Kozicki glasnik 11.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-11.pdf

Page 1 2 34548

Text preview


Odlukom gradskoga vijeea slatine
12.
2005. god. izglasano je nepovjeren6.
je gradonaeehici mr. ph Kseniji Plantak. Za
novoga gradonaeelnika izabran je prof. lvan

CESTITKA
UREDNIKA
Svim ditateljima Koziakog

RoSfas

glasnika Zelim sretan i
blagoslovljen Bozie te
sretnu i uspjeSnu novu

Zivotopis

2006. godinu.
Urednik: lvan Novakovie

Prof. lvan Roita5
lvan RoStaS rodio

SADR:ZAJ
BoZiine destitke
lz povjesti Kozica
Za Veliku Gospu kisovito i hladno
Obiljezen dan mjesnog odbora
Prva sv. misa Zupnika Drazena Akmaai6a
Cijelo selo zavijeno u tugu
Promet koban za Kozidane
Skota Skota
Svatovski obi6aji starih Kozidana
Rodeni- umrli u Kozicama
Kozidki mladenci
Upoznajmo novog Zupnika
Petnaest godina darivanja
Ukragen novobukovadki
Ozivio kulturni Zivot Milievdana
Mala Skola puna daka
Tkaladki stan
Vrtedni l\.4eljandani
S.je6anje na Dragutina Pelikana
Slatindanin u New York-u
Veliki usDieh slatinskih frizera
Od djetinjstva zaljubljen u visine
Oaza mtra u sredistu Slatine
ztoovt u Slalnl
Slatinske jeseni

trg_

se l3.sjednja 1960.

godine

u

Slatini.

Nakon zavriene
7
8

9
11
11

14

15, 16
18
18
19

20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
31
31

32

Krscanske zajednice u Slatini
Vinogradarstvo u Slatini
Slatina iokolica nakon odlaska Turaka

33,34
36,37

Obrazovanje u radionicama
Slatina sa starih razglednica
Poudne pride

39
40
4'l

Trenutak poezije
Ptiia iz zivota

42

Humor

46

38

44, 45

osnovne

i

srednje Skole u Slatini
(SS- odgojno-obrazovni smjer) kojom stjede zvanje
suradnik u nastavi
zavrsava Fakullet
za fizieku kulturu u
Zagrebu za profesora tjelesne i zdravstvene
kulture (nastavni smjer). Za vrijeme Domovinskog rata bio je osnivad i prvi zapovijednik
Zbora narodne garde te ratni zapovjednik 64.
samostalnog bataljuna (1991.-1992.) u Slatini. U SS Marka lvlarulica. Slatina radi kao
profesor TZK-e (1992.1997.). a potom odlazi
za ravnatelJa OS Josipa Kozarca, Slatina,
gdje radijoS i danas. Politikom se podeo baviti
1990.9od. postavsi dlanom HDZ-e. Predsjednik je GO HDZ-e grada Slatine, dopredsjedntk ZO HDZ-e Zupanie virovitidko-podfavske,
alan Sredisnjeg odbora HDZ-e u zagrebu,
alan Gradskog vijeea grada Slatine- 3 mandata, alan Poglavarstua grada Slatine- 1 mandat,
dlan HDZ-e od 1990.godine iprvi predsjednik
MHDZ-e grada Slatine, dlan Povjerenstva za
statutarno-pravna pitanja grada Slatine, 6lan
Upravnog vijeea djedjeg vrtica ,Zeko". Za
svoj rad nagraden je Spomenicom Domovinskog rata, Plaketom grada Slatine te Redom
hrvatskog pletera, a izabran je i za predsjednika Hrvatskog dasnidkog zbora grada Slatine.
Aktivno se bavio i Sportom u Hrvadkom klubu
Slatina- druga liga (natjecatelj), karate Klubu
Slatina- Slavonska liga (trener i natiecatelj),
Karate klubu Tempo Zagreb- prva liga (nateicatelj), te osvojio 3.mjesto u Europi, a prvak je
Zagreba i Hrvatske pojedinadno. Hobi su mu
tenis, skijanje i stolni tenis. Ozenjen je i otac
dvoje djece, staino nastanjen u Slatrnl

Koziiki glasni\

3