Instalacja Windows w trybie UEFI .pdf

File information


Original filename: Instalacja Windows w trybie UEFI.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 11/03/2017 at 14:54, from IP address 89.67.x.x. The current document download page has been viewed 406 times.
File size: 328 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Instalacja Windows w trybie UEFI.pdf (PDF, 328 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO

Instalacja Windows w trybie UEFI
i optymalizacja dysku twardego
- Przygotuj pendrive i plik .iso z systemem Windows
- Podłą z pe dri e do portu USB
- Pobierz i uruchom program Rufus
- W rubryce Urządzenie wybierz swojego pendrive
- W iś ij iko kę zaz a zo ą a zer o o i y ierz plik o razu dysku z
Windows.

INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO

- W rubryce Schemat partycjonowania i typ systemu docelowego wybierz
op ję Schemat partycjonowania GPT dla UEFI.
- W rubryce System plików wybierz FAT32.
- Resztę op ji pozosta tak jak yły usta io e do yśl ie i a iś ij Start.
Po skoń ze iu for ato a ia pe dri e i gra iu a iego syste u Wi do s
zas a stęp ą ko figura ję UEFI. Zrestartuj ko puter i ejdź do UEFI
klawiszem Delete po zobaczeniu pierwszego ekranu.

W zależ oś i od produ e ta i odelu płyty głó ej usta ie ia ędą się tro hę
róż ić
aze i t ie. Musisz z aleźć odpo ied iki usta ień
przedsta io y h a po iższy h zdję ia h.

- Zakładka Windows 8/8.1/10 Confirguration

INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO

- Opcje Windows 8/8.1/10 Feature i Fast Boot ustaw na Enabled.

- Przejdź do usta ień z iąza y h z ko figura ją kolej oś i ooto a ia.

INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO

- Boot mode select ustaw na UEFI.
- Na czas instalacji na pierwszym miejscu ustaw swojego pendrive w trybie
UEFI. W UEFI od MSI jest to [UEFI USB Key: <nazwa urządzenia>]

- Zapisz usta ie ia i zrestartuj ko puter. Jeśli szystko usta iłeś do rze, a
ekra ie po i ie poja ić się ko u ikat proszą y o iś ię ie do ol ego
kla isza. Po iś ię iu kla isza, po i ie uru ho ić się I stalator Wi do s.
- Przejdź przez szystkie kroki tak jak yś or al ie i stalo ał Wi do s, do
zasu aż dojdziesz do arzędzia party jo o a ia.
- Wi do s do pra y try ie UEFI usi yć zai stalo a y a party ja h GPT,
dlatego pra dopodo ie ie ędziesz ógł yko ać żad ej ak ji z iąza ej z
odyfiko a ie party ji, korzystają z podsta o ego arzędzia. Będziesz
z uszo y do usu ię ia party ji MBR i ut orze ia o y h, GPT. Najlepiej zro ić
to a ały dysku.
- W iś ij ko i a ję klawiszy SHIFT + F10, y uru ho ić ko solę. Na potrze y
porad ika poz oliłe so ie użyć Po erShella, y ył o ardziej zytel y.
Ko sola i stalatora ędzie się tro hę róż ić ygląde , jed ak pole e ia ędą
takie same.
- Wpisz polecenie diskpart, by urucho ić progra

do party jo o a ia dysku.

INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO

- Gdy z le ej stro y yś ietli się apis DISKPART>, wpisz kolejno polecenia:
 list disk
 sele t disk < u er dysku z listy która yś ietliła się po poprzed i
poleceniu>
 clean
 convert gpt
- Że y yło ygod ie, yłą z teraz ko solę i skorzystaj z arzędzia z i stalatora,
y ut orzyć party je edług s oi h prefere ji. Nie klikaj jesz ze przy isku
„dalej”.
- Po ut orze iu party ji łą z z o u ko solę SHIFT + F10 i wpisz polecenia:
 select disk <znów wpisz numer dysku ten sam, co poprzednio>
 list partition
- Jeśli szystko zro iłeś do rze, po i a yś ietlić i się lista ut orzo y h
party ji. Najlepiej gdy yś ie odyfiko ał ały h party ji ut orzo y h
automatycznie na potrzeby systemu. Konfiguruj tylko partycje, które
utworzyłeś łas orę z ie, zyli tą a której ędzie zai stalo a y syste i
dodatko e party je a da e. Po i ie eś je z łat oś ią rozpoz ać, gdyż
pra dopodo ie t orzyłeś duże, o aj iej kilku astogiga ajto e party je.
U
ie są to ostat ie.

INSTALACJA WINDOWS W TRYBIE UEFI I OPTYMALIZACJA DYSKU TWARDEGO

- Teraz kolej o korzystaj z pole e ia sele t part < u er party ji>, y y rać
ut orzo e przez sie ie party je u
ie są to , , . Po y ra iu każdej
partycji pisz ko e dę format FS=NTFS unit=64k quick. Polecenie to zmieni to
roz iar klastró a party ja h a k . Jeśli pole e ie ie ędzie działać,
spróbuj po prostu format unit=64k quick.
- Kiedy skoń zysz for ato ać każdą z party ji, y ierz tą a której h esz
zai stalo ać syste i dokoń z i stala ję. Od tej pory syste po i ie działać
try ie UEFI, a klastra h k . Nie zapo ij z ie ić kolej oś i ooto a ia
EFI, tak że y dysk t ardy ył a pier szy
iejs u.

U mnie jest to UEFI Hard Disk:… Naz a ędzie się róż ić
i EFI.

zależ oś i od dysku

Poradnik napisany przez:
Adrian Radzimski


Related documents


instalacja windows w trybie uefi
cennik us ug it
utrzymanie2017
zadanie2
squad polish quickstart 1 1 1
sk 2006 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Instalacja Windows w trybie UEFI.pdf