PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover Search Help ContactExcise Recruitment FreshGovJobs.blogspot.com .pdfOriginal filename: Excise-Recruitment_FreshGovJobs.blogspot.com.pdf
Title: Microsoft Word - EXCISE NOTIFICATION- 2016-2.doc
Author: Administrator

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2017 at 16:14, from IP address 47.11.x.x. The current document download page has been viewed 207 times.
File size: 925 KB (32 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01.
¸ÀASÉå: E(3)11353/2016-17/¦J¸ï¹

¢£ÁAPÀ:28-02-2017

C¢ü¸ÀÆZÀ£É
1. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ C§PÁj
gÀPÀëPÀ (ªÀÄ»¼É) SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝU¼
À À£ÀÄß, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1996 ªÀÄvÀÄÛ
wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀĪÀÄ 2009 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: DE 87 E¦J¸ï 2016, ¢£ÁAPÀ: 07-11-2016gÀ C£ÀéAiÀÄ
¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ.

PÀæ.
¸ÀA.
01
02
03

C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëPÀgÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃQgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
G½zÀ ªÀÄÆ®
ºÉÊ.PÀ.¥ÁæzÉòPÀ
MlÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ
145
32
177
C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ)
945
07
952
C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É)
51
51

2. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt :C) C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ:` 16000-400-17200-450-1900-500-21000-600-24600-700-28800-800-29600
D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É): ` 11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000

¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ: 31.03.2006gÀAvÉ.
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:
* C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ
* C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É)

:

:

30.04.2017
07.05.2017

1) CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß
RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
2) ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ “ONLINE” ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
CªÀgÀÄUÀ¼À DzsÁgï PÁqïð ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzsÁgï PÁqïð£ÀÄß
ªÀiÁr¸ÀzÉ EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ vÀPÀët DzsÁgï PÁqÀð£ÀÄß ªÀiÁr¹,
CfðAiÀÄ°è vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3. ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì:¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, C¨sÀåyðUÀ½UÉ

gÀÆ. 300/-

¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

gÀÆ. 150/-

ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

gÀÆ. 25/-

¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-1 C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̢AzÀ
«£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀjÃPÁë
±ÀĮ̢AzÀ
«£Á¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

4. CfðUÀ¼À£ÀÄß ON LINE ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁr ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ PÀ£ÁðlPÀ
gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è (e-Payment Post Offices) ¥ÁªÀw¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀÄÝ, F
¸Ë®¨sÀåzÀ eÉÆvÉUÉ Credit Card /Debit Card /Net Banking ªÀÄÆ®PÀªÀÇ ¸ÀºÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À
PÀ°à¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

1

F ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
5. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-‘©’£À°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À ¦æAmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV N¢, ¸ÀàµÀÖªÁV CxÉÊð¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1)

C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð
¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä C¥ÉÃQë¹zÀÝ°è JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ ¸ÉÃj¹ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2) MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß
DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ EvÀgÉ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ
CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
3) vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5.1 £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀÈrüÃPÀj¹ ¤ÃrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ C£ÀéAiÀÄ C£ÀħAzsÀ-01, 02, 03 ªÀÄvÀÄÛ 04 gÀ°è
vÉÆÃj¹zÉ.

1. Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÁægÀA©üPÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2017
2. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2017 gÀ gÁwæ 11.45 UÀAmÉ.
3. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2017 CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ ªÉüÉAiÉƼÀUÉ ºÁUÀÆ

e-payment ¸ÀAzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 31.03.2017 gÀ gÁwæ 11.45 gÀªÀgÉUÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.
5.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÉÆvÉUÉ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «ÄAZÀAZÉ (E-ªÉÄïï) «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
5.3 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
6. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:
C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄ
D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧâ
ºÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë
¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
F) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¥ÀÆt𠫪ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå
¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÀ ªÀÄÆ®PÀ
¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è.
ƒ

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É:-

(1) ¥ÀjÃPÁë ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À
http://kpsc.kar.nic.in/timetable £À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß

DAiÉÆÃUÀzÀ

CAvÀeÁð®

C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017gÀ £ÀAvÀgÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ
qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ®èzÉ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAzÉñÀ
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÆ® UÀÄgÀÄw£À
aÃnAiÉÆA¢UÉ (¥Áå£ï PÁqïð/qÉæöÊ«AUï ¯Éʸɣïì/DzsÁgï PÁqïð/ ¥Á¸ÉÆàÃmïð/ªÉÇÃlgï Lr/¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ
Lr) ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¦àzÀÝ°è ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À®Ä C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

