PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİmtahan nəticə vərəqi (2 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif.pdf

Page 1...4 5 67816

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq6

Tarix: 26.03.2017
BABABAAACA

Ad: NƏRGİZ
Azərbaycan dili

Soyad: PAŞAZADƏ

AABACACACB
-+++-+-++BAACBBCABB

İş nömrəsi: 6000027

Riyaziyyat

Məktəb:

BAACCCCCAB
++++--+--+

Sinif: 2

CCAAACABAB

Variant:

Həyat bilgisi

CCAAACABCB
++++++++-+

BAL

175

YER

6

BBBCBCBBAB
İnformatika

BBCCBCAAAB
++-+++--++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

40

DOĞRU

6

6

9

7

28

SƏHV

4

4

1

3

12

XALİS

5

5

8,75

6,25

25