Kozicki glasnik 11 (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 21:25, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 728 times.
File size: 14.42 MB (48 pages).
Privacy: public file
File preview


J;JI;LJ :J yJSl J rJ:i/;\
Novi grodonodelnik
Slotine
prof. Ivon Ro5toi
str. 3.

ii{r'r- rg t

-^'-

,*-"

Obiljeien dcn Mjesnogo odboro
KOZI.CE

str.

-* r*tlt

8.

-*o**i

'..+qr_*

Cijelo selo zovijeno u tugu

str.

11.
Upoznojmo
novobukovodkog

iupniko

str.

i'1

JJ.I

Slotinionin Motej Peretin
no zosjedanju Skupitine UN-a

xozrerlxnr!rirvt
(

)

i, t ! iy

t

19.

sIr.27.

(

SRETAN BOZIC
I SRETNU NOVTT

2oa6.
GODTNU
'w)

Fr mH
-r | :-;l 'l j j ',r:i$ .if J

Znvt vAM

@frffiaw
g llIlrl

Kozidki glasnik

Odlukom gradskoga vijeea slatine
12.
2005. god. izglasano je nepovjeren6.
je gradonaeehici mr. ph Kseniji Plantak. Za
novoga gradonaeelnika izabran je prof. lvan

CESTITKA
UREDNIKA
Svim ditateljima Koziakog

RoSfas

glasnika Zelim sretan i
blagoslovljen Bozie te
sretnu i uspjeSnu novu

Zivotopis

2006. godinu.
Urednik: lvan Novakovie

Prof. lvan Roita5
lvan RoStaS rodio

SADR:ZAJ
BoZiine destitke
lz povjesti Kozica
Za Veliku Gospu kisovito i hladno
Obiljezen dan mjesnog odbora
Prva sv. misa Zupnika Drazena Akmaai6a
Cijelo selo zavijeno u tugu
Promet koban za Kozidane
Skota Skota
Svatovski obi6aji starih Kozidana
Rodeni- umrli u Kozicama
Kozidki mladenci
Upoznajmo novog Zupnika
Petnaest godina darivanja
Ukragen novobukovadki
Ozivio kulturni Zivot Milievdana
Mala Skola puna daka
Tkaladki stan
Vrtedni l\.4eljandani
S.je6anje na Dragutina Pelikana
Slatindanin u New York-u
Veliki usDieh slatinskih frizera
Od djetinjstva zaljubljen u visine
Oaza mtra u sredistu Slatine
ztoovt u Slalnl
Slatinske jeseni

trg_

se l3.sjednja 1960.

godine

u

Slatini.

Nakon zavriene
7
8

9
11
11

14

15, 16
18
18
19

20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
31
31

32

Krscanske zajednice u Slatini
Vinogradarstvo u Slatini
Slatina iokolica nakon odlaska Turaka

33,34
36,37

Obrazovanje u radionicama
Slatina sa starih razglednica
Poudne pride

39
40
4'l

Trenutak poezije
Ptiia iz zivota

42

Humor

46

38

44, 45

osnovne

i

srednje Skole u Slatini
(SS- odgojno-obrazovni smjer) kojom stjede zvanje
suradnik u nastavi
zavrsava Fakullet
za fizieku kulturu u
Zagrebu za profesora tjelesne i zdravstvene
kulture (nastavni smjer). Za vrijeme Domovinskog rata bio je osnivad i prvi zapovijednik
Zbora narodne garde te ratni zapovjednik 64.
samostalnog bataljuna (1991.-1992.) u Slatini. U SS Marka lvlarulica. Slatina radi kao
profesor TZK-e (1992.1997.). a potom odlazi
za ravnatelJa OS Josipa Kozarca, Slatina,
gdje radijoS i danas. Politikom se podeo baviti
1990.9od. postavsi dlanom HDZ-e. Predsjednik je GO HDZ-e grada Slatine, dopredsjedntk ZO HDZ-e Zupanie virovitidko-podfavske,
alan Sredisnjeg odbora HDZ-e u zagrebu,
alan Gradskog vijeea grada Slatine- 3 mandata, alan Poglavarstua grada Slatine- 1 mandat,
dlan HDZ-e od 1990.godine iprvi predsjednik
MHDZ-e grada Slatine, dlan Povjerenstva za
statutarno-pravna pitanja grada Slatine, 6lan
Upravnog vijeea djedjeg vrtica ,Zeko". Za
svoj rad nagraden je Spomenicom Domovinskog rata, Plaketom grada Slatine te Redom
hrvatskog pletera, a izabran je i za predsjednika Hrvatskog dasnidkog zbora grada Slatine.
Aktivno se bavio i Sportom u Hrvadkom klubu
Slatina- druga liga (natjecatelj), karate Klubu
Slatina- Slavonska liga (trener i natiecatelj),
Karate klubu Tempo Zagreb- prva liga (nateicatelj), te osvojio 3.mjesto u Europi, a prvak je
Zagreba i Hrvatske pojedinadno. Hobi su mu
tenis, skijanje i stolni tenis. Ozenjen je i otac
dvoje djece, staino nastanjen u Slatrnl

