Kozicki glasnik 5 .pdf

File information


Original filename: Kozicki glasnik 5.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 18:32, from IP address 93.141.x.x. The current document download page has been viewed 613 times.
File size: 11.4 MB (48 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kozicki glasnik 5.pdf (PDF, 11.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


.EHA V&S ISPUTqE
N@C[

[

UNffiSM

SVJETL#

[,T

WAS

t't'tAces,E"@wE .FmNE
,

;-l\l IIKEHISTOJECE

tjsPifBsffiA m@vA

HGA

&Yl. Vl.do 2u

St HL Husqvarna Jcs:rd
.1.1520 S

l,i\1'l N,\

It

'lFr -

'tJ l.\,

N

r

"L)

lLl,\.

ttsrtrra

eEsrtrKA
ZUPA.\A

GRADONACELNICE

\eka Vam

Cijenjeni
gratlani!
Neka vam
2004. godina
bude ispunjena suosj e6anjem,
ljubavlju i poslovnim usPjesima, a BOZLC obiteljskom
blisko56u i sre6om.

nastupaju6i boZi6ni
i novogodiSnji
blagdani doncsu
obilje blagostanja i
BoZjcg blagosloYa.
Syim iitatcljima Koziikog glasnika kao
i sYim Ziteljima virovitiiko - podravskc
Zupanije, Blagoslovljeni BoZi6 i sretnu
noYu 2004.godinu Zcli iupan Virovitiikopodravske
ZLc.*:

Zupanije.

ins Polj lvan llegovic

cRADor.\aEL\lcA:
niPh Kscnija Plantrk

GRADSKO VIJECE I GRADSKO POGLAVARSVO

GRADA SLATINE
Zele svim sradanima

SRE,TAN BOZTC I USPJESNU 2004. GODINU

SVIM STANO\TNICIMA OPCINE NOVA
BUKOVICA I VJERNICIMA
LIIpp. UZNESENJA BLAZENE DJEVICE, MARIJE

ZErt snp,raN Bolrc I SRETNU I
BLAGOSLOVLJENU 2004. GODINU
POGLAVARSTVO
OPCINE NOVABUKOVICA

RIJEE UREDNIKA

SADRZAJ:
e estitke

2

Rrjed urednika
BoZii i samoca
Svetkovina BoZi6a
Kratke boZiine pride
:
zupa -1\o\ a b uKovlca

3

Stara poslovica
kaze: Svc Sto je lijepo
kratko traje, a tako ie
izgleda biti i sa naSim
Kozidkim glasnikom.

4
5

fi

8

Izvjeiic novobukovadkog nadelnlka t0,
t2,13
Izbori
95. obljetnica Skolstva u Kozicama 14,15
t6
Za Veliku Gospu i Rokovo veseio
17
Upoznaj svoje selo Kozice
Sara

l8

Kozidki mladenci
Iz povijcsti Kozica
Doiek Nove Godine
Prornocija knjige
Majstor za tamburice
Stari nazivi ulica i trgova
Obrti koji izumiru
Savjcti dermatologa
Povodom dana Seierne bolesti
Zanimljivosti

20
21,24
25
26
27
30,31

Trenutak poezije
Petnaest godina druZenja
Uzgojio sam oko 3000 golubova
Zeljkovi skupi Ijubimci
Lovadko druStvo "Jelen"
Marina svestrani sporlas

36
31
38
39
40

IIumor

^1
43
44.45

Hurnoreska

Blic vrjcsti

riic

nisam u
nancirati
rnoguinosti
ovaj list, a dio novca
ito dobivamo od
grada. biti ie nam
uskoro ukinuto. Grad
Slatina uskoro trcba dobiti sloi list tako da i tal
dio linancijskih sredstava nedemo dobiti. Ako
Koziiani budu htjeli imati i dalje svoje glasilo,
o tome ic se morati pobrinuti novi mjesni odbor,
odnosno donijeti odluku o financiranju. NaS list
bio je omiljen, ne samo kod Kozidana, vei i
Slatindana. a i iirc. Uredniitvo lista zahvaljuje
svima onima koji su nas do sada financijski
pomagali.
Svim Kozidanima i iitatcljima Kozlikog
glasnika Zelim sretan i blagoslovljen Bozic te
sretnu i uspjeSnu novu 2004. godinu.

