PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİmtahan nəticə vərəqi (2 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif.pdf

Page 1 2 34516

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 26.03.2017
BABABAAACA

Ad: QƏRƏNFİL
Azərbaycan dili

Soyad: QAF AOVA

BABACBABCC
++++--+-+BAACBBCABB

İş nömrəsi: 6000042

Riyaziyyat

Məktəb: 92

BBACBACCBC
+-+++-+-+-

Sinif: 2

CCAAACABAB

Variant:

Həyat bilgisi

CCAAACABAB
++++++++++

BAL

193,75

YER

3

BBBCBCBBAB
İnformatika

BBBCCCBBAB
++++-+++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

40

DOĞRU

6

6

10

9

31

SƏHV

4

4

0

1

9

XALİS

5

5

10

8,75

28,75