Kozicki glasnik 4.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-4.pdf

Page 1...3 4 56752

Text preview


PROSTAUA 78 - GOD$IIJIGE
llUll-a l(0ZlGE

rs38-200s.
Veliki trud koji su dali dlanovi Organizacij skog odbora DVD-a Kozice 8.6.2003 . godine vj erq atno
ie uii u povijest sela. Na proslar.u je pozvano 200{injak gostiju iz svih dijelova Zupanije, koji, nadamo
se, nisu imali ve6ih zamjerki. Pokrovitelj proslave biloje Poglavantvo gmda Slatine. Kao podasni gosti
proslave pozvani su: gradonaielnica SlatineKsenija Plantak. doZupan DraZen Vujdii, dogradonadelnici
Dragan Badmaga i Milan Asii, Zupanijski tajnik vatrogasne zajednice lvan Kovadevii, predsjednik
vatrogasne zajednice grada Slatine Marko Barur. dopredsjednik Zetjko Mataija i tajnik Milan Stipanii
koj i je ujedno bio doma6in i glavni organizator proslave. ZasluZnim dlanovima DVD-a Kozice podij eljene
su medalje i spomenice za dugogodiSnji rad. VeliL-u zahvalnicu dobioje i <Kozidki glasnik> kojije istraZio
povijest vatrogastva u selu, saduvao sru dokumentaciju u arhivi, napisao katku povi.iest i koz dosadainje
broj eve pratio rad DVD-a. Urednik <Kozitkog glasniko zahvaljuj e na ovom pnznan1 u .
Brondane medalje primili su:
Stjepan Trupeljak
2. Zienko Ki5
3. TomoJadek

Srebrne medalje primili su:
1. Branko Boljevdan
2. Ivica Krznarii
3. Damir Medved

Zlatne medalje
za poseban doprinos
u Yatrogast\.u primili su:
Stjepan Medved

Zlatnu medalju
za pozrtvovnost i
hrabrost primio je:

l.

l.

2.

l.

Luka Zagorac

Ivan Medved

Spomenice
Za l0godina rada u vatrogastl'u:
I . Viktor Kokanovii
2. Josip Podboj
Za 20 godina rada:
Stevo Sobol

1

2. lvicaBoLit,
3. Rajko BoZii
4. Damir Medved
5. DamirFeldi
6. Stjepan Filkovii
7. Stevo Medved
8

.

9.

Zlatko Medved

lvicaHeniz

Za 30 godina rada:
1
Zvonimi.r Medved
2
Ivan Medved
3. Pavo Vandros
4. Zdenko KiS

.

.

Za 40 godina rada:
1. Ivica Kznari6
2. Stjepan Medved
3. IvanMedved
4. Luka Zagorac
5. AndrijaZagorac