Ja osobno

6,1

33

Urednik:
Ivan NovakoYi6

35

41

Urednik: Ivan Novakovii
Suradnicr: Dragica Sur ak.prof
Petar zarKovrc,prol
Lektor: Zorica Varga,
nastavnik hrvatskog jezika
Grafidka priprema: CALCO Slatina
lzdavad: Ivan Novakovii
Financijski pokrovitelj:
Gradsko poglavarstvo grada Slatine

RADIONICA TAilSUNA
OVAJ BROJ JE TISKAN U
7OO

PRIMJERAKA

Tambure

lllaric

vl. Kregimir Maric
33520 SLATINA

CROATIA
N Tesle 1

fel: +.385 33 551 440
Mob: ++ 385 91 585 4483
gldsriA

BOZIC I SAMOCA
,

,

daj, BoL,e,
nikome da tuguje
<<Ne

taj dan.
Svakome daj
ljubavi da ne bude
sam!>>
BoZia Je. znirno. obitcljski blagdan i

sli

ga 2elc pro\ esli rlr.du s\ olrnr nrjbli2iLna. I-r1cpa.ie to fadjci1a

okupljanja r.rko obltciiskog ognjilla. slola, bo2icnog dncl. f inr sc da 1u I su\relreno drust\t podrzava. rll
l)oticanaje takoder lihnskim i komercijalnim prikazi\ an]em Bozlcn kao okuplianjr obileljj oko bora. poklone.
lclevizije i bogatog slola- (lolo\o da postoji iurperali\ sla\ljcnti BoTlce na toano odrcdcni naain i u todno
odrealeno1n ozraiju.
No. postoti idruga strana mcdaljc. U sjeni g.ohornog osnjeha Dieclt \haza, mnogi plovode Boiii
LL osaln1. trez obitclji, daleko od nJ. ili otualeni ocl blizinc obrtcljskog ognjiita \Jrrugr iu zrtL, rtzoa3rini.
smatraju da gubc ncito bitno u 7r\otll. trslccqu besrnrsao itcrcl njiho\ih problcrnr- tlr r-e.rrl ncuslrrrr-ni:r
imperativom slallicnja Bo2iia Ll obitclir. uzfokLrie nnoga sanrouboist|a. \lnogi. daklc. oiekujLr boTicnt
os.jeaaj prihvaacnosti- topline. zaladnistla. \o. budurjr da ic Io Tclia za utjehoDr od slrarrc ljudi. ona nuzno
rurora radunati s razotaranjern. Co\'jck, bez obzira provodio Bozii u broinoi obileltr uz loplinu ogrjiita ili kao
ploslak na klupi autobusnog kolodvora. ostat 6e razoaaftn ako sn]isao BoTiae tfazl u ljudskol utjcst
Danas obitclj icsto igra ulogu inltnnog gnijezda u kojem se s\'i 2.lc ogrijati. a nirko c donosi tophne
je
Ako to gnijezdo lako zapletcno u stYarnosl ovosvjctske prolaznosti: akoie to pletivo tako gusro da gnijezdu
zatlara dotok nebil, ono ce bitr mjesto samoie bez obzira na brojnost ilanor l. Otudcnost je. daklc. probletrl
koji obitclj sama ne ruoZe jesjti. Sarn je skitnica na kolodvoru. ali su samr ilalovi obitc]li ako Ih povczulu
sarro boii6ni stol ipokloni.
S takvorn se sxrnoiol'n \ alja suoairi. Valja raskrinkati irnpcrariv bora. poklona i hranc u s\'on nicilo\'otn
sifornait\1r i posta\ iti irnpcratir r |h oyog pseudoimpcrativa. a to je: suoai!i s\'du salrocu s oniln ilo Boila Ll
svojoj biti iest. Zato valia prigrlili svoju sarlocu.jcr ona-ic znak da narr Bozia lfeba. Ako ne osjeiant sanrocu.
BoTii nri nerna lto ponudilr Ako iu pliznam. mol obzor dobila drugu dirrenziju. Osanllcni ao!]ek advcnta
iorlck.jc vclikog iiieki\ rr!ir i n.zado\ oljstr a s rnalenim. On u ovom svijctu ne tra2i BoZii ler zna de ga tu nc
moZe naii. On sc podsmjehuje izlozrna koji mu zele poruaiti da snLicg. bltcsla\ ilo ukraso i bouata trpezr iin.
BoZia. On. priznavSi sarnodu. rei sluti pravi BoTii iu njegorom se srcu zbiva eudo Bctlehenl. lsti on].ll tsog
kojije prih\rho postati ao!jckom. prih\,aia sarrroiu ao\jeka tra2itelja i postaje mu bhz u dubinama trjeqova
trrzenjr. koje nitko osiDr lloga ne moze rspuniti. Tako se Isus rada u srcu ao\Jeka koti ie pogleclao u sprljrt
sr oje samoie. oaistio iu od laznrh utjeha i priznao: (Ja sam u biti zaista sam i 7a svoju samoau Zelin pravi
hickl'. Tck kad dolcka dotakne ljepota i blizina Utjelor ljenja on Yile niie sam. icr Bozic se mala u njcgovu
Pfcd olakvirn dogadajerr samoia be: obitelji biva obcskrijepljena. a s.rroco
samoia.

