Kozicki glasnik 4 .pdf

File information


Original filename: Kozicki glasnik 4.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 17:59, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 369 times.
File size: 12.9 MB (52 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kozicki glasnik 4.pdf (PDF, 12.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


,:.

k-*ia.:. *

I )-,.

I

-F
I

I

^*"'#

LJEPOTA SLAVONSKE RAVNICE
Jubilami 100-ti apostolski pohod, odnosni treii pohod Svetog Oca lvana
Par'la II. I In atskoj dogodio sc od 5. do 9. lipnja 2003. godine. Od tada vnl eme
neumitno prolazi a dani njegova boralka r njegovc poruke oqtaju u nilsim
sjcianjima. Geslo pod kojilr] je SYeti Otac doiao u Hnatsku glasiloje (Obitc!
- put Crkve i naroda>. U okliru ove tcme sa zanosolr i ushiienjem s puno
ljubar ii oduler ljenja. zajedno s viSe od220.000 rjemika i hododasnika iz cijelc
atske i drugih zemaija. dana 7. l ipnja bio sam nazoian mjsnom slavlju Svetoga
Oca na slavonskom tlu u gtadu ra Dravi, u lijeponr Osijeku.

fln

rijcii upuicne ovomc skuptt: <Zaklinjem
Vas 2ivite dostojno pozira kojin ste pozvani)) (Ef4.1) pisao je sv Pavao
Za sva vremena ostaju u sjeianju

krscanima

u
Ittt: Mato DunkoiL' Efezu. Predraga
braio i sestrc, njegov poticaj i danas. na
ovome svctom skupu, odn anja kao I rlo

ls\

lr_,,'

suvrcmen.

Ali koji je to krSdaninor Pozir:l
Odgovor jc zahtjevan i jasan: KrSianinov

po,/l\ .icsl srjetlo't. Pnztr tc kojr sroje
korijene irna u sakramentu krilenja i ko1i
se

ponavlja u drugim sakramcntima.
Prcdraga braio i sestrc Dakoladke

srijcmske biskupije. Rimski je Biskup
cioSao danas k vama podsjctlti vas u
Gospodinovo ime. da stepo^ anina s\ctost
vei sada ovdjc na zemlju. u s\akomu
Zivotnom razd;blju: u proljeie Drladosti. usred ljeta zrele dobi..jednako kao i u jesen i u zitnu starosti te'
ljubav. ..
na kaju, u trenutku srlnli i nakon nje. u posljednjcm iiiienju. ito gaje pripravila milosrdna Bozja
lduii zrakoplovorn prema Osijeku mogao sam se diviti ljcpoti slavonske ravnice, zvane (Zitnlca
Hrvatskc). te su mc misli same od scbe odlelc k zernljoradnicima, kojih u ovome kraju ima vclik broj.
Njima se obraiam s posebnom ljubavlju. kazao jc S\ eti Otac i dodao kako je svjcstan daJc to naporan
Zivot i da: koliiina uroda zernlje koji put ne odgovara onolte n'tudnom poslu, Sto ga valja obaviti Znam,
isto tako, da na racl na zcmlji poznaje nemale teskoic Dijelomjc izgubio na vrijednost, a mladi su se
naraStaji joi prij e ruta oprcdij elili za Zivot u gradu, paj e I elik broj sela gotovo ostao bez stanovnika Ne

i

gubite pouztlanje in.rajtc na umu kako ste s\ ojim teZadkim poslom s\.akodnevno suradnici Boga stvodtelja. . .
Propovijedje Sveti otac u osij eku zavriio rijeiima: Porjeravam Vas Mariji. zarudnici Josipovo.l
i majci Isusovoj, koju toliko Stujete u svetiStima u Aljrnalu iVoiinlu Ncka Va-s Ona pou'i o duhu razmalmnja
kojeje zirjela u Nazarctu. o junadkoj jakosti oiito\ anoj na KalYarij i, o misionarskoj podloznosti Duhu,
kojegaje zajedno s prt om kriianskom zajednicom prirnila na dan Pedcsetnice i neka vam sve to lsprosl.

