Kozicki glasnik 4.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-4.pdf

Page 1 2 3 45652

Text preview


305 GODINA OD
PRVOG PISANOG
SPOMENA MJESTA
KOZTCE

(1698 - 2003,)

Kozice todno stlre r ieroia tn o ,rciemo nikada saznari. naroiito nakon ncdarnog arheoloikog
otkriil na brclu <Jirntsc)' o loteir smo nisrli u proilom broju <Ko/iikog glasnika)).
Da ;e nodsietirtto n:tktttko iz ntr iiesti sela od dolaska htraka na naie proslore. (Koriite su
podac'i otl naitg hrt at\ko!! poujesnta'itra dr lve i'Ialurana).
Vlenietno. nalkasniie. poctctAt)n l-113. -godine bio je u Onhovici osnovan Kadiluk (sudskl
kotar) s Ka<lilwn (sucem) ne.:elu. Pn ih ltodina o,l uspostave osmanske vlasti u sustatu orahoviikog
Kadiluka bilesu nahiie /upravna oknir:t t Orthovica, Sopje. lltikleui, Bukot ic:t, CaJat ica, Moslauina,
Golinci i \hlltctyo. tlok.lc nahija Voiit hila u sustat u Kadiluka Po2ega. Poznato je da su do tada na
sJatinskom dastclinstvLt )ijeli prete2in' Ilrvtti koji su bili katoliike ujere. Pod najezdom Turaka
starosjedilaiko rtxnowtiitvo bje2i prenn zt1,rdu. )ia pusto zcmljiitc u Orahotici. Slatitlskom
vlasti nascllavale Vlahe,
Drcnorctr. Vctiinu. Slatini. Sopiu. Bukovici. il,tikleuiu i okolici. osntanske
"-u
koji su l-11-1. godinc iinili znalan dio stanovni:tr,a. Kakva jc bila njihova uloga u zakonskoi odtedbi
iz iste go.line se kaze. spomenuti su naseljeni na praznim mezarima (obradivo zemljiite) u
pognniinotn vilijetu (upravno podruije) i obraduju ih. Neki se bave zemlforadnjom, aprotuvnjednosl
za obradivanjc zemlje i porez na stoL-u prema vlaikom obiiaju. Oni su obvczni na nafuor i iuvanje
ovih granica i nt vrienje slu2be kad osvane carski fennan (Sultanova sluZbena zapoujed). Kao
Knjiiko uporiite Slatina je tada bila nastanjena muslimanskim 2ivljem, koje su uglavnom iinili
plaieni graniiai ili alufend2ijc. Graniiarska posada u Slatini dobivala je 1550. godine plaiu iz
prihoda carske solane Giil Teknr u Mrantomom moru. Slatinsko podruije oslobodeno.ie otl Turaka
16E1. gotline. Poslija dugih stoinu i ietdeset godina fttdinske r'lasti. Slatina i niezlna okolica zauviick
stt osloboderte osmanske dadavine.
U kolovozu 1698. godine udinjen je detalian popis puaansn a i njihove irnovinc. <Priie toano
305. godina zabiljc2cn je prr i pisani spomen mjesta Kozice.)t
Kozice se sponrinju pod imenorn Kozica u 17. a u 18. stollciu i pod imcnom Kositza. Za sada
rnoierno pretpostaviti da ime nije slavonskog podrijetla i da je zasigumo vezano za Sume i drvo po
analogiji sliinih imena mjcsta. Takvih imena mj esta ima, uglavnon. na graniinim crtama otpora protiv

Koliko

Turaka

srr