PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover Search Help Contactlaboratory .pdfOriginal filename: laboratory.pdf
Author: MRT www.Win2Farsi.com

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 26/03/2017 at 14:30, from IP address 5.221.x.x. The current document download page has been viewed 129 times.
File size: 2.1 MB (32 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫من‬
‫بس‬
‫یم‬
‫ّ‬
‫ر‬
‫ر‬
‫م الل ا ح ا ح م‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ی‬
‫ه‬
‫عنوان ژپوهش ‪ :‬معرفی و کارربد زات آزمااگشی ی‬
‫گحدآورنده ‪ :‬محّمدحسی ریممی آبکنار‬
‫بهن ‪5931‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدهم‬
‫به دلیل نبودن منابع کافی در معرفی تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین آشنا نبودن دانش آموزان با‬
‫تجهیزات آزمایشگاهی و کاربرد آنها ‪ ،‬اینجانب خود را مسئول دیدم که دانش آموزان را با تجهیزات‬
‫ضروری آزمایشگاهی مدارس آشنا سازم ‪.‬‬
‫در این پژوهش‪ ،‬شصت وسیله ضروری آزمایشگاهی به همراه عکس و کاربرد آنها از منابع معتبر‬
‫گردآوری شده است و لذا با توجه به اینکه این پژوهش برای دانش آموزان است در معرفی هر وسیله‬
‫از توضیحات اضافی اجتناب گردیده است ‪.‬‬
‫با تشکر از مسئولین محترم آموزش و پرورش اشترینان که اینجانب را در راستای تهیه این پژوهش‬
‫راهنمایی نمودند ‪.‬‬

‫‪Md7hossein@gmail.com‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬اِرلِن ‪ :‬نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل است که عموما در جهت جوشاندن‬
‫مایعات آزمایشگاهی و جدا سازی گازها به کار میرود ‪.‬‬
‫)‪(Erlenmeyer flask‬‬

‫‪ .2‬آب پاش ‪ :‬ظرف محتوی آب مقطر است که برای شستشوی رسوب یا اضافه کردن آب‬
‫مقطر به کار می رود‪.‬‬

‫)‪(wash bottle‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ِ.3‬آوِنگ ‪ :‬وسیله ای برای نشان دادن حرکات تناوبی و جاذبه زمین ‪.‬‬
‫)‪(Pendulum‬‬

‫‪ .4‬بالن ‪ :‬برای تهیه محلول با غلظت معین به کار می رود‪.‬مقدار الزم ازماده برای غلظت‬
‫مورد نظر را داخل آن ریخته و سپس حالل را به تدریج افزوده وتکان می دهیم تا سطح‬
‫محلول به خط نشان برسد‪.‬‬

‫)‪(Volumetric Flask‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .4‬بِشر ‪ :‬وسیلهای است که معموال برای همزدن‪ ،‬مخلوط کردن و یا گرم کردن مایعات‬
‫به کار میرود‪ .‬بشرها عموما استوانهای شکل با کف تخت ومدرج هستند‪ .‬بشرها در‬
‫اندازههای مختلف از چند میلی لیتر تا چندین لیتر موجود هستند‪(becherglas) .‬‬

‫‪ .5‬بوراکس ‪ :‬پودری سفید رنگ می باشد که متشکل از کریستال های نرم بی رنگ است‬
‫که به راحتی در آّب حل می شود ‪.‬‬
‫)‪(Borax‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .6‬بِرسِلولهِیاِلولهِشور‪ :‬نوعی برس که برای شستن و تمیز کردن جدار داخلی لوله‬
‫ی آزمایش کاربرد دارد‪ .‬برای شستن لوله آزمایش برس را درون لوله آزمایش قرار داده و‬
‫می چر خانند‪.‬‬

‫)‪(test tube brush‬‬

‫‪ .7‬بورت ‪ :‬در تیتراسیون اسید و باز مورد استفاده قرار می گیرد ‪.‬‬
‫)‪(Burette‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .8‬بوتهِچینیِ‪ :‬ظرفی است که برای حرارت دادن مقادیر کمی از مواد و رساندن آن به‬
‫درجه حرارت خیلی باال استفاده میشود ‪.‬‬

‫)‪(crucible and cover‬‬

‫‪ .11‬چراغِالکلی‪ :‬وسیله ای آزمایشگاهی است که دارای مخزن برای پر کردن الکل و‬
‫محلی برای تعبیه فتیله جهت شعله بدون دود و ضدعفونی کردن استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫)‪(Alcohol burner‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .11‬چراغِبونزِنِ‪ :‬یکی از ابزار های آزمایشگاهی است که به عنوان منبع تولید حرارت و‬
‫انرژی گرمایی در آزمایشگاهها از آن استفاده می شود ‪.‬‬

‫)‪(Bunsen burner‬‬

‫‪ .12‬چوبِپنبهِسراخِکنِ‪ :‬چند میله فلزی تو خالی است که در داخل هم قرار دارند‬
‫برای استفاده به هر قطر که الزم باشد میله را روی چوب پنبه قرار دهید و میله عمودی‬
‫را با دست بچرخانید تکه های چوب پنبه داخل لوله را با دیگری جدا کنید ‪.‬‬
‫)‪(Cork Borer‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .13‬دماسنجِالکلیِ‪ :‬برای اندازه گیری دماهای خیلی سرد ‪.‬‬
‫)‪(Alcohol Thermometer‬‬

‫‪ .14‬دیسکاتور ‪ :‬یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای خشک کردن مواد جامد‬
‫بهویژه رسوبات از آن استفاده میشود ‪.‬‬

‫)‪(desiccator‬‬

‫‪9‬‬


Related documents


PDF Document laboratory
PDF Document pineville nc dentisthow to have1117
PDF Document 12n13 ijaet0313521 revised
PDF Document phen375 pills 2016
PDF Document global and china flasks market
PDF Document how to make homemade beer


Related keywords