Manja Vas sve dovela lsusttl
ove poruke h,ana Par.la ll. upuiene iz osij ekaj esu uniYcrzalni apel upuien svakom laiku i odzvanj aj u
kao slas koii ima nadu u buduinost svih krsiana koji zaista mogupronijeniti svijet i izgradivati civi)izacau
istine i ljubavi.
mr.sc. Mato Dunkovii

RIJEC T'REDNIKA
Proile godine u ovo
wijeme izaiaoje prvi broj
<Kozidkog glasnika>r
povodom 304. godine
prvog pisanog spomena
naBega sela. U ovome
broju opSirnije smo
podsjetili naie ditatelje na
3 obljetnice: na 305.
obljetnicu sela, 70. godina
vatrogastva i 20. godina
od izgradnje doma. U

desetom mjesecu, todnije 19. listopada
obiljeZavamo joi jednu veliku obtjetnicu, 95godi5njicu Skolstva u Kozicama. <Kozidki glasnilo>
i Podrudna Skola Kozice organizirat 6e malu
proslavu povodom ove obljetnice. Kao Sto ste
primijetili. svaki broj ima sve viie stranica i
sadrZajno je bogatiji. JoS uvijek nalazimo dobre
ljude koji nam financijski pomaZu. I ovaj broj
financijski je pokrilo Gradsko poglavarstvo grada
Slatine, a financijsku pomo6 dali su nam JoS:
gospo<la Nada Rakarii iz Zagreba, Udruga

hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
novobukovadki obrtrik Ivica Zupan te op6ina Nova
Bukovica.
Svim donatorima iskreno zahvaljujem
NaslovDica: Uatogasna
1910. godine

Ovaj tuoj

je

lpica DVD-a Kozica

kupljena

tiskaD u 600 primjenka

&

ryrffiEaa

urednik: Ivan Novakouii
stmdnici : Dmgica Suuak,

prof
Pear,Za*ouii pmf

Iektor: Zodca Uarya, aasbwik hMatskog

kzika

Gnfrika priprena : CALCO Sktita
Izda+ad: Ivan Norakouii
Fim ne ijski pokrouitelj :
Gradsko poglavarstvo gnda Shtine

os-r.6nie na vrlo./st an'

Zdenko Barisic

305 GODINA OD
PRVOG PISANOG
SPOMENA MJESTA
KOZTCE

(1698 - 2003,)

Kozice todno stlre r ieroia tn o ,rciemo nikada saznari. naroiito nakon ncdarnog arheoloikog
otkriil na brclu <Jirntsc)' o loteir smo nisrli u proilom broju <Ko/iikog glasnika)).
Da ;e nodsietirtto n:tktttko iz ntr iiesti sela od dolaska htraka na naie proslore. (Koriite su
podac'i otl naitg hrt at\ko!! poujesnta'itra dr lve i'Ialurana).
Vlenietno. nalkasniie. poctctAt)n l-113. -godine bio je u Onhovici osnovan Kadiluk (sudskl
kotar) s Ka<lilwn (sucem) ne.:elu. Pn ih ltodina o,l uspostave osmanske vlasti u sustatu orahoviikog
Kadiluka bilesu nahiie /upravna oknir:t t Orthovica, Sopje. lltikleui, Bukot ic:t, CaJat ica, Moslauina,
Golinci i \hlltctyo. tlok.lc nahija Voiit hila u sustat u Kadiluka Po2ega. Poznato je da su do tada na
sJatinskom dastclinstvLt )ijeli prete2in' Ilrvtti koji su bili katoliike ujere. Pod najezdom Turaka
starosjedilaiko rtxnowtiitvo bje2i prenn zt1,rdu. )ia pusto zcmljiitc u Orahotici. Slatitlskom
vlasti nascllavale Vlahe,
Drcnorctr. Vctiinu. Slatini. Sopiu. Bukovici. il,tikleuiu i okolici. osntanske
"-u
koji su l-11-1. godinc iinili znalan dio stanovni:tr,a. Kakva jc bila njihova uloga u zakonskoi odtedbi
iz iste go.line se kaze. spomenuti su naseljeni na praznim mezarima (obradivo zemljiite) u
pognniinotn vilijetu (upravno podruije) i obraduju ih. Neki se bave zemlforadnjom, aprotuvnjednosl
za obradivanjc zemlje i porez na stoL-u prema vlaikom obiiaju. Oni su obvczni na nafuor i iuvanje
ovih granica i nt vrienje slu2be kad osvane carski fennan (Sultanova sluZbena zapoujed). Kao
Knjiiko uporiite Slatina je tada bila nastanjena muslimanskim 2ivljem, koje su uglavnom iinili
plaieni graniiai ili alufend2ijc. Graniiarska posada u Slatini dobivala je 1550. godine plaiu iz
prihoda carske solane Giil Teknr u Mrantomom moru. Slatinsko podruije oslobodeno.ie otl Turaka
16E1. gotline. Poslija dugih stoinu i ietdeset godina fttdinske r'lasti. Slatina i niezlna okolica zauviick
stt osloboderte osmanske dadavine.
U kolovozu 1698. godine udinjen je detalian popis puaansn a i njihove irnovinc. <Priie toano
305. godina zabiljc2cn je prr i pisani spomen mjesta Kozice.)t
Kozice se sponrinju pod imenorn Kozica u 17. a u 18. stollciu i pod imcnom Kositza. Za sada
rnoierno pretpostaviti da ime nije slavonskog podrijetla i da je zasigumo vezano za Sume i drvo po
analogiji sliinih imena mjcsta. Takvih imena mj esta ima, uglavnon. na graniinim crtama otpora protiv