Koziiki glasni\

3

BoZIGNA

cesrlrxn

GRADoNAEELNIKA SLATINE

Drage Slatindanke i Slatindani. mjestani prigradskih naselja, u
ozradju BoZi6a ko.ii nam je pred vratima Zelim s vama podijeliti

radost iveselje koji prate pripreme za ovaj veliki krseanski
blagdan. Duh zajednistva, koji u ovo doba najbolje osjecamo
ipak je najprisutniji u toplini nasih domova, gdje okupljeni uz
okiien bor gledamo jaslice, uvijek se nanovo djve6i dudu
rottenja novog Zivota. Ugoataj upotpunjuje veseli dje ji iamor
jer ovih dana imamo vremena za koji zagrljaj vise. Novo Gradsko poglavarstuo do vasih srca Salie tisuie dobrih Zelja. Dragi
sugradani, destitajuii vam Bozic inovu 2006. godinu Zelim
Gradanacelnik Slatine prcf tvan RoSIas vam prije svega puno zdravlja idobre volje, puno ljubavi
i
strpljenja prema sebi samima isvojim bliznjima.
Nadasve Zelim razvoj i napredak nasem dragom gradu jer o njegovom uspjehu i razvoju ovise i nasi
pojedinadni uspjesi. Neka svatko od vas sa srcem ispunjenim rados6u i nadom zakoradi u novu
2006. oodinu.

BoZreNA Gesrrrxn NovoBuKovAeKoc ZuprurKA
i.t/,va=

t\

Veselje ti navjescujem pude krseanski, jerbo se krau u Beflehemu rodi nebeski!

-

dan veselja i radosti!
Bc:iC Bog dolazi medu nas da nas obdari u ovoj dolini suza,
sto zemaljski Zivot se zove, svojom bozanskom radoseu, svojim
bozanskim mirom.
BoZi6 nije samo lijepa uspomena, sjedanje na ono sto se dogodilo
prie 2000 godina - BoZi6 je stalno dogadanje medu nama - Bog
stalno dolazi mealu nas da nas obraduje, razveseli. smiri. Slaviti
Boaif znaii dopustiti da se BoZi6 u meni dogodi, da Bog utte u
moj svakodnevni Zivot, da moj Zivot pobozanstueni
moj Zivot
udini radosnim i lijepim unatod svemu sto me snalazi. Bog to jeNovobukova'ki zupnik Dhien Akmaeie
dini moze, Bog to hoee, Bog to dini ilo samo zalo jer nas ljubi i
Zeli da Zivot Zivimo, a ne Zivotarimo. Pitanje je samo kako ja slavim, prihvacam taj dar Neba, Boga
rnog. Od srca Zelim svima vama da se Bozii dogodi u vasem 2ivotu, te da mi budemo BoZi6 jedan
drugom - da jedan drugoga razveselimo.
Sretan iblagoslovljen Bozidl U Novoj 2006. godini Zetim obilje mira, radosti iuspjeha. Dopustimo
da dobri Bog bude voda naseg Zivotnog pulovanja itada ie nam BoZi6 biti svaki dan. Bog to moze,
Bog to hoie, jer nas ljubi!
BoZi6

-

-

Sretna i blagoslovljena nova 2006. godina!

CCSTITXA NAEELNIKA NOVE BUKOVICE

4Am&AM[[.@mm6A
Novobu kovaaki

n

aeeln

Zatko Milo;evie

4

Kozitki glasnik

ik

Neka nam nastupajudi bozieni inovogodisnji blagdani donesu obilje blagostanja i BoZjeg blagoslova.
Svim stanovnicima opcine Nova Bukovica ivjernicima Zupe uznesenja
Blazene Djevice Marte Zelim sretan BoZi6 isretnu novu 2006. godinu.

