw.
2. anI® c≠m-asØ IYm-Nn{Xw
kwhn-[m-b-I≥
\n¿Ωm-Xmhv

˛ Aao_
˛ at\mPv Im\
˛ {]ntb-jvIp-am¿ ]n.-sI.

(\n¿Ωm-Xm-hn\v 1,50,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw. kwhn-[m-bI
- \v 1,50,000/˛ cq]bpw
inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

Imk¿tKmUv Pn√-bnse F≥tUm-kƒ^m≥ Cc-I-fpsS Pohn-X-Øns‚ t\¿km-£yw. hnj-{]tbmKw krjvSn-°p∂ imco-cn-Ihpw am\-kn-Ihpw ]mcn-ÿnXnIhp-amb BLm-X-ßsf AXnXo-£vW-ambn A\p-hm-N-I-cn-te°v ]I¿∂p-\¬Ip∂p Cu Nn{Xw.
3. anI® kwhn-[m-b-I≥
Nn{Xw

˛ am¿´n≥ {]°m´v
˛ Nm¿en

(2,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

A]-N-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ae-bm-f-kn-\n-a-bn¬ kmt¶-Xn-Ihpw k¿Km-fl-I-hp-amb \ho-I-cW-Øn-\p≈ anI® {iaw.
4. anI® \S≥
Nn{Xw

˛ Zp¬J¿ k¬am≥
˛ Nm¿en

(1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

IYm-]m-{X-Øns‚ {]Im-iw-\n-d™ bu∆-\sØ A\m-bm-ka- mbn X∂n-te-°m-hm-ln-°p-Ibpw
AXv AtX Xo{h-Xt- bmsS t{]£-Icnte°v {]k-cn-∏n-°p-Ibpw sNøp∂ A`n-\b
- ØnI-hn-\v.
5. anI® \Sn
Nn{X߃

˛ ]m¿hXn
˛ Nm¿en, F∂v \ns‚ sambvXo≥

(1,00,000/˛ cq]bpw inev]hpw {]i-kvXn-]{- Xhpw.)

{]W-bØ
- ns‚ Xo¿Øpw hXy-kvXa- mb c≠p-ap-Jß
- sf X∑-bØ-tØmsS Bhn-jv°c- n® A`n\b anI-hn-\v.

3