Kozicki glasnik 2.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-2.pdf

Page 1 2 34532

Text preview


I drugi broj

<Kozii kog

glasnikal ponor.o se nalazi

SADRZAJ:
estitka gradonadelrrice

prcd r ama. Sadajes por eianim

z

brojem stranica i. nadamo se,
.joi kr alitetniji. Bozii je pred
lratima tako da smo veiinu
tema posvetili tom kiianskoDl

3

blagdanu.

estitke Zupnika
itanje dogradonadelniku
romocij a "Kozidkog
lasnika"
ellgua - Nraro _LJunKovlc
oZiine pjesme
nrinrrp nrino

12

ko1a, Skola

l4l5

ovij est Zupe
roslava Rokova
odeni, vj endani, umrli
posjeti
ozidanke - pijac
ozi(,ani na izloLbi

bljetnica obftnika
ienutak poezije
umoreska
umor - razbribriga
lic vijesti

4
5

6'7
8,9
10
.11

l6
tl
1&19

20

2l
22
z3
.tA

25

w7

ap

I ovaj broj je

besplatan.

zahr a1j uj uii
Gradskom poglar.arstvu koje je
ponovo linancijski pokrovitelj.
Takoder zahlaljujemo Zupanijskom poglavarstvu,
politidkirn strankama grada Slatinc i tr,rlkama koje su
sponzorirale ovaj boZiini broj. Poveiali smo i vciu
nakladu zbog zaintcrcsiranosti nc sano Koziiana vei i
graclana Slatine. a inaiih iseljenika koji su nas molili.
da im obrezno omoguiinro sljedeii broj. Moram
naglasiti za one koji nisu upoznati da tjskanje jednog
prinlclka od 20-25 stranica (Koziakog glasnika) dode
10.00 kuna. Rad strudnih suradnika urednik do sada nije
platio niti jcdnu kunu te im se ovim putcm od srca
zahi aljujem na 1oJ humanosti. Hoie li i sljedeii broj
biti bcsplatan. ovisit ie o dobivcnirn financijskihm
sredsta\ ina. Nemojtc sc izncnaditi ako sljedeii broj
<Koziikog glasnikai) budete platili koju kunu. Vjcrujte
nam. trudit ienro se da do toga ne dode. Ako Zelite
orjekorjciiti pnc roclcndanc vaic djece, godiSnjice
braka ili rjenianja. i objaviti u <Kozidkom glasniku>,
pozorile nas. Izlazak slijcdcicg broja <Kozidkog
eiasnika)) olisit ie o n'raterijalnim sredst\ ima. a mi sc
nadano da ic tobiti za Uskrs.I na kraju bih svim mojinr
Koziianima. a i iitateljima <Kozidkog glasnika,
poZelio zdravljc. srciu. mir i blagostanje za Bo21(, i
tijekom sljedeie kalendanke godine. Odbacimo mrZnju.
svadu. zalist i pohlepu, pruZiuro ruku miraj edni drugima.
Urednik Ivan Novakovii

urednik: Ivan Novakovit
suradnici : Dmgica Suvak, prol)
l?Er ZafKOr lL- pfoL
lektor. Zoica Uarga, nastavnik hrvatskog

jezka

Naslovnica. Kristina

Gtafiika pnprema : CALCO Slatina
Jzdavai : Jvan Novakovit
Fin a n c is k i p okro vi te lj :

Parq uienica iz Kozica

Gradsko poglavarstvo grada Slatine

Pokolon iitaocina
Koziikog glasnika
katoliiki kalenda4 dar
1io vob uko vaikog 2upnika