IZ POVIJESTI KOZIGA
Dodek nove 1953. godine u organizaciji DVD-a Kozice
Zapisnik

lzvanredne skupstine DVD Kozice odrZane dana 27.Xll u Skoli odnosno u Vatrogasnom
privremenom domu. Posto je uslanovljen broj prisutnih, predsjednik pozdravlja prisutne te predlaze
dnevni red.
1. Raspored dlanova sa 31.Xll 1952.
a) Na blagajni
b) Todioci pi6a
c) Na deranju blokova na ulazu
d) Za nabavu rakUe i likera kao
i Seiera te kolika cijena rakije,
likera kao imjesto kupovanja rakije.
e) Nabavu salame
0 Ulazne cijene
g) Zaduzenje za postavu sjedala
h) Zaduzenje za smjestaj gosti
i) Zaduzenje za niirenje sjedala
poslte priredbe
j) Za nabavu potrebne dozvole
God. sGte. Slijeva: Dmgan Stipani', lvo Medved (Segft), Nikola
Kryaeic
k) Svirci
Niko), Jozo KnjdL Mato Medved, Stevo Vuksa, Mirko Kas,
Drago Pavlesic, Ma*o Kauic, Mato Medved, Slavko Kauic. Djeca slil) Razno
jeva: Jozo Heniz iDuro Vidas, Janjce okrceu: Andiia Stipanh i Milan
StipaniC

1. Na blagajni Novakovid.Pavo, Medved Pavo, blagajna da poene u l7 h sa prodajom te po tome
do toga roka nijedan blok da ne bude prodan.
2. Todioci pi6a Cader Tomo, Pavlesid Drago.
3. Na deranju blokova na ulazu Medved Pero, Medved Vinko.
4. Za nabavu pi6a Medved Marko i Kauric Marko 4 kg Secera, 4 kg salame kod Bosnjakovii zlate.
5. Sjedala prvo mjesto din + 20 drugo mjgsls + 10. 3 reda prvog mjesta 3 reda drugo mjesto.
Ciene po dosadasnjoj tarifi ulaza.
6. Zadu:enje za postavu sjedala Vurcinger Slevo, Mdas Duro ml., Vuksa S.
7. Za rasirenje sjedala poslije priredbe i kulisa svi prisutni dlanovi.
8. Za nabavu potrebne dozvole Suster.
L Svirci uz postotak 30% sviranje traje dok ima publike. salamu prodaje Filkovi6 Jozo.
Razno: Uditelj predlaze da se po podetku nitko ne prilazi pozomici, te bi skupstina bila zakljudena
zapisnik potpisan.

Tajnik: S. Vuksa

Komandir: Medved

i

Predsjednik: Medved

In grrr];):!erl
KM ComDuters SLATINA
V. Nazora 10 , 33520 SLATINA
tel. 033/40G740, fax. 033/40G742
em ail : info@kmcom puters. h r

PRODAJA I
SERVIS RAGUNALA
Koziiki glasnik

5

IZ POVIJESTI KOZIGA

Skolska spomenica - Kozice
Skolska godina 1926.-1927.
Redovita Skolska obuka u ovoj udionici otpodela je dne 13. septembra, jer od 1.-12. seplem_
bra Je uditeljica imala dopust radi polaganja praktidnog ispita u kr. uditeljskoj skoli u osijeku. upisano je u;
1. god

M2
I 13

2. god.

3. god.

416

66

MZ

MZ

4.god.

M2
34

5. god.

MZ
2-

Svega ukupno muskih 24, a Zenskih 29, a
ukupno muskih i Zenskih=53. Od toga su
ta/e"fu,t4 tzzl ,s4,2 t ,
pravoslavne vjeroispovijedi 8 djece, a drugo
su rimokatolici. U opelovnicu je upisano 28
djece. Od toga su 4 pravoslavne vjeroispovijedi, a drugo rimokatolidke.
Obuka je zapodela dUeljenjem novih Skolskih
knjiga Skolskoj mladezi. osim radunica za l.
i lV razred, jer su navodno jos u tisku, dofle
se dJeca sluze s lanjskim radunicama.
Dne 3. novembra, posjetila je Skolska mladeZ
izlozbu od tuberkuloze, koja je bila prireatena
u prostoriji Skole u Slatini, a priredila ju je
liga protiv tuberkuloze. Tamo je djeci prema
Dio orginalnog teksta
slikama, bilo protumadeno sve o luberkulozi
ito od njezina podetka pa do kraja. Poslije predavanja, su djeci bili podijeljeni plakati o tome.
Napomenuti se mora, da je mjeseca februara takoder i u ovom selu harala gripa, pa se poradi nje
obukom jako zapelo, jer mnoga su djeca od te bolesti bolovata, pa nisu bili u Skoli. Dnevno je u Skoli
bilo svega popredno po deset do petnaest djece, a s tako matim brojem se nije moglo nista preduzeti. Dne 30. aprila o.g. proslavljen je takoder i u ovoj Skoli dan uspomene na nase slavne ljude petra
ZrinskogaiFranieKrsteFrankopana,pajenastavnicatajdanodrzalaikolskoj mladezipoudno predavanje o toj slavnoj porodici kao i njihovu katastrofu, da Skolsku mladez poblize upozna s nasom
historijom. Poslije predavanja se pjevala jedna prigodnica o Zrinskom i Frankopanu Buducidajetaj
dan drzavni praznik to nije bilo obuke kroz ciieli dan.

