Excise Recruitment FreshGovJobs.blogspot.com (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - EXCISE NOTIFICATION- 2016-2.doc
Author: Administrator

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2017 at 16:14, from IP address 47.11.x.x. The current document download page has been viewed 520 times.
File size: 947.47 KB (32 pages).
Privacy: public file
File preview


PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01.
¸ÀASÉå: E(3)11353/2016-17/¦J¸ï¹

¢£ÁAPÀ:28-02-2017

C¢ü¸ÀÆZÀ£É
1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ C§PÁj
gÀPÀëPÀ (ªÀÄ»¼É) SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝU¼
À À£ÀÄß, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1996 ªÀÄvÀÄÛ
wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀĪÀÄ 2009 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: DE 87 E¦J¸ï 2016, ¢£ÁAPÀ: 07-11-2016gÀ C£ÀéAiÀÄ
¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ.

PÀæ.
¸ÀA.
01
02
03

C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëPÀgÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃQgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
G½zÀ ªÀÄÆ®
ºÉÊ.PÀ.¥ÁæzÉòPÀ
MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ
145
32
177
C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ)
945
07
952
C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É)
51
51

2. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt :C) C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ:` 16000-400-17200-450-1900-500-21000-600-24600-700-28800-800-29600
D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É): ` 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000

¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ: 31.03.2006gÀAvÉ.
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:
* C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ
* C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É)

:

:

30.04.2017
07.05.2017

1) CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß
RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
2) ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ “ONLINE” ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
CªÀgÀÄUÀ¼À DzsÁgï PÁqïð ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzsÁgï PÁqïð£ÀÄß
ªÀiÁr¸ÀzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ vÀPÀët DzsÁgï PÁqÀð£ÀÄß ªÀiÁr¹,
CfðAiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3. ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì:¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, C¨sÀåyðUÀ½UÉ

gÀÆ. 300/-

¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

gÀÆ. 150/-

ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

gÀÆ. 25/-

¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-1 C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̢AzÀ
«£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀjÃPÁë
±ÀĮ̢AzÀ
«£Á¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

4. CfðUÀ¼À£ÀÄß ON LINE ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁr ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è (e-Payment Post Offices) ¥ÁªÀw¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀÄÝ, F
¸Ë®¨sÀåzÀ eÉÆvÉUÉ Credit Card /Debit Card /Net Banking ªÀÄÆ®PÀªÀÇ ¸ÀºÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À
PÀ°à¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

1

F ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
5. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-‘©’£À°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À ¦æAmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV N¢, ¸ÀàµÀÖªÁV CxÉÊð¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1)

C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð
¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä C¥ÉÃQë¹zÀÝ°è JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ ¸ÉÃj¹ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2) MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß
DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ
CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
3) vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5.1 £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀÈrüÃPÀj¹ ¤ÃrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ C£ÀéAiÀÄ C£ÀħAzsÀ-01, 02, 03 ªÀÄvÀÄÛ 04 gÀ°è
vÉÆÃj¹zÉ.

1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2017
2. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2017 gÀ gÁwæ 11.45 UÀAmÉ.
3. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2017 CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ ºÁUÀÆ

e-payment ¸ÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 31.03.2017 gÀ gÁwæ 11.45 gÀªÀgÉUÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.
5.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉÆvÉUÉ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
5.3 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
6. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:
C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄ
D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧâ
ºÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë
¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
F) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¥ÀÆt𠫪ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå
¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÀ ªÀÄÆ®PÀ
¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è.
ƒ

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:-

(1) ¥ÀjÃPÁë ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À
http://kpsc.kar.nic.in/timetable £À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß

DAiÉÆÃUÀzÀ

CAvÀeÁð®

C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017gÀ £ÀAvÀgÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ
qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ®èzÉ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAzÉñÀ
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÆ® UÀÄgÀÄw£À
aÃnAiÉÆA¢UÉ (¥Áå£ï PÁqïð/qÉæöÊ«AUï ¯Éʸɣïì/DzsÁgï PÁqïð/ ¥Á¸ÉÆàÃmïð/ªÉÇÃlgï Lr/¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ
Lr) ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¦àzÀÝ°è ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À®Ä C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

