Kozicki glasnik 3.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-3.pdf

Page 1 2 34552

Text preview


RIJEC UREDNIKA
Kako vrijeme brzo prolazi!
Ve6

te6i put

nadam

smo zajedno, a

se da j e

svaki brcj sve

bolji. Hvala svima onima koj

i

nas podrZavaju i koji nam
pomaZu na bilo koji nadin. U
naiem selu ove godine su detiri

velike obljetnice: 305. godina

pavoga spomena sela,
To.godiinj ica vatrogastva, 95.

godisnjica Skolstva i 20
godi5njica od izgradnje
seoskoga doma. <Kozidki glasnilo) popratiti 6e sve ove
dogadaje i u sljedeiim brojevima vas informirati o svim

ovim obljetnicama. UredniStvo (Kozidkog glasniko)
donijeloje konadnu odluku da <Kozidki glasnilo) izlazi tri
puta godisnje: zaBoi6,Usks i Veliku Gospu, odnosno
za Rokovo. Moram naglasiti da su lam najveii problem
financijska sredswa do kojih sve teze dolazimo. Posebno
apeliram na one koj i mogu pomo6i financijski, j er svi koj

i

rade kao suradnici <Kozidkog glasniko> odridu se
dragovljno svojih honorara. Od ovogabrojauveli smo
novu rubriku <Prcdstavljamo vam)) u kojoj iemo
predstaviti dlanove Slatinskog likowog kluba (SLIK-a).
Takoder od ovoga broja donosimo katkupovijest sela
slatinskoga kaja" koju iemo obj aviti u nekoliko broj eva.
U ovom broju su sela: Nova Bukovica, Comja Bukovica
i Viljevo. Pjesnicima smoposvetili stranicu (Trenutak
poezije). Pozivamo sve one koji Zele da se njihovi radovi
objave, neka se jave. Htio bih posebno pohvaliti kozilke
uditeUice za izuzetnu suradnju i za prekrasne djedje mdove

koje nam donose. Financtski pokovitelj i o!'oga putaJe
Gradsko poglavarstvo s 2.000 kuna, nakojimaiskreno
zahvaljujem. Takoder, upucujemo zahvalu gospodinu Karlu
Tarnaiu na stsuinoj ifinancijskoj pomoii.le Zupanijskom

poglavarstvu i

vli. Alojziju

Staneku, Zupniku Nove
Bukovice u min-r, takoder na fimncijskoj pomo6i. I na kmjq
poielio bih svim vjemicima sretan UskN, te da ga pmvedu
u miru i blagostanju.
VaS urednik. Ivan Novakovi6

urednik: Ivan Novakovii
suradnici : Dragica Savah, prof
Paar iarhoit, proJ.
lelctor: Zoica Varga, nastavtik hrvatskog
jezika
GraJiika priprcma : CALCO Slttins
I zd ava E : Ivan Novakovii
Fin arcijski pohrcritelj :
Gra.dsko pogtatarstvo gruda Slatine

Naslovaica:
Ana Katlottii,4.
Kozice

3

rute{

Ovaj brcj tiskanje u

500 primjeraka

Kozitki glasnik