r t)bileljipreslajebttr

Piic: Draien VargaSerit
Koziiki glasnik

SVETKOVINA BOZICA KROZ
POVTIEST
Iz kalcndarskih popisa snrti r rskih biskupa r uruieuiku rz -r5-l godrnc. proizllzr da sc IloTla.llrlro
u Rjnru 25. prosinca \ea.136. godine. Urodenlc orog Krisll:i\oS bhcrlarr:r Ll llfad I).rnl1Lrnrei'r :c kao |eukcija
ril11skc zajcdnice proti\ drza\ osposanskogblegdana."-\r7rr7,/i\'Sr'/irriri,/r"1blils(linlrl,(l!-lrjellcpobJedr\og
Sunca). Sto lia je ll-1. godrnc blLr u\eo car \urclit]tr rir irlit h.!n :uniu iz I rrc.c u Sifljt. lradltjLrar sc da
6c tinte uavrstiti s\ojc gol.nro carst\o \a sic\crnot prrluloltr j. ll. l)f!,.iu,.r I)iJ,lultrl nr,e i rtljkraci tlan u
godini. 1q dan neTi|amo zilrskirn solslrciicm \irko)r t,.!iic iuna.',.1 |LLIrrrlir r:.1 ,,lrTriftu:\c \ rSl r vlia. pa
dani postalu dulji a noii kraie. Pr-cnra rinrskon lalan,:lrru zimski solsiicri l:rdir od lj PlLisincr. |a su k)gil
dana l{irnljrni (pogani) sla\iii Danncpobjcdi\oS sLrncr llo r,'qir i. ,hnu sLLrce lro .Lrrrrirnlo". I olrda sc tol(a