(2) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è PÉÆÃgÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼ÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀzÀj «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß ¹AzsÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ (Valid) ¸Àzj
À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀħAzsÀ-5 gÀ°è£À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

2

7. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:C) C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁzÀ 30.03.2017gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CAVÃPÀÈvÀ
«±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É)
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀªÁzÀ 30.03.2017gÀAzÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
E) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß GwÛÃtðgÁzÀ
£ÀAvÀgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (n.¹)/PÀÄåªÀÄįÉÃnªï gÉPÁqïð£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ d£Àä
¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÅÀ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀÆZÀ£:É - Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F ªÉÄð£À ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ
¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

8. ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt:(C) C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ-177 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:
F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
(D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ) – 945 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:
F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
(E) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ - 07 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-3 gÀ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVªÉ [C§PÁj
gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ)]
(F) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É) – 51 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:
F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
F ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ, F
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ°è CAUÀ«PÀ®jUÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¹gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ºÀÄzÉÝUÀ¼À
£ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
9. ªÀAiÉÆëÄw: CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2017gÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ
PÀ¤µÀÖ ªÀAiÉÆëÄw ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀjµÀÖ ªÀAiÉÆëÄw «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
«ÄøÀ¯Áw
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
¥ÀæªÀUÀð-2(J)/¥ÀæªÀUÀð 2(©)/
¥ÀæªÀUÀð 3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð3(©) (»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ)
¥ÀæªÀUÀð-I/ ¥Àj²µÀÖ eÁw/
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
CºÀð ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
* PÀArPÉ 9.1 C£ÀÄß
CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ
PÀ¤µÀÖ 21 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É)
PÀ¤µÀÖ 18 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

29 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

29 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

31 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

31 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÀjµÀÖ
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°è (¨sÁgÀwÃAiÀÄ
¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ)
CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ
ªÀµÀðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À
¸Àr°PÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÀjµÀÖ
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°è (¨sÁgÀwÃAiÀÄ
¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ) CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀµÀðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 3
ªÀµÀðUÀ¼À ¸Àr°PÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

3

9.1 ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ «ªÀgÀuÉ:(J) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ CAiÉÆÃzsÀ£ÁV) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ, CAzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjnPÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð
EAf¤ÃAiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉãÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (©) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ PÉÆ®è®àlÖ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ
«PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ
ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
(C) CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ

CxÀªÁ

(D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ»rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ
¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ

CxÀªÁ
(E) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀ
CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ
ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ.
1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ
2. «Ä°nj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ.
3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ
«ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ
ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ CfðºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ
ªÀiÁf¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨såÀ UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä
C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è.
9.2 ¸ÀÆZÀ£É:-

¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è DzÁUÀÆå
CªÀgÀÄ ¤UÀ¢vÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°èzÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

10. ±ÁjÃjPÀ zÁqsÀåðvÉ:C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ, C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É).
(C) ±ÁjÃjPÀ zÁqsÀåðvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ

(J) JvÀÛgÀ 163 ¸É. «ÄÃ
(©) vÀÆPÀ
-(¹) JzÉAiÀÄ C¼ÀvÉ:- JzÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ 81 ¸É.«ÄÃ.VAvÀ PÀrªÉÄ
EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀÆtð G¹gÀÄ J¼ÉzÁUÀ
5 ¸É.«ÄÃ.ºÉZÀѼÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

4

157 ¸É.«ÄÃ.
49.9 Q.UÁæA.
EzÀÄ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ
C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è.

(D) zÉÊ»PÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉë:C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ/C§PÁj gÀPÀëPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ)gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À zÉÊ»PÀ
CºÀðvÉ, zÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ §UÉÎ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀæ.¸ÀA.

