Kozicki glasnik 4 .pdf
File information

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 17:59, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 380 times.
File size: 13.52 MB (52 pages).
Privacy: public file
Document preview


,:.

k-*ia.:. *

I )-,.

I

-F
I

I

^*"'#

LJEPOTA SLAVONSKE RAVNICE
Jubilami 100-ti apostolski pohod, odnosni treii pohod Svetog Oca lvana
Par'la II. I In atskoj dogodio sc od 5. do 9. lipnja 2003. godine. Od tada vnl eme
neumitno prolazi a dani njegova boralka r njegovc poruke oqtaju u nilsim
sjcianjima. Geslo pod kojilr] je SYeti Otac doiao u Hnatsku glasiloje (Obitc!
- put Crkve i naroda>. U okliru ove tcme sa zanosolr i ushiienjem s puno
ljubar ii oduler ljenja. zajedno s viSe od220.000 rjemika i hododasnika iz cijelc
atske i drugih zemaija. dana 7. l ipnja bio sam nazoian mjsnom slavlju Svetoga
Oca na slavonskom tlu u gtadu ra Dravi, u lijeponr Osijeku.

fln

rijcii upuicne ovomc skuptt: <Zaklinjem
Vas 2ivite dostojno pozira kojin ste pozvani)) (Ef4.1) pisao je sv Pavao
Za sva vremena ostaju u sjeianju

krscanima

u
Ittt: Mato DunkoiL' Efezu. Predraga
braio i sestrc, njegov poticaj i danas. na
ovome svctom skupu, odn anja kao I rlo

ls\

lr_,,'

suvrcmen.

Ali koji je to krSdaninor Pozir:l
Odgovor jc zahtjevan i jasan: KrSianinov

po,/l\ .icsl srjetlo't. Pnztr tc kojr sroje
korijene irna u sakramentu krilenja i ko1i
se

ponavlja u drugim sakramcntima.
Prcdraga braio i sestrc Dakoladke

srijcmske biskupije. Rimski je Biskup
cioSao danas k vama podsjctlti vas u
Gospodinovo ime. da stepo^ anina s\ctost
vei sada ovdjc na zemlju. u s\akomu
Zivotnom razd;blju: u proljeie Drladosti. usred ljeta zrele dobi..jednako kao i u jesen i u zitnu starosti te'
ljubav. ..
na kaju, u trenutku srlnli i nakon nje. u posljednjcm iiiienju. ito gaje pripravila milosrdna Bozja
lduii zrakoplovorn prema Osijeku mogao sam se diviti ljcpoti slavonske ravnice, zvane (Zitnlca
Hrvatskc). te su mc misli same od scbe odlelc k zernljoradnicima, kojih u ovome kraju ima vclik broj.
Njima se obraiam s posebnom ljubavlju. kazao jc S\ eti Otac i dodao kako je svjcstan daJc to naporan
Zivot i da: koliiina uroda zernlje koji put ne odgovara onolte n'tudnom poslu, Sto ga valja obaviti Znam,
isto tako, da na racl na zcmlji poznaje nemale teskoic Dijelomjc izgubio na vrijednost, a mladi su se
naraStaji joi prij e ruta oprcdij elili za Zivot u gradu, paj e I elik broj sela gotovo ostao bez stanovnika Ne

i

gubite pouztlanje in.rajtc na umu kako ste s\ ojim teZadkim poslom s\.akodnevno suradnici Boga stvodtelja. . .
Propovijedje Sveti otac u osij eku zavriio rijeiima: Porjeravam Vas Mariji. zarudnici Josipovo.l
i majci Isusovoj, koju toliko Stujete u svetiStima u Aljrnalu iVoiinlu Ncka Va-s Ona pou'i o duhu razmalmnja
kojeje zirjela u Nazarctu. o junadkoj jakosti oiito\ anoj na KalYarij i, o misionarskoj podloznosti Duhu,
kojegaje zajedno s prt om kriianskom zajednicom prirnila na dan Pedcsetnice i neka vam sve to lsprosl.

