Kozicki glasnik 3.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-3.pdf

Page 1 2 3 45652

Text preview


BROJNIM PROGRAMIMA SLATINA
OBILJEZILADAN GRADA
U Slatinije zavdeno desetodnevno obiUeiavanje 19. ozujka,
svetkovine sv. Josipa i Datra grada. Brojne su udruge i
ustatrove posebno pircdenim pmgrarnima dale svoj doprinos
svedanom oaaiju u gradu. Djedji \.rtii "Zeko" priredioje
vei tradicionalni, osmi po redu festival predskolaca, udenici
i nastarnici O.nornc ikole Josipa Ko/arca s\e6anim
programom obiljeZili su Dan ikole, Galerija Pudkog
otvorenog udiliita postavila je izlo;bu Viktora Liebla "XX.
stoljede (cover verzije)", a Gradsko pjevadko druitvo
'Zrinsk" i mjesoviti zbor "Tinodi" iz Szigetvam odrzalj su
zapaZeni koncefl.

Gosti iz prijatelj skog Szigetvara zomo su pokazali u demu
se krije uspjesna 125-godiinja radjcija zbomog pjer anja u

tom gradu. Mjesoviti zbor pod ravnanjem mladog, ali
iskusnog i ozbiljnog Gabora Halmija izveoje vrlo dobro
uvj eiban i u svakom pogledu uskladen program. Kroz deset

skladbi mahom madarskih autora (Bardos, Tillai, Karai,
Kodily, Fasatrg) do izrazaja su doile glaso\.ne mogudnosti
zbora, ali i izraiajnost u izvoilenju skladbi razlidita ritma i
mspolozenja. Poraiavajuie malobrojna, ali to istowemeno
znadi i doista zainteresirana publika, oduSevljeno je
Zahvolnicu grada Slatine printio je lvn Norakort.
pozdravila goste iz susjedne Madarcke. GPD Zrinskikao
domaiin, pod ravnanjem Antonija Brzice, dobroje izveo tri prigodno odabrane sHadbe: Pozdrav domovini, Tri djevojke
Zito Zele i Zawsno kolo iz Gotovieve opere "Ero s onoga svij eta". Mladi pijanist Antun B laievi6 izveo j e Bnbmsov
Madarskiples br 5, anastupilaje ipjevaika skupinaKUD-a Slavonac iz Sladojevaca.
Izvanredan nastup zagrebadkih glumaca Teatm u gostima Pere KlTgiia, Sande Miladinov Langerholz, Vanje Dmcha i
Ivanke Boljkovac sa sentimentalnom komedrjom Rornlda Harwooda "Kvartet" u reZij i Relje Baii6a toplo je pozd$vila
slatinska publika u prepunoj dvorani Doma L:ulture. Gostovanje zagrebadkih umj etnika organizirali su Matica hwatska
i Slatinska banka, a prihod od ulaznica, koj e su prodavane po simbolidnih deset kuna, namijenjenje Glubetroj Skoli u
Slatini za nabavku inshumenata.

Vederuodi blagdanana koncertu, kojije za mladei priredilo slatinsko Gradsko poglavarstvo, nastupioje glazbeni
sastav Banuli. Turistidka zajednica u suradtrj i s h/rtkom Stari podnm organiziralaje izloZbu vina slatinskog vinogoda,
a o gospodarskoj suradtrji razgovarali su predstal'nici slatinskih i szigetvarskih poduzeca. Tom prigodom I 8. ozujka u
Slatini su bomvili gradonaielnik Szigetvara JozefPaizs i geneialni korzul I lrvatske u Peiuhu Ivan Bandid sa sumdnicim4
a u madarskom izaslanst!1lbili su i gospoda$tvenici iz Slatini prijatelj skog Szigetvara S njirna surazgovaralivirovitidkopodmvski doZupan DraZen Vujdii i gadonadelnica Ksenij a Plantak. Na rddnom sastanku s predsta vnicima slatinskih
gospodarskih organizacija razmijenj ena su iskuswa u pojedinim segmentima gospodarstva i raznotrene moguinosti
buduie gospodarske suradnje. Gosti iz Madarske posjetili su Industrij ski kombinat Gaj i poduze6a Duhan i Marinada,
a u Vo6inu su rMgledali ruievine u Domovinskom mtu raz orele Zupne crkve BlaZene Dj evice Marij e. Pisustvovali su
i polaganju vt etraca na spomenik poginulim hwatskim branitet ima te sveianoj sj ednici Gradskog vij e6a u povodu
Dana grada. Polaganju vijenaca i dodjelijavnih priztranja na svedanoj sjednici Gradskog vij eia prisustvovali su i
predstamici prij atelj skog Novog Vinodolskog.
Govoreii o gospodarskoj situaciji u gradu, gadonadelnica lGenija Plantakje rekla: "Radujem se Sto nismo posustali

Koziiki glosnik