(2) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è PÉÆÃgÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼ÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀzÀj «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß ¹AzsÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ (Valid) ¸Àzj
À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀħAzsÀ-5 gÀ°è£À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

2

7. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:C) C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁzÀ 30.03.2017gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CAVÃPÀÈvÀ
«±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¨ÁåZÀÄ®gï ¥ÀzÀ« CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É)
J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀªÁzÀ 30.03.2017gÀAzÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
E) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß GwÛÃtðgÁzÀ
£ÀAvÀgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (n.¹)/PÀÄåªÀÄįÉÃnªï gÉPÁqïð£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ d£Àä
¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÅÀ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀÆZÀ£:É - Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F ªÉÄð£À ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ
¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

8. ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt:(C) C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ-177 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:
F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
(D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ) – 945 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:
F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
(E) ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ - 07 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-3 gÀ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVªÉ [C§PÁj
gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ)]
(F) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É) – 51 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ:
F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-4gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.
F ªÉÄð£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ, F
ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ°è CAUÀ«PÀ®jUÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¹gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ºÀÄzÉÝUÀ¼À
£ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
9. ªÀAiÉÆëÄw: CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2017gÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ
PÀ¤µÀÖ ªÀAiÉÆëÄw ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀjµÀÖ ªÀAiÉÆëÄw «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
«ÄøÀ¯Áw
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
¥ÀæªÀUÀð-2(J)/¥ÀæªÀUÀð 2(©)/
¥ÀæªÀUÀð 3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð3(©) (»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ)
¥ÀæªÀUÀð-I/ ¥Àj²µÀÖ eÁw/
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
CºÀð ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
* PÀArPÉ 9.1 C£ÀÄß
CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ
PÀ¤µÀÖ 21 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É)
PÀ¤µÀÖ 18 ªÀµÀð ªÀAiÉÆëÄw
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

29 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

29 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

31 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

31 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÀjµÀÖ
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°è (¨sÁgÀwÃAiÀÄ
¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ)
CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ
ªÀµÀðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À
¸Àr°PÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ UÀjµÀÖ
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°è (¨sÁgÀwÃAiÀÄ
¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ) CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀµÀðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ 3
ªÀµÀðUÀ¼À ¸Àr°PÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.

3

9.1 ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ «ªÀgÀuÉ:(J) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ CAiÉÆÃzsÀ£ÁV) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ, CAzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjnPÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð
EAf¤ÃAiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉãÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (©) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ PÉÆ®è®àlÖ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ
«PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ
ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
(C) CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ

CxÀªÁ

(D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ»rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ
¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ

CxÀªÁ
(E) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀ
CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ
vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ
ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ.
1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ
2. «Ä°nj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ.
3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ
«ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ
ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ CfðºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ
ªÀiÁf¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨såÀ UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä
C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è.
9.2 ¸ÀÆZÀ£É:-

¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è DzÁUÀÆå
CªÀgÀÄ ¤UÀ¢vÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°èzÀÝ°è £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

10. ±ÁjÃjPÀ zÁqsÀåðvÉ:C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ, C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É).
(C) ±ÁjÃjPÀ zÁqsÀåðvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ

(J) JvÀÛgÀ 163 ¸É. «ÄÃ
(©) vÀÆPÀ
-(¹) JzÉAiÀÄ C¼ÀvÉ:- JzÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ 81 ¸É.«ÄÃ.VAvÀ PÀrªÉÄ
EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀÆtð G¹gÀÄ J¼ÉzÁUÀ
5 ¸É.«ÄÃ.ºÉZÀѼÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

4

157 ¸É.«ÄÃ.
49.9 Q.UÁæA.
EzÀÄ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½UÉ
C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è.

(D) zÉÊ»PÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉë:C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ/C§PÁj gÀPÀëPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ)gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À zÉÊ»PÀ
CºÀðvÉ, zÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ §UÉÎ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀæ.¸ÀA.