Manja Vas sve dovela lsusttl
ove poruke h,ana Par.la ll. upuiene iz osij ekaj esu uniYcrzalni apel upuien svakom laiku i odzvanj aj u
kao slas koii ima nadu u buduinost svih krsiana koji zaista mogupronijeniti svijet i izgradivati civi)izacau
istine i ljubavi.
mr.sc. Mato Dunkovii

RIJEC T'REDNIKA
Proile godine u ovo
wijeme izaiaoje prvi broj
<Kozidkog glasnika>r
povodom 304. godine
prvog pisanog spomena
naBega sela. U ovome
broju opSirnije smo
podsjetili naie ditatelje na
3 obljetnice: na 305.
obljetnicu sela, 70. godina
vatrogastva i 20. godina
od izgradnje doma. U

desetom mjesecu, todnije 19. listopada
obiljeZavamo joi jednu veliku obtjetnicu, 95godi5njicu Skolstva u Kozicama. <Kozidki glasnilo>
i Podrudna Skola Kozice organizirat 6e malu
proslavu povodom ove obljetnice. Kao Sto ste
primijetili. svaki broj ima sve viie stranica i
sadrZajno je bogatiji. JoS uvijek nalazimo dobre
ljude koji nam financijski pomaZu. I ovaj broj
financijski je pokrilo Gradsko poglavarstvo grada
Slatine, a financijsku pomo6 dali su nam JoS:
gospo<la Nada Rakarii iz Zagreba, Udruga

hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
novobukovadki obrtrik Ivica Zupan te op6ina Nova
Bukovica.
Svim donatorima iskreno zahvaljujem
NaslovDica: Uatogasna
1910. godine

Ovaj tuoj

je

lpica DVD-a Kozica

kupljena

tiskaD u 600 primjenka

&

ryrffiEaa

urednik: Ivan Novakouii
stmdnici : Dmgica Suuak,

prof
Pear,Za*ouii pmf

Iektor: Zodca Uarya, aasbwik hMatskog

kzika

Gnfrika priprena : CALCO Sktita
Izda+ad: Ivan Norakouii
Fim ne ijski pokrouitelj :
Gradsko poglavarstvo gnda Shtine

os-r.6nie na vrlo./st an'

Zdenko Barisic

305 GODINA OD
PRVOG PISANOG
SPOMENA MJESTA
KOZTCE

(1698 - 2003,)

Kozice todno stlre r ieroia tn o ,rciemo nikada saznari. naroiito nakon ncdarnog arheoloikog
otkriil na brclu <Jirntsc)' o loteir smo nisrli u proilom broju <Ko/iikog glasnika)).
Da ;e nodsietirtto n:tktttko iz ntr iiesti sela od dolaska htraka na naie proslore. (Koriite su
podac'i otl naitg hrt at\ko!! poujesnta'itra dr lve i'Ialurana).
Vlenietno. nalkasniie. poctctAt)n l-113. -godine bio je u Onhovici osnovan Kadiluk (sudskl
kotar) s Ka<lilwn (sucem) ne.:elu. Pn ih ltodina o,l uspostave osmanske vlasti u sustatu orahoviikog
Kadiluka bilesu nahiie /upravna oknir:t t Orthovica, Sopje. lltikleui, Bukot ic:t, CaJat ica, Moslauina,
Golinci i \hlltctyo. tlok.lc nahija Voiit hila u sustat u Kadiluka Po2ega. Poznato je da su do tada na
sJatinskom dastclinstvLt )ijeli prete2in' Ilrvtti koji su bili katoliike ujere. Pod najezdom Turaka
starosjedilaiko rtxnowtiitvo bje2i prenn zt1,rdu. )ia pusto zcmljiitc u Orahotici. Slatitlskom
vlasti nascllavale Vlahe,
Drcnorctr. Vctiinu. Slatini. Sopiu. Bukovici. il,tikleuiu i okolici. osntanske
"-u
koji su l-11-1. godinc iinili znalan dio stanovni:tr,a. Kakva jc bila njihova uloga u zakonskoi odtedbi
iz iste go.line se kaze. spomenuti su naseljeni na praznim mezarima (obradivo zemljiite) u
pognniinotn vilijetu (upravno podruije) i obraduju ih. Neki se bave zemlforadnjom, aprotuvnjednosl
za obradivanjc zemlje i porez na stoL-u prema vlaikom obiiaju. Oni su obvczni na nafuor i iuvanje
ovih granica i nt vrienje slu2be kad osvane carski fennan (Sultanova sluZbena zapoujed). Kao
Knjiiko uporiite Slatina je tada bila nastanjena muslimanskim 2ivljem, koje su uglavnom iinili
plaieni graniiai ili alufend2ijc. Graniiarska posada u Slatini dobivala je 1550. godine plaiu iz
prihoda carske solane Giil Teknr u Mrantomom moru. Slatinsko podruije oslobodeno.ie otl Turaka
16E1. gotline. Poslija dugih stoinu i ietdeset godina fttdinske r'lasti. Slatina i niezlna okolica zauviick
stt osloboderte osmanske dadavine.
U kolovozu 1698. godine udinjen je detalian popis puaansn a i njihove irnovinc. <Priie toano
305. godina zabiljc2cn je prr i pisani spomen mjesta Kozice.)t
Kozice se sponrinju pod imenorn Kozica u 17. a u 18. stollciu i pod imcnom Kositza. Za sada
rnoierno pretpostaviti da ime nije slavonskog podrijetla i da je zasigumo vezano za Sume i drvo po
analogiji sliinih imena mjcsta. Takvih imena mj esta ima, uglavnon. na graniinim crtama otpora protiv

