Kozicki glasnik 2.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-2.pdf

Page 1 2 3 45632

Text preview


BLAGOSLOVLJEN VAM

I RADOSTAN BOZIC

!

Svetkovina Isr.rsova rodenja sabire u srcu lsusovih
rjemika i iz Kozica sru onu dragocjenu duhovnu
baitinu koju je dogadaj Isusa Krista tijckom dva
tisuiljcia donio u povijesti dovjeianstva. U njega
su uprte oai aovjeaansna vci dvije tisuie godina i
nebroj ena mnoitr a lj udi u vj eri, nadi i lj ubavi poslala
su njegovim suradnicima itako sudionicima i
norcimanovih dobrih vremcna. Toje snaZarpoticaj
da se i u na3im Kozicama svi kriiani odvaZnije
mcdusobno poYcZu u zauzetijoj suradnji s Isusom
Kristom. teu osobnom, obiteljskom ijavnom Zivotu
odituju ljubav kao naiin Zivota iz koj e nastaju nova
\Tenrena.

Isusovu Duhu ime je ljubav. Neka On po svakom
pojedinom od Vas Koziiana progovori nesebidnoiiu

koja pobjeduje sebidrost, praStanjcm koje
nadvladava nemoi mrirje, zauzetoSiu za pravdu koja
potiskuje nepra\de, solidamoiiu koja donosi pomoc
siroma5nima, razumijevanjem koje ispunja utjehom

oTJloiiene i prognane. radoiiu ko1a raspriule
duhovni mrak i donosi s!aetlost.

Cestitajuii vam Boii6, molim Isusa Krista,
(Svjetlo od svjetla.... koji je radi nas ljudi i radi
nasega spasenja postao dorjekom> da vas obasja i

raZari svojim sjajem, ispuni svojom radoSiu.
ljubavlju i mirom.
Sve vas od srca

pozdrallja

t,13nKo

vaS

Zupnik

)rnurr

ZUPNIKA
ALOTZITE STANEKA

B OZICNA CE S TI TKA

Dragi Zupljani Kozica i svi vjemici Novobukovaike Zupe, i ovom
prigodom destitam vam $etan BoZii i novu 2003. godinu sa
Zeljama daje provedete u miru i veselju.
VaS Zupnik

koji

se

uvijek za vas moli i rado vas se sjeda
Alojzije Stanek