¥ÀÄgÀĵÀ

1.
2.
3.
4.
5.
ªÀÄ»¼É / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ

CA±À (item)

CºÀðvÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ/zÀÆgÀ

CA±À (item)

100 «ÄÃ. Nl
JvÀÛgÀ fVvÀ
GzÀÝ fVvÀ
UÀÄAqÀ¸ÉvÀ(7.26 PÉ.f)
800 «ÄÃlgï Nl

15 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ
1.20 «ÄÃlgï
3.80 «ÄÃlgï
5.60 «ÄÃlgï
2 ¤«ÄµÀ 50 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ

100 «ÄÃ. Nl
JvÀÛgÀ fVvÀ
GzÀÝ fVvÀ
UÀÄAqɸÉvÀ (4 PÉ.f)
200 «ÄÃlgï Nl

CºÀðvÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ/zÀÆgÀ

18.05 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ
0.9 «ÄÃlgï
2.50 «ÄÃlgï
3.75 «ÄÃlgï
40 ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À 5 zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À ¥ÉÊQ 3 gÀ°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ PÉêÀ® CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ
¥ÀjÃPÉëAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
DAiÉÆÃUÀªÀÅ F zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèAiÀÄ
f¯Áè¢üPÁjUÀ½AzÀ £ÉÃvÀÈvÀéUÉÆAqÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À«ÄwAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, f¯Áè ±À¸ÀÛç aQvÀìPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè AiÀÄĪÀd£À ¸ÉêÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ
ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (C§PÁj) ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ.

(E) zÀ馅 ¸ÁªÀÄxÀåð:zÀÆgÀzÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ gÀ»vÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ¥ÀÆjvÀ zÀȶÖ
6/6
6/9
CxÀªÁ
6/6
6/12

ºÀwÛgÀzÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ gÀ»vÀ zÀȶÖ
zÉÆõÀ¥ÀÆjvÀ zÀȶÖ
0/6
0/8

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀtÄÚ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉëÃvÀæ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀuÁðAzsÀvÉ, ªÉļÉîUÀtÄÚ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀtÂÚ£À
CxÀªÁ gÉ¥ÉàAiÀÄ «PÀÈvÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðvÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

11. £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À:
PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1996 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ2009gÀªÀgÉV£À (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: C E 87 E¦J¸ï 2016 ¢£ÁAPÀ:07-112011 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÁUÀÆ C§PÁj
gÀPÀëPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è£À CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É «ÄøÀ¯Áw
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV 1:5gÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß zÉúÀ
zÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è gÀa¸À¯ÁzÀ ¸À«ÄwUÉ ªÀ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
zÉÊ»PÀ CºÀðvÉUÉ ¸ÀzÀj ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌ¥ÀnÖ: zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
C§PÁj gÀPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌ¥ÀnÖ: zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ CºÀðvÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
°TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: F ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌUÉ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀĪÀÅ¢®è.

5

12. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ
¥ÀjÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaѸÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¥ÀjÃPÁë
PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ «ªÉÃZÀ£É DVgÀÄvÀÛzÉ.
13. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë:-

(C) C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ:F ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
F ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¥ÀzÀ« ªÀÄlÖzÁÝVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

œ ¥ÀwæPÉ-1:-

EzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
ƒ ¨sÁUÀ-1:- PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥Àæ§AzsÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
EzÀPÉÌ 30 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ.
ƒ ¨sÁUÀ-2:- PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ DAUÀè ¨sÁµÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DAUÀè ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ
¨sÁµÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ 20 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ.

MlÄÖ 50 CAPÀUÀ¼À F ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ 1½ UÀAmÉUÀ¼À PÁ¯ÁªÀ¢ü DVgÀÄvÀÛzÉ.
œ ¥ÀwæPÉ-2:¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À:- EzÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À, «eÁÕ£À, ¨sÀÆUÉÆüÀ, EwºÁ¸À, ¸ÀA«zsÁ£À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½zÀÄÝ, EzÀPÉÌ 150 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ” (Objective  Multiple  Choice  type)
ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, MlÄÖ MAzÀƪÀgÉ UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀwæPÉUÉ PÀ¤µÀ× CºÀðvÁ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼£
À ÀÄß DzsÀj¹ CºÀðvÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

(D) C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀĵÀ) ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ(ªÀÄ»¼É):œ
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë:PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀ ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄÝ¥Àr
C¢ü¸ÀÆZÀ£É UÀ¼À£ÀéAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
ƒ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ- 1: ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À
: 150 CAPÀUÀ¼ÀÄ- 2 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü
ƒ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ- 2: ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï: 150 CAPÀUÀ¼ÀÄ- 2 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü
¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 150 DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 2 WÀAmÉ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ” (Objective Multiple
Choice Type) «zsÁ£ÀzÁÝVgÀĪÀÅzÀÄ.