¥ÀÄgÀĵÀ

1.
2.
3.
4.
5.
ªÀÄ»¼É / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ

CA±À (item)

CºÀðvÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ/zÀÆgÀ

CA±À (item)

100 «ÄÃ. Nl
JvÀÛgÀ fVvÀ
GzÀÝ fVvÀ
UÀÄAqÀ¸ÉvÀ(7.26 PÉ.f)
800 «ÄÃlgï Nl

15 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ
1.20 «ÄÃlgï
3.80 «ÄÃlgï
5.60 «ÄÃlgï
2 ¤«ÄµÀ 50 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ

100 «ÄÃ. Nl
JvÀÛgÀ fVvÀ
GzÀÝ fVvÀ
UÀÄAqɸÉvÀ (4 PÉ.f)
200 «ÄÃlgï Nl

CºÀðvÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ/zÀÆgÀ

18.05 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ
0.9 «ÄÃlgï
2.50 «ÄÃlgï
3.75 «ÄÃlgï
40 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À 5 zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À ¥ÉÊQ 3 gÀ°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ PÉêÀ® CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ
¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
DAiÉÆÃUÀªÀÅ F zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèAiÀÄ
f¯Áè¢üPÁjUÀ½AzÀ £ÉÃvÀÈvÀéUÉÆAqÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, f¯Áè ±À¸ÀÛç aQvÀìPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè AiÀÄĪÀd£À ¸ÉêÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ
ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (C§PÁj) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ.

(E) zÀ馅 ¸ÁªÀÄxÀåð:zÀÆgÀzÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ gÀ»vÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ¥ÀÆjvÀ zÀȶÖ
6/6
6/9
CxÀªÁ
6/6
6/12

ºÀwÛgÀzÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ gÀ»vÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ¥ÀÆjvÀ zÀȶÖ
0/6
0/8

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀtÄÚ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉëÃvÀæ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÉîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ£À
CxÀªÁ gÉ¥ÉàAiÀÄ «PÀÈvÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

11. £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:
PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1996 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ2009gÀªÀgÉV£À (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: C E 87 E¦J¸ï 2016 ¢£ÁAPÀ:07-112011 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ C§PÁj
gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è£À CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É «ÄøÀ¯Áw
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 1:5gÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß zÉúÀ
zÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ ¸À«ÄwUÉ ªÀ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
zÉÊ»PÀ CºÀðvÉUÉ ¸ÀzÀj ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌ¥ÀnÖ: zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
C§PÁj gÀPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌ¥ÀnÖ: zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
°TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: F ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌUÉ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀĪÀÅ¢®è.

5

12. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ
¥ÀjÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaѸÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¥ÀjÃPÁë
PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ «ªÉÃZÀ£É DVgÀÄvÀÛzÉ.
13. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë:-

(C) C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ:F ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
F ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¥ÀzÀ« ªÀÄlÖzÁÝVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

œ ¥ÀwæPÉ-1:-

EzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
ƒ ¨sÁUÀ-1:- PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥Àæ§AzsÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
EzÀPÉÌ 30 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ.
ƒ ¨sÁUÀ-2:- PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ DAUÀè ¨sÁµÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ
¨sÁµÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ 20 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ.

MlÄÖ 50 CAPÀUÀ¼À F ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À PÁ¯ÁªÀ¢ü DVgÀÄvÀÛzÉ.
œ ¥ÀwæPÉ-2:¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À:- EzÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À, «eÁÕ£À, ¨sÀÆUÉÆüÀ, EwºÁ¸À, ¸ÀA«zsÁ£À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½zÀÄÝ, EzÀPÉÌ 150 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ” (Objective  Multiple  Choice  type)
ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, MlÄÖ MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀwæPÉUÉ PÀ¤µÀ× CºÀðvÁ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼£
À ÀÄß DzsÀj¹ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

(D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É):œ
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë:PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀ ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄÝ¥Àr
C¢ü¸ÀÆZÀ£É UÀ¼À£ÀéAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
ƒ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ- 1: ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À
: 150 CAPÀUÀ¼ÀÄ- 2 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü
ƒ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ- 2: ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï: 150 CAPÀUÀ¼ÀÄ- 2 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 150 DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 2 WÀAmÉ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ” (Objective Multiple
Choice Type) «zsÁ£ÀzÁÝVgÀĪÀÅzÀÄ.

