Kozicki glasnik 1.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-1.pdf

Page 1 23420

Text preview


"Napravili smo viSe nego ostali"
Ferica Medved, predsjednik Mjesnog odbora Kozice
Na klaju ste detverogodisnjeg mandata kao predsjednik MO Kozice, jeste li
osobno zadovoljni ?
- Osobno sam zadovoljan svojim tudom u Cetve.ogodiinjetu nandatu predsje.dnka
MO Kozice. U suakom sluiaju moglo se uiiniti i viie
Koliko se puta MO Kozice sastao u ove detiri godine?
- Vieie MO Kozice sastajalo se po potebi, o nekom odredenom brolu ne mogu
reii. ali samo kao pimjer tuvoditu da u 1996. godini vijete se sastalo l0-ak puta.
Je li MO Kozice ispunio zacftani program u ove detiri godine?
- MO Kozice u potpunosti je ispunio sve svoje zacrtane programe u
ietverogodiinjem mandatu (crkva, asfahianje Ulice Rin, plinofikacia. telefoni,
pornof nastradaloj obitelji Cader od poiara, procjena i naplata ltete od
elementamih nepogoda i ostali problemi). Takoder je zapoteta aktivnost oko
izgradnje nrtvainice i odvoza komunalnog opada.
Smatrate li daje MO Kozice udinio vise u svom selu spram mjesnih odbora u ostalim prigndskim naseljima?
Smatate li da je prednost ito su Kozice prigradsko naseue?
- Ne samo da smatram nego i istitem da smo u ietiri godine nnndata ovog vieia ( I 995- I 999.) napravili
viie nego ostali MO.
Koji su gorudi Foblemi sela a nisu rijeseni do sada?
- Izgladnja mtlvainice i odvoz komunalnog otpada.
Hrastik je proglaSen parkom prirode, je li je Mjesni Odbor poduzeo neSto za oduvanje toga dijela Kozica?
- Niti je poduzeo, niti je u njegovoj nadleznosti bilo kakva aktiwost u predjelu (HRASTIKT. (upitdte
gospodu u <Hrvatskim iumama.>).
Kozice postaju staradko selo, recite svoje miiljenje o tome.
- Slabi, skoro nikakvi uujeti aie:avanja Zivonih problema dovode do odlaska mladih ljudi u sredine
gdje mogu koliko+oliko osigurati sebi Zivotni standad. Na podruiju grada Slatine nema nikakve ianse da se
mladi ioujek zaposli.
Koliko u selu ima nenastanjenih kuia?
- Dvadeset pet do trideset nenastanjenih kuia.
godinuje
Na
305. godisnjica sela, ima li MO nesto u planu za proslavu 305. godiinjice i 70 godina vatrogastva
u selu Kozice?
- O ovom problemu ujercjalno ie mspnvljati neko novo vijeie na Celu s novim pre.dsjednikoln.
I na kaju recite biste li ponovno prihvatili mjesto predsjednika MO, recite razlog?
- Ovog predsjednika birali su veiinom glasova biraii MO Kozice na prvitu neposrednim demokratskim
izbotima.Novi predsjednik bit ie bimn po novim zakonitua o lokalnoj upnvi i samoupnvi Odgovor ie vam
na ovo pitanje dati, nadam sq uskoro izbori za vijeie M0 Kozice.

SAEWAJMO NASU KULTTJRNU BASThIU
Sakupljamo stare foiografije, dokumente i ostale predmete koji su vezani uz proslost slatinskog kaja
(narodna aosnj4 ostali tekstil, stari namjeitaj, stari alal Skolski pdbor i slidno.Ako imate neSto od tih predmeta,
moiete se obratiti na telefon 551-278 Drasici Suvak ilina 551-9l0lvici Novakovicu.

Kozl:,iki slasrik