Koliko

Turaka

srr

PROSTAUA 78 - GOD$IIJIGE
llUll-a l(0ZlGE

rs38-200s.
Veliki trud koji su dali dlanovi Organizacij skog odbora DVD-a Kozice 8.6.2003 . godine vj erq atno
ie uii u povijest sela. Na proslar.u je pozvano 200{injak gostiju iz svih dijelova Zupanije, koji, nadamo
se, nisu imali ve6ih zamjerki. Pokrovitelj proslave biloje Poglavantvo gmda Slatine. Kao podasni gosti
proslave pozvani su: gradonaielnica SlatineKsenija Plantak. doZupan DraZen Vujdii, dogradonadelnici
Dragan Badmaga i Milan Asii, Zupanijski tajnik vatrogasne zajednice lvan Kovadevii, predsjednik
vatrogasne zajednice grada Slatine Marko Barur. dopredsjednik Zetjko Mataija i tajnik Milan Stipanii
koj i je ujedno bio doma6in i glavni organizator proslave. ZasluZnim dlanovima DVD-a Kozice podij eljene
su medalje i spomenice za dugogodiSnji rad. VeliL-u zahvalnicu dobioje i <Kozidki glasnik> kojije istraZio
povijest vatrogastva u selu, saduvao sru dokumentaciju u arhivi, napisao katku povi.iest i koz dosadainje
broj eve pratio rad DVD-a. Urednik <Kozitkog glasniko zahvaljuj e na ovom pnznan1 u .
Brondane medalje primili su:
Stjepan Trupeljak
2. Zienko Ki5
3. TomoJadek

Srebrne medalje primili su:
1. Branko Boljevdan
2. Ivica Krznarii
3. Damir Medved

Zlatne medalje
za poseban doprinos
u Yatrogast\.u primili su:
Stjepan Medved

Zlatnu medalju
za pozrtvovnost i
hrabrost primio je:

l.

l.

2.

l.

Luka Zagorac

Ivan Medved

Spomenice
Za l0godina rada u vatrogastl'u:
I . Viktor Kokanovii
2. Josip Podboj
Za 20 godina rada:
Stevo Sobol

1

2. lvicaBoLit,
3. Rajko BoZii
4. Damir Medved
5. DamirFeldi
6. Stjepan Filkovii
7. Stevo Medved
8

.

9.

Zlatko Medved

lvicaHeniz

Za 30 godina rada:
1
Zvonimi.r Medved
2
Ivan Medved
3. Pavo Vandros
4. Zdenko KiS

.

.