œ

F ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ:ƒ

ƒ

¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÄÀ £ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀð±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç, EwÛÃa£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ,
zÉʤPÀ fêÀ£ÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ M§â «zÁåªÀAvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèö£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
GwÛÃtð£ÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðAiÀÄ
6

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ªÁåPÀgÀt ±À§Þ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, PÁUÀÄtÂvÀ (Spelling) ¸ÀªÀÄ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, «gÀÄzÁÞxÀðPÀ
¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À, EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ滸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ vÀ¥ÀÄà §¼ÀPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä
GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ
GvÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:
14. «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:

eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ
œ ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘r’ gÀ°è
œ ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘E’ £À°è ºÁUÀÆ
œ 2J, 2©, 3J, 3© C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘J¥sï’ £À°è ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. F ºÀÄzÉÝUÀ½UÁV DAiÉÄÌ ºÉÆAzÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁw
«ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß DAiÀiÁ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀézÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
M¼À¥ÀlÖAvÉ £ÉêÀÄPÁwUÉ §zÀÝgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. (C£ÀħAzsÀ-5)

15. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:
œ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå UÁæ«ÄÃt
«ÄøÀ¯ÁwUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr
GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ.
œ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3©
ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É 2 gÀ°è ¹AzsÀĪÁVgÀĪÀ (Valid) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
œ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2 gÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz
À À
eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è CªÀgÀÄ ªÉÄîĥÀzÀgÀPÉÌ(creamylayer) ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄîÄ
gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
15.1 PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð :

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ
§UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß
¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
15.2 AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð :
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99, ¢£ÁAPÀ: 23-11-2000gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ
¤ªÀð¹vÀgÁzÀ (F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¸ÀwvÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F
«ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
7

15.3 C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)gÀAvÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï -PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ¯Áw :
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-‘J’gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ ¸À», ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁj
ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-03gÀrAiÀÄ°è
CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è
¥ÀqÉAiÀįÁzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
15.4 ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ, F «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸Àé-UÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 5(2) gÀAvÉ £ÉêÀÄPÁw
¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¤gÁ¥ÉÃPÀëuÁ (NOC)¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ, DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¥ÉÃQë¹zÀ°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1) ¢£ÁAPÀ30.03.2017gÀ M¼ÀUÉ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ .
2) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹, ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ, ¸ÁªÀiÁ£Àå
CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, E®èªÁzÀ°è C¨sÀåyðvÀéÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
16. CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è
CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:¸Á.C
¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ
¥À.eÁ
¥Àj²µÀÖ eÁw
¥À.¥ÀA
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
¥Àæ-1
¥ÀæªÀUÀð-1
2J
¥ÀæªÀUÀð-2J

¥ÀæªÀUÀð-2©
3J
¥ÀæªÀUÀð-3J

¥ÀæªÀUÀð-3©
ªÀiÁ.¸ÉÊ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ
UÁæ«ÄÃt
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð
PÀ.ªÀiÁ.C
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð
AiÉÆÃ.C
AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð
ºÉÊ.PÀ
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ

G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ
GM 
SC 
ST 
Cat – 1 
2A 
2B 
3A 
3B 
Ex‐MP 
Rural 
KMS 
PDP 
H.K

¥ÀzÀUÀ¼À

CxÀðªÀ£ÀÄß

F

PɼÀPÀAqÀAvÉ

General Merit 
Scheduled Caste 
Scheduled Tribe 
Category – I 
Category – 2A 
Category – 2B 
Category – 3A 
Category – 3B 
Ex‐Military Person 
Rural Reservation 
Kannada Medium Student 
Project Displaced Person 
Hydarabad ‐ Karnataka 

16.1 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ON LINE CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àj²Ã°¹ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw
EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¤RgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
16.2 C) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ»wUÁV ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÉÆäA¢UÉ
ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
D) £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ
DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ.
DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.
8


Download Excise-Recruitment FreshGovJobs.blogspot.comExcise-Recruitment_FreshGovJobs.blogspot.com.pdf (PDF, 947.47 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Excise-Recruitment_FreshGovJobs.blogspot.com.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000567490.
Report illicit content