darlarlrodlloll.dabrnasta\iloIlJti'Po5Iojijedrrlrt1rLLgr.l.o||ill(lirLr.l.lnkL|
u l- st. S\ijetJe sl\orcn 25. ozuJkir. na
proljetnl ek\inocil. a |jero\illo sa da
je toga dana Isus unrro. Buduli da 1c
Lr IsuslL svc sa\rieno. oD Je tog danr
i laict, rj. rijca je lrjelorn postala. pa
sc onda, logiano. rodio 25. prosnlca.
Rnnski Boiia sh\l rodenjc Krlst(^o.
dli r poklon pastira i mlldraca. {c
pokoli ievinc djcce. Kad se Ll Rirnlr
poaeo sla\rti 6. srleirja. olrda sc toga
danr (tl. 6. L) posebno spolnrnjao
poklon nrudreca. a 25. se proslnca
slal\ ilo sa o rodenje Krislo\ o i poklon
pllstira. Kadaje lstok prihLatro Rrnlskl
Boiia 15. prosmca. onr su toga dirna
1'rtricli slaviti s\a tri otajsna: foLJenle
Krist0\ o- poklon pastira i pokloi
rrurl aca. Danas je u Isloeninr crk\ alDa
6. sijcdnja salro sporDen Krisio\ a
krilenja. Rurrska sc litufgUa 6. sijcanla
sponlinJc obla!licnja Krista sri llaroclima iKrlsftr\e krilcnjr. x Lrli(|1.' I .'nJil Ll Klrnr gl)ilt-lskoj
),la zapadu je BoZii ledinsncn: pred\ rdar). iu alk iilllr rrli!' rrili l.rlrtcnti|. rrtr:e ponoakd (rri!.\/r
lrr rroclt,). mrsa zornica \tttissl] in tt-a1d). idanla nrisa l/,iJr.r i,r rl;('r I foiccinlr sc n.l BoTia sl1l\i]i selno
danja nlsa. ]\_akon Bfeskog sabore (,1.1t.) na kqcrr.ic \irfi]u IfL)glrilrri B,r!oi-r,Jirolri. sil!l edcn3. e Lr Rlnlll
bazilikaSv.rcN4ariie\elike,auslijedeiemjestol.iL'ru Lrz ntLr \r!r,rd.)r r ofit(r'r u lrsl L.ctlr-hcrllskihjaslica.

'lakosedoslollapomisaodaseutomoratorijutrnoii

l_ll5 p:o'rll!3'lJ\Ililiib\r!oiluTickl')IuIlctlehetrlLl

tJ Ililnu se 2i. prosinca lakoLler sla\ile i s\ .\Dirslilr'iia u n.llzLnt,l bltztliet To l. bio l)osclrlrn blaediln za
bizanrskc velikodosloJnikc (koii su lada bili prcd5tr\nr!r sluTbcrrrrg rlaJl1lr brzurl!kog crtfsl. fako 1c papa.
dabr podastio. na Bozia uluropr\o ilxo sla\rlr nlisu u l.irzrl]k!r s-, 1r)a.t.lzite lnkr)1.- lteslslr boTicna nllsa
zor-nica. koja .je ostaLa i kad sc r iie nrje poscbno \h\ rl.t \\ \r1;ts1r171.lil \li:a l'liiotirt sc sla\ina\cicr l'+
prosinca; keo ito s\e !elike s\ctko\ine (Uskrs. Pelltr il'lr\ilo. [',rn Krsirtclj. \ililr (iLrrpa) imqju sllrjLr
misu bdijcnja. tako i Bozia. ntakar ima inrisu ponocLu L. preksr ic o\'l nrisx |oslal:r 17\. (|niLla ponoakat
7e djccu istarue osobe kojrma bi bilo preneptrrno iloii nlL porroiko S\aka .rl aetirl rttlsc inta s\ojc obfasce
molitaYa i aitanja. Iz brqnih tcksror a bo2icnih rrisa oiito te da sc BoTrc ila\ i klro blilgdin naseg otkuprtclja.
iako jc orrlje u prvorn planu utjclor ljenja. \o isliac sc lu posebrlo r fx:lrrlri olaj\1\ o. Poilo ic 7i\!1 DJavlcc
\larrjc ncrastavljir o po\ ezai s otajsn olr Krlsto\ a uriclo\ ljenie. nieno se inla rTriiilo sl-ronnnia i u unlelcilna
euhalistrjske lnolit\'c. dok joJ se spolncn posebicc sh\ r 3 dan boTlanc oinlllle
Pri p rent io :,1 os ip Fi I i7 tr ic
5

KRATNCE PRNCBZA
Obradila:
Ivana Novakovi6, apsolvent teologije
Ova bi priia trebala biti kao isvaka druga prita bo2iIne ternatike.
Lad se kaze: Bojitrd prla,:7. odnah nam dolazc na um pritc u koirrna ncka sretna obitelj slavi badnju vederu
u svom toplom domu. dok sc \ ani. na sniiegu smrzar a neki siromah. \ekiura pak dolaze na unr lilnski likovi
poput Scroogea ili Gnncha. No ova priia niie nastala da bi hlmski producenti njorre stjecali slavu ili da bismo
qcdnima pridali kako.jc to bi dobarili loslih.\astxlaJeunaroduikaotakraposlojiisasobo nosi svo1u
poouKu.