œ

F ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ:ƒ

ƒ

¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ
EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÄÀ £ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀð±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç, EwÛÃa£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ,
zÉʤPÀ fêÀ£ÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ M§â «zÁåªÀAvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèö£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
GwÛÃtð£ÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðAiÀÄ
6

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ªÁåPÀgÀt ±À§Þ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, PÁUÀÄtÂvÀ (Spelling) ¸ÀªÀÄ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, «gÀÄzÁÞxÀðPÀ
¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À, EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ滸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ vÀ¥ÀÄà §¼ÀPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä
GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ
GvÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:
14. «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:

eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ
œ ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘r’ gÀ°è
œ ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘E’ £À°è ºÁUÀÆ
œ 2J, 2©, 3J, 3© C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘J¥sï’ £À°è ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. F ºÀÄzÉÝUÀ½UÁV DAiÉÄÌ ºÉÆAzÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁw
«ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU
À À¼À£ÀÄß DAiÀiÁ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀézÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
M¼À¥ÀlÖAvÉ £ÉêÀÄPÁwUÉ §zÀÝgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. (C£ÀħAzsÀ-5)

15. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:
œ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå UÁæ«ÄÃt
«ÄøÀ¯ÁwUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr
GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ.
œ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3©
ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É 2 gÀ°è ¹AzsÀĪÁVgÀĪÀ (Valid) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
œ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2 gÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz
À À
eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è CªÀgÀÄ ªÉÄîĥÀzÀgÀPÉÌ(creamylayer) ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄîÄ
gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
15.1 PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð :

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ
§UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß
¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
15.2 AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð :
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99, ¢£ÁAPÀ: 23-11-2000gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ
¤ªÀð¹vÀgÁzÀ (F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¸ÀwvÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F
«ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
7

15.3 C£ÀÄZÉÒÃzsÀ 371(eÉ)gÀAvÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï -PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ¯Áw :
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2013PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ-‘J’gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥Àvæª
À À£ÀÄß ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛjAzÀ ¸À», ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁj
ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-03gÀrAiÀÄ°è
CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è
¥ÀqÉAiÀįÁzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
15.4 ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ, F «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸Àé-UÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 5(2) gÀAvÉ £ÉêÀÄPÁw
¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¤gÁ¥ÉÃPÀëuÁ (NOC)¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆAqÀÄ, DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¥ÉÃQë¹zÀ°è ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
1) ¢£ÁAPÀ30.03.2017gÀ M¼ÀUÉ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ
ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ .
2) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹, ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ, ¸ÁªÀiÁ£Àå
CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, E®èªÁzÀ°è C¨sÀåyðvÀéÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
16. CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è
CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:¸Á.C
¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ
¥À.eÁ
¥Àj²µÀÖ eÁw
¥À.¥ÀA
¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
¥Àæ-1
¥ÀæªÀUÀð-1
2J
¥ÀæªÀUÀð-2J

¥ÀæªÀUÀð-2©
3J
¥ÀæªÀUÀð-3J

¥ÀæªÀUÀð-3©
ªÀiÁ.¸ÉÊ
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ
UÁæ«ÄÃt
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð
PÀ.ªÀiÁ.C
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð
AiÉÆÃ.C
AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð
ºÉÊ.PÀ
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ

G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ
GM 
SC 
ST 
Cat – 1 
2A 
2B 
3A 
3B 
Ex‐MP 
Rural 
KMS 
PDP 
H.K

¥ÀzÀUÀ¼À

CxÀðªÀ£ÀÄß

F

PɼÀPÀAqÀAvÉ

General Merit 
Scheduled Caste 
Scheduled Tribe 
Category – I 
Category – 2A 
Category – 2B 
Category – 3A 
Category – 3B 
Ex‐Military Person 
Rural Reservation 
Kannada Medium Student 
Project Displaced Person 
Hydarabad ‐ Karnataka 

16.1 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ON LINE CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àj²Ã°¹ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw
EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¤RgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
16.2 C) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ»wUÁV ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÉÆäA¢UÉ
ElÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
D) £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ
DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ.
DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.
8


Related documents


PDF Document excise recruitment freshgovjobs blogspot com
PDF Document banknifty weekly forecast for 27 june to 1 july 2016
PDF Document best web design company in dhaka bagladesh
PDF Document cgv
PDF Document tipalti overview 2 0
PDF Document miami next day passport


Related keywords