SO Warszwa XXVII Ca 3360 16.pdf


Preview of PDF document so-warszwa-xxvii-ca-3360-16.pdf

Page 12316

Text preview


Sygn. akt XXVII Ca 3360/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 stycznia 2017 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący:

SSO Waldemar Beczek

Sędziowie:

SO Katarzyna Parczewska (spr.)
SR del. Aleksandra Koman

Protokolant:

st. sekr. sąd. Agnieszka Ślebzak

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa K. N.
przeciwko (…) Bank Polska S.A. w W.
o zapłatę
na skutek apelacji powódki
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 2430/15
1. oddala apelację;
2. zasądza od K. N. na rzecz (...) Bank Polska S.A. w W. kwotę 120 (sto dwadzieścia)
złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.
SSR Aleksandra Koman

SSO Waldemar Beczek

SSO Katarzyna Parczewska

Sygn. akt XXVII Ca 3360/16
UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 30 czerwca 2015 roku powódka K. B. (obecnie N.) wniosła
przeciwko (...) Bank Polska S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie kwoty 522,67 złotych
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty oraz
kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że