Kozicki glasnik 2.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-2.pdf

Page 1...3 4 56732

Text preview


Sro JE s rozrexoM

Dngar Baanaga

MRTVAC

ucolvr z

Poslali smo sluibeni upit u ime <Koziikog glasnikal gospodinu
dogradonaielniku Dnganu Baimagi. Evo ito nam je odgovorio.
Gospodine dogradonaiehiie, ito je sa koziikom mn ainbom ?
Jedan od infrastruknmih razvojnih programa grada Slatine su i
gndnja mrtvainica na diavnim cestana
Piontet svakako pripada mrtvainici u Kozicama za iega je ukupno
potrebno cca 330.000 kuta. Lekaciska i gadevinska dozvola su rijeiene.
Lokalna uprava i samouprava osigurava kroz proraiunska sredstva
zatuaranjejednog dijela financijske konstn*cije u izr.osu od 5A000 kuna.
Zawgetak mftvainice, ako se budu sve aktiunosti planski realizinle, tieba
biti krajem 2003. godine.

MILOSRDNE SESTRE SVETOG KRIZA
DruZbu Milosrdnih Sestara sv. KriZa osnovao je
franjevac - kapucin o. Teodozije Florentini u suradnji s
Majkom Marijom Terezijom Scherer, u Ingenbohlu, u
Svicarskoj, I 856. godinc.
Dru2ba je nikla kao odgovor na teike posljedice
Iiberalizma, kojijc u drugoj polovici XIX. Stoljeiadoveo do
velikc socijalne i moralne bijede naroda. Tom sustavu, koji
jc htio izgraditi novo druStvo bez Boga i moralnih wijednosti,
o. Teodozijeje suprotstavio snagu kiianske ljubavi, te voden
njenim nadelima osnivao Skole i bolnice i pruZao pomoi
siromainim radnicima u tvomicama.
Godine 1868. sestre su doSle u Hrvatsku, u Dakovo,
gdjeje sjediSte njihove Provincije. Danas djelu.ju po cijeloj
HNatskoj i u dijelovima biv5e Jugoslavije, u mnogim
europskim zemljama kao i na drugim kontinentima: Africi,
Indiji i Sjevemoj Americi, te u Taiwanu.
Posvuda mde s djecom i mladima: u wtiiima, u Skolama,
Zupama, razvijajuii u njima osjeiaj za moralne wijednosti,
te njeguju bolesnike i siromahe, koji su kao i nekada desto
napuiteni i odbaeeni. DruZba danas broji oko 5.000 sestara,
i djeluje noiena Zeljom Utemeljitelja da milosrdna BoZja
(:asneseste iz Nove Bukovice, ljubav zahvati ditav svijet, te svi ljudi zaZive svoje izvomo
ilanice druZbe sestara St Kriia
ljudsko dostqanstvo i budu sretni.
Sestre iz Nove Bukovice pripadaju takoder ovoj zajednici. Svoj pastoralni rad uNovoj Bukovici
zapodele su 1960. godine. U svom svakodnevnom Zivotu nastoje ostvarivati program svojih utemeljitelja.
Zelja nam je da se ovoj zajednici i iz ove Zupe pridruZe djevojke, koje ie ovim nadinom Zivota
iz bliZega slijediti Krista Gospodina, ne podijeljena srca i duSe.
Koziiki glasnik