Suradnici:

Franjo Petrie
lvana Prispilovi6
Lidija Nledved
Olgica Slu:ek
Lektor: Zorica Varga, nastavnik hr. jezika
Grafidka priprema: Web design "TURE"
Mile Tomljenovic
Sanja Vincek
Rajka Bala6

Tisak: "AKRIBIJA' Milanovac
lzdavad: Udruga "Kozidki glasnik"
Urednistuo: Trg sv. Josipa 1 Slatina
Telefon: 033 / 551 910
Ovaj broj tiskan je u IOOO primjeraka

6

Koziiki glasnik

Ja sam

nala

Sokica iz Bizovca

i nosim

oiginalnu narodnu noSnju svoga sela

ltemont
dslekouods
Krajem 7. mjeseca djelatnici HEP-a iz Zagreba iSlatine
mUenjali su Zice 13 kilometarskog dalekovoda SlatinaMikleus, kojijednim dijelom prolazi i kroz nase selo.
dani ostat ie nam u sjeCanju jer je selo desto osiaialo
bez elektridne energije u vrucim danima.

ll

T\

r0n0vn0 Oworena
gostionic a

uKwicana

Nakon godinu i pol dana u Kozicama je ponovno otvorena gostionica. Vlasnik gostionice Sre6o Stijepi6 renoviraoje prostore gostionice u kojima se gostiosje6aju
sasvim ugodno. Cesto vikendom goste zabavlja Ziva
glazba, sto itekako dobro dode za opustanje mjestana
i razbiianie monotoniie sela.

Za Veliku 6ospu
ki5no

i hlodno

Za blagdan Velike Gospe vrijeme nie bilo naklonjeno doma6inima koji su Slavili taj veliki blagdan.
KiSa i hladan vjetar trajali su do popodnevnih
sati, kada se temperatura spustila na 15'C. U
Bukovici misu poldanicu sluzio je slalinski Zupnik
i dekan Vladimir Skrinjarii, uz asistenciju Zupnika
Tomislava Pavlovi6a iz Sopia iTomislava Vudure
iz Crnca te domaceg Zupnika Franju Nemeta. To
je bilo iposljednie videnje Zupnika Nemeta sa
novobukovadkim vjernicima. Ve6ina Kozidana
svoje je goste podastila na Veliku Gospu, zato
Sto je Rokovo radni dan. Manji broj ipak je ostao dosljedan tradicti, pa je proslavio svoga
blazenika Roka na sam dan. Na blagdan Velike
Gospe dlanovi DVD-a Darda uzvratili su posjet dlanovima DVD-a Kozice. Dru:enie dlanova
dvaju DVD-a trajalo je do popodnevnih sati. U
razgovoru dlanova dogovorena je idaljnja suradnja idruzenje u sljede6oj godini.

Kozitki glasnik 7

Sveti Roko nije iznevierio svoje Koziiane
Na Rokovo je osvanuo lijep sundan dan za razli_
ku od dana na Veliku cospu, kada smo imali osje6aj
da nam je dosla kasna jesen. posljednju misu Zupnik
Franjo Nemet sluzio je na Rokovo u Kozicama u Drepunoj crkvi. Zupnik Nemet na svoj zahtjev premleiten
je u poZeSku Zupu. Svoje slu:bovar,je u Zupi Nova
Bukovica trajalo je todno godinu dana. Zupnik Nemet
za ovo kratko vrueme ostavio je lijep utisak kod
novobukovaikih vjernika. Kozidki vjernici su ga vol.ieli
icijenili, a osobito se isticao svojom skromnosdu i lijepim pripoviedima. Posebno su nas dirnule njegove
rijedi oprostaja na kraju mise. Moramo dati primjedbu
crkvenom i Mjesnom odboru, ier nitko od dlanova nije rekao zupniku rijedi zahvale na odlasku. U
vedernjim satima za veliku Gospu i Rokovo Kozidane je zabavljala ziva glazba ispred gostionice
<nlP StijeFii')