klalj slario rodendirn. Da bi pokazao s\.oju lnoi i bogatstvo, odludio je
kaljevc i pokazali im raskoS svoga drora. Oni su doili iz svih hajeva svijeta, donijcli rnu

Kaz.u da.ic jednom neki

ugostiti sve ostale
poklone iuZivali u sveaanoj gozbi pnredenoj njemu u aast. Odlednom, usred slavlia, kralj doma6in primijeti
da Disu prisutni svi pozvani kraljevi. Nedostajala su tri kalja, koja su se uputila na neko pastirsko mJesto,Jer
se pridalo da bi se ondje trebalo dogoditi iudo. Sr i su to duli. no nisu na to obracali pozornost. Pridalo se o
predivnoj zvijezdi kojasekreaekaonekiputokaz.alitkobito\lero'.aol Sr isu bili urjerenidajetojoiicdna
puika ianiSljotina.
Bilo kako bilo. tri su kralja nedostajala. Sto Je s njimal' I dok su ostali kalje\r uzi\ali sve najvccc loaasti,
ovi su se toga odrekli i slilcdeii zvijezdu pronaili su dijete. LeTalo jc u jaslicanra. a lice mu.je srjalo ladoiiu.
Ubrzo su i ostali kaljevi doiuli daJe puika izmilljotina zapraro fra\a istina. no nisu sc rnogli odvojiti od
kraljevske gozbe. Takoje dijete ujaslicama donijelo radost tek nekolicinr pastira i ouo1 trojci kaljeva koji su
spoznali bjt pravc srcic.
Takoje i danas. Tko uopie zna sla|rIi. ali i istinskr sebe priclonosiri rom sla\lju? Na kojr nadin uzivati,
kako se odnositi prema drugrma? Da li bi se to sla\ lje trebalo oiitolati samo na nricrn lrcu? i or.iek i sarn. kad
neito slavi, pNobilno misli na raskoS koje bi to slallje trebalo u konainrci ispuniti. Opet posravljaln pitanjei
Zar se tu ne osje6arno kao ovi brojni kraljevi koji su doSli na slar ljc nc r jcmjuii skrorrnoj priii. u nekom
bezvrijednom pastirskom selu? Tako mozemo i danas sta!iti u njiho| polo:aj u 2elji za raskoii- plelijepinr
plolaznim stvarima.
Razmislimo malo gdje je nestdlo to skJolllDo- jednostar no. a daDas i iesto odbaieno slavlje rodenja
rnalog djeteta u jaslicama.

(K. Ilorrrnel)

o\o pismo:
(Dmga mamal
Konadno sam se ponadao da ies boziine blagdane sprolesti kod nas. Ali, n:srno.loi dovriili kuiu,
kako smo nakanili. Sve je neaisto, razbacano. nedogotovljcno i skuieno. Na2alost, ncnramo tc gclje':r. r'ttti.
S1!cdcic godine - obeiajem - s\akako aes doci k nama- ZelirDo ti srctan BoZii i Novu (iocliuL:'
Slijcdcic godinc srr le napisao o! o:
(Draga mamal
.-.:elikom
I ovo bozidevanjc s toborn norarro odgoditi. l)olazi naln poslo\ ni pn ..robitelji. Shva6aS - bit ic ih puna ku6a. Znan da me mzrinijei. I i .i rlr. L:. : .,
,':::n BoZiil
JednaJc starica, pred sam BoZia. od s\oga sina dobil.r

-l

vol i.

.

.,

Treae godine u pismu je stajalo ovo:

(Draga namal

Koziiki glasnik

tsOZNCNB DANE
Zaista nemamo sre6e! Otiilo nam je gnjanje. BaS u najgore vijeme. Ne znamo kada iemo ga popraviti.
Nc mozemo te primiti na ovu hladnoiu. Jo! bi nam se prehladila. Znai i sama kakvi su lijednici za Boii6 i
Novu Godinu. Morano ti, eto, boziine aestitke poslati postom. Do skorog vitlenjal Tvoji...>
Posljcdnje pismo - za koga znamo - sadrzaloje ovo:
<Draga mamal

Prvi put ne mogu doma doiekati BoZii. Lijednici su mi - radi moje potpune iscrpljenosti - hitno
propisali zimske kupke u toplicama. Putujem ovih dana. Ne6emo se vidjeti ni ovoga BoZiia. Vrlo rnije Zao,
ali sto si mogu pomoii? Svako dobro i sretan ti BoZi6! Tvoj...))
Sto mislite, kakvo ie pismo ova majka - akoje Bog pozivi - dobiti od svoga sina ovoga BoZiia?!

