Kozicki glasnik 5.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-5.pdf

Page 1 2 3 45648

Text preview


BOZIC I SAMOCA
,

,

daj, BoL,e,
nikome da tuguje
<<Ne

taj dan.
Svakome daj
ljubavi da ne bude
sam!>>
BoZia Je. znirno. obitcljski blagdan i

sli

ga 2elc pro\ esli rlr.du s\ olrnr nrjbli2iLna. I-r1cpa.ie to fadjci1a

okupljanja r.rko obltciiskog ognjilla. slola, bo2icnog dncl. f inr sc da 1u I su\relreno drust\t podrzava. rll
l)oticanaje takoder lihnskim i komercijalnim prikazi\ an]em Bozlcn kao okuplianjr obileljj oko bora. poklone.
lclevizije i bogatog slola- (lolo\o da postoji iurperali\ sla\ljcnti BoTlce na toano odrcdcni naain i u todno
odrealeno1n ozraiju.
No. postoti idruga strana mcdaljc. U sjeni g.ohornog osnjeha Dieclt \haza, mnogi plovode Boiii
LL osaln1. trez obitclji, daleko od nJ. ili otualeni ocl blizinc obrtcljskog ognjiita \Jrrugr iu zrtL, rtzoa3rini.
smatraju da gubc ncito bitno u 7r\otll. trslccqu besrnrsao itcrcl njiho\ih problcrnr- tlr r-e.rrl ncuslrrrr-ni:r
imperativom slallicnja Bo2iia Ll obitclir. uzfokLrie nnoga sanrouboist|a. \lnogi. daklc. oiekujLr boTicnt
os.jeaaj prihvaacnosti- topline. zaladnistla. \o. budurjr da ic Io Tclia za utjehoDr od slrarrc ljudi. ona nuzno
rurora radunati s razotaranjern. Co\'jck, bez obzira provodio Bozii u broinoi obileltr uz loplinu ogrjiita ili kao
ploslak na klupi autobusnog kolodvora. ostat 6e razoaaftn ako sn]isao BoTiae tfazl u ljudskol utjcst
Danas obitclj icsto igra ulogu inltnnog gnijezda u kojem se s\'i 2.lc ogrijati. a nirko c donosi tophne
je
Ako to gnijezdo lako zapletcno u stYarnosl ovosvjctske prolaznosti: akoie to pletivo tako gusro da gnijezdu
zatlara dotok nebil, ono ce bitr mjesto samoie bez obzira na brojnost ilanor l. Otudcnost je. daklc. probletrl
koji obitclj sama ne ruoZe jesjti. Sarn je skitnica na kolodvoru. ali su samr ilalovi obitc]li ako Ih povczulu
sarro boii6ni stol ipokloni.
S takvorn se sxrnoiol'n \ alja suoairi. Valja raskrinkati irnpcrariv bora. poklona i hranc u s\'on nicilo\'otn
sifornait\1r i posta\ iti irnpcratir r |h oyog pseudoimpcrativa. a to je: suoai!i s\'du salrocu s oniln ilo Boila Ll
svojoj biti iest. Zato valia prigrlili svoju sarlocu.jcr ona-ic znak da narr Bozia lfeba. Ako ne osjeiant sanrocu.
BoTii nri nerna lto ponudilr Ako iu pliznam. mol obzor dobila drugu dirrenziju. Osanllcni ao!]ek advcnta
iorlck.jc vclikog iiieki\ rr!ir i n.zado\ oljstr a s rnalenim. On u ovom svijctu ne tra2i BoZii ler zna de ga tu nc
moZe naii. On sc podsmjehuje izlozrna koji mu zele poruaiti da snLicg. bltcsla\ ilo ukraso i bouata trpezr iin.
BoZia. On. priznavSi sarnodu. rei sluti pravi BoTii iu njegorom se srcu zbiva eudo Bctlehenl. lsti on].ll tsog
kojije prih\rho postati ao!jckom. prih\,aia sarrroiu ao\jeka tra2itelja i postaje mu bhz u dubinama trjeqova
trrzenjr. koje nitko osiDr lloga ne moze rspuniti. Tako se Isus rada u srcu ao\Jeka koti ie pogleclao u sprljrt
sr oje samoie. oaistio iu od laznrh utjeha i priznao: (Ja sam u biti zaista sam i 7a svoju samoau Zelin pravi
hickl'. Tck kad dolcka dotakne ljepota i blizina Utjelor ljenja on Yile niie sam. icr Bozic se mala u njcgovu
Pfcd olakvirn dogadajerr samoia be: obitelji biva obcskrijepljena. a s.rroco
samoia.

r t)bileljipreslajebttr

Piic: Draien VargaSerit
Koziiki glasnik