Koliko

Turaka

srr

PROSTAUA 78 - GOD$IIJIGE
llUll-a l(0ZlGE

rs38-200s.
Veliki trud koji su dali dlanovi Organizacij skog odbora DVD-a Kozice 8.6.2003 . godine vj erq atno
ie uii u povijest sela. Na proslar.u je pozvano 200{injak gostiju iz svih dijelova Zupanije, koji, nadamo
se, nisu imali ve6ih zamjerki. Pokrovitelj proslave biloje Poglavantvo gmda Slatine. Kao podasni gosti
proslave pozvani su: gradonaielnica SlatineKsenija Plantak. doZupan DraZen Vujdii, dogradonadelnici
Dragan Badmaga i Milan Asii, Zupanijski tajnik vatrogasne zajednice lvan Kovadevii, predsjednik
vatrogasne zajednice grada Slatine Marko Barur. dopredsjednik Zetjko Mataija i tajnik Milan Stipanii
koj i je ujedno bio doma6in i glavni organizator proslave. ZasluZnim dlanovima DVD-a Kozice podij eljene
su medalje i spomenice za dugogodiSnji rad. VeliL-u zahvalnicu dobioje i <Kozidki glasnik> kojije istraZio
povijest vatrogastva u selu, saduvao sru dokumentaciju u arhivi, napisao katku povi.iest i koz dosadainje
broj eve pratio rad DVD-a. Urednik <Kozitkog glasniko zahvaljuj e na ovom pnznan1 u .
Brondane medalje primili su:
Stjepan Trupeljak
2. Zienko Ki5
3. TomoJadek

Srebrne medalje primili su:
1. Branko Boljevdan
2. Ivica Krznarii
3. Damir Medved

Zlatne medalje
za poseban doprinos
u Yatrogast\.u primili su:
Stjepan Medved

Zlatnu medalju
za pozrtvovnost i
hrabrost primio je:

l.

l.

2.

l.

Luka Zagorac

Ivan Medved

Spomenice
Za l0godina rada u vatrogastl'u:
I . Viktor Kokanovii
2. Josip Podboj
Za 20 godina rada:
Stevo Sobol

1

2. lvicaBoLit,
3. Rajko BoZii
4. Damir Medved
5. DamirFeldi
6. Stjepan Filkovii
7. Stevo Medved
8

.

9.

Zlatko Medved

lvicaHeniz

Za 30 godina rada:
1
Zvonimi.r Medved
2
Ivan Medved
3. Pavo Vandros
4. Zdenko KiS

.