(Ruska narodna)

je gospodin Radek jedini postolar u gradu - ustao veoma rano. Uredio je svoju radnju, nalozio pe6 i
prosfio stol. Danas neae niSta raditi. Danas, naime, oaekuje \Tloga gosta. Sam ie mu dragi Bog doii u pohode!
Jutros

Sinoi mu

objavio u snu i rekao:
iu biti tvoj -sost.
I sada gospodin Radek mirno sjedi u toploj radnji. Podboaio se na stol i slusa kako mu srce uzbudeno i
radosno kuca. Neaiji koraci pred njegovon radnjom trgru ga iz misli. Netko kuia na njegova wata.
- To je on | - pomisli Radek, tlgnu se i poskodi prema !'ratima.
Bioje to stari listonosa. (ld zime su lnu pocrvenjeli obrazi i poplavili prsti, pa se doSao ugrtati uz toplu
pcc i popiti koji gutljaj toploga aaja.
- IIvala gos'n Radekl BaS miJe pnlalo - rctc na odlasku listonoia.
Tck sto Je listonosa otiiao. Radck jc brzo sve pospremio i ponovno prckrio stol. Primaknuo je stolicu
bliie proToru da bi mogao vei rzdaleka vidJcti gosta ko.ji mu ima doii. Obciaojc doii, i samo Sto nije stigao.
\tc )c bilo podne. r Bog Jos nUe slrgoo.
Radek iznenada pod svojimprozorom opazimaliSana. Promotriv5i bolje, vidjc kako:nu niz obraze kaplju
suze. Radek ga pozove k sebi i posjede u krilo. Djedak mu isprida kako mu se u gradskoj vrevi izgubila majka,
a sarn ne zna puta svojoj kuii. Radek uze papir i napise:- Molim, aekaj mel Odmah se vradam! Poruku ostavi na
stolu. Uze djedaka za ruku i, ne zakljuiavii vrata, povede ga njegovoj kuii.
Kako je put bio neito dulji nego itoje mislio, Radek se vmtio tek u sumrak. Protrnuo je od straha, kadje
opazio tragove pred vratima. No, brzo se pribrao; srce mu poskoai od radosti - Bog mu je ipak doiao u pohodel
Ne usavsi u svoju radnju, Radek natas podignu oii prema nebu i na prozoru iznad svoje radnje opazi
Zalosno lice Zene kako umomo prornafa ulicu. Radekjoj mahnu rukom i ona otvoi prozor. Izjadala mu se kako
vei noiima ne moze spavatijerjoj se mali Perica tesko razbolio. Ved je svasta pokuiavala, ali groznica nikako
da popusti. Zivi sama s djetelom. Muz joj se pred koju godinu poginuo u nesreii.
Gospon Radek je bio dobroga srca. Uze nekoliko toplih ruanika i popne se u njezinu sobu. Zajedno
su vlaiili rudnike i omatali djeaakovo tijclo koje se treslo od gromice. Radek je sjeo do djedaka na postelju.
Urnomoj Zeni treba malko odlnomVei je davno prosla ponoi, kadjc Radek siiao u svoju radnju. Umoran i zalostan spremao se na podinak.
RazmiSljao je o minulom danu; svcjc pripremio, budnoje iekao - a Bog ga ipak nije pohodio.
U polusnu du.je glas. Bio.jc to glas Bo2ji:
- Hvala, Radck! - rcdc. - Hvala ti Sto sam se kod tebe mogao ugrijati! Hvala ti Sto si mi pokazao put i
poveo me kuiil Hvala ti ito si me tjesio i bdio nada mnom!
Hvala ti, Radek, Sto sam danas mogao biti tvojim gostom!
se

