Kozicki glasnik 7.pdf


Preview of PDF document kozicki-glasnik-7.pdf

Page 1 2 3 45660

Text preview


IZPOVJESTI KOZICA
DESET GODINA OD IZGRADNJE KOZICKE

CRI(VE
U Povelji o izgradnji kozidke crkve koju je napisao biv5i Zupnik
Alojzije Stanek prije deset godina pi5e:
Povelja
Za vrijeme vladanja crkvom Pape Ivana Pavla Il i za vrijeme predsjednika slobodne, neovisne drZave
Hrvatske dr. Franje Tutlmana i whovnoga poglavara ZagrebaEke nadbiskupije Kardinala Franje Kuhariia, a za
ZupnikaAlojzija Staneka, povodom 900. godi5njice Zagrebadke nadbiskupije i dolaska oca Pape Ivana Pavla

II. u }lrvatsku, 10. i ll.D( 1994. sagraalena je ova prekmsna crkva u Kozicama. Izgradena
Gradnju je vodio sam Zupoik a pomagali su:

je

za

2 godine.

crkveni odbor Kozica, Zdenko KiS, Zeljko
Filkovii, Mato Krpadii, Duro Vidas, Josip
Vidas, MiSko Medved, Josip Krpadii, Jozo
Medved, Stjepan Medved, Perica Medved,
Andrija Medved, Ana Vidas i Janja Medved.
Pomogli suineki poslodavci iz Slatine i pojedinagospoda: Zvonko Berlii. Milan Jaolovii,
Franj o Koko5ka, Milan I(mj dl i Branko Neki6.
Posvetu crkve obavio je 24.IX. 1 994. kardinal
Franj o Kuharii. Nazodno je bilo I 8 sveienika
i mnogo vjemika. Vrijeme je bilo prekasno.
Kumovi su bili Vlasta i Zvonko Bertii.
Zemljiste je darovao Petar Medved. Nacrt je
nadinila ing. Melanija Saler-Stanek. Crkva
je sagradena na dar Majci Bo{oj i sv RokLr.
Ova crkvaje slika i ponos sela Kozica, iupe Nova Bukovica i domovine Hrvatske-Vje6na hvala svima koji
su pomogli i sudjelovali u gradnji ove crkve.
Kozice, 24.lX.1994.
Alojzije Stanek Zupnik i Kanonik

OBAVIJEST
Povodom proslave l0-godi5njice posveienja kozidke crkve,

prisatnoiiu avelidate ovaj mali jubilej,
misa Poldanica odrZat te se26. rujna 2004. godine u 11.oo sati.

pozivamo
Svedana sveta

Vas sa svojom

I]\VESTGRADi\JA

PODUZECE ZA GRADITEIJSTVo I INZBNJBStr.IC dqo.
SLATINA, Industrijckg { o Tct./hx 03v a5}2611, 55}?I}
Koziiki glasnik