laboratory .pdf

File information


Original filename: laboratory.pdf
Author: MRT www.Win2Farsi.com

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 26/03/2017 at 12:30, from IP address 5.221.x.x. The current document download page has been viewed 250 times.
File size: 2.1 MB (32 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


laboratory.pdf (PDF, 2.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫من‬
‫بس‬
‫یم‬
‫ّ‬
‫ر‬
‫ر‬
‫م الل ا ح ا ح م‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ه‬
‫ی‬
‫ه‬
‫عنوان ژپوهش ‪ :‬معرفی و کارربد زات آزمااگشی ی‬
‫گحدآورنده ‪ :‬محّمدحسی ریممی آبکنار‬
‫بهن ‪5931‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدهم‬
‫به دلیل نبودن منابع کافی در معرفی تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین آشنا نبودن دانش آموزان با‬
‫تجهیزات آزمایشگاهی و کاربرد آنها ‪ ،‬اینجانب خود را مسئول دیدم که دانش آموزان را با تجهیزات‬
‫ضروری آزمایشگاهی مدارس آشنا سازم ‪.‬‬
‫در این پژوهش‪ ،‬شصت وسیله ضروری آزمایشگاهی به همراه عکس و کاربرد آنها از منابع معتبر‬
‫گردآوری شده است و لذا با توجه به اینکه این پژوهش برای دانش آموزان است در معرفی هر وسیله‬
‫از توضیحات اضافی اجتناب گردیده است ‪.‬‬
‫با تشکر از مسئولین محترم آموزش و پرورش اشترینان که اینجانب را در راستای تهیه این پژوهش‬
‫راهنمایی نمودند ‪.‬‬

‫‪Md7hossein@gmail.com‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬اِرلِن ‪ :‬نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل است که عموما در جهت جوشاندن‬
‫مایعات آزمایشگاهی و جدا سازی گازها به کار میرود ‪.‬‬
‫)‪(Erlenmeyer flask‬‬

‫‪ .2‬آب پاش ‪ :‬ظرف محتوی آب مقطر است که برای شستشوی رسوب یا اضافه کردن آب‬
‫مقطر به کار می رود‪.‬‬

‫)‪(wash bottle‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ِ.3‬آوِنگ ‪ :‬وسیله ای برای نشان دادن حرکات تناوبی و جاذبه زمین ‪.‬‬
‫)‪(Pendulum‬‬

‫‪ .4‬بالن ‪ :‬برای تهیه محلول با غلظت معین به کار می رود‪.‬مقدار الزم ازماده برای غلظت‬
‫مورد نظر را داخل آن ریخته و سپس حالل را به تدریج افزوده وتکان می دهیم تا سطح‬
‫محلول به خط نشان برسد‪.‬‬

‫)‪(Volumetric Flask‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .4‬بِشر ‪ :‬وسیلهای است که معموال برای همزدن‪ ،‬مخلوط کردن و یا گرم کردن مایعات‬
‫به کار میرود‪ .‬بشرها عموما استوانهای شکل با کف تخت ومدرج هستند‪ .‬بشرها در‬
‫اندازههای مختلف از چند میلی لیتر تا چندین لیتر موجود هستند‪(becherglas) .‬‬

‫‪ .5‬بوراکس ‪ :‬پودری سفید رنگ می باشد که متشکل از کریستال های نرم بی رنگ است‬
‫که به راحتی در آّب حل می شود ‪.‬‬
‫)‪(Borax‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .6‬بِرسِلولهِیاِلولهِشور‪ :‬نوعی برس که برای شستن و تمیز کردن جدار داخلی لوله‬
‫ی آزمایش کاربرد دارد‪ .‬برای شستن لوله آزمایش برس را درون لوله آزمایش قرار داده و‬
‫می چر خانند‪.‬‬

‫)‪(test tube brush‬‬

‫‪ .7‬بورت ‪ :‬در تیتراسیون اسید و باز مورد استفاده قرار می گیرد ‪.‬‬
‫)‪(Burette‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .8‬بوتهِچینیِ‪ :‬ظرفی است که برای حرارت دادن مقادیر کمی از مواد و رساندن آن به‬
‫درجه حرارت خیلی باال استفاده میشود ‪.‬‬

‫)‪(crucible and cover‬‬

‫‪ .11‬چراغِالکلی‪ :‬وسیله ای آزمایشگاهی است که دارای مخزن برای پر کردن الکل و‬
‫محلی برای تعبیه فتیله جهت شعله بدون دود و ضدعفونی کردن استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫)‪(Alcohol burner‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .11‬چراغِبونزِنِ‪ :‬یکی از ابزار های آزمایشگاهی است که به عنوان منبع تولید حرارت و‬
‫انرژی گرمایی در آزمایشگاهها از آن استفاده می شود ‪.‬‬

‫)‪(Bunsen burner‬‬

‫‪ .12‬چوبِپنبهِسراخِکنِ‪ :‬چند میله فلزی تو خالی است که در داخل هم قرار دارند‬
‫برای استفاده به هر قطر که الزم باشد میله را روی چوب پنبه قرار دهید و میله عمودی‬
‫را با دست بچرخانید تکه های چوب پنبه داخل لوله را با دیگری جدا کنید ‪.‬‬
‫)‪(Cork Borer‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ .13‬دماسنجِالکلیِ‪ :‬برای اندازه گیری دماهای خیلی سرد ‪.‬‬
‫)‪(Alcohol Thermometer‬‬

‫‪ .14‬دیسکاتور ‪ :‬یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای خشک کردن مواد جامد‬
‫بهویژه رسوبات از آن استفاده میشود ‪.‬‬

‫)‪(desiccator‬‬

‫‪9‬‬


Related documents


laboratory
project latex
herstellung von biodiesel im schullabor
basic grilling instructions
vertice brochure  mar19
summary of chapter 2 3 4

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file laboratory.pdf