- Radek, sutra

Koziiki glasnik

MATERIJALNE DJEI-ATNOSTI U ZAPI NOUA BUI<OWCA
TIJEKOM PROTEKLE 2oo3. GTODINE
ldude, 2004. godine slavi se stota obUetnica od izgradnje Zupne crkve u Novoj Bukovici Zbog toga
smo poduzeli opsezne materijalne djelatnosti koje su izmamile mnogo novdanih sredstava.
urealena crkva u aetekovcu
- ureden podij ispred Zupne crkve
- oblozene stepenice u granit
- uedlcn nogostup oko crkve i Zupne

kuie
- uredeno parkiraliste ispred crkve i
Zupne kuce
- sagradena sjenica u Zupnon dYoriittl
- poduzeti gradevinski radovi u spajanlu
vJeronauene

dvorane i kude pokaj nje
adekvatno ozvudena crkva
nabavljene stolice za crkw
- ovih dana otpodinje sadnja aempresa

u

cinktoru crkve
U planu su sljededi poslovi:
Novi izgled crkvenog dvora
izgradnja postaja Kriznoga puta
- sanacrja temelja crkve
- izrada hrastovih poboinih vrata na crkvi
- t'asadiranje kuie dasnih sestara i uvotlenje adekvamog plinskog grijanja
- urealenje crkve u Kozicama, Miklcuiu i Miljevcima
Sva ova djela mogu biti dogotovljena uz pomoi vjemika koji imaju osje6aj da od onoga sto imaju'
dio odvoje za zajednidko dobror urealenje crkve kao kultumog spomenika i Bozjeg doma kojije skola u
kojoj se udi ljubiti Boga i bliznjega svoga.
Svima koji nam dine dobro molitvom i materijalno, IryALA i Bog uzvratio!
Zupnik Branko Sipura

Sretan BoZi6 i Nova godina 2004.
Novoro<leni Kralj mira neka i ovoga BoZiia obdari svojim mirom vas, ditateue
Kozidkog glasnika i vaie najmilije. Taj mir pratio vas i u nadolazeioj 2004. godini.
To Vam Zeli i uz izraze po5tovanja srdadno pozdrav.lja

'

1*

LupnikBrankd Sipur

il!

g

,t

Koztakr glasnik

KRISKINDLE IZ T929. GODIIE
U nasim sclima obidaj je da se djer: z: Badnjak oblade
u kriskindle. Da je to :trri "l-r.i . J-jr\o Jc i sa o\e
fotografijc koja je snimlje:, .::i. g,rJrne u Novoj
Bukovrci.
U kriskindlama su r J. r': -i. f@a.Dke. Prva slijeva
je Ana Sunni. :-J,-. lab r lt-tzeta Fi5er, udana
Filko\ ic. Ir-.:. :: .

IZVJ ESCE OPCINSKOG NACELN IKA
TOME JAMBRESICA I CESTITKA
reii za ovaj svedani bozidni broj sve
oniljenijeg Koziikog glasnika, u predvederje

U naselju Brezik prosvijetlila je nova javna
rasvleta ko.;u je u potpunosti sa 45.000,00 kuna

najvedeg katoliakog blagdana BoZiia i na kraju ove
2003. godine?
IGaj godineje vrijene da se sumira ono stoje
tijekom godine udinjeno, a i da se planira ono 3to 6e
biti uradeno u godini koja dolazi. U nekoliko reienica
to iu ja i udiniti.
Podetkom godinc uposlili smo konunalnog
rddnika i re,,ullal logr jc da su nam sve Jatne povrilne
i sva groblja na podrudju cijclc opdine urcdcni kao
nikada do sada.
U komunalnoj infrastrukruri dovriili smo
spojni cjevovod N. Bukovica - Miljevci u duiini od
2144 m, tako da moguinost prikljuaka na plirku vodu
imaveii dio Miljevaca, a Dravska ulica sigumo dobiva
vodu 2004. godine jer ove nije bila gotova projektna
dokutnentacija i gradevinska dozvola. Ukupna

financirala opirna Nova Bukovica- Narednih godina
takva rasvjeta bit ie postavljera i u svim ostalim
naseljima opiine.

