Kozicki glasnik 3.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-3.pdf

Page 1 23452

Text preview


vv

ARIIEOLOSKO NALAZISTE U
KOZICAMA
NaS Koziianin Zdravko N{cdvcd Dinjer napomenuo je uredniku <Koziikog
glasnika> da na svojoj zemlji na lokaciji <Jaruge> vei duic vrijcmc izorava kamenje,

-

keramiku i ciglu. Jedan kamcn urcdnik je odnio kustosici slatinskog muzeja Dragici
Suvak koja je pozvala arheologe iz Zagrtba da posjete tu lokaciju, Arheolozi su vcd na
povrSinu oranice pronaili dovoljno dokaza da su na tom podrutju Zivjeli narodi iz
bronianog doba ili
kasnog Zelj eznog
doba, otprilikc 1000
godina prije Krista.

Najvjerojatnije jc
da de ovo nalaziSte

biti istraicno i

da
6cmo viSe saznati o

prvim

stanovnicima koji
su iivjeli na ovim

kozidkim

prostorima.
.lrheolozi s kustosi.a nlu.eid Drdgicahl Surak,u Juaryu

USKRSNA EESTITKA VJXRNICIMA

u

USKRSNA CESTITIG. ALOJZIJA STANEKA

Radostan sam da i ovom prigodom mogu iskazati svoje

duboko i puro zajedniltvo vjere uUskrsloga Spasiteljau
kojega svoje ZivorDo pouzdanje pola.iu r rjernici iz
Kozica.Upiremo pogled vjcrc Da preobrazcno lice
Gospodinalsusa i slavimo godiSnju svetkovinu Njegova

dugom krSdanskom braiomi duboke vjcre Zclim vam
radosnu i blagoslovljenu svetkovinu Kristova Uskrsnuia.
Vazmā‚¬nog otajstva zajealDo

s

U zajednistvu Zive

Branko Sipura, iupnik

Koziiki glasnik

Svim Zupljanima Kozica i cijele iupe Nova
Bukovica iestitam sretan Uskrs sa ieljom da ga
provedu u miru, radosti i yeselju.

(vli. Alojzije Stanek, Zupnik
Nove Bukovice u miru)