.

Za 40 godina rada:
1. Ivica Kznari6
2. Stjepan Medved
3. IvanMedved
4. Luka Zagorac
5. AndrijaZagorac

f0I0

pro$laucl0 Uodina
lfUlf-a llozica

ATBUM

Toino u 7.00 sati Rajko D2anrja krenuole svoltm
kamionont u kojim su se nalazili ilanLtri Tuhackog
orkcstra iz Vrot itice na s|iranje hudnice kroz selo

U 9.30 sati gone_ie iekao poiasni vod
DVD-a Kozice

Susiedi oko ratrogasnog ddtrd prontelreli stl
ito se tu abiva

Nakon 300 metara orkestar je odednio, u Pomoc
je piskoiio predsjednik DVD-a Zdenko Kii sa

stojont iljivovicom

Djevojiice ilanice DVD-a Kozice stavljale su
bedZeve gostima koji su dolazili na proslat u

Vatrogasna povorka krenula je u crkvu u 9.30
na posveienje vatrogasne zastare

Crl<wa

je

bila puna gostiju

i

domadina

Zupnik Branko Sipum posvetio je novu
ValroBasnu zgstavu

*i
DoZupan DraZen Vujiii, gradonaielnica
Ksenija Plantak
dogradonaielnik Dragutin
Baimaga strpljivo iekaju rad sveiane sjednice

i

Predsjednik DVD-a Kozice Zdenko
pozdravlja goste i iita poviest
DVD-a Kozice

Kii

Na sveianoj sjednici podijeljene su zahvalnice
Gradskom poglavarsrw. 2upanii
dobrovoljnim vatogasnim druitvima

i

Gradonaielnica Slatine Ksenila Plantak
pozdnvlja goste

Gradonaielnica stavlja lentu na zagertl

Zaslu2nim ilanovima podqeljene su
zahvalnice i medalje

U 12.30 sati Profesionalna vatrogasna jedjnjca
iz Slatine izvriila je ujezbu gaienla automobila

Koziika snaie bile su spremne posluZiti goste
ruikom

Gosti su sttpljivo iekaju ruiak

Kuhari Pavo Vandroi i Tihontir \iken sti2u na
vrijemc sa ukusnint iobancem

U Kozicama dva Skolovana
vatrogasca
Koziiko Dobrorolitlo I atrogasno dntitr.o u st onle saslatu ina i dva i*olovana
To su Milan Stipanii i Zdrarko Dudai.

kao

,.1.

trfilan S tipanii
profesionalni

Dudai
odlazi 1962. godine u
sa dinom vatrogasnoB
podoficira. U ikolu ga
ialje DVD Kozice, kada
nakon svoga Skolovanja
postaje dugogodiinj i

duZnost tajnika DVD a
opiine Slatina. Po iinuje
\.iSi \ atfogasni dasnik I
kJase i prr i Zupanijski

zapo\'lednik.

komandir DVD-a Kozice.

u oDram oomovrne
Tijckom Domovinskog rata vatrogasci
DVD-a Kozice bili su dragovoljci u obrani
Republike Hnatske, neki u redovima policije, neki
u narodnoj zaititi, a neki u gardi. U obranu I lrvatske
bila su ukljudena 32 vatrogasca iz Kozica, od kojih
su IvicaFilkovii i Perica Sabo dali i svoje Zivote.

Vatrogasna truba
Clanovi DVD-a
Kozice vjerojatno ne znaju

prva

vatrogasna truba njihovoga

druitva. Truba se nalazi u
Gradskom muzeju grada
Slatine. Trubuje saduvala i
poklonila gospotla Marija

Radzira

Zdravko

Zagreb u vatrogasnu Skokr

vatrogasac radioje u PVJ
u Slatini. a sada obavlja

da jc saduvana

vatro-gasca.

iz Viroviticc.

!'atrogasna truba sluZila je
za pozr! \'atrogasqlma na
ga-ienje pozara i na saiitankc.

9Download original PDF file

Kozicki glasnik 4.pdf (PDF, 13.52 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 4.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000574348.
Report illicit content