Sto

VzuJEDNOST INVESTICIJE JE OKO 600-OOO,OO
KUNA. Od Fonda za rcgionalni razvoj osigurali smo
300.000,00 kuna bespovratnih sredstava, a ostatak
ie osiguran u Hnatslim vodama i proraiunu opainc
Nova Bukovica. U izradije projektna dokumentacija
za naselja Dobrovii, Donja Bukovica i Bukovaaki
Antunovac i barem jedno od njih 6e dobiti vodu u
godini koja je pred nama.
Osim toga, radimo na uredenju poduzctnidke
zone (Topolakn, za ito smo od Ministarstva obrta
malog i srednjeg poduzetnist\'a u ovoj godini dobili
220.000,00 kuna bespovratnih sredstava. U prvoj fazi
izgradili srno cestu u ulici Topolak duzine 500 m.
Osim te ceste, izgradili smo i cestu ispred nekoliko
kuca, JuTrne 57 m u Kolodvorskoj ulici.
U naselju Brezik pros\ ijellila je no\a javna
rasvjeta koiu je u potpunosti sa 45.000,00 kuna
financirala opiina Nova Bukovica. Narednih godina
takva nsvjeta bit ie postavljena i u svim ostalim
naseljima opiine.
Izmijenili smo kroviite na zgadi op6ine. a
ndrednrh BuJina namJeravamo s k\alitemiln criiepotn
prek-rrtr c'Jeli Dom kulrure. kojije sigumo po cstetrct
i funkcionalnosti jedan od vodeiih u Siroj okolini.
I na ostalim seoskim domovina izvrSit iemo hitne
\anacije. d nakon loga I k\alilelne adaplac'Jc.
lJ naselju Brezik pros\ijetlrla je no\a ja\na
rasvjeta koju je u potpunosti sa 45.000,00 kuna
financirala optina Nova Bukovica- Narednih godina
takva rasvjeta bit ie postavljena i u svim ostalim
naseljima op6ine.

Naaelnik oD6ine NoYa Bukovica
Tomo JambreXid

Ianl.Jcnili smo kroviitc na zgradi opalne, a
narcdnrh godrna n:rrnlera\ arno . k\ alilelnirn criicnorn
prekriti cijeli Dom kulture, koji je sigumo po estetrci
i funkcionalnosti jcdan od vodeiih u iiroj okolini.
I na ostalim scoskim domovima i^riit aemo hitnc
sanacije, a nakon toga i kvaliletne adaptacije.
U korektnoj suradnji sa nasom zuporn i
zupnikom Brankom Sipurom, u skladu sa svo1rm
mogudnostima i potrebama crkve, pomogli smo
instaliranje novog kvalitetn{eg ozvuaeda u zupnoj
crkvi, kao iozelenjavanjLr okolisa crkve sa cca
22.000,00 kuna. Naseg vnjcdnog i poduzetnog
zupnika opaina ic i na dalje podrzavati.
MjeStaniNove Bukovice s\,jedoci su nastavka
urcdenja groblja u Novoj Bukovici. Nakon 1964.
godini, prvi su put uradeni neki zahvati na urealenju
prekasne kapelice na groblju. lzmijenjenoje koviSte,
uredena fasada i, u kapelici, kao i uz centralnu staz.l
ispred nie, instalirana rasljeta. Osim toga. asfaltirali
smo i drugu glavnu stazu na groblju, a 2004. godine
namjcravamo spojiti te dvije uz ogradu pored ceste
Vei ovcgodine, a to 6emo diniti i dalje, ukraiavamo
goblje raznim tujama, demprcsima i drugnn
cmogoriinim biljkama. r\'aredne godine veiu paznju
posvetit iemo uredenju mrtvaanice. Osim toga, u
izradi je projektna dokumentacija i ishodovaqe
graalevinske dozvole za mrtvatnicu u Miljcvcima,
Nastavak na str. 10.

Koziiki glasnik


Related documents


kozicki glasnik 5
kozicki glasnik 7
kozicki glasnik 11
kozicki glasnik 2
kozicki glasnik 8
kozicki glasnik 3

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kozicki glasnik 5.pdf