Obiljehen dan
Mjesnog odbora
Kozice
Na Rokovo 16. kolovoza 2005.

prviputa odrzana

je svedana sjednica Mjesnog odbora Kozice. prosle
godine usvojen je Pravilnik o radu Mjesnog odbora,

kojim je odredeno da Dan MO Kozice bude blagdan
sv. Roka 16. kolovoza.
O radu i postignutim rezultatima u protekloj godini govorio je predsjednik vijeca MO Dario Medved:
dovrSenje mrtuadnice, saniranjekroviata mjesnog doma,
uredenje pol jcijskih putova, obiljezavanje desete oblietnlce posvete mjesne crkve, podetak izgradnje poligona
DVD-a, djedjeg igralista u Hrastiku iostale aKivnosti
koje su bile zacrtane u programu MO. Nazodne goste
pozdravio je slatinski dogradonacelnik Zeljko Majadi6
te ravnatelj Osnovne Skole Josipa Kozarca proi lvan
RoStaS. U svome pozdravnom govoru RoStaS ie rekao
da ie predloziti da se u gradskom proradunu osiguralu sredstua za projektnu dokumentaciju nove Skole u
Kozicama. Obveza MO bila bi da pronade lokactu za

Daio Medved, predsjednik

Prof. lvan

MO Kozice

Roitai

Nova kuda u Kozicumu
U Ulici Rim u Kozicama ove godine sagradena je nova ku6a.
Vlasnici kude Suzana iZoran Cader unijeli su svjetinu u ulicu

8

Koziiki glasnik

Prva sveta misa

Zupnika DraZ,ena Akmadiia u Kozicama
Nakon samo godinu dana sluZbovanja
Zupnika Franje Nemeta, u Zupu Nova Bukovica, na novu sluzbu Zupa je dobila novoga Zupnika Drazena Akmadica koji je
zadnjih 6 godina godine sluzbovao u zupi
sv. lvana Krstitelja Pozega-Vidovci. Prvu
svetu misu u Kozicama Zupnik Akmaaic ie
sluzio u subotu '17.9.2005. godine u 19.oo
sati. Na kraiu svete mise zupnik se predstavio kozidkim vjernicima. DobrodoSlicu
mu je u ime koziakih Zupljana pozeljela
vjerouditeljica lvana Prispilovii.

Stovani gospodine vebeasni Draiene!

U ime svih nas vjernika Mjesnog odbora

sela Kozice zelim Vam izraziti dobrodoslicu i radost sto ste medu nama Radujemo se 5to ce se i
ubuduee u nasoj crkvici sluziti sveta misa i ostali krsianski obredi, kako smo to i do sada dinili. VaSa
nazodnost medu nama bit 6e nasa radost u sluzenju dragom Bogu, ali iprilog razvoju duhovnog
Zivota svih nas, a poglavito mladih nageg sela. Gospodine veleaasni, vodite nas ipoduaavajte o
nauku Bozjem, o nauku lsusa Krista naseg Spasitelja. Na kraju jos jednom: Dobro nam dosli u nasu
Zupu inase Kozice.

Oopravlien put
Put u sredistu sela koji vodi u kozidke vinograde, godinama je bio tesko prohodan. KiSe i blato otezavali su
prohodnost vlasnicima vinograda, vocnjaka i oranica u
dovozu jesenskih plodova. Grupa mjestana podnijela
je zahtjev l\,lo za rjesenje ovoga problema. U desetom mjesecu djelatnici tvrtke Z-Grad poravnali su put,
navezlikamen iiskopali kanale. Troskove radova platio
je grad Slatina.

Kozidka mrtvadnica
na uporabu
slijede6e godine
U razgovoru s nadleznima u poglavarstvu grada Slatine saznali smo da bi kozidka mrtvadnica trebala biti
zavrgena sljedede godine. Od zavrsnih radova ostali
su prikljudciza struju i vodu te prilazni put.
Koziaki glasnik


Download Kozicki glasnik 11Kozicki glasnik 11.pdf (PDF, 14.42 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 11.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000574391.
Report illicit content