Za 40 godina rada:
1. Ivica Kznari6
2. Stjepan Medved
3. IvanMedved
4. Luka Zagorac
5. AndrijaZagorac

f0I0

pro$laucl0 Uodina
lfUlf-a llozica

ATBUM

Toino u 7.00 sati Rajko D2anrja krenuole svoltm
kamionont u kojim su se nalazili ilanLtri Tuhackog
orkcstra iz Vrot itice na s|iranje hudnice kroz selo

U 9.30 sati gone_ie iekao poiasni vod
DVD-a Kozice

Susiedi oko ratrogasnog ddtrd prontelreli stl
ito se tu abiva

Nakon 300 metara orkestar je odednio, u Pomoc
je piskoiio predsjednik DVD-a Zdenko Kii sa

stojont iljivovicom

Djevojiice ilanice DVD-a Kozice stavljale su
bedZeve gostima koji su dolazili na proslat u

Vatrogasna povorka krenula je u crkvu u 9.30
na posveienje vatrogasne zastare

Crl<wa

je

bila puna gostiju

i

domadina

Zupnik Branko Sipum posvetio je novu
ValroBasnu zgstavu

*i
DoZupan DraZen Vujiii, gradonaielnica
Ksenija Plantak
dogradonaielnik Dragutin
Baimaga strpljivo iekaju rad sveiane sjednice

i

Predsjednik DVD-a Kozice Zdenko
pozdravlja goste i iita poviest
DVD-a Kozice

Kii

Na sveianoj sjednici podijeljene su zahvalnice
Gradskom poglavarsrw. 2upanii
dobrovoljnim vatogasnim druitvima

i

Gradonaielnica Slatine Ksenila Plantak
pozdnvlja goste

Gradonaielnica stavlja lentu na zagertl

Zaslu2nim ilanovima podqeljene su
zahvalnice i medalje

U 12.30 sati Profesionalna vatrogasna jedjnjca
iz Slatine izvriila je ujezbu gaienla automobila

Koziika snaie bile su spremne posluZiti goste
ruikom

Gosti su sttpljivo iekaju ruiak

Kuhari Pavo Vandroi i Tihontir \iken sti2u na
vrijemc sa ukusnint iobancem

U Kozicama dva Skolovana
vatrogasca
Koziiko Dobrorolitlo I atrogasno dntitr.o u st onle saslatu ina i dva i*olovana
To su Milan Stipanii i Zdrarko Dudai.

kao

,.1.

trfilan S tipanii
profesionalni

Dudai
odlazi 1962. godine u
sa dinom vatrogasnoB
podoficira. U ikolu ga
ialje DVD Kozice, kada
nakon svoga Skolovanja
postaje dugogodiinj i

duZnost tajnika DVD a
opiine Slatina. Po iinuje
\.iSi \ atfogasni dasnik I
kJase i prr i Zupanijski

zapo\'lednik.

komandir DVD-a Kozice.

u oDram oomovrne
Tijckom Domovinskog rata vatrogasci
DVD-a Kozice bili su dragovoljci u obrani
Republike Hnatske, neki u redovima policije, neki
u narodnoj zaititi, a neki u gardi. U obranu I lrvatske
bila su ukljudena 32 vatrogasca iz Kozica, od kojih
su IvicaFilkovii i Perica Sabo dali i svoje Zivote.

Vatrogasna truba
Clanovi DVD-a
Kozice vjerojatno ne znaju

prva

vatrogasna truba njihovoga

druitva. Truba se nalazi u
Gradskom muzeju grada
Slatine. Trubuje saduvala i
poklonila gospotla Marija

Radzira

Zdravko

Zagreb u vatrogasnu Skokr

vatrogasac radioje u PVJ
u Slatini. a sada obavlja

da jc saduvana

vatro-gasca.

iz Viroviticc.

!'atrogasna truba sluZila je
za pozr! \'atrogasqlma na
ga-ienje pozara i na saiitankc.

9


Related documents


kozicki glasnik 4
kozicki glasnik 11
kozicki glasnik 7
kozicki glasnik 1
kozicki glasnik 8
kozicki glasnik 6

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 4.pdf