Kozicki glasnik 7.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-7.pdf

Page 1 2 34560

Text preview


SADRZAJ:

STR\\IC-\

Povijest Kozica
Kozidka mrtvadnica pod krovon.r
Kratke pride iz Kozica

4- 9
'10

5K(Jla sKola

t4-16

Rodeni - umrli
50 godina braka
icstitke. kozidki mladenci
100 g. novobukovadkc crkr e
Zahr.ala naielnika Janrbreiiia
Prra priicst

ll

-

13

-22

28-35

Darnir Striber - rrali Pitagora
Bukovadki Antuno\ ac dobirl

37

svoga zaititnika
Kr (tenje sedmoea djcteta
obitelji Paric
U posjct Gornjen Viljenr
Por ijcst sela slatinskog podrudja
Bakic - Gomji Nliholjac

38

\latkanlc
Seoska olimpijada u

42

Sladojer cirna

Sretla obitelj Jakor ic
Najbol.ji udenici
Biciklistidki put prijateli stva
Nogometno igraliSte u Hrastiku
Ljepota imena
Sport

roezrlt - Snlezana

z

pollavarst o erada

SIatinc. Poglavarsno

26
27

DVD r.vova Bukovica

obilja materijala i broja
stranica. Financijski
su nas pomolli: Grad-

17

z)

Nczaborar,na baStina

ito.jc uobiiajcno zbog

sko

23

Krizla

Or aj broj izaSao
nceo

.jc ncito ranijc

17
18

20

Rijec urednika

39
40

4l
43-44
4f
47 -48

opcinc

\o\

a

Buko! ica-

Pogla\'arst\o:upanije
\ iro\ itiiko-podravskc
te novobLlko|aaki
obnnici. Posebno nas jc izncnadio novobukovaiki
donator i humanist Stjepan Pitler Piita,

koji

jc

poslao 100 USD za Koziaki glasnik.

S\ ima iskreno

zahlaljujcm.
urcdnik: Ivan Novakoli6

suradnici: Draeica Sulak. prot'.
Peral Zarkovii. prof'.
Branko Sipura- Zupnik N. Bukovica

l|ana No!akovic

)

lezi1n3

z

a\

|

Rajka Balai
Sla\ko Bujanic
Jclcna \latosevii
\lile Torrljenor ic
lcktorr Zorica Vraga, mastavnik hnatskog jezika
graliika priprcma: Alan Turkalj
tisak :".\kribia Nlilanolac
rzda\ nii han Nolakovia

49
50
51

52-53
3\

Istinitc pride iz povijesti
Pouine pride
Humor

54

|

56-57

Ovaj broj je tiskan
800 primjeraka

58
58

u

PLaxrrr<
mr. ph. Ksenija Plantak
Bana Jeladica 8
SLATINA
TEL ro33 554-